9 grudnia 2021|

Składniki wynagrodzenia w 2022 roku. Czy ulegną zmianie?

Składniki wynagrodzenia w 2022 roku. Czy ulegną zmianie?

Polski system ubezpieczeń społecznych nakłada na ubezpieczonych obowiązek opłacania składek z różnych tytułów do ubezpieczenia. Wśród nich są składki, takie jak: emerytalna, rentowa, wypadkowa i chorobowa. W zależności od rodzaju zatrudnienia ubezpieczonego, składki te mogą być obowiązkowe lub dobrowolne. Składka zdrowotna jest potrącana i przekazywana na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia.

Jeżeli osoby fizyczne mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Wynika to z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Zachęcam do zapoznania się z artykułem: Sprawdź jak przepisy Nowego Polskiego Ładu wpłynęły na wysokość składki zdrowotnej

W 2022 roku stopy procentowe składek na ubezpieczenia społeczne nie ulegają zmianie. Wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych wciąż będzie wynosiła 17%. Zmianie ulegną progi podatkowe, wysokość kwoty wolnej od potrąceń oraz mechanizm obliczania wysokości składki zdrowotnej.

Razem z iPersonel przygotowaliśmy dla Ciebie artykuł „Składniki wynagrodzenia w 2022 roku. Czy ulegną zmianie?”. W związku z nowym rokiem podatkowym i podpisaniem przez Prezydenta ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw warto sprawdzić w jaki sposób będą kształtowały się składniki wynagrodzenia.

Z treści artykułu dowiesz się:

 • jakie zmiany nastąpią w rozliczeniach składkowo-podatkowych w 2022 roku,
 • czy zmianie ulegną stopy procentowe składek na ubezpieczenia społeczne,
 • w jaki sposób będzie rozliczana składka na ubezpieczenie zdrowotne,
 • ile wyniesie roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, 
 • w jaki sposób ustala się składki na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i FGŚP,
 • na kim ciąży zobowiązanie do obliczania i pobierania w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy,
 • czy nadal płatnik składek nie będzie pobierał zaliczki na podatek w przypadku pracownika poniżej 26 roku życia,
 • ile wyniosą koszty uzyskania przychodu w 2022 roku,
 • co oznacza tzw. ulga dla klasy średniej,
 • w jaki sposób naliczyć wynagrodzenia w odpowiednim programie kadrowo-płacowym.

Składniki wynagrodzenia a ubezpieczenie społeczne 

Stopy procentowe składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, chorobowe oraz ubezpieczenie wypadkowe w 2022 roku nie ulegną zmianie. Będą one utrzymywać się w następującej wysokości:

Rodzaj ubezpieczeniaSkładka w %
Składka emerytalna19,52%
Składka rentowa8%
Składka wypadkowa1,67%*
Składka chorobowa2,45%
Składka na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy2,45%
Stopy procentowe składek.

*W przypadku płatników składek, którzy:
– zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych,
– nie podlegają wpisowi do rejestru REGON, wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe w roku składkowym, który trwa od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r. nie zmienia się i wynosi 1,67% (50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na w/w rok składkowy dla grup działalności)

Zachęcam do zapoznania się z artykułem: Ile wyniosą składki ZUS w 2021 r.?” w bazie wiedzy iPersonel.

Składniki wynagrodzeniaubezpieczenie zdrowotne

Wysokość procentowa składki na ubezpieczenie zdrowotne nadal obliczana jest jako 9%.

Natomiast na mocy przepisów tzw. Nowego Polskiego Ładu, tj. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw pracodawca nie ma możliwości odliczenia składki zdrowotnej w wysokości 7,75%.

Zachęcam do zapoznania się z artykułem: Sprawdź w jaki sposób brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej wpłynie na wysokość wynagrodzenia pracownika.

SPRAWDŹ TO:

Jeśli chcesz sprawdzić, ile wyniesie Twoje wynagrodzenie po sfinansowaniu składek – skorzystaj z naszego kalkulatora wynagrodzeń – Asystenta kadrowego. Aplikacja obsługuje takie składniki wynagrodzenia, jak: składki ZUS, składki zdrowotne, koszty uzyskania przychodu czy ulgi podatkowe. Rzecz jasna, wszystkie wskaźniki i stawki, w tym składki ZUS, są na bieżąco aktualizowane. Wystarczy, że wpiszesz podstawowe dane, a Asystent kadrowego dokona wszelkich obliczeń za Ciebie.

 ASYSTENT KADROWEGO

Wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe w roku składkowym, który trwa od 1 kwietnia 2021 do 31 marca 2022 wynosi 1,67% (50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na w/w rok składkowy dla grup działalności).

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych „rok składkowy” to okres obowiązywania stopy procentowej składek na ubezpieczenie wypadkowe należnych za okres od dnia 1 kwietnia danego roku do dnia 31 marca następnego roku.

UWAGA
Od 1 kwietnia 2021 obowiązują wciąż aktualne kategorie ryzyka i stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe. W 2022 zmianie nie ulegnie załącznik określający grupy działalności, kategorie ryzyka i stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe dla grup działalności.

Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób ubezpieczonych w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy (art. 19 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych). 

Kwota tego ograniczenia wyniesie 177 660 zł (M.P.2021.1056 z dnia 2021.11.18), przyjęta do jej ustalenia kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2022 wynosi 5922 zł. 

Składniki wynagrodzenia a Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i FGŚP

Składki na Fundusz Pracy (FP) i Fundusz Solidarnościowy (FS) przedsiębiorcy ustalają za siebie i za osoby współpracujące od podstawy wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe (bez stosowania rocznego ograniczenia). Zakładając, że podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia stanowi kwota najniższej podstawy to składki na FP i FS wyniosą w 2022: (2,45%) = 87,05 zł

Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy płatnik składek oblicza łącznie w wysokości sumy stóp procentowych tych składek i wykazuje w deklaracji rozliczeniowej w łącznej kwocie. 

Od 1 stycznia 2022 minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 3010 zł brutto (sprawdź: płaca minimalna od brutto do netto w 2022 r.).

Stopa procentowa składki na FGŚP wynosi 0,10% kwoty, od której obliczane są składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Składka ta jest finansowana i opłacana przez płatnika składek.

Ważne!

Przy ustalaniu podstawy nie stosuje się ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek do 30-krotności prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Składki na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i FGŚP należy opłacać za pracowników, którzy nie ukończyli co najmniej 55 lat w przypadku kobiet i co najmniej 60 lat w przypadku mężczyzn.

Składniki wynagrodzenia a Fundusz Emerytur Pomostowych

Składkę na FEP należy opłacać za pracowników, którzy urodzili się po 1948 r. i wykonują prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, o których mowa w ustawie o emeryturach pomostowych.

Składki na FEP w wysokości 1,5% opłaca się za pracownika od dnia, w którym pracownik rozpoczyna pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, do dnia zakończenia pracy na tym stanowisku. Składka ta finansowana jest w całości przez pracodawcę.

Składniki wynagrodzenia a zaliczka na podatek dochodowy

Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej „zakładami pracy”, są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy – wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.

W 2022:

Podstawa obliczenia podatku w złotychPodatek wynosi
ponaddo
120 000 (I próg)17% minus kwota zmniejszająca podatek 5 100 zł
120 000 (II próg)15 300 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł

W 2022 zaliczki za miesiące od stycznia do grudnia wyniosą:

 • za miesiące, w których dochód podatnika uzyskany od początku roku w tym zakładzie pracy nie przekroczył kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali – 17% dochodu uzyskanego w danym miesiącu;
 • za miesiąc, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku w tym zakładzie pracy przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali – 17% od tej części dochodu uzyskanego w tym miesiącu, która nie przekroczyła tej kwoty, i 32% od nadwyżki ponad kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali;
 • za miesiące następujące po miesiącu, o którym mowa wyżej – 32% dochodu uzyskanego w danym miesiącu.

Jeżeli podatnik złoży płatnikowi oświadczenie, że za dany rok zamierza opodatkować dochody łącznie z małżonkiem, a za rok podatkowy przewidywane, określone w oświadczeniu:

1) dochody podatnika nie przekroczą górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej, a małżonek nie uzyskuje żadnych dochodów – zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 17% dochodu uzyskanego w danym miesiącu i są dodatkowo pomniejszane za każdy miesiąc o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej;

2) dochody podatnika przekroczą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, a małżonek nie uzyskuje żadnych dochodów lub dochody małżonka mieszczą się w niższym przedziale skali podatkowej, zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 17% dochodu uzyskanego w danym miesiącu.

Kwota wolna w 2020 wyniesie 30 000 zł, czyli od podatku będzie można odliczyć 5 100 zł. Miesięczna zaliczka na podatek PIT będzie mogła być pomniejszona o 425 zł, zgodnie z obliczeniem: 5 100 zł x 1/12 = 425 zł.

Zachęcam do zapoznania się z artykułem: Sprawdź w jaki sposób zastosować kwotę zmniejszającą podatek w nowej wysokości.

Składniki wynagrodzenia a zaliczka na podatek do 26 roku życia

Płatnik nie pobiera zaliczki na podatek dochodowy od niektórych przychodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne, które nie ukończyły 26 lat. Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są przychody:

 • ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy,
 • z umów zlecenia, 
 • z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. z 2018 r. poz. 1244),
 • z tytułu odbywania stażu uczniowskiego, o którym mowa w art. 121a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
  – otrzymane przez podatnika do ukończenia 26 roku życia suma przychodów zwolnionych od podatku na podstawie ust. 1 pkt 148 i 152–154 nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty 85 528 zł.

Składniki wynagrodzenia a koszty uzyskania przychodu

Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy nadal wyniosą 250 zł miesięcznie w 2022. 

Jeżeli miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika znajduje się poza miejscowością, która została wskazana jako miejsce wykonywania pracy w treści umowy o pracę i nie uzyskuje on dodatku za rozłąkę, wynoszą one 300 zł miesięcznie, pod warunkiem, że pracownik złoży stosowne oświadczenie.

Koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej:

1) wynoszą 250 zł miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 3000 zł – w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;

2) nie mogą przekroczyć łącznie 4500 zł za rok podatkowy – w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;

3)  wynoszą 300 zł miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 3600 zł – w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę;

4)  nie mogą przekroczyć łącznie 5400 zł za rok podatkowy – w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.

Składniki wynagrodzenia a ulga dla klasy średniej

Ustawa z dnia 29 października 2021 r.o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw wprowadza tzw. ulgi m.in. dla pracowników, czyli dla osób osiągających przychody z tytułu stosunku pracy (stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy). Ulga ma dotyczyć osób, których suma przychodów w roku podatkowym mieści się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł rocznie.

Książka „Prawo pracy. First minute” oraz e-booki

Praktyczna wiedza zebrana w pięknej oprawie, zarówno w postaci papierowej jak i elektronicznej.

Chcesz wiedzieć dlaczego warto sięgnąć po te materiały? Koniecznie zapoznaj się z opisem książki w moim sklepie: SKLEP

iPersonel – twój sojusznik w świecie HR

Oprogramowanie iPersonel dynamicznie się rozwija. Nasze rozwiązania są niezwykle proste oraz intuicyjne.

Z nami zatrudnianie pracowników oraz ich rejestracja w systemie HR przebiega bezproblemowo.

Częste zmiany prawne w obszarze kadr i płac stanowią zawsze duże wyzwanie. Jednak pracując z iPersonel – możesz być pewny, że system będzie na bieżąco aktualizowany i zawsze zgodny z przepisami.

Chcesz uzyskać więcej informacji? Umów się na prezentację

Kategorie