2 grudnia 2020|

Harmonogram czasu pracy

Harmonogram czasu pracy – optymalizacja zarządzania personelem

Za organizację procesu pracy, w tym układania harmonogramu czasu pracy dla pracownika w zakładzie pracy odpowiedzialny jest pracodawca. To on w ramach posiadanych uprawnień może modyfikować godziny rozpoczynania i kończenia pracy przez podległych mu pracowników. Powyższe umożliwia pracodawcy m.in. zastosowanie zmianowej organizacji pracy; wprowadzenia systemu ruchomego czasu pracy.

Z artykułu dowiesz się:

– na czym polega tworzenie rozkładu czasu pracy,

– w jaki sposób ustalać systemy i rozkłady czasu pracy,

– w jakich sytuacjach pracodawca jest zwolniony z tworzenia rozkładu czasu pracy,

– o czym należy pamiętać, aby właściwie ustalić harmonogram czasu pracy,

– co jest pomocne w monitorowaniu czasu pracy pracowników.

Właściwa optymalizacja zarządzania pracownikami wiąże się z koniecznością poprawnego ustalania harmonogramu czasu pracy pracowników przy jednoczesnym zachowaniu przepisów prawa pracy dotyczących czasu pracy.

Bardzo dobrym rozwiązaniem ułatwiającym pracodawcom egzekwowanie realizowania zaplanowanych harmonogramów stają się rejestratory czasu pracy, które precyzyjnie monitorują czas pracy pracowników.

Tworzenie rozkładu czasu pracy

Tworzenie rozkładu czasu pracy (harmonogramu) polega na zaplanowaniu czasu pracy pracowników w danym dniu, tygodniu oraz w okresie rozliczeniowym. Okres rozliczeniowy to przedział czasu wyrażony w miesiącu lub jego wielokrotności w trakcie, którego pracownik ma obowiązek wypracować odpowiednią liczbę godzin przy uwzględnieniu jego wymiaru etatu.

Ustalenie systemu i rozkładu czasu pracy

Systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe czasu pracy ustala się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy.   Wprowadzenie nowego rozkładu czasu pracy wymaga zmiany aktu wewnątrzzakładowego, w którym dany rozkład został pierwotnie uregulowany.

Pomimo, że ustalenie i zmiana rozkładu czasu pracy należą do uprawnień pracodawcy, jego nagłe zmiany (z dnia na dzień) są w praktyce niedopuszczalne. Ponadto pracodawca ma obowiązek skonsultować się w tej sprawie z zakładową organizacją związkową. Jednak w razie nieuzgodnienia nowej treści regulaminu pracy z zakładową organizacją związkową w ustalonym przez strony terminie, a także w przypadku, gdy u danego pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa, zmianę regulaminu pracy ustala pracodawca samodzielnie.

W sytuacji, gdy z zawartego w przedmiocie obniżenia wymiaru czasu pracy porozumienia, rozkład czasu prac pracowników stanie się zmienny (np. pracownik będzie wykonywał pracę w poszczególne dni w różnym wymiarze czasu pracy), to pracodawca jest zobowiązany sporządzać indywidualne rozkłady czasu pracy pracowników. Ponadto zgodnie z art. 129 § 3 Kodeksu pracy pracodawca przekazuje pracownikowi rozkład czasu pracy co najmniej na 1 tydzień przed rozpoczęciem pracy w okresie, na który został sporządzony ten rozkład.

Zwolnienie z obowiązku tworzenia rozkładu czasu pracy

Pracodawca nie ma obowiązku sporządzania rozkładu czasu pracy, gdy:

– rozkład czasu pracy pracownika wynika z prawa pracy (np. z regulaminu pracy) albo z umowy o pracę,

– w porozumieniu z pracownikiem ustali czas niezbędny do wykonania powierzonych zadań, uwzględniając wymiar czasu pracy wynikający z norm określonych w § 1 art. 129 Kodeksu pracy; w takim przypadku rozkład czasu pracy ustala pracownik,

– rozkład czas pracy pracownika wynika z obwieszczenia, o którym mowa w art. 150 § 1 kodeksu pracy oraz, gdy na wniosek pracownika, stosuje się do niego systemy ruchomego czasu pracy i indywidualny rozkład czasu pracy.

Poprawne ustalenie rozkładu czasu pracy

Ustalając rozkład czasu pracy nie można zapominać o pojęciu doby pracowniczej. Przy ustalaniu rozkładu czasu pracy istotne jest ustalenie momentu, od którego liczy się początek doby pracowniczej. Poprzez dobę pracowniczą rozumie się kolejne 24 godziny licząc od momentu rozpoczęcia przez pracownika pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy na danej zmianie. W ciągu jednego okresu rozliczeniowego granice doby pracowniczej mogą się zmieniać. Pracodawca, planując pracownikowi zmianę godzin rozpoczynania pracy powinien mieć na względzie zakaz planowania pracy w godzinach nadliczbowych. W praktyce, pracodawca nie może planować godzin rozpoczynania pracy, jeśli nie skończyła się jeszcze doba, w której pracownik ostatnio pozostawał do jego dyspozycji.

Przykład:

Pracownik, wykonuje pracę w poniedziałek w godzinach od 7.00 do 15.00. Pracodawca nie może zaplanować kolejnej dniówki we wtorek od godziny 6:00 gdyż nie zakończyła się jeszcze jego doba pracownicza poniedziałkowa, która trwa od 7.00 w poniedziałek do 7.00 we wtorek.

Narzędzie do planowania i monitorowania realizacji rozkładu czasu pracy

Poprawne ustalenie rozkładu czasu pracy to jedno. Pracodawca ma obowiązek prowadzić ewidencję czasu pracy zatem musi w rzetelny sposób monitorować ich realizację przez pracowników.

Najlepszym rozwiązaniem stają się elektroniczne rejestratory czasu pracy.

Dlaczego warto?

Przede wszystkim taki program dokładnie mierzy czas pracy i tym samym obliguje pracowników do punktualności. Wiadomo przecież, że spóźnienia generują koszty pracownicze oraz są problemem dla szefa i reszty zespołu. System RCP, który jest bezosobowy i odporny na uznaniowość, może pozytywnie wpłynąć na tę kwestię poprzez zdyscyplinowanie pracowników.

Kolejną zaletą elektronicznego systemu jest oszczędność czasu, ponieważ niweluje on potrzebę prowadzenia papierowych list obecności. Można zapomnieć o ręcznym wprowadzaniu danych (godzinach wejść i wyjść) i żmudnym rozliczaniu czasu pracy, które zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia pomyłki. Dzięki automatycznej synchronizacji danych rozliczenie czasu pracy sprowadza się do kilku kliknięć i eksportu danych do programu płacowego.

System RCP umożliwia dostęp do ewidencji czasu pracy online. Wszystkie informacje są gromadzone oraz generowane do wydruków zgodnie z obowiązującymi przepisami. Uzyskujemy w ten sposób bezpośredni dostęp do karty ewidencji czasu pracy przy jednoczesnej oszczędności papieru. Dbamy o środowisko i kreujemy pozytywny wizerunek firmy.

Ponadto system RPCAdmin umożliwia tworzenie harmonogramu pracy dla pracowników. Do tego pięknie się prezentują:

Czego chcieć więcej?

Zapraszam do zapoznania się z funkcjonalnościami rejestratorów czasu pracy firmy Skalmex zajmującego się tworzeniem i wdrażaniem Rejestracji Czasu Pracy i Kontroli Dostępu a także projektowaniem elektroniki, wdrażaniem i realizacją procesu produkcyjnego oraz montażem kompletnych urządzeń.

Artykuł powstał przy współpracy z https://skalmex.com.pl/pl

Kategorie