20 kwietnia 2023|

Pracownicy dostaną dodatkowy, płatny dzień wolny. Zmiany pod koniec kwietnia!

Przyznanie prawa do zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej – czyli dodatkowe, płatne dni wolne od pracy.

Nowe przepisy Kodeksu pracy to nowe uprawnienia pracowników i nowe obowiązki po stronie pracodawców. Poczytaj i posłuchaj jakie to nowości, jaki jest ich cel i dlaczego pracodawcy zgrzytają zębami na samą myśl o szybkim wejściu w życie nowelizacji ustawy.

Z treści artykułu dowiesz się:

  • jakie zwolnienie przysługuje pracownikowi od 26 kwietnia 2023,
  • w jakim wymiarze przysługuje zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej,
  • jakie są zasady korzystania z nowego uprawnienia,
  • w jaki sposób ustalić wymiar zwolnienia od pracy,
  • co oznacza działanie siły wyższej,
  • czy nowe zwolnienie od pracy jest zwolnieniem płatny.

Nowe zwolnienie od pracy

Dodano art. 1481 Kodeksu pracy, zgodnie z którym pracownikowi przysługuje od 26 kwietnia 2023 w ciągu roku kalendarzowego – zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli jest niezbędna natychmiastowa obecność pracownika, w wymiarze 2 dni lub 16 godzin, z zachowaniem prawa do połowy wynagrodzenia.

Pracodawca jest obowiązany udzielić tego zwolnienia na wniosek pracownika zgłoszony najpóźniej w dniu korzystania z tego zwolnienia, w terminie wskazanym przez pracownika.

Tak jak w przypadku urlopu na żądanie pracownik będzie składał wniosek w każdej dostępnej formie.

Wniosek o zwolnienie

Pobierz wzór: https://kadrywpigulce.pl/do-pobrania/wniosek-o-zwolnienie-z-tytulu-sily-wyzszej/

Wymiar zwolnienia od pracy

Wymiar zwolnienia od pracy udzielanego w wymiarze godzinowym dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy jest ustalany proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika; niepełna godzina zwolnienia od pracy będzie zaokrąglana w górę do pełnej godziny. 

Przykład:

Pracownik wykonuje pracę w wymiarze połowy etatu. Pracownik składa do pracodawcy wniosek o udzielenie zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej. Jaki wymiar przysługuje pracownikowi? Pracodawca może udzielić pracownikowi zwolnienia w wymiarze 8 godzin (16 godzin x 0,5 etatu).

Ze zwolnienia od pracy udzielanego w wymiarze godzinowym może skorzystać także pracownik, dla którego dobowa norma czasu pracy, wynikająca z odrębnych przepisów, jest niższa niż 8 godzin.

Przykład

Dobowa norma czasu pracy pracownika medycznego podmiotu działalności leczniczej wynosi 7 godzin 35 minut. Pracownik ten może złożyć wniosek o wykorzystanie zwolnienia w wymiarze 2 dni lub 16 godzin, z zachowaniem prawa do połowy wynagrodzenia.

Prawo do wynagrodzenia

Za czas zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej pracownik zachowa prawo do 50% wynagrodzenia obliczanego co do zasady jak wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego.

Wynika to z § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 927), zgodnie z którym przy ustalaniu wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy oraz za czas niewykonywania pracy, gdy przepisy przewidują zachowanie przez pracownika prawa do wynagrodzenia, stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop, z tym że składniki wynagrodzenia ustalane w wysokości przeciętnej oblicza się z miesiąca, w którym przypadło zwolnienie od pracy lub okres niewykonywania pracy.

Pojęcie siły wyższej

Rozumienie „siły wyższej” zostało wyjaśniane w orzecznictwie. Zgodnie z nim za siłę wyższą uznaje się zdarzenie, które jest zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i któremu nie można było zapobiec. Dyrektywa 2019/1158 nie definiuje ani nie doprecyzowuje tego pojęcia. Na gruncie prawa unijnego będzie ono weryfikowane w praktyce orzeczniczej.

Regulacja zawarta w dodawanym art. 1481 Kodeksu pracy stanowi wdrożenie art. 7 dyrektywy 2019/1158, zgodnie z którym państwa członkowskie wprowadzają niezbędne środki w celu zapewnienia, aby każdy pracownik miał prawo do czasu wolnego od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli niezbędna jest natychmiastowa obecność pracownika.

Podcast Kadry w pigułce

Podcast dla każdego. Nie musisz znać się na prawie pracy. Nie musisz być specjalistą w tym obszarze. Ważne jest to, że jesteś aktywnym uczestnikiem rynku pracy. Zatrudniając albo będąc zatrudnionym wpływasz na jego zmiany.

Z treści najnowszego odcinka podcastu dowiesz się wszystkiego co warto wiedzieć na temat zmian w obrębie:

  • umów zawieranych na okres próbny;
  • umów zawieranych na czas określony,
  • zmian w treści umowy o pracę oraz
  • obszernym obowiązku informacyjnym po stronie pracodawcy względem pracowników.

Koniecznie daj znać, jakie masz przemyślenia na temat nowelizacji przepisów 👇

Spotify 🤜 https://lnkd.in/gV_eJgxm
Apple podcasts 🤜
https://lnkd.in/gEqTrPcb

Kategorie