12 października 2022|

KPO czyli Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

KPO, a oskładkowanie umów cywilnoprawnych?
Czym jest KPO?
Czy na mocy KPO, umowy cywilnoprawne zostaną oskładkowane?

KPO – co to takiego?

Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) jest dokumentem programowym określającym cele związane z odbudową i tworzeniem odporności społeczno-gospodarczej Polski po kryzysie wywołanym pandemią COVID-19 oraz służące ich realizacji reformy strukturalne i inwestycje. Dokument stanowi podstawę ubiegania się o wsparcie z europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Zgodnie z artykułem 4 przywołanego Rozporządzenia realizacja KPO służy promowaniu spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej poprzez zwiększenie odporności, gotowości na wypadek sytuacji kryzysowych, zdolności dostosowawczych i potencjału wzrostu gospodarczego, łagodzeniu społecznych i gospodarczych skutków kryzysu, w szczególności dla kobiet (realizując w ten sposób cele Europejskiego Filara Praw Socjalnych), wspieraniu zielonej transformacji, przyczynianiu się do realizacji unijnych celów w zakresie klimatu oraz transformacji cyfrowej.

KPO wspiera takie obszary jak:

KPO – oskładkowanie umów cywilnoprawnych

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych jest jednym z założeń Krajowego Planu Odbudowy zaakceptowanego przez Komisję Europejską. To jeden z warunków otrzymania przez Polskę funduszy z programu. KPO obejmuje reformy i inwestycje, które rozpoczęły się po 1 lutego 2020 r. i zakończą do 31 sierpnia 2026 r.

  • 1 czerwca 2022 Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) został zaakceptowany przez Komisję Europejską.
  • 17 czerwca 2022 KPO zostało zaakceptowane przez Radę UE.

Nadrzędnym celem reformy jest ograniczenie segmentacji rynku pracy i zwiększenie bezpieczeństwa socjalnego niektórych pracowników. Aby to osiągnąć, wszystkie umowy cywilnoprawne o pracę mają podlegać składkom na ubezpieczenia społeczne, z wyjątkiem umów zlecenia zawieranych z uczniami szkół średnich i studentami do 26 roku życia. Reforma zostanie wprowadzona aktem prawnym, który zagwarantuje, że zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych będzie podlegało składkom na ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe, wypadkowe, z tytułu chorób zawodowych i chorobowe. Ponadto zniesiona zostanie zasada, zgodnie z którą składka na ubezpieczenie społeczne jest odprowadzana od minimalnego wynagrodzenia za pracę z tytułu umów cywilnoprawnych. Wdrażanie reformy ma zostać zakończone do 31 marca 2023 roku.

Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych przewiduje objęcie wszystkich umów cywilnoprawnych składkami na ubezpieczenia społeczne, niezależnie od osiąganych przychodów, czy zniesienie zasady opłacania składki na ubezpieczenia społeczne z umowy cywilnoprawnej do wysokości najniższego wynagrodzenia.

Przewiduje się, że proponowane rozwiązanie powinno pozytywnie wpłynąć na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców, również sektora mikro – małych i średnich przedsiębiorstw w kontekście gospodarki finansowej, wprowadzenia równych szans działania na rynku, likwidując zachowania nadużywające obecnie obowiązujące prawo.

KPO i rynek pracy

KPO proponuje wdrożenie takich rozwiązań jak:

  • uelastycznienie form zatrudnienia, w tym wprowadzenie regulacji dot. pracy zdalnej na stałe do przepisów Kodeksu pracy,
  • poprawa sytuacji rodziców na rynku prawy poprzez zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 – zmiany w zakresie finansowania opieki nad dziećmi do lat 3. Nastąpi integracja wszystkich źródeł finansowania w taki sposób, by tworzenie miejsc dofinansowywane było z różnych źródeł (RRF, budżetu państwa, Fundusz Pracy, EFS+) z poziomu kraju przez ministra właściwego ds. rodziny we współpracy z wojewodami,
  • wzrost uczestnictwa w rynku pracy poprzez rozwój opieki długoterminowej. Celem reformy jest identyfikacja występujących barier w opiece nad osobami wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz wprowadzenie rozwiązań (organizacyjnych, prawnych lub instytucjonalnych) umożliwiających poprawę dostępności do usług zdrowotnych, w tym opieki długoterminowej i społecznych, przy jednoczesnej dalszej realizacji procesu deinstytucjonalizacji tych usług,
  • zwiększanie uczestnictwa w rynku pracy osób z niepełnosprawnościami oraz osób opiekujących się osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, to przede wszystkim rozwiązania uatrakcyjniające zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami – zmniejszenie obciążeń regulacyjnych dla przedsiębiorców zatrudniających osoby niepełnosprawne.

Źródło informacji: https://www.gov.pl/web/planodbudowy/o-kpo

Prawo pracy. First. minute

Prawo pracy. First minute to praktyczny przewodnik po świecie prawa pracy. eBook oraz książka o tym samym tytule jest niezwykle przydatnym opracowaniem najtrudniejszych zagadnień kadrowych, takich jak:

  • czas pracy,
  • rozwiązywanie umów,
  • dyskryminacja a mobbing,
  • zawieszenie przepisów wewnątrzzakładowych.

Skorzystaj z materiału, który jest przejrzysty i konkretny, a zbudowany w unikatowym schemacie: PROBLEM – PYTANIE – ODPOWIEDŹ:

https://sklep.kadrywpigulce.pl/
Kategorie