15 stycznia 2023|

PPK autozapis w 2023 – nowy obowiązek

Jakie są obowiązki pracodawcy?Co pracownik powinien wiedzieć o PPK?

 • pracodawcy do końca lutego 2023 powinni poinformować wszystkie osoby zatrudnione w wieku 18-55 lata, że od 1 kwietnia wznowią za nie wpłaty do PPK. Obowiązek informacyjny dotyczy pracowników, którzy złożyli wcześniej deklarację w sprawie rezygnacji z dołączenia do PPK, bowiem deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat straci ważność z końcem lutego 2023, albo nie złożyli wniosku o dokonywanie wpłat do PPK,
 • powyższy obowiązek związany jest z zawarciem umów: o zarządzanie PPK oraz o prowadzenie PPK (jeśli nie zawarto tych umów),
 • od 1-go do 17-go kwietnia 2023 roku należy dokonywać wpłat do PPK za osoby, które nie złożą ponownie deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

Autozapis

Autozapis = automatyczny zapis do PPK dokonywany przez pracodawcę, który zgłasza osoby, które wcześniej złożyły deklarację rezygnacji z dołączenia do PPK

Pracodawca nie musi uzyskać zgody pracownika, aby zapisać go do PPK. W programie tym obowiązuje bowiem tzw. autozapis. Oznacza to, że jeśli osoba zatrudniona nie złoży deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, powinna zostać zapisana do programu automatycznie.

Deklaracja o rezygnacji

Informacja o ponownym autozapisie powinna trafić zarówno do:

 • osoby zatrudnionej, która złożyła taką deklarację o rezygnacji przed zawarciem w jej imieniu i na jej rzecz umowy o prowadzenie PPK, jak i do
 • uczestnika PPK, który złożył taką deklarację w trakcie oszczędzania w PPK. 

W praktyce, jeśli pracownik w wieku 18-55 lat nie złoży (ponownie) deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, to już 1 marca 2023 r. będą mogły ponownie zadeklarować to pracodawcy. Jeśli tego nie zrobią, pracodawca sam „zapisuje” te osoby do programu w ramach tzw. autozapisu.

Autozapis nie obejmuje zatem osób, które przed 1 kwietnia 2023 r. ukończą 55. rok życia (przystępują do PPK na własny wniosek) oraz osób, które przed 1 kwietnia 2023 r. ukończą 70 lat (nie mogą być uczestnikami PPK).

Naliczanie wpłat

W stosunku do pracowników, którzy nie złożą deklaracji rezygnacji, pracodawca będzie naliczać za nich wpłaty do PPK i przekaże te wpłaty do instytucji finansowej w terminie od 1 do 17 kwietnia 2023 r. (15 i 16 kwietnia to sobota i niedziela).

Ustawodawca nie doprecyzował w jakiej formie należy złożyć deklarację, czy w jaki sposób poinformować pracowników o autozapisie. Jednak pracodawca, który nie podejmie działań związanych z „autozapisem” może spodziewać się uznania, że nie wywiązał się z przepisów ustawy o PPK.

Sprawdź na jakim etapie prac legislacyjnych są przepisy dotyczące ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa czyli ochrony tzw. sygnalistów.

Umowa o prowadzenie, a zarządzanie PPK

W przypadku osób zatrudnionych niebędących uczestnikami PPK potrzebny jest wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK, a w przypadku uczestników PPK, którzy zrezygnowali z dokonywania wpłat w trakcie oszczędzania w PPK – wniosek o dokonywanie wpłat do PPK. 

Pobierz wzór wniosku informującego o wznowieniu dokonywania wpłat, w ramach tzw. autozapisu.

Umowa o zarządzenia zawierana jest pomiędzy pracodawcą, a wybraną instytucją finansową. Instytucją finansową jest Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Lista instytucji jest dostępna na stronie: https://www.mojeppk.pl/lista-instytucji-finansowych.html
Umowa określa podstawowe zasady funkcjonowania tego programu, które zostały wynegocjowane pomiędzy nim a wybraną instytucją. Pracodawca zawiera umowę o zarządzanie PPK nie później niż na 10 dni roboczych przed dniem, w którym w stosunku do pierwszej osoby zatrudnionej jest obowiązany zawrzeć umowę o prowadzenie PPK.

Umowę o prowadzenie PPK pracodawca zawiera z tą samą instytucją finansową, z którą zawarł umowę o zarządzanie ale nie w swoim własnym imieniu, a w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych, tym samym zapisując te osoby do PPK (lista uczestników stanowi załącznik do umowy o prowadzenie PPK).
Umowę należy zawrzeć nie później niż do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3-miesięcy zatrudnienia – chyba, że przed tym terminem pracownik złoży pisemną deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

PPK były wdrażane etapami. Termin, w którym dany pracodawca zobowiązany był do wprowadzenia PPK, zależał od liczby osób zatrudnionych u tego pracodawcy na określony w ustawie o PPK dzień. Od 1 stycznia 2021. Podmioty powstające po 1 stycznia 2021 r. ustawę o PPK stosują od pierwszego dnia swojej działalności. A termin na zawarcie umowy o zarządzanie PPK i umowy o prowadzenie PPK ustalają samodzielnie.

W zakresie projektowanych zmian ustawy Kodeksu pracy możemy wyróżnić kilka projektów, które odpowiadają na konieczność wdrożenia do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady (UE).

Kolejny obowiązek pracodawcy

Uwaga! Co 4 lata pracodawca będzie zobowiązany ponowić autozapis do PPK. Pierwszy ponowny autozapis do programu ma miejsce w 2023 roku, a kolejne: w 2027 roku, w 2031 roku itd.

Kto nie musi wprowadzać PPK?

Na mocy przepisów ustawy o PPK, zwolnieni z wprowadzania PPK są:

 • samozatrudnieni, czyli osoby prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą, o ile nie zatrudniają osób będących osobami zatrudnionymi w rozumieniu ustawy o PPK,
 • osoby fizyczne, które zatrudniają, w zakresie niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą tego podmiotu, inną osobę fizyczną, w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tej osoby (czyli na przykład osoby zatrudniające opiekunki do dzieci lub dorywczą pomoc domową),
 • mikroprzedsiębiorcy w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców, którym wszystkie osoby zatrudnione złożyły deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat,
 • pracodawcy, którzy (w terminie, w którym ustawa o PPK ma dla niego zastosowanie) prowadzą PPE oraz naliczają i odprowadzają składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia, jeżeli do PPE przystąpiło co najmniej 25% osób zatrudnionych.

Elastyczna organizacja pracy, bardziej przewidywalne warunki pracy, ochrona przed zwolnieniem to projektowane zmiany w przepisach Kodeksu pracy, które wciąż znajdują się na etapie prac legislacyjnych.

Korzyści z PPK

 • oszczędności wynikające z wpłat pracownika są powiększane o wpłaty pracodawcy oraz wpłaty państwa czyli na nasze prywatne oszczędności składa się również pracodawca i państwo, 
 • inaczej niż w innych systemach długoterminowego oszczędzania – np. PPE czy IKE, zgromadzone oszczędności są dla każdego uczestnika PPK w każdej chwili dostępne. To on decyduje o terminie i sposobie ich wykorzystania,
 • PPK służy jako dodatkowe narzędzie motywacyjne dla pracowników, oparte na możliwości finansowania im wpłat do PPK aż do 4% wynagrodzenia, a tym samym podniesienie swojej atrakcyjności na rynku pracy,
 • wydatki poniesione przez pracodawcę na PPK stanowią koszty uzyskania przychodu i nie są wliczane do wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. 

Ryzyko związane z PPK

 • Pracownicze Plany Kapitałowe są tak skonstruowane, że niestety wiążą się z ryzykiem nie tylko nieosiągnięcia zysków, ale także ryzykiem utraty środków. Bardzo trudno bowiem przewidzieć, co z PPK stanie się w przyszłości i czy polityka inwestycyjna funduszy zarządzających oszczędnościami uczestników okaże się rzeczywiście efektywna. Zwolennicy Pracowniczych Planów Kapitałowych podkreślają jednak, że ekstra dopłaty ze strony pracodawcy oraz państwa nie tylko niwelują spadki wyceny jednostek uczestnictwa, ale wciąż zapewniają wysoką stopę zwrotu z inwestycji w PPK. Oszczędzanie w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych ma co do zasady charakter długoterminowy, a w długim horyzoncie czasowym naturalnie występują wahania koniunkturalne na giełdzie, które przynoszą okresowe wzrosty oraz spadki. Istnieje więc duża szansa, że aktualne straty zostaną odrobione przez fundusze w przyszłych latach,
 • obciążenie finansowe pracodawcy, który zasila rachunki pracownika wpłatą w wysokości 1,5% wynagrodzenia brutto + dobrowolnie do 2,5%,
 • ryzyko pobrania oszczędności przed 60 rokiem życia, które z założenia mają stanowić znaczące uzupełnienie (zwłaszcza przy długoletnim oszczędzaniu) otrzymywanego świadczenia np. z ZUS,
 • obciążenie administracyjne i związane z tym obowiązki leżące po stronie pracodawcy.

Sprawdź jakie zmiany zostaną wprowadzone w umowie na okres próbny oraz na czas określony.

Czy moje wpływy są bezpieczne?

Nadzór nad instytucjami finansowymi prowadzącymi rachunki uczestników PPK i inwestującymi zgromadzone na nich środki sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Dodatkowym czynnikiem zwiększającym bezpieczeństwo inwestycji w PPK jest to, że oszczędności uczestnika PPK są lokowane w fundusze zdefiniowanej daty, których polityka inwestycyjna, aby ograniczyć poziom ryzyka inwestycyjnego, dostosowana jest do wieku uczestnika. Oznacza to, że – w miarę zbliżania się uczestnika PPK do 60. roku życia – udział inwestycji o większym ryzyku będzie malał na korzyść tych bezpieczniejszych.

Oszczędności są gromadzone na indywidualnym rachunku PPK w instytucji finansowej, prowadzącej PPK w firmie pracownika. Po zawarciu umowy o prowadzenie PPK, pracownik otrzymuje numer rachunku oraz dane do logowania się. Tym samym mając stały dostęp do informacji o stanie swoich oszczędności.

BIZNES24

eBook 2023

Jeśli zamówisz eBook „Urlopy” to otrzymasz ode mnie jego zaktualizowaną wersję o nowe przepisy dotyczące urlopów.

Planowane są następujące zmiany:

 • przedłużenie z jednego do dwóch miesięcy minimalnego okresu urlopu rodzicielskiego, który nie podlega przeniesieniu na drugiego rodzica. Celem wprowadzenia tego rozwiązania jest zachęcenie ojców do korzystania z przysługującego im prawa do takiego urlopu. Rozwiązanie to również promuje i ułatwia powrót matek na rynek pracy po okresie urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego;
 • prawo do urlopu opiekuńczego wynoszącego pięć dni roboczych, aby zapewnić mężczyznom i kobietom pełniącym obowiązki opiekuńcze większe możliwości pozostania na rynku pracy, 
 • prawo do czasu wolnego od pracy, bez uszczerbku dla nabytych lub nabywanych praw pracowniczych, z powodu działania siły wyższej oraz w pilnych i niespodziewanych sprawach rodzinnych.

Bądź na bieżąco i nie czekaj aż wiedza sama przyjdzie do Ciebie!

https://sklep.kadrywpigulce.pl/produkt/urlopy/
Kategorie