18 grudnia 2022|

2023 zł brutto ile to netto

Wynagrodzenie brutto netto 2023

Od 1 stycznia zacznie obowiązywać nowa, podwyższona stawka wynagrodzenia minimalnego. Wynagrodzenie minimalne to wynagrodzenie, które przysługuje osobie zatrudnionej na podstawie stosunku pracy. 

Określenie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ma zapewnić gwarancje godziwego wynagrodzenia za pracę (art. 13 Kodeksu pracy).

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalna wysokość stawki godzinowej określona jest przepisami rozporządzenia i jest to kwota brutto. Wynagrodzenie brutto to wynagrodzenie przed potrąceniami składkowo-podatkowymi. 

Pracownik ma prawo do godziwego wynagrodzenia za pracę. Warunki realizacji tego prawa określają przepisy prawa pracy oraz polityka państwa w dziedzinie płac, w szczególności poprzez ustalanie minimalnego wynagrodzenia za pracę (zgodnie z rozporządzeniem rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r.)

Art. 13 Kodeksu pracy [Godziwe wynagrodzenie za pracę]

Na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę: 

 • od dnia 1 stycznia 2023 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 3490 zł,
 • od dnia 1 stycznia 2023 r. ustala się minimalną stawkę godzinową w wysokości 22,80 zł,
 • od dnia 1 lipca 2023 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 3600 zł,
 • od dnia 1 lipca 2023 r. ustala się minimalną stawkę godzinową w wysokości 23,50 zł.

Pracownicy co do zasady, otrzymują wynagrodzenie na wskazane przez nich konto bankowe w kwocie netto, którą potocznie nazywa się wynagrodzeniem “na rękę”.

Z treści artykułu dowiesz się:

 • jaki sposób ustalić wysokość wynagrodzenia netto w 2023?
 • jak przeliczyć wynagrodzenie brutto na netto od 1 stycznia 2023?
 • jak przeliczyć wynagrodzenie brutto na netto od 1 lipca 2023?
 • co zrobić, żeby obliczyć wynagrodzenie netto?
 • jakie są poszczególne etapy przeliczania wynagrodzenia brutto na netto w 2023?
 • w jakiej wysokości odliczyć składki na ubezpieczenia społeczne?
 • w jaki sposób ustalić podstawę składki zdrowotnej?
 • w jaki sposób ustalić wysokość podstawy obliczenia zaliczki na podatek?
 • jak obliczyć podatek?

Ustalenie wysokości wynagrodzenia netto nie jest takie oczywiste. Wymaga wiedzy i umiejętności praktycznych przeliczania wynagrodzenia zgodnie z przepisami. Przy ustalaniu kwoty wynagrodzenia do wypłaty (netto) należy uwzględnić kilka zmiennych, które wynikają z indywidualnej sytuacji pracownika.  Aby ustalić wysokość wynagrodzenia netto konieczne jest odliczenie pewnych danin od wynagrodzenia brutto. Co do zasady, od wynagrodzenia brutto pracownika należy dokonać odliczenia zarówno składek ZUSowskich jak i podatku. Istnieją wyjątki od tej zasady.

W związku z powyższym, aby ustalić wysokość wynagrodzenia netto konieczne jest przyjęcie pewnych założeń.

Przyjmijmy, że pracownik jest wynagradzany kwotą minimalnego wynagrodzenia za pracę, która od 1 stycznia 2023 wynosi:  3490 zł brutto; jest w wieku powyżej 26 lat, przysługuje kwota zmniejszająca podatek. podstawowe koszty uzyskania przychodu i pracownik nie przystąpił do PPK.

Odliczenie składek społecznych

[I etap]

Kolejność dokonywanych działań przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia netto jest kluczowa i wynika z przepisów. W pierwszej kolejności należy od ustalonego wynagrodzenia brutto przysługującemu pracownikowi odliczy składki na ubezpieczenia społeczne. W przypadku zatrudnienia pracowniczego, tj. na podstawie umowy o pracę składki zusowskie są odprowadzane obowiązkowo od kilku ubezpieczeń:

 1. składki emerytalnej (9,76% kwoty brutto),
 2. składki rentowej (1,5% kwoty brutto),
 3. składki chorobowej (2,45% kwoty brutto)

łącznie wysokość procentowa składek koniecznych do potrącenia wynosi 13,71% wynagrodzenia brutto. W przypadku wynagrodzenia w kwocie 3490 zł , to kwota = 478,48 zł

Wysokość podstawy wymiaru składki zdrowotnej

[II etap]

Składki społeczne to nie jedyne składki, które należy potrącić z wynagrodzenia pracownika. Po odjęciu wysokości składek społecznych (13,71%) od kwoty brutto wynagrodzenia ustalamy wysokość podstawy wymiaru składki zdrowotnej.

Działanie wygląda dokładnie tak: 3490 brutto – 478,48 zł  = 3011,52 zł 

9% składka zdrowotna

[III etap]

Ustalenie 9% składki zdrowotnej koniecznej do odliczenia od wynagrodzenia bazuje na zastosowaniu uprzednio ustalonej podstawy wymiaru składki zdrowotnej. Podstawa składki zdrowotnej x 9%, tj.  3011,52 x 9% = 271,04 zł

Od 2022 r. płatnik nie zmniejsza obliczonej zaliczki na podatek o kwotę stanowiącą 7,75% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. Przepis art. 27b u.p.d.o.f. a także ust. 3b w art. 32 u.p.d.o.f. zostały uchylone.

Podstawa obliczenia zaliczki

[IV etap]

Po ustaleniu wysokości składek zusowskich, należy ustalić podstawę obliczenia zaliczki. Na tym etapie przyjmujemy dwa założenia:

 • koszty uzyskania przychodu pracownika ustalone zostały na poziomie 250 zł (a nie 300 zł) oraz, 
 • przysługuje kwota zmniejszająca podatek

Od podstawy wymiaru składki zdrowotnej odejmujemy koszty uzyskania przychodu, tj.

3011,52 zł – ^250 zł = 2761,52 po zaokrągleniu 2762 zł 

W tym miejscu nie możemy zapomnieć o dokonaniu zaokrąglenia wyniku do pełnych złotówek. Na podstawie przepisów art. 63 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa z 29.08.1997 r.:

 • podstawę opodatkowania,
 • kwotę podatku,

zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

^Domyślnie, pracodawca stosuje w obliczeniach koszty uzyskania przychodu w wysokości 250 zł. Jeżeli pracownik złoży oświadczenie o spełnianiu warunków uprawniających go do stosowania względem niego podwyższonych kosztów uzyskania przychodu, pracodawca nalicza koszty w wysokości 300 zł.

Od 1.01.2023 r. podatnik będzie mógł złożyć wniosek o obliczanie zaliczek bez stosowania miesięcznych kosztów uzyskania przychodów

 • podstawowych (250 zł) lub
 • podwyższonych (300 zł).

Wysokość podatku

[V etap]

Po ustaleniu podstawy zaliczki przychodzi czas na ustalenie wysokości podatku. Podstawę obliczenia podatku mnożymy razy ^12% podatek, a następnie od tej kwoty odejmujemy *kwotę zmniejszającą podatek, tj. 2762 x 12% = 331,44 zł – 300 zł = 31,44 zł po zaokrągleniu 32 zł 

W tym miejscu dokonujemy kolejnego zaokrąglenia do pełnych złotówek.

^Od 1.01.2023 r. zasady stosowania stawki podatku przy obliczaniu miesięcznej zaliczki na podatek będzie regulował przepis art. 32 ust. 2 u.p.d.o.f.

Zaliczki za miesiące od stycznia do grudnia będą wynosiły

 • 12% dochodu uzyskanego w danym miesiącu – za miesiące, w których dochód podatnika uzyskany od początku roku od danego płatnika nie przekroczył kwoty 120 000 zł;
 • 12% od tej części dochodu uzyskanego w tym miesiącu, która nie przekroczyła kwoty 120.000 zł, i 32% od nadwyżki ponad kwotę 120 000 zł – za miesiąc, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku od danego płatnika przekroczył kwotę 120 000 zł;
 • 32% dochodu uzyskanego w danym miesiącu od danego płatnika za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku od danego płatnika przekroczył kwotę 120 000

* Od 1 stycznia 2023 Podatnik, będzie mógł dzielić 1/12 kwoty zmniejszającej podatek maksymalnie na trzy kwoty i upoważnić w związku z tym do jej stosowania maksymalnie trzech płatników. W zależności od tego ilu płatnikom podatnik złoży oświadczenie, w oświadczeniu o stosowaniu pomniejszenia podatnik wskazuje, że płatnik jest uprawniony do pomniejszenia zaliczki o kwotę stanowiącą

 • 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (300 zł) albo
 • 1/24 kwoty zmniejszającej podatek (150 zł), albo
 • 1/36 kwoty zmniejszającej podatek (100 zł)

– art. 31b ust. 3 u.p.d.o.f. – obowiązuje od 1.01.2023 r.

Obliczenie wynagrodzenia netto

[VI etap]

Ostatni etap w ustalaniu wynagrodzenia netto to odjęcie wszystkich danin, które należy odprowadzić do zakładu ubezpieczeń społecznych oraz urzędu skarbowego od wynagrodzenia brutto, tj. 

3490 zł – 478,48 zł – 271,04 zł – 32 zł = 2708,48 zł

Kwota wynagrodzenia, która zostanie przelana na konto bankowe pracownika to kwota = 2708,48 zł

Wynagrodzenie może być przekazane do rąk pracownika jedynie na jego pisemny wniosek.

Nowa stawka wynagrodzenia

Od 1 lipca 2023 wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ponownie zostanie zwiększona.

 1. 3600 x 13,71% = 493,56
 2. 3600 – 493,56 = 3106,44
 3. 3106,44 x 9% = 279,58
 4. 3106,44 zł – ^250 zł = 2856,44 po zaokrągleniu 2856 zł 
 5. 2856 x 12% = 342,72 – 300  = 42,72 po zaokrągleniu 43 zł 

Oświadczenia i wnioski mające wpływ na obliczenie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, złożone płatnikowi przed dniem 1.01.2023 r., zachowują moc (art. 22 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw).

eBook Czas pracy

Chcesz wiedzieć w jaki sposób:

 • obliczyć dodatek do wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach?
 • wybrać najlepszy system czasu pracy?
 • ustalić czy przejazd pracownika jest zaliczony do czasu podróży służbowej?
 • odróżnić normę czasu pracy od wymiaru czasu pracy?
 • postąpić gdy pracodawca wzywa pracownika do pracy w nocy?
 • ustalić czy sprzątanie stanowiska pracy jest wliczane do czasu pracy?

eBook Czas pracy został stworzony z myślą o Tobie jest dostępny w tym: SKLEPIE

Kategorie