25 stycznia 2023|

Kadry i płace: o czym musisz pamiętać w lutym 2023?

Liczba dni kalendarzowych w lutym 2023 to 28 dni. Luty to 4 pełne tygodnie. Liczba dni pracujących w lutym wynosi 20.

Wymiar czasu pracy w lutym 2023 wynosi 160 godzin zgodnie z wyliczeniem:

 • (4 tyg. x 40 godz.) = 160 godzin

W związku z powyższym dodatek do wynagrodzenia za pracę w nocy wynosi:

 • 4,36 zł zgodnie z wyliczeniem: 3490 zł brutto/160 godziny = 21,81 zł
 • 21,81 zł x 20% = 4,36 zł

6 lutego – ZUS DRA

Wpłata należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz przesłanie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, imiennych raportów miesięcznych ZUS RCA przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe.

Płatnik składek przesyła w tym samym terminie deklarację rozliczeniową (ZUS DRA), imienne raporty miesięczne (ZUS RCA) oraz opłaca składki za dany miesiąc, nie później niż:

 • do 5 dnia następnego miesiąca – dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

6 lutego– złożenie DG-1 Meldunek o działalności gospodarczej

Meldunek należy składać do GUS raz w miesiącu do 5. dnia roboczego po każdym miesiącu z danymi za miesiąc poprzedni.

Na mocy art. 30 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej: podmioty gospodarki narodowej są obowiązane do, min do przekazania nieodpłatnie danych dotyczących prowadzonej działalności i jej wyników zgodnie z programem badań statystycznych statystyki publicznej oraz w formacie udostępnionym zgodnie z art. 18a ust. 3. ww ustawy (Elektroniczna forma przekazywania danych).

15 lutego – ZUS DRA

Płatnik składek przesyła w tym samym terminie deklarację rozliczeniową (ZUS DRA), imienny raport miesięczny (ZUS RCA) oraz opłaca składki za dany miesiąc, nie później niż do 15 dnia następnego miesiąca – dla płatników składek posiadających osobowość prawną (spółek kapitałowych (spółek akcyjnych i spółek z o.o.), spółdzielni, stowarzyszeń, fundacji).

15 lutego – PPK

Pierwsze wpłaty oblicza się i pobiera się od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po powstaniu stosunku prawnego wynikającego z umowy o prowadzenie PPK. Pierwsze wpłaty są dokonywane w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane.

Podmiot zatrudniający jest obowiązany do obliczenia i dokonania wpłat do wybranej instytucji finansowej finansowanych przez ten podmiot oraz do obliczenia, pobrania od uczestnika PPK i dokonania wpłat do wybranej instytucji finansowej wpłat finansowanych przez uczestnika PPK.

Wpłaty finansowane przez podmiot zatrudniający są obliczane, a wpłaty finansowane przez uczestnika PPK są obliczane i pobierane od uczestnika PPK w terminie wypłaty wynagrodzenia przez podmiot zatrudniający.

Wpłaty dokonywane są w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane.

15 lutego – Z-10 Sprawozdanie o warunkach pracy

Raz w roku do 15 lutego 2023 r. za rok 2022

20 lutego – ZUS DRA

Płatnik składek przesyła w tym samym terminie deklarację rozliczeniową (ZUS DRA), imienny raport miesięczny (ZUS RCA) oraz opłaca składki za dany miesiąc, nie później niż do 20 dnia następnego miesiąca – dla pozostałych płatników składek, np. opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, spółek osobowych (jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo-akcyjnych).

20 lutego – INF1

Pracodawcy osiągający wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6% składają Zarządowi Funduszu informacje miesięczne (INF-1) odpowiednio o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, o zatrudnieniu i kształceniu osób niepełnosprawnych lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Obowiązek ten dotyczy również domów pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, hospicjów w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, publicznych i niepublicznych jednostek organizacyjnych, których wyłącznym przedmiotem prowadzonej działalności jest rehabilitacja społeczna i lecznicza osób niepełnosprawnych, edukacja osób niepełnosprawnych lub opieka nad osobami niepełnosprawnymi.

Informacja miesięczna składana jest w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy informacja.

20 lutego – deklaracje wpłat na PFRON

złożenie miesięcznej deklaracji wpłat DEK-I-0, DEK-I-A, DEK-I-B, DEK-II-a, DEK-II-b oraz rozliczenie wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

20 lutego – zapłata składki na PFRON

Pracodawcy dokonują wpłat na PFRON w terminie do dnia 20 następnego miesiąca po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności powodujące powstanie obowiązku wpłat, składając równocześnie Zarządowi Funduszu deklaracje miesięczne i roczne poprzez teletransmisje danych w formie dokumentu elektronicznego.

27 lutego – złożenie Wn-D oraz INF-D-P dotyczących dofinansowania wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych za styczeń

Pracodawca, w celu uzyskania ze środków PFRON miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, składa Funduszowi:

1)miesięczne informacje o wynagrodzeniach, zatrudnieniu, stopniach i rodzaju niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych;

2)wniosek o wypłatę miesięcznego dofinansowania za dany miesiąc.

Informacje i wniosek pracodawca przekazuje w formie dokumentu elektronicznego przez teletransmisję danych oraz pobiera drogą elektroniczną potwierdzenie wysłanej informacji lub wniosku. Pracodawca może przekazać informacje i wniosek również w formie dokumentu pisemnego.

Pracodawca składa wniosek Wn-D wraz z informacją INF-D-P w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą.

28 lutego – poinfomorwanie osób zatrudnionych o ponownym dokonywaniu wpłat do PPK

Co 4 lata, od dnia 1 kwietnia, podmiot zatrudniający dokonuje wpłat za uczestnika PPK, który zrezygnował z dokonywania wpłat do PPK, chyba że uczestnik PPK ponownie zrezygnuje z dokonywania wpłat do PPK, składając podmiotowi zatrudniającemu odpowiednią deklarację.

Co 4 lata, w terminie do ostatniego dnia lutego danego roku, podmiot zatrudniający informuje uczestnika PPK, który złożył deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, o ponownym dokonywaniu wpłat za tego uczestnika.

W 2023 r. przypada pierwszy ponowny automatyczny zapis do PPK.

Koniecznie przeczytaj artykuł na temat PPK.

28 lutego – przekazanie przez płatnika informacji rocznej dla osoby ubezpieczonej z wyszczególnieniem składek za poszczególne miesiące za rok ubiegły

Informacje zawarte w imiennych raportach miesięcznych płatnik składek przekazuje ubezpieczonemu w podziale na poszczególne miesiące, za rok ubiegły w terminie do dnia 28 lutego roku następnego, na piśmie lub za zgodą ubezpieczonego w formie dokumentu elektronicznego, w celu ich wery?kacji. Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej powinna zawierać także datę jej sporządzenia oraz podpis płatnika składek lub osoby przez niego upoważnionej. Informację dla osoby ubezpieczonej płatnik składek jest obowiązany przekazać na żądanie ubezpieczonego – nie częściej niż raz na miesiąc – za miesiąc poprzedni.

28 lutego – złożenie wniosku Wn-U-G przez rencistów prowadzących działalność gospodarczą

Osoba niepełnosprawna wykonująca działalność gospodarczą, niepełnosprawny rolnik lub rolnik zobowiązany do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika, któremu przysługuje refundacja składek na ubezpieczenia społeczne ze środków PFRON składa wniosek o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne za dany miesiąc.

Wniosek składa w terminie do ostatniego dnia miesiąca, w którym upłynął termin do opłacenia składek na ubezpieczenia za dany miesiąc.

28 lutego – wystawienie zaświadczenia przez płatnika składek zatrudniającego emerytów/rencistów o wysokości osiągniętych przez nich przychodów za 2022 r.

Na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, emeryt lub rencista jest zobowiązany zawiadomić organ rentowy o podjęciu działalności, z której uzyskuje przychód, o wysokości osiąganego przychodu, a po upływie roku kalendarzowego o wysokości przychodu uzyskanego w poprzednim roku kalendarzowym. Emeryt i rencista zawiadamia organ rentowy do końca lutego każdego roku o łącznej kwocie dochodu osiągniętego w ubiegłym roku kalendarzowym. W przypadku emeryta pozostającego w stosunku pracy zaświadczenie do organów rentowych ma obowiązek sporządzić i przesłać również pracodawca. Zakład pracy zawiadamia organ rentowy do końca lutego każdego roku o łącznej kwocie dochodu osiągniętego przez emeryta lub rencistę w ubiegłym roku kalendarzowym.

Kadr w pigułce

Kadr w pigułce czyli praktyczny przewodnik po świecie prawa i rynku pracy.
Uczę, ustrukturyzowuję, uświadamiam.
Mam na imię Donata i będę Twoim przewodnikiem po świecie prawa i rynku pracy

W podcaście będę mówiła o:

 • projektach ustaw i rozporządzeń z omówieniem jaki mają wpływ na przedsiębiorców, specjalistów ds. kadr oraz pracowników;
 • zmieniających się przepisach prawnych;
 • trendach na rynku pracy w oparciu o różnorodne raporty opracowywane przez organizacje państwowe ale również prywatny sektor;
 • innowacyjnych i technologicznych rozwiązaniach dla pracodawców, które mają optymalizować i automatyzować procesy w organizacji;
 • nowych sposobach rekrutacji i narzędziach wspierających pozyskanie kandydatów do pracy;
 • narzędziach oraz najnowszych metodach wspierających działania employer brandingowe w budowaniu pozytywnego wizerunku pracodawcy,
 • uelastycznianiu form zatrudnienia
 • oraz o tematach pokrewnych, które nie pozostają bez wpływu na rynek pracy.
  ————————————————————————————–
 • 💊 Wesprzyj podcast na Patronite: https://patronite.pl/www.kadrywpigulce.pl
https://spoti.fi/3Y2JbG6

Prawo pracy. First minute 2023

Prawo pracy. First minute to pierwsza pomoc w przypadku trudnych pytań z zakresu kadrowego. Stworzona na bazie doświadczenia pracy w dziale kadr, zarówno w prywatnym jak i państwowym sektorze.

Znam najczęściej powtarzające się pytania, wiem z jakimi obszarami zmagają się nie tylko specjaliści ds. kadr ale też osoby zarządzającej personelem, w kategoriach takich jak:

 • czas pracy,
 • rozwiązywanie umów,
 • niecodzienne zachowania pracowników,
 • trudna sytuacja finansowa pracodawcy,
 • dyskryminacja, a prawo do równego traktowania.

Prawo pracy, First minute to znacznie więcej niż Ci się wydaje. Jedynie praktyczna wiedza. Przykłady z życia wzięte. Najtrudniejsze przypadki. Przystępny język dla każdego. Struktura i kolorystyka ułatwiająca odnalezienie odpowiedzi na pytanie. Zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej. Dożywotni dostęp do aktualizacji treści. A to wszystko w wyjątkowej jakości i w wyjątkowo korzystnej cenie. Sprawdź to:

https://sklep.kadrywpigulce.pl/produkt/ksiazka-prawo-pracy-first-minute-ebook-w-prezencie/
Kategorie