23 stycznia 2023|

Zmotywowani pracownicy za najniższą krajową, nie tylko w logistyce

Wszyscy jesteśmy obecnie świadkami dynamicznych przeobrażeń rynku. W zmieniającej się rzeczywistości biznesowej konieczne jest podejmowanie szybkich działań i dostosowywanie procesów do aktualnej sytuacji. Globalizacja, rozwój gospodarki opartej na wiedzy, postęp naukowo-technologiczny oraz coraz większa konkurencja wymusza zmiany na rynku pracy. Jako główne przyczyny luki na rynku pracy, bo to one mocno wpływają na oblicze polskiego rynku pracy, podawane są czynniki demograficzne, zmiana struktury wiekowej, emigracyjne, technologiczne, a także kulturowe. 

O zmianach makroekonomicznych i o tym co wpływa na polski rynek pracy opowiadam w moim podcaście:

Malejąca struktura osób w wieku produkcyjnym generuje problemy na poziomie rekrutacji, jednocześnie rosnące postępowanie zmian klimatycznych będące również skutkiem rozwoju technologii sprzyja zapotrzebowaniu na pojawienie się nowych stanowisk specjalistów z zakresu chociażby odnawialnych źródeł energii lub związanych z obszarem e-mobility czy energią odnawialną. 

Logistyka na rynku pracy

Sytuacja geopolityczna w Polsce istotnie wpływa na stan globalnej gospodarki, w tym branży transportowej. Konflikt zbrojny w Ukrainie coraz mocniej uderza w branżę transportową oraz sektor logistyczno-produkcyjny. ​​Łańcuchy dostaw w Europie zostały poważnie zaburzone. Główne porty w Europie zmagają się z kryzysem zdolności magazynowania z powodu nagromadzenia ładunków z Rosji i Ukrainy.  Z drugiej zaś strony, mamy do czynienia z rosnącą obawą związaną z brakiem dostaw. Wzrost cen usług transportowych jest nieunikniony, a wzmacniany wzrostem  kosztów prowadzenia działalności transportowej, poprzez wzrost cen paliw oraz wzrost kosztów pracy.

Wzrost liczby przedsiębiorstw

Mimo wymienionych czynników wpływających negatywnie na prowadzenie działalności biznesowej w Polsce, wg badań GUS w III kwartale 2022 roku wzrost liczby rejestracji podmiotów gospodarczych zaobserwowano w większości sektorów: w informacji i komunikacji (o 46,9%), handlu; naprawie pojazdów samochodowych (o 8,4%), usługach (o 7,8%), transporcie i gospodarce magazynowej (o 6,3%).  Spadek liczby rejestracji nastąpił jedynie w budownictwie (o 0,8%).

Z kolei w II kwartale 2022 r. największy wzrost liczby pracujących w porównaniu z poprzednim kwartałem odnotowano w administracji publicznej i obronie narodowej (o 59 tys.), rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie (o 58 tys.) oraz działalności w zakresie usług administrowania i działalności wspierającej (o 55 tys.). Największy spadek liczby pracujących dotyczył natomiast przetwórstwa przemysłowego (o 84 tys.), transportu i gospodarki magazynowej (o 54 tys.) oraz działalności finansowej i ubezpieczeniowej (o 45 tys.).

Odnotowany spadek liczby pracujących w transporcie i gospodarce magazynowej ma się nijak do firm transportowych, które cierpiąc z powodu niedoborów kadrowych, są zmuszone do ograniczenia dostępności swojej floty. Ograniczenie dostępu do personelu wpływa na terminowość, problemy z zaopatrzeniem, przerwami w produkcji, problemami z zapasami surowców, półproduktów i wyrobów gotowych. 

Zmiany w logistyce

Obszar logistyki w Polsce ulega bardzo dynamicznym przekształceniom. Z jednej strony obserwujemy intensywny wzrost e-commerce, który wpływa na jego rozwój, a przedsiębiorstwa planują rozwój zasobów magazynowych. Z drugiej strony, mierzy się z wyzwaniami związanymi z dużą niepewnością na rynku, niedoborem talentów oraz postępującą rewolucją technologiczną, która wymaga aby podejmować szybkie decyzje biznesowe w celu wdrożenia innowacyjnych rozwiązań.

Zapotrzebowanie na nowych pracowników w sektorze logistyki nie ustaje. Zgodnie z wynikami raportu “Logistyka w Polsce” opracowanego przez ManpowerGroup, stanowiska: magazyniera oraz operatora wózka (widłowego, bocznego oraz wysokiego składu) są pierwszymi z dziesięciu najtrudniejszych do obsadzenia w obszarze logistyki. W związku z tym firmy logistyczne coraz częściej korzystają ze wsparcia specjalistów HR zarówno w zakresie rekrutacji tymczasowych, jak i stałych. Zamiast inwestować czas i pieniądze w rekrutacje, podejmują decyzje biznesowe oparte na korzystaniu z usług firm zewnętrznych, tj. agencji pracy tymczasowych. Są również otwarte na elastyczne modele współpracy, które umożliwiają efektywne dostosowywanie liczby zatrudnionych osób do wahań w ilości zamówień.

Nowoczesne formy zatrudnienia

Jak wynika ze wspomnianego raportu Manpower, blisko 90% respondentów korzysta z elastycznych form zatrudnienia, z czego dwie trzecie stanowi praca tymczasowa. Natomiast w raporcie Hays “Nowoczesne formy zatrudnienia 2021” wskazano, że ponad połowa firm korzysta z zatrudnienia w oparciu o umowy tymczasowe, co druga organizacja stosuje umowy zlecenia, natomiast ponad 40 proc. decyduje się na outsourcing procesów albo relacje B2B z różnego rodzaju specjalistami. Zatrudnienie w oparciu o umowy inne niż umowa o pracę najczęściej dotyczy do 20 proc. personelu firm. Takiej odpowiedzi udzieliło 80 proc. organizacji objętych ankietą (wśród respondentów znalazło się ponad 600 przedstawicieli firm korzystających z nowoczesnych form zatrudnienia oraz blisko 1000 pracowników czasowych).

Zatrudnienie tymczasowe

W raporcie Hays czytamy: “pracodawcy wykazują większą otwartość na podejmowanie współpracy z pracownikami umysłowymi na określony czas. Specjaliści i menedżerowie powoli, lecz konsekwentnie zmieniają dotychczasowy wizerunek pracownika tymczasowego w Polsce, stereotypowo postrzeganego jako osoba wykonująca niewykwalifikowaną pracę fizyczną i często decydująca się na taką. Pracownicy cenią sobie niezależność, różnorodność, a często również możliwość uzyskania wyższych dochodów. I chociaż nie brakuje osób, które w czasie pandemii zdecydowały się na zatrudnienie tymczasowe wyłącznie z uwagi na trudną sytuację zawodową, to zdecydowana większość jest gotowa polecić to rozwiązanie innym. Dobrze lub bardzo dobrze warunki pracy czasowej ocenia aż 82 proc. specjalistów i menedżerów zatrudnionych w oparciu o umowy inne niż umowa o pracę. Niech świadczy to o postępującej profesjonalizacji rynku pracy tymczasowej i transformacji kultury pracy.”

Powyższe wskazuje na dużą potrzebę elastyczności w zatrudnieniu, w tym w sektorze logistyki. Zachowania zakupowe klientów w branży e-commerce nie są stałe, branża logistyczna charakteryzuje się sezonowością polegającą na czasowym wzroście aktywności choćby w kanałach online – to wpływa na konieczność szybkiego reagowania i dostosowywania liczby zatrudnionych osób do aktualnej sytuacji, a w konsekwencji korzystania z elastycznych form zatrudnienia. 

Elastyczne formy zatrudnienia

Ujęcie elastycznych form zatrudnienia w strategii przedsiębiorstwa i konsekwentne jej wdrażanie pozwala na wypracowanie procesów, budowanie relacji z zaufanymi partnerami a w rezultacie łatwiejsze dostosowanie się do dynamicznych zmian na rynku.  W czasach dużej nieprzewidywalności niezwykle istotne jest przede wszystkim wzajemne zaufanie, nie tylko wobec kontrahentów, partnerów biznesowych ale również wobec pracowników. Im lepsza współpraca tym większa szansa na pozyskanie kandydatów do pracy. 

Niewątpliwie dużą rolę w pozyskiwaniu kandydatów odgrywa rozpoznawalność marki, więc już dziś firmy powinny pracować nad budowaniem wizerunku rozwijającego się, odpowiedzialnego pracodawcy.  Innowacyjne pomysły oparte na technologi mają sprawiać, że proces zatrudnienia staje się  niezwykle szybki i w maksymalnie możliwy sposób odciąża kandydatów do pracy w kwestiach formalnych, niejednokrotnie umożliwiając zdobycie nowej pracy bez wychodzenia z domu. 

Webinar – 23 lutego 2023, godzina: 10:30

Jak zdobyć zmotywowanych kandydatów do pracy wynagradzanych minimalną stawką godzinową?

Czy można wyobrazić sobie zmotywowanych i zadowolonych pracowników, którzy wykonują prace na podstawowych stanowiskach opłacanych minimalną stawką godzinową? Oczywiście, że tak i znamy na to sposób! Przeprowadzone badania na grupie pracowników w firmie oferującej pracownikom możliwość wcześniejszej wypłaty znacząco wpłynęła na wzrost satysfakcji i motywacji w miejscu pracy.
Dołącz do webinaru i dowiedz się w jaki sposób dotrzeć do kandydatów do pracy i sprawić aby zostali na dłużej 🙂

https://jobsolutions.clickmeeting.com/914379558/register

„Wypłata teraz” – innowacja w wypłacie wynagrodzenia

Aplikacje umożliwiające pójście do pracy na kilka godzin, w dogodnej dla kandydata lokalizacji i otrzymanie wypłaty w czasie rzeczywistym będą wiodły prym zwłaszcza wśród tzw. blue collars-ów czyli pracowników fizycznych, od których nie wymaga się określonych kwalifikacji czy doświadczenia.

 “Wypłata teraz” to rozwiązanie umożliwiające dostęp do części swojego wynagrodzenia przed standardowym dniem wypłaty. Wypłata jest realizowana niezwłocznie w ciągu kilku minut w tym samym dniu roboczym, najpóźniej następnego dnia roboczego. W trakcie miesiąca pracownicy w dowolnym momencie mogą wypłacić pieniądze do wysokości wypracowanego wynagrodzenia lub podanego przez pracodawcę limitu.

Wyniki wywiadu pogłębionego

Jak pokazują wyniki ankiety przeprowadzonej z pracownikami BeFlexi, korzystającymi z “wcześniejszej wypłaty wynagrodzenia” za pośrednictwem aplikacji myJobel.pro, dla 38,1 % możliwość wcześniejszej wypłaty wynagrodzenia jest ważnym, a dla 20,6% bardzo ważnym czynnikiem przy wyborze oferty pracy. Zdecydowana większość poleciłaby pracę z takim modelem wynagradzania swoim znajomym lub rodzinie. 

Wyniki badania sprawiają, że warto z uwagą przyjrzeć się efektom stosowania takiego rozwiązania. To bardzo ważne informacje dla przedsiębiorstw zmagających się z brakami kadrowymi, którzy oferując zatrudnienie przy wykorzystaniu, tzw. wypłaty na życzenie, realnie wpływają na zwiększenie zainteresowania kandydatów do pracy. Ankiety wśród pracowników przeprowadzone metodą pogłębionego wywiadu jednoznacznie wykazały, że dzięki dostępowi do “wypłaty teraz” pracownicy tymczasowi chętniej przychodzili do pracy, ich motywacja do pracy wzrosła, a dostępność do takiej formy wypłaty znacząco wpłynęła na wybór agencji pracy tymczasowej, dla której chciałby pracować.

Rosnący rynek pracy tymczasowej

Obserwując rynek i coraz liczniejsze inwestycje z obszaru e-commerce, możemy spodziewać się rosnącego zapotrzebowania na pracowników tymczasowych, którzy – pomimo sezonowości zatrudnienia – doceniają możliwość zdobycia doświadczenia w przedsiębiorstwach z tego sektora. Jednocześnie warto podkreślić, że logistyka, a w szczególności obszar e-commerce, często proponuje atrakcyjne warunki zatrudnienia, co w połączeniu z rosnącą automatyzacją i licznymi szansami rozwojowymi dla wielu osób może stanowić niezwykle interesująca okazję do budowania kariery zawodowej w perspektywie długoterminowej. Jak wynika z raportu Manpower, jedna czwarta badanych firm utrzymuje pomiędzy 10% a 30% elastycznej załogi, a tylko co dziesiąta firma deklaruje, że udział pracowników tymczasowych w całości personelu przekracza 30%. Zatrudnienie w ramach pracy tymczasowej może wynikać nie tylko z potrzeby sezonowego pokrycia braków kadrowych, ale może być częścią strategii przedsiębiorstwa, które chętnie korzystają ze wsparcia zewnętrznych partnerów w pozyskaniu kandydatów, aby móc skoncentrować się na swojej głównej działalności, czyli wdrażaniu, obsłudze i usprawnianiu procesów logistycznych. 

Co ciekawe, wyniki raportu Hays wskazują, że praca czasowa jest z powodzeniem wykorzystywana na stanowiskach wszystkich szczebli, również menedżerskich, a w przypadku kontraktorów – nawet dyrektorskich. Stanowiska asystenckie zajmuje 34 proc. pracowników umysłowych pracujących w oparciu o elastyczne formy zatrudnienia, a specjalistyczne – najwięcej, bo aż 57 proc. Niezależni eksperci, menedżerowie i dyrektorzy stanowią 8 proc. pracowników umysłowych zatrudnionych na określony czas. Największy odsetek stanowią osoby łącznie posiadające od roku do trzech lat doświadczenia zawodowego.

Agencje pracy tymczasowej w krótkim czasie rekrutują dużą liczbę nowych pracowników i pomagają w utrzymaniu stabilnego zespołu w średnio i długookresowej perspektywie, jednocześnie przejmującym odpowiedzialność za finalny efekt usług realizowanych w danym wycinku operacji logistycznych.

„Just in time” czy „just in case”?

Przyszłość globalnego rynku pracy w dużej mierze będzie bazować na elastyczności. Zakłócenia w łańcuchach dostaw, a jednoczesny rozwój branży e-commerce na nowo rozpoczęło dyskusję na temat metodologii “just in time’, która ze swej natury wymaga przede wszystkim przewidywalności.  Okazuje, że ten przemyślany model logistyki, just in time przestaje dawać oczekiwane rezultaty.  Just in Time to podstawowa zasada funkcjonowania wielu współczesnych przedsiębiorstw, jednak w obliczu zmian, jakie doświadczamy, powoduje, że firmy przechodzą na model tzw. just in case (z ang. na wszelki wypadek). 

Dotychczasowe dostarczanie odpowiedniej ilości surowców dokładnie w momencie gdy są one potrzebne, coraz częściej zastępowane jest  wyższą produkcją towaru, aby w dowolnym momencie zagwarantować dostępność zapasów. Strategia wykorzystywana jest w firmach, w których prognozowanie popytu jest utrudnione ze względu na specyfikę sektora lub konkretną sytuację na rynku (brak operatorów, problemy z zaopatrzeniem).

Można pokusić się o pewną analogię strategii “just in case” w stosunku do strategii zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach.

Optymalizacja kosztów zatrudnienia

Stała współpraca z agencjami pracy tymczasowej, pozwalająca na permanentny dostęp do pracowników niezależnie od sytuacji przedsiębiorstwa staje się niezwykle korzystnym rozwiązaniem również z punktu widzenia optymalizacji kosztów. Podobnie jak w przypadku  gwałtownej zmiany trendów konsumenckich firma może na nie zareagować szybciej niż konkurencja, umacniając jednocześnie swoją pozycję na rynku.

Pandemia udowodniła wielu firmom, iż korzystanie z nowoczesnych form zatrudnienia takich jak: praca tymczasowa, outsourcing procesów i kontrakting usług pozwala zachować ciągłość biznesową. Praca na określony czas coraz częściej staje się również świadomym wyborem pracowników umysłowych, którzy znajdując się na różnych etapach kariery, czerpią z niej inne korzyści.

Elastyczne model współpracy

Rosnące braki kadrowe, ale także rosnąca potrzeba elastyczności procesów generuje powstawanie różnych rozwiązań mających wspierać pracodawców w zmieniającej się rzeczywistości rynkowej. Jobel.pro powstał w odpowiedzi na potrzeby przedsiębiorców, z którymi współpracuje od wielu lat. Dzięki wypracowanemu zaufaniu i otwartej rozmowie z kontrahentami, powstała platforma, do obsługi współpracy z agencjami pracy tymczasowej. Jednocześnie model współpracy jest elastyczny czyli dopasowywany do potrzeb klienta, tak aby nadążyć za oczekiwaniami nowoczesnego rynku pracy. Celem Jobel.pro jest umożliwienie dostępu do bazy zmotywowanych kandydatów do pracy jednocześnie oddając w ręce przedsiębiorstw innowacyjne rozwiązania w postaci platformy Joel.pro oraz aplikacji myJobel.pro.

Rynek pracy się zmienia i wymaga od pracodawców większej elastyczności, szybkości w działaniu ale również myślenia długoterminowego. Na pewno pojawią się nowe szanse, bo historia pokazuje, że w każdym kryzysie pokazują się kolejne możliwości. Ważne jest, by szukać rozwiązań i budować strategie w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby rynku.

Kadr w pigułce – nowy podcast

Kadr w pigułce czyli praktyczny przewodnik po świecie prawa i rynku pracy.
Uczę, ustrukturyzowuję, uświadamiam.
Mam na imię Donata i będę Twoim przewodnikiem po świecie prawa i rynku pracy

W podcaście będę mówiła o:

 • projektach ustaw i rozporządzeń z omówieniem jaki mają wpływ na przedsiębiorców, specjalistów ds. kadr oraz pracowników;
 • zmieniających się przepisach prawnych;
 • trendach na rynku pracy w oparciu o różnorodne raporty opracowywane przez organizacje państwowe ale również prywatny sektor;
 • innowacyjnych i technologicznych rozwiązaniach dla pracodawców, które mają optymalizować i automatyzować procesy w organizacji;
 • nowych sposobach rekrutacji i narzędziach wspierających pozyskanie kandydatów do pracy;
 • narzędziach oraz najnowszych metodach wspierających działania employer brandingowe w budowaniu pozytywnego wizerunku pracodawcy,
 • uelastycznianiu form zatrudnienia
 • oraz o tematach pokrewnych, które nie pozostają bez wpływu na rynek pracy.
  ————————————————————————————–
 • 💊 Wesprzyj podcast na Patronite: https://patronite.pl/www.kadrywpigulce.pl
https://spoti.fi/3XL6h4m
Kategorie