5 października 2021|

Zmiany w podatkach i składkach od 2022 r.

Zmiany w podatkach i składkach od 2022 r. to efekt reformy w ramach Polskiego Ładu. W projekcie z dnia 26 lipca 2021 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy i podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej przedstawił szereg zmian aż w 22 ustawach, m.in. w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawie o podatku od towarów i usług.

Zmiany w podatkach i składkach od 2022 r., polegają w szczególności na: 

  • podwyższeniu do 30 000 zł kwoty wolnej od podatku dla ogółu podatników obliczających podatek według skali podatkowej, poprzez podwyższenie kwoty zmniejszającej podatek do wysokości 5 100 zł (30 000 zł x 17% minus 5 100 zł = 0 zł). To europejski poziom porównywalny z tym osiąganym w Niemczech czy Francji. To 10 razy więcej niż jeszcze pięć lat temu,
  • podwyższeniu do 120 000 zł progu dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku, kwota wolna od podatku w wysokości 30 000 zł będzie stosowana już przy obliczaniu zaliczek na podatek poprzez odliczenie od podatku kwoty w wysokości 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (1/12 z kwoty 5 100 zł). Dotyczy to zaliczek obliczanych w sposób narastający, czyli z uwzględnieniem dochodów uzyskanych od początku roku,
  • wprowadzeniu ulgi dla klasy średniej, 
  • zmianie zasad ustalania podstawy wymiaru składki zdrowotnej dla przedsiębiorców oraz likwidacji możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku dochodowego od osób fizycznych, 
  • zmianie poprzez dodanie zwolnień w ustawie PIT,
  • zmianie w regulacjach normujących tzw. ulgę rehabilitacyjną w ustawie PIT,
  • wprowadzeniu ulgi za powrót.

Zgodnie z uzasadnieniem celem projektowanej ustawy jest stworzenie przyjaznego i sprawiedliwego systemu podatkowego, który pozwoli Polsce na zajęcie dominującej pozycji w wyścigu o inwestycje, będącego efektem procesu zmiany globalnych łańcuchów dostaw.

E-book to potężna dawka merytorycznej wiedzy. Znajdziesz w nim wyjaśnienia i tabelki – a właściwie mnóstwo tabelek, przedstawiających nowe stawki i wskaźniki, obowiązujące w 2021 roku.

Zmiany w podatkach i składkach od 2022 r. – najważniejsze informacje 

Zmiany w podatkach i składkach od 2022 r. to temat, którego nie możesz pominąć, dlatego razem z iPersonel przygotowaliśmy omówienie najważniejszych kwestii. 

Próg podatkowy

Pierwszy raz od 12 lat zmianie ulegnie próg dochodów, o którym mowa w skali podatkowej (wzrost z 85 528 zł na 120 000 zł rocznego dochodu). Próg dochodów dostosowywany będzie do nowej rzeczywistości, w której na przestrzeni lat wynagrodzenia w Polsce podwoiły się.

Po zmianie, do podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej 120 000 zł stosowana będzie stawka podatku w wysokości 17%. Dopiero do nadwyżki ponad tę kwotę podatek będzie obliczany według stawki 32%. W ten sposób przed nadmierną podwyżką klina podatkowego chroniona będzie klasa średnia.

Ulga dla klasy średniej

W celu ochrony klasy średniej projekt nie tylko przewiduje podwyższenie progu dochodów, ale również ulgę podatkową dla pracowników.

Adresatami tego rozwiązania są podatnicy zatrudniani na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy. 

Ulga polega na odliczeniu od dochodu pewnej kwoty, której wysokość uzależniona jest od poziomu rocznych przychodów. Mowa tu wyłącznie o przychodach podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 ustawy PIT, czyli podlegających opodatkowaniu przy zastosowaniu skali podatkowej, tj. z wyłączeniem przychodów wolnych od podatku.

Prawo do ulgi będą mieli podatnicy, którzy w roku podatkowym uzyskają ww. przychody kwalifikowane do przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy w wysokości mieszącej się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł (odpowiednio miesięcznie – dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek – w wysokości od 5 701 zł do 11 141 zł).

Składka zdrowotna

Projekt wprowadza zmiany w zakresie wysokości składki zdrowotnej opłacanej przez przedsiębiorców. Projekt zakłada, że podstawą wymiaru tej daniny będą rzeczywiste dochody przedsiębiorcy w miejsce stałej opłaty ryczałtowej.

W ten sposób ujednolicona zostanie wysokość składki zdrowotnej oraz sposób jej naliczania. Zarówno pracownicy, jaki i przedsiębiorcy będą ją płacić według stawki 9%, wskutek czego wypychanie pracowników na umowy śmieciowe i oferowanie im umów cywilno-prawnych będzie mniej korzystne.

Podstawa wymiaru składki za dany miesiąc nie będzie mogła być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu pierwszego stycznia danego roku.

Projekt zakłada również likwidację przepisów, które w obecnym stanie prawnym stanowią podstawę odliczenia od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 7,75% podstawy jej wymiaru.

Perfekcyjna Pani Działu Kadrowego musi wiedzieć, jak zaprowadzić ład i porządek wśród dokumentacji pracowniczej, by spełnić ustawowe wymogi i zapewnić sobie komfort pracy. Jaki ma na to sposób? Zdradzamy na końcu artykułu. 

Zmiany w ustawie PIT

Zmiany w podatkach i składkach od 2022 r. obejmują około 150 tytułów zwolnień przedmiotowych. Są to zwolnienia obejmujące przede wszystkim świadczenia o charakterze odszkodowawczym, rodzinnym, edukacyjnym, pomocy społecznej.

W zakresie zwolnień przedmiotowych projekt ustawy wprowadza zmiany polegające m.in. na:

  • dodaniu zwolnienia dotyczącego stypendiów doktorskich i innych środków finansowych otrzymanych w ramach konkursów na stypendia doktorskie,
  • dodaniu nowego zwolnienia dotyczącego przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia zabytków ruchomych.

Pracownik, który złożył deklarację PIT-2 ale chciałby ją wycofać może to uczynić w każdym momencie, najlepiej przy pomocy stosownego pisma. Pobierz wzór pisma w sprawie wycofania druku PIT-2.

Zmiany w regulacjach normujących tzw. ulgę rehabilitacyjną w ustawie PIT

Na podstawie tego przepisu odliczeniu od podstawy opodatkowania będą podlegały wydatki na zakup, naprawę lub wypożyczenie wyrobów medycznych oraz wyposażenia umożliwiającego ich używanie zgodnie z przewidzianym zastosowaniem, z wyjątkiem pieluchomajtek, pieluch anatomicznych, chłonnych majtek, podkładów i wkładów anatomicznych, gdyż te zostaną objęte odrębnym tytułem odliczenia.

Ulga na powrót

Projekt ustawy wprowadza ulgę w podatku dochodowym dla podatników osiedlających się w Polsce, tzw. ulgę na powrót.

Jest to nowa propozycja (dotychczas brak regulacji w tym zakresie) dotycząca podatników osiedlających się w Polsce, w konsekwencji zmieniających rezydencję podatkową.

Odliczenie podatnik będzie mógł stosować, co do zasady, przez cztery lata następujące po roku bazowym. Rokiem bazowym będzie wybrany przez podatnika rok, w którym podatnik zmienił rezydencję podatkową i stał się polskim rezydentem albo rok następujący po zmianie rezydencji podatkowej.

Wysokość odliczenia w pierwszym roku wyniesie 50% podatku należnego za „rok bazowy”, zaś w drugim – 50% podatku należnego obliczonego za pierwszy rok stosowania ulgi. W trzecim i czwartym roku będzie to 50% podatku należnego obliczonego za poprzedni rok stosowania ulgi, czyli odpowiednio za drugi i trzeci rok stosowania odliczenia.

Zebrałam dla Ciebie najczęściej pojawiające się pytania z zakresu kadr i płac, po to aby ułatwić Tobie sprawdzenie wiedzy w tym zakresie i mocne przygotowanie do rozmowy czy testów kwalifikacyjnych.

System kadrowo-płacowy iPersonel

Każde zmiany prawne to wyzwanie dla pracowników działu kadrowo-płacowego. iPersonel nie zostawia swoich użytkowników z tym problem. Na bieżąco dostosowujemy oprogramowanie HR do zmieniających się przepisów prawnych. Gdy pracujesz z iPersonel, możesz być pewny, że naliczasz wynagrodzenie na podstawie obowiązujących stawek i wskaźników, korzystasz z aktualnych wzorów dokumentów, a dane pracowników są przechowywane zgodnie z wytycznymi. 

Jeśli chcesz zyskać partnera, który będzie dla Ciebie wsparciem w przygodzie zwanej kadrami i płacami, skontaktuj się z nami.

Wyznaczymy Ci dedykowanego opiekuna, z którym omówisz swoje cele. W następnym kroku dopasujemy rozwiązania do potrzeb Twojej firmy. Wiemy, że zmiany w przepisach to norma, a potrzeby zmieniają się wraz z rozwijającym się biznesem, dlatego wdrożymy niezbędne aktualizacje zawsze wtedy, gdy będzie to konieczne. Możesz na nas liczyć. 

Umów się na konsultację. 

Porozmawiajmy o oprogramowaniu kadrowo-płacowym dla Twojej firmy. 

To Cię może zainteresować

ps. a jeśli interesuje Cię temat czasu pracy, rozwiązywania umów o pracę zgodnie z przepisami, czasowe zawieszanie warunków pracy pracowników i uważasz, że prawo pracy dotyczy również Ciebie to zachęcam do zapoznania się z encyklopedią praktycznej wiedzy, przygotowanej w unikatowym schemacie: PROBLEM – PYTANIE – ODPOWIEDŹ.

Kategorie