18 maja 2024|

Nowe przepisy dotyczące umowy na okres próbny oraz na czas określony od praktycznej strony

Nowe przepisy Kodeksu pracy to nowe uprawnienia pracowników i nowe obowiązki po stronie pracodawców. Poczytaj i posłuchaj jakie to nowości, jaki jest ich cel i dlaczego pracodawcy zgrzytają zębami na samą myśl o szybkim wejściu w życie nowelizacji ustawy. Nowe przepisy dotyczące umowy na okres próbny oraz na czas określony od praktycznej strony to najcenniejsze uwagi eksperta, które warto znać.

Nowe przepisy dotyczące umowy na okres próbny oraz na czas określony od praktycznej strony to najcenniejsze uwagi, praktyka, dzięki której po przeczytaniu tego artykułu na pewno odnajdziesz odpowiedzi na pytania w tej tematyce.

Co się zmieniło w umowach na okres próbny?

 • ustawodawca uzależnił długość trwania umowy na okres próbny od długości umowy na czas określony, którą zamierzają zawrzeć strony po zakończeniu tej umowy
 • strony umowy mogą uzgodnić w umowie o pracę, iż umowa o pracę na okres próbny przedłuża się o czas urlopu, a także o czas innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli wystąpią takie nieobecności
 • ponadto, dodatkowo strony mogą wydłużyć w umowie te okresy, nie więcej jednak niż o 1 miesiąc, jeżeli będzie to uzasadnione rodzajem pracy.

Przepisy ustawy nie modyfikują okresu na jaki może zostać zawarta umowa na okres próbny. Jednak przewiduje wyjątek od 3 miesięcznego okresu umowy na okres próbny polegający na tym, iż strony mogą uzgodnić w umowie o pracę, iż umowa o pracę na okres próbny przedłuża się o czas urlopu, a także o czas innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli wystąpią takie nieobecności.

Sprawdź jakie jeszcze inne zmiany zostały przewidziane w projekcie nowelizacji Kodeksu pracy.

Nowy obowiązek

Z tego wniosek, że w treści umowy o pracę zawartej na okres próbny należy wskazać warunek otwierający furtkę tak naprawdę pracodawcy na przedłużenie umowy o czas urlopu oraz innych usprawiedliwionych nieobecności w pracy jeśli takie wystąpią.

Ciekawa jestem czy przedmiotem kontroli, np. PIP będzie monitorowanie czy umowa została przedłużona o należytą ilość dni, czy nawet miesięcy w przypadku wystąpienia tych usprawiedliwionych nieobecności. Wydaje się być zasadne, aby z zakończeniem umowy zawartej na czas próbny, w której zawarto stosowne postanowienie o możliwości jej wydłużenia, zliczyć dni usprawiedliwionych nieobecności pracownika w pracy i jednorazowo przedłużyć czas trwania tej umowy. W jaki sposób? Dobre pytanie.

Pytanie: Czy umowa o pracę na okres próbny może być zawarta na miesiąc, a kolejna na czas nieokreślony?

Zawarcie umowy na czas nieokreślony po umowie na okres próbny nie stanowi naruszenia przepisów.

Czy konieczne jest podpisanie nowej umowy? A może porozumienie w tej sprawie, a może umowa zostanie przedłużona z mocy prawa? W związku z tym, że znowelizowane przepisy Kodeksu pracy pozwalają na zawarcie kolejnej umowy na okres próbny z tym samym pracownikiem jedynie jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania tego samego rodzaju pracy; zasadnym wydaje się pisemne poinformowanie pracownika o wydłużeniu umowy zawartej na okres próbny o czas urlopu lub usprawiedliwionej nieobecności w pracy i przechowywanie takiego dokumentu w części B akt osobowych.

Ustawodawca nie doprecyzowuje o jaki urlop chodzi. Urlop pracowniczy to nie tylko urlop wypoczynkowy. Urlop pracowniczy to również: urlop bezpłatny, urlop szkoleniowy, urlopy związane z macierzyństwem oraz nowe uprawnienie – urlop opiekuńczy. Usprawiedliwiona nieobecnością jest nie tylko choroba potwierdzona orzeczeniem lekarskim ale również zwolnienie przysługujące na mocy przepisów ustawy Kodeks pracy oraz przepisów wykonawczych do ustawy.

Dowiedz się jakie uprawnienia przysługują pracownikowi od 26 kwietnia 2023:

Umowa na czas określony. Duże zmiany od kwietnia 2023

Nowy urlop przesądzony. 26 kwietnia wchodzi nowelizacja KP

Pracownicy dostaną dodatkowy, płatny dzień wolny. Zmiany pod koniec kwietnia!

Proponowany przepis ma służyć temu aby istniała możliwość, aby okresy próbne mogły być odpowiednio przedłużone, w przypadku gdy pracownik był nieobecny podczas okresu próbnego, np. z powodu choroby lub urlopu, tak aby pracodawca miał możliwość sprawdzenia, czy pracownik nadaje się do wykonywania danego zadania.

Pytanie: Czy w obecnie obowiązujących przepisach można podpisać umowę o pracę na okres 3 miesięcy czy też najpierw na dwa i później przedłużyć o jeden?

Po zmianie przepisów strony mogą nadal zawierać umowy na 3 miesięczny okres próbny. Wyjątkiem od tej zasady jest przypadek gdy zawierając umowę na okres próbny pracodawca po okresie próbnym ma zamiar zawrzeć umowę na okres krótszy niż 12 miesięcy.

Jeśli pracodawca zamierzałby zawrzeć umowę na okres próbny wynoszący co najmniej 6 miesięcy i krótszy niż 12 miesięcy, wówczas zgodnie z przepisami umowę na okres próbny zawiera na okres nieprzekraczający 2 miesięcy. W tym przypadku możliwe jest wydłużenie umowy o 1 miesiąc, jeśli jest to uzasadnione rodzajem pracy wykonywanej przez pracownika.

Współmierna długość okresu próbnego

Dyrektywa 2019/1152 nakłada na państwa członkowskie obowiązek zapewnienia, aby w przypadku stosunków pracy na czas określony długość takiego okresu próbnego była współmierna do przewidywanego czasu trwania umowy i do charakteru pracy.

W związku z powyższym, umowę o pracę na okres próbny po wejściu w życie nowych przepisów można zawrzeć na okres nieprzekraczający:

 • 1 miesiąca – w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony krótszy niż 6 miesięcy;
 • 2 miesięcy – w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony wynoszący co najmniej 6 miesięcy i krótszy niż 12 miesięcy.

Zwróćmy uwagę na stwierdzenie “w przypadku zamiaru zawarcia umowy”. Czy wyobrażamy sobie w praktyce sytuację, w której pracodawca na etapie okresu próbnego jest w stanie określić czas na który zawrze kolejną umowę na czas określony? Zapewne praktyka danego zakładu pracy zostanie odgórnie ustalona, w ten sposób, że pracownicy będą zatrudniani w schemacie zawieranych umów, np. pierwsza umowa na okres próbny; następna na czas określony 6 miesięcy; następnie na czas określony na 12 miesięcy i np. maksymalnie do wykorzystania limitu 3/33.
Pojawia się pytanie czy konieczne jest umieszczanie takiej informacji w umowie o pracę? Ustawodawca odpowiada na to pytanie, wskazując, że w umowie o pracę na okres próbny ma być podawany okres, na który strony będą miały zamiar zawrzeć umowę o pracę na czas określony.

Zamiar nie oznacza jednak konieczności jej zawarcia. Zarówno pracodawca jak i pracownik mogą zadecydować o kontynuowaniu zatrudnienia lub mogą z niego zrezygnować.

Pytanie

Czy pracodawca powinien przedłużyć z pracownikiem umowę o pracę zawartą na okres próbny na okres 3 miesięcy o dni nieobecności, jeżeli zamierza zawrzeć z pracownikiem umowę o pracę na czas określony na okres 12 miesięcy?

Możliwość uzgodnienia w umowie o pracę na okres próbny, że umowa przedłuży się o czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy (o ile takie nieobecności wystąpią) dotyczy każdej umowy na okres próbny, niezależnie od okresu na jaki została zawarta, a zatem także takiej umowy, która została zawarta na okres 3 miesięcy.

Wydłużenie umowy jeżeli będzie to uzasadnione rodzajem pracy

Dodatkowo, poza możliwością wydłużenia umowy na okres próbny o czas usprawiedliwionej niezdolności do pracy, nowe przepisy przewidują, że strony umowy mogą wydłużyć w umowie okresy 1- lub 2 miesięcznego trwania umowy, nie więcej jednak niż o 1 miesiąc, jeżeli będzie to uzasadnione rodzajem pracy. Pracodawca będzie podejmował decyzję, że rodzaj pracy uzasadnia wydłużenie okresu próbnego. Warto tę kwestię uregulować w przepisach wewnątrzzakładowych jeśli mamy do czynienia z konkretną specyfiką wykonywanej pracy w zakładzie pracy.

Pobierz wzór aneksu do umowy na okres próbny: https://kadrywpigulce.pl/do-pobrania/aneks-do-umowy-na-okres-probny/

Ponowne zawarcie umowy o pracę na okres próbny z tym samym pracownikiem jest możliwe tylko, jeżeli pracownik będzie miał być zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy. Przepis ten dotyczy zawierania umów o pracę na okres próbny, zatem umowy, które były zawarte przed dniem wejścia w życie projektowanej ustawy, będą realizowane do dnia ich zakończenia. Od dnia wejścia w życie ustawy nie jest możliwe ponowne zawieranie umów o pracę na okres próbny po upływie co najmniej 3 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę, jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania tego samego rodzaju pracy. W uzasadnieniu do projektu ustawy czytamy, iż mimo wejścia w życie znowelizowanych przepisów Kodeksu pracy, nie ma  konieczności wprowadzenia regulacji przejściowych dotyczących umów o pracę na okres próbny.

Zmiany w zakresie umów na czas określony

Komisja Europejska wskazała na nieuzasadnione nierówne traktowanie w zakresie warunków wypowiadania umów o pracę pracowników zatrudnionych na czas określony w porównaniu z pracownikami zatrudnionymi na czas nieokreślony. Wskazano w przepisach Kodeksu pracy trzy aspekty nierówności umów na czas określony w stosunku do umów na czas nieokreślony:

 • brak obowiązku uzasadnienia wypowiedzenia umowy na czas określony;
 • brak obowiązku konsultacji związkowej;
 • brak możliwości ubiegania się o przywrócenie do pracy.

W ustawie zaproponowano poważną zmianę systemową, która może mieć duże znaczenie dla struktury zatrudnienia. Mianowicie w znowelizowanym art. 30 § 4 ustawy Kodeks pracy przewiduje się, że przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie umowy ma być wskazywana również w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas określony. Dotychczas wymóg ten dotyczył jedynie umów o pracę na czas nieokreślony, co wywoływało poważne wątpliwości z punktu widzenia równego traktowania osób zatrudnionych na czas określony i nieokreślony. 

Nowy katalog roszczeń

Z wprowadzeniem wymogu podawania przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony powiązana jest zmiana katalogu roszczeń pracowniczych przysługujących w razie nieuzasadnionego wypowiedzenia. 

W razie ustalenia, że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umowy o pracę, sąd pracy będzie mógł – stosownie do żądania pracownika – orzec o bezskuteczności wypowiedzenia, przywróceniu pracownika do pracy albo o odszkodowaniu. Nie zaprojektowano natomiast analogicznych zmian w przepisach o skutkach naruszenia przepisów o wypowiadaniu umowy o pracę na okres próbny (art. 50 § 1 Kodeksu pracy). 

Nowa instytucja

Nowy art. 294 § 1 Kodeksu pracy przewiduje, że wskazane tam okoliczności (np. jednoczesne pozostawanie w stosunku prawnym będącym podstawą świadczenia pracy) nie mogą stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umowy o pracę lub jej rozwiązanie bez wypowiedzenia przez pracodawcę, przyczyny uzasadniającej przygotowanie do wypowiedzenia lub rozwiązania umowy bez wypowiedzenia albo przyczyny zastosowania działania mającego skutek równoważny do rozwiązania umowy o pracę. 

Ustawa wprowadza więc nowe instytucje prawne takie, jak „przygotowanie do wypowiedzenia lub rozwiązania umowy” albo „zastosowanie działania mającego skutek równoważny do rozwiązania umowy o pracę”. W konkretnych przypadkach mogą powstawać wątpliwości dotyczące zakwalifikowania rozmaitych działań pracodawcy do tych kategorii.

Partner Kadry w pigułce

Partnerem “Kadry w Pigułce” jest Jobel.pro – platforma przyspieszająca i ułatwiająca współpracę z agencjami pracy.
Niski poziom realizacji zamówionego personelu tymczasowego i brak bieżącego podglądu do informacji o obecności?
Powiedz temu STOP i sprawdź, jak Jobel.pro rozwiązuje te problemy!

https://jobel.pro/prezentacja

Posłuchaj podcastu:

Posłuchaj mojego podcastu:
Spotify
YouTube

Z treści najnowszego odcinka podcastu dowiesz się wszystkiego co warto wiedzieć na temat zmian w obrębie:

 • umów zawieranych na okres próbny;
 • umów zawieranych na czas określony,
 • zmian w treści umowy o pracę oraz
 • obszernym obowiązku informacyjnym po stronie pracodawcy względem pracowników.
Kategorie