15 stycznia 2022|

Ulga dla klasy średniej

Pracownicy szukają odpowiedzi na pytanie czy powinni zrezygnować z ulgi dla klasy średniej i złożyć do pracodawcy stosowne oświadczenie w tej sprawie. Wielu księgowych ostrzega i radzi aby zrezygnować ze stosowania ulgi dla klasy średniej z tego względu aby uniknąć dopłaty podatku w 2022. Odpowiedź na pytania pracowników nie jest taka prosta. Wszystko zależy od indywidualnego przypadku i wysokości wynagrodzenia pracownika.

Z treści tego artykułu dowiesz się:

 • Kto może skorzystać z ulgi dla klasy średniej?
 • Ile wynosi ulga dla klasy średniej?
 • Co się stanie w przypadku przekroczenia limitu przychodu w 2022?
 • Czy można zrezygnować z ulgi dla klasy średniej?
 • W jaki sposób zrezygnować z ulgi dla klasy średniej?
 • Ile wynosi miesięczna ulga podatkowa dla pracowników?

Ulga dla klasy średniej w 2022 roku – kogo dotyczy

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 października 2021 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw ulga dla klasy średniej może być zastosowana w odniesieniu do:

 • osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,
 • przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych,
 • twórców i artystów stosujących 50% autorskich kosztów uzyskania przychodu.

Ulga dla klasy średniej nie można zastosować w przypadku:

 • zleceniobiorców, czyli osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie,
 • osób zatrudnionych na podstawie umowy o dzieło,
 • emerytów,
 • podatników PIT na stawce liniowej.

Ulga dla klasy średniej w 2022 roku – wysokość

Ustawa zakłada wprowadzenie ulgi m.in. dla pracowników, czyli dla osób osiągających przychody z tytułu stosunku pracy (stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy). Ulga ma dotyczyć osób, których suma przychodów w roku podatkowym mieści się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł rocznie.

Zgodnie z art. 26 ust. 4a ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych, wysokość ulgi dla klasy średniej wynosi:

 •  (A x 0,06684549 – 4572,00 zł) ÷ 0,17

Jeżeli A wynosi co najmniej 68 412 zł i nie przekracza kwoty 102 588 zł.

 •  (A x (– 0,07346090) + 9821,75 zł) ÷ 0,17

Jeżeli  A jest wyższe od 102 588 zł i nie przekracza kwoty 133 692 zł.

A oznacza sumę uzyskanych przez podatnika w roku podatkowym i podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy oraz uzyskanych w ciągu roku przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej pomniejszonych o koszty uzyskania przychodów z tytułu prowadzenia tej działalności z wyłączeniem z tych kosztów składek na ubezpieczenia społeczne, m.in. zapłaconych w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących.

Ważne!

Wśród praktyków prawa pracy pojawia się pytanie czy wymóg opodatkowania według skali podatkowej dotyczy także przychodów z działalności gospodarczej. Przyjmuje się, że ulga dla klasy średniej również dotyczy przychodów opodatkowanych wyłącznie według skali podatkowej w przypadku działalności gospodarczej.

Ulga dla klasy średniej w 2022 roku – przekroczenie limitu

Pracownik, który oszacuje, że jego wynagrodzenie przekroczy wskazany w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewidziany próg podatkowy, powinien złożyć wniosek o rezygnację z ulgi. Przekroczenie limitu progu podatkowego nie pozwala na zastosowanie ulgi względem podatnika i może wiązać się z koniecznością zwrotu niedopłaty podatku w zeznaniu rocznym.

Wysokość procentowa składki na ubezpieczenie zdrowotne nadal obliczana jest jako 9%. Natomiast na mocy przepisów tzw. Nowego Polskiego Ładu, tj. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw pracodawca nie ma możliwości odliczenia składki zdrowotnej w wysokości 7,75%.

Zachęcam do zapoznania się z artykułem: Sprawdź w jaki sposób brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej wpłynie na wysokość wynagrodzenia pracownika.

Ulga dla klasy średniej – przykłady

Przykład 1

Pracownik jest wynagradzany stałą stawką miesięczną w wysokości 8000 zł brutto. W związku z planowanym rozwiązaniem umowy o pracę pod koniec marca 2022 do końca marca wysokość wypłaconego mu wynagrodzenia wyniesie: 24 000 zł brutto. Pracownik przechodzi na emeryturę w związku z czym otrzyma odprawę emerytalną w wysokości 8000 zł brutto. W tym przypadku, pracownik nie musi składać wniosku o nie stosowanie ulgi dla klasy średniej, ponieważ jego roczne przychody wyniosą 32 000 zł. Pracownikowi przysługuje ulga dla klasy średniej od przychodu w wysokości 32 000 zł. 

Przykład 2

Pracownik otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 6 000 zł brutto. Pracownikowi przysługują również premie kwartalne w wysokości wynagrodzenia miesięcznego, tj. 4 x 6000 zł = 24 000 zł. Przychody pracownika wyniosą w 2022 łącznie 72 000 zł. Pracownik nie złożył wniosku o nie stosowanie ulgi dla klasy średniej. Pracownik rozlicza się wspólnie z małżonką. Roczny przychód małżonki wynosi 132 000 zł. Pracownik nie musi składać wniosku o nie stosowanie ulgi dla klasy średniej ponieważ rozliczy się z żoną, a ulga dla klasy średniej będzie im obojgu przysługiwała od łącznego przychodu w wysokości 102 000, zgodnie z wyliczeniem: (132 000 zł + 72 000 zł) : 2 = 102 000 zł.

Przykład 3

Przedsiębiorca rozlicza się według skali podatkowej, co pozwala mu na skorzystanie z ulgi  dla klasy średniej. Jednocześnie przedsiębiorca osiąga przychody ze stosunku pracy, a roczne jego przychody ze stosunku pracy wynoszą 80 000 zł, a z działalności gospodarczej 65 000 zł. Suma przychodów przekracza 133 692 zł, zatem podatnik nie ma jednak prawa do ulgi dla klasy średniej.

Przykład 4

Przedsiębiorca rozlicza się według skali liniowej. Jednocześnie przedsiębiorca osiąga przychody ze stosunku pracy, a roczne jego przychody ze stosunku pracy wynoszą 80 000 zł, a z działalności gospodarczej 65 000 zł. W opisanym przypadku, w celu ustalenia prawa do ulgi dla klasy średniej, należy w tym przypadku wziąć jedynie przychody ze stosunku pracy. 

Skąd wynika wysokość kwoty zmniejszającą podatek; jaki wpływ na wysokość wynagrodzenia pracownika będzie miała likwidacja przepisów, które w obecnym stanie prawnym stanowią podstawę odliczenia od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne, w jaki sposób zastosować wobec pracowników tzw. ulgę podatkową dla klasy średniej? – Odpowiedzi znajdziesz w artykule na blogu.

Ulga dla klasy średniej – rezygnacja

Pracownik może zrezygnować z zastosowania ulgi dla klasy średniej w danym roku kalendarzowym. Dokonuje tego składając do pracodawcy stosowne oświadczenie. Złożenie oświadczenia co do zasady chroni pracownika przed koniecznością dopłaty podatku po zakończeniu roku podatkowego.  Jeżeli pracownik złoży wniosek o rezygnację z ulgi dla klasy średniej i nie przekroczy górnej granicy limitu, w takim przypadku ulgę dla klasy średniej otrzyma w zeznaniu rocznym.

Miesięczna ulga dla klasy średniej dla pracowników

Na mocy przepisu art. 32 ust. 2a ustawy o podatku za miesiące, w których podatnik uzyskał w tym zakładzie pracy przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy w wysokości wynoszącej od 5 701 zł do 11 141 zł, które podlegają opodatkowaniu według skali podatkowej, płatnik pomniejsza dochód z działalności gospodarczej, o kwotę ulgi dla pracowników w wysokości obliczonej według wzoru:

1) (A x 6,68% – 380,50 zł) ÷ 0,17, dla A wynoszącego co najmniej 5 701 zł i nieprzekraczającego kwoty 8 549 zł,

2) (A x (-7,35%) + 819,08 zł) ÷ 0,17, dla A wyższego od 8 549 zł i nieprzekraczającego kwoty 11 141 zł

– w którym A oznacza uzyskane w ciągu miesiąca przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy, które podlegają opodatkowaniu według skali podatkowej.

Uwaga!

W przychodach nie uwzględnia się zasiłków (pochodzą one z innych źródeł, a nie ze stosunku pracy, nawet jeśli są wypłacane przez pracodawcę) i przychodów wolnych od podatku (np. diet z tytułu podróży służbowej).

Miesięczna ulga dla klasy średniej wynosi w skali miesiąca:

wynagrodzenie bruttoprawo do ulgiwysokość ulgi
4000 złbrak ulgi zbyt niska kwota
8000 złtak905,29 zł
11000 zł tak62,24 zł
14000 złbrak ulgizbyt wysoka kwota

Zmiany w podatkach i składkach od 2022 r. to efekt reformy w ramach Polskiego Ładu.

ps. pamiętaj o konieczności poinformowania pracowników o fakcie nie tworzenia Funduszu oraz niewypłacania świadczenia urlopowego w danym roku kalendarzowym do końca stycznia danego roku kalendarzowego. Przygotowałam wzór obwieszczenia do pobrania na blogu.

Prawo pracy. First minute.

Jeśli szukasz konkretnej odpowiedzi na pytania z zakresu:

 • czasu pracy,
 • rozwiązywania stosunku pracy,
 • zakazu konkurencji,
 • czasowego zawieszenia warunków pracy lub płacy

tej pozycji nie może zabraknąć na Twojej półce: SKLEP

Chcesz wiedzieć więcej na temat encyklopedii praktycznej wiedzy? Sprawdź jej opis: BLOG

https://kadrywpigulce.shoplo.com/kategoria/ksiazka-prawo-pracy-first-minute
Kategorie