28 stycznia 2023|

System teleinformatyczny do obsługi niektórych umów

Ustawa z dnia 16 listopada 2022 o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów weszła w życie 23 stycznia jednak na dostęp do systemu trzeba będzie zaczekać. Minister właściwy do spraw pracy w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki w okresie 3 lat od dnia wejścia w życie ustawy udostępni System.

Ustawa realizuje jedną z kluczowych reform Krajowego Planu Odbudowy i Wzmacniania Odporności (KPO), pt. Efektywne instytucje na rzecz rynku pracy

Czemu ma służyć system?

Ustawa z założenia ma się przyczynić do znacznego zmniejszenia obciążeń przedsiębiorców dzięki dostępowi do specjalnego systemu IT. 

Głównym założeniem ustawy jest zapewnienie systemu teleinformatycznego obsługującego proces zawierania i przechowywania umów oraz udostępniania dokumentacji pracowniczej. Dzięki zawartym w ustawie rozwiązaniom pracodawcy i zleceniodawcy zyskają narzędzie do prowadzenia umów oraz archiwizacji dokumentacji. Naliczanie i odprowadzanie podatków oraz składek na ubezpieczenie będzie mniej skomplikowane. 

System wspomoże pracodawcę, zleceniodawcę albo rodziców:

 • przy zawieraniu i przechowywaniu umów oraz udostępnianiu dokumentacji pracowniczej. 
 • w obliczaniu należności podatkowych pracownika, zleceniobiorcy oraz niani oraz 
 • w przekazywaniu do urzędu skarbowego informacji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, o których mowa w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.). 

Dodatkowo System umożliwi pracodawcy, zleceniodawcy albo rodzicom przekazanie do systemu teleinformatycznego ZUS:

 • danych ubezpieczeniowych związanych z ubezpieczeniami społecznymi lub ubezpieczeniem zdrowotnym pracownika, zleceniobiorcy, niani, albo członków ich rodzin. 
 • Z drugiej strony pracodawcy, zleceniodawcy oraz rodzice zyskają narzędzie do prowadzenia umów oraz archiwizacji dokumentacji pracowniczej. 

Kogo mają dotyczyć nowe przepisy?

Ustawa określa zasady obsługi w systemie teleinformatycznym umów cywilnoprawnych, umów kodeksowych zawieranych na czas określony oraz  uaktywniającej na mocy ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Umowy te będą mogły być obsługiwane w systemie teleinformatycznym w przypadku, gdy zleceniodawca lub pracodawca jest: 

 • mikroprzedsiębiorcą,
 • podmiotem niebędącym mikroprzedsiębiorcą zatrudniającym nie więcej niż 9 osób,
 • rolnikiem, 
 • osobą fizyczną, która nie jest przedsiębiorcą.

Planowane działania:

 • udostępnienie przez ministra właściwego do spraw pracy systemu teleinformatycznego, który będzie zapewniony po zalogowaniu się za pomocą profilu zaufanego, na indywidualnym koncie na portalu praca.gov.pl lub biznes.gov.pl, Przewiduje się, że mikroprzedsiębiorcy będą mogli logować się do Systemu na stronie (portalu) www.biznes.gov.pl., na którym mają już utworzone konta. Przyjęte rozwiązanie ma być ułatwieniem dla przedsiębiorców, którzy nie będą musieli tworzyć nowych kont na portalu praca.gov.pl
 • wprowadzenie gotowych do wypełniania formularzy umów, które będą udostępniane w Systemie, co zapewni ich sprawną dystrybucję oraz ułatwi wszystkim osobom zainteresowanym ich zawarciem obsługę całego procesu zawierania umów
 • rozszerzenie zastosowania podpisu zaufanego oraz podpisu osobistego ze spraw urzędowych na zawieranie umów o pracę, umów zlecenia, umów o świadczenie usług, do których stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu oraz umów uaktywniających na portalu praca.gov.pl

BIZNES24 – wywiad

Posłuchaj moich odpowiedzi na temat nowego systemu teleinformatycznego, które udzielam redaktor naczelnej BIZNES24 podczas transmisji na żywo:

Od kiedy ma funkcjonować System?

Funkcjonowanie ustawy będzie uzależnione m.in. od właściwego przygotowania i przetestowania Systemu oraz jego zintegrowania z systemem teleinformatycznym ZUS przewidziano, że minister właściwy do spraw pracy w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki w okresie 3 lat od dnia wejścia w życie ustawy udostępni System.

Zostanie ogłoszony  w postaci komunikatu w swoim dzienniku urzędowym oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej. Komunikat ogłoszony zostanie w terminie co najmniej 30 dni przed dniem wdrożenia rozwiązań technicznych określonym w tym komunikacie.

Przewiduje się, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych zgłosi ministrowi właściwemu do spraw pracy gotowość systemu teleinformatycznego Zakładu do przyjmowania danych ubezpieczeniowych związanych z ubezpieczeniami społecznymi lub ubezpieczeniem zdrowotnym pracownika, zleceniobiorcy albo niani.

Kadr w pigułce – nowy podcast

Kadr w pigułce czyli praktyczny przewodnik po świecie prawa i rynku pracy.
Uczę, ustrukturyzowuję, uświadamiam.
Mam na imię Donata i będę Twoim przewodnikiem po świecie prawa i rynku pracy

W podcaście będę mówiła o:

 • projektach ustaw i rozporządzeń z omówieniem jaki mają wpływ na przedsiębiorców, specjalistów ds. kadr oraz pracowników;
 • zmieniających się przepisach prawnych;
 • trendach na rynku pracy w oparciu o różnorodne raporty opracowywane przez organizacje państwowe ale również prywatny sektor;
 • innowacyjnych i technologicznych rozwiązaniach dla pracodawców, które mają optymalizować i automatyzować procesy w organizacji;
 • nowych sposobach rekrutacji i narzędziach wspierających pozyskanie kandydatów do pracy;
 • narzędziach oraz najnowszych metodach wspierających działania employer brandingowe w budowaniu pozytywnego wizerunku pracodawcy,
 • uelastycznianiu form zatrudnienia
 • oraz o tematach pokrewnych, które nie pozostają bez wpływu na rynek pracy.
  ————————————————————————————–
 • 💊 Wesprzyj podcast na Patronite: https://patronite.pl/www.kadrywpigulce.pl
https://spoti.fi/3XMO1rf
Kategorie