11 maja 2021|

Kalendarz kadrowego. Ważne terminy Perfekcyjnej Pani Działu Kadrowego

Kalendarz kadrowego jest przepełniony ważnymi terminami. Perfekcyjna Pani Działu Kadrowego dba o to, by żaden kurz i żaden termin nie został pominięty w czasie porządków. 

Perfekcyjna Pani Działu kadrowego wie, jak zadbać o formę, zdrowie i realizację listy ,,to do”. Zawsze trzyma rękę na pulsie. Ma świetnego trenera personalnego. Któż by takiego nie chciał? 

Czy wiesz, że też możesz skorzystać z jego pomocy?

To on: system kadrowo-płacowy iPersonel. Wiem, wiem, nie pomoże w treningu siłowym, ale zadba o radzenie sobie z ciężarami, innymi słowy… obowiązkami kadrowo-płacowymi. Wpłynie także na sferę Twojego zdrowia psychicznego i na pewno zmotywuje Cię do działania. ?

Kalendarz kadrowego. Ważne terminy Perfekcyjnej Pani Działu Kadrowego

Perfekcyjna Pani Działu Kadrowego nie pozostawia niczego na ostatnią chwilę (choć gdyby to zrobiła – musiałaby biec szybciej). Dzięki bieżącemu monitorowaniu niezbędnych do wykonania działań, zawsze spełnia wszystkie obowiązki kadrowe zgodnie z terminami. Co ważniejsze – śpi spokojnie.

Jakie ważne terminy zawiera kalendarz kadrowego? 

Ważność badań lekarskich  

Sprint jednak może okazać się konieczny. Dlaczego? Gdy tylko zostanie odwołany stan epidemii – pracodawca będzie obowiązany podjąć wykonywanie zawieszonych obowiązków, tj. skierowania pracownika do odbycia okresowych badań lekarskich. Pracownik będzie miał obowiązek wykonania ich w okresie nie dłuższym niż 180 dni od dnia odwołania stanu epidemii.

W przypadku braku dostępności do lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badania wstępnego lub kontrolnego, badanie takie może przeprowadzić i wydać odpowiednie orzeczenie lekarskie inny lekarz. Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza straci moc po upływie 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.

Więcej informacji:

Badania lekarskie w trakcie epidemii COVID-19 – nowe zasady 

Ważność szkoleń BHP

W przypadku utraty ważności szkolenia okresowego w dziedzinie bhp, która miała miejsce po dniu 7 marca 2020 r., zaświadczenie to zachowuje ważność, nie dłużej jednak niż do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Przypominamy, od 01 stycznia 2019 obowiązują znowelizowane przepisy Kodeksu pracy wprowadzone ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz.U.2018.2244 z dnia 2018.11.30). Na mocy wspomnianej ustawy, pracownicy zatrudnieni na stanowisku administracyjno-biurowym zwolnieni są z obowiązku przeszkolenia okresowego z zakresu bezpieczeństwa i ochrony pracy.

Sprawdź, w jaki sposób postąpić w przypadku zmiany stanowiska pracy

Terminy kończących się umów – limit umów na czas określony 

Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech.

Przepisu nie stosuje się do umów o pracę zawartych na czas określony:

 • w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
 • w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,
 • w celu wykonywania pracy przez okres kadencji,
 •  w przypadku, gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie

– jeżeli ich zawarcie w danym przypadku służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy.

Okres maksymalnego zasiłku chorobowego 

Zasiłek chorobowy przysługuje przez 182 dni lub 270 dni w przypadku, gdy niezdolność do pracy jest spowodowana gruźlicą. Do okresu zasiłkowego wlicza się wszystkie okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy, jak również niemożności wykonywania pracy z przyczyn określonych w tejże ustawie. Do okresu zasiłkowego wlicza się również okresy poprzedniej niezdolności do pracy, spowodowanej tą samą chorobą, jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekraczała 60 dni.

Sprawdź w jaki ustalić podstawę wymiaru zasiłku w przypadku zmiany etatu

Terminy rozliczania i opłacania składek 

Kalendarz kadrowego powinien uwzględniać także płatności składek ZUS. Należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na fundusze pozaubezpieczeniowe (Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) za dany miesiąc kalendarzowy należy rozliczać i opłacać w następujących terminach:

 • do 5. dnia następnego miesiąca – jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe,
 • do 10. dnia następnego miesiąca – osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie,
 • do 15. dnia następnego miesiąca – pozostali płatnicy.

Kalendarz kadrowego.
Sposób Perfekcyjnej Pani Działu Kadrowego na załatwianie spraw w terminie 

Kalendarz kadrowego wypełniony jest obowiązkami, które należy spełnić terminowo. Perfekcyjna Pani Działu Kadrowego nie wyobraża sobie porządków z terminami bez systemu kadrowo-płacowego. Moduł Monitoringu zdarzeń przypomina o upływających terminach i sprawia, że pracownicy kadr i płac nie zapominają o tym, co wymaga ich działania. 

Funkcje monitorujące w systemie kadrowo-płacowym iPersonel pozwalają na sprawdzenie m.in.:

 • ważności badań lekarskich,
 • ważności szkoleń BHP,
 • ważności uprawnień okresowych,
 • terminu kończących się umów,
 • limitów urlopowych,
 • okresu maksymalnego zasiłku chorobowego.

Perfekcyjna Pani Kadrowa chętnie korzysta z pomocy systemu kadrowo-płacowego i monitoringu zdarzeń. Samodzielnie ustala kiedy, co i z jakim wyprzedzeniem ma być przypomniane. Na powiadomienia może reagować od razu po ich otrzymaniu, gdyż system zapewnia łatwe przejście od alertu do obsługi danego zdarzenia kadrowo-płacowego. To łatwy i szybki sposób na rozwiązywanie spraw… od kliknięcia! 

Mniejsza liczba obowiązków to mniej stresu, a warto pamiętać, że odpoczynek jest tak samo istotny jak regularne ćwiczenia. 

Chcesz również wykonywać na czas swoje obowiązki?

Zrób porządki z terminami z iPersonel i zostań Perfekcyjną Panią Działu Kadrowego. 

iPersonel to system kadrowo-płacowy silnie działający w obszarze kadr i płac. Usprawnia funkcjonowanie działów. Do codziennego stosowania. 

Zainteresowany? Umów się na prezentację iPersonel

Kategorie