28 grudnia 2021|

Zatrudnienie pracownika tymczasowego – 9 zasad, o których musisz pamiętać


Notice: Undefined index: file in /home/klient.dhosting.pl/kwpdonata/kadrywpigulce.pl/public_html/wp-includes/media.php on line 1675

“Zatrudnienie pracownika tymczasowego – 9 zasad, o których musisz pamiętać” to artykuł, którym rozpoczynam serię materiałów dotykających tematyki pracy tymczasowej. 

Już wkrótce spodziewaj się solidnej dawki wiedzy z zakresu zatrudnienia pracowników tymczasowych, obliczania limitów zatrudnienia, praw i obowiązków wynikających z przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, które powstaną we współpracy z jobel.pro.

Jobel.pro to największa w Polsce społeczność rynku elastycznego zatrudniania i świadczenia usług. 

Z treści artykułu dowiesz się:

 • jakie są prawa i obowiązki agencji
 • jakie obowiązki ciążą na pracodawcy użytkowniku
 • czy istnieją wspólne obowiązki agencji i pracodawcy użytkownika
 • jak długo można korzystać z pracownika tymczasowego
 • jakie prace można powierzyć pracownikowi tymczasowemu
 • jaką umowę zawrzeć z pracownikiem tymczasowym
 • czy pracownikowi tymczasowemu przysługuje urlop wypoczynkowy 
 • w jaki sposób zakończyć wykonywanie pracy tymczasowej
 • jakie są sankcje za naruszanie przepisów

Prawa i obowiązki agencji

Agencja pracy tymczasowej zatrudnia pracowników tymczasowych na podstawie umowy o pracę na czas określony.

Na podstawie umowy prawa cywilnego, kierowane są do wykonywania pracy tymczasowej osoby niebędące pracownikami takiej agencji .

W celu zawarcia umowy o pracę między agencją pracy tymczasowej a pracownikiem tymczasowym pracodawca użytkownik uzgadnia z tą agencją na piśmie:

 • czas, na jaki agencja pracy tymczasowej może skierować danego pracownika tymczasowego do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy użytkownika oraz 
 •  jeśli pracownik tymczasowy wykonuje pracę tymczasową w sposób ciągły na rzecz jednego pracodawcy użytkownika pracę obejmującą zadania, których wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez tego pracodawcę użytkownika 

Obowiązkiem spoczywającym na agencji pracy tymczasowej jest wydanie osobie skierowanej do pracy tymczasowej na podstawie umowy prawa cywilnego zaświadczenia potwierdzającego okres wykonywania pracy tymczasowej na rzecz danego pracodawcy użytkownika. Zaświadczenie to wydawane jest w dniu zakończenia wykonywania pracy tymczasowej.

Agencja pracy tymczasowej wydaje pracownikowi tymczasowemu, który był zatrudniony na podstawie umowy o pracę, świadectwo pracy dotyczące łącznego zakończonego okresu zatrudnienia w tej agencji, objętego kolejnymi umowami o pracę, nawiązanymi w okresie nie dłuższym niż 12 kolejnych miesięcy.

Obowiązki pracodawcy użytkownika

Pracodawca użytkownik wykonuje obowiązki i korzysta z praw przysługujących pracodawcy, w zakresie niezbędnym do organizowania pracy z udziałem pracownika tymczasowego.

Pracodawca użytkownik:

 • jest obowiązany zapewnić pracownikowi tymczasowemu bezpieczne i higieniczne warunki pracy w miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy tymczasowej;
 • prowadzi ewidencję czasu pracy pracownika tymczasowego w zakresie i na zasadach obowiązujących w stosunku do pracowników;
 • nie może stosować do pracownika tymczasowego przepisu art. 42 § 4 Kodeksu pracy, który pozwala na powierzenie pracownikowi, w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, innej pracy na okres maksymalnie 3 miesięcy w roku kalendarzowym, ani też powierzać mu wykonywania pracy na rzecz i pod kierownictwem innego podmiotu.

Kolejne obowiązki dotyczące pracodawcy użytkownika polegają na:

 • informowaniu agencji pracy tymczasowej o niewystępowaniu okoliczności uniemożliwiających rozpoczęcie wykonywania pracy tymczasowej przez pracownika tymczasowego na rzecz pracodawcy użytkownika (wynikających z nowego zdefiniowania pracy zabronionej do powierzenia pracownikowi tymczasowemu);
 • niezwłocznym informowaniu agencji pracy tymczasowej o zmianie obowiązujących u tego pracodawcy przepisów o wynagrodzeniu w okresie wykonywania na jego rzecz pracy tymczasowej przez pracownika tymczasowego;
 • przedstawianiu do wglądu agencji pracy tymczasowej, na wniosek agencji, treści przepisów o wynagrodzeniu obowiązujących u tego pracodawcy, jak również zmian tych przepisów.

Wspólne obowiązki agencji i pracodawcy użytkownika

Przed zawarciem umowy o pracę między agencją pracy tymczasowej a pracownikiem tymczasowym agencja pracy tymczasowej i pracodawca użytkownik uzgadniają na piśmie:

 • zakres informacji dotyczących przebiegu pracy tymczasowej, które mają wpływ na wysokość wynagrodzenia za pracę pracownika tymczasowego, oraz sposób i termin przekazywania tych informacji agencji pracy tymczasowej w celu prawidłowego obliczania wynagrodzenia za pracę tego pracownika;
 • zakres przejęcia przez pracodawcę użytkownika obowiązków pracodawcy dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • zakres przejęcia przez pracodawcę użytkownika obowiązku pracodawcy dotyczącego wypłacania należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową.

W celu zawarcia umowy o pracę między agencją pracy tymczasowej a pracownikiem tymczasowym, pracodawca użytkownik uzgadnia z tą agencją na piśmie:

 • rodzaj pracy, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu;
 • wymagania kwalifikacyjne konieczne do wykonywania pracy, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu;
 • przewidywany okres wykonywania pracy tymczasowej;
 • wymiar czasu pracy pracownika tymczasowego;
 • miejsce wykonywania pracy tymczasowej.

Jak długo można korzystać z pracownika tymczasowego

Nowe reguły, jakie wprowadziła ustawa z 7.04.2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw polegają na:

– ograniczeniu okresu, przez który pracodawca użytkownik może korzystać z pracy tego samego pracownika tymczasowego do 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy (za wyjątkiem zatrudnienia na zastępstwo nieobecnego pracownika);

 • stosowaniu analogicznych jak wskazane powyżej limitów czasowych wykonywania pracy tymczasowej (18 miesięcy w okresie kolejnych 36 miesięcy, za wyjątkiem zatrudnienia w celu zastępstwa nieobecnego pracownika) w przypadku świadczenia pracy tymczasowej na podstawie umów cywilnoprawnych;
 • stosowaniu analogicznych jak wskazanych powyżej limitów czasowych wykonywania pracy tymczasowej (18 miesięcy w okresie kolejnych 36 miesięcy, za wyjątkiem zatrudnienia w celu zastępstwa nieobecnego pracownika) w przypadku świadczenia pracy tymczasowej na podstawie następujących po sobie naprzemiennie umów o pracę tymczasową oraz umów cywilnoprawnych.

Jakie prace można powierzyć pracownikowi tymczasowemu

Na podstawie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, w ramach pracy tymczasowej może wykonywać zadania:

 • o charakterze sezonowym, okresowym, doraźnym (na przykład: praca przy zbiorze owoców lub warzyw, praca w rolnictwie, praca przy roznoszeniu ulotek, opieka nad osobą starszą);
 • których terminowe wykonanie przez pracowników zatrudnionych przez pracodawcę użytkownika nie byłoby możliwe (na przykład w związku z czasowym zwiększeniem zapotrzebowania na pracę);
 • których wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez pracodawcę użytkownika (bez względu na przyczynę nieobecności tego pracownika).

Umowa z pracownikiem tymczasowym

Agencja pracy tymczasowej może, na podstawie umowy prawa cywilnego, kierować osoby niebędące pracownikami takiej agencji do wykonywania pracy tymczasowej w ramach umowy cywilnoprawnej. Najczęściej taką umową jest umowa zlecenie. 

W celu zawarcia umowy o pracę między agencją pracy tymczasowej a pracownikiem tymczasowym, warunki zatrudnienia uzgadniane są między agencją a pracodawcą użytkownikiem.

Urlop wypoczynkowy pracownika tymczasowego

Pracownikowi tymczasowemu przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze dwóch dni za każdy miesiąc pozostawania w dyspozycji jednego pracodawcy użytkownika lub więcej niż jednego pracodawcy użytkownika.  

Urlop ten nie przysługuje za okres, za który pracownik wykorzystał u poprzedniego pracodawcy urlop wypoczynkowy przysługujący na podstawie odrębnych przepisów.

Porozumienie o wykorzystaniu przez pracownika tymczasowego urlopu wypoczynkowego w ramach kolejnej umowy o pracę może być zawarte, jeśli:

 • kolejna umowa o pracę zostanie zawarta z tą samą agencją pracy tymczasowej i jednocześnie,
 • w celu powierzenia wykonywania pracy tymczasowej na rzecz tego samego pracodawcy użytkownika, u którego była wykonywana taka praca bezpośrednio przed rozwiązaniem lub wygaśnięciem poprzedniej umowy o pracę z agencją.

W jaki sposób zakończyć wykonywanie pracy tymczasowej

Jeśli z pracownikiem tymczasowym została zawarta umowa o  pracę, to w tej umowie, strony mogą przewidzieć możliwość wcześniejszego rozwiązania tej umowy przez każdą ze stron:

 • za trzydniowym wypowiedzeniem, gdy umowa o pracę została zawarta na okres nieprzekraczający 2 tygodni;
 • za jednotygodniowym wypowiedzeniem, gdy umowa o pracę została zawarta na okres dłuższy niż 2 tygodnie.

Pracodawca użytkownik, który zamierza zrezygnować z wykonywania pracy przez pracownika tymczasowego przed upływem okresu wykonywania pracy tymczasowej uzgodnionego z agencją pracy tymczasowej, zawiadamia agencję pracy tymczasowej na piśmie o przewidywanym terminie zakończenia wykonywania pracy tymczasowej przez pracownika tymczasowego, w miarę możliwości z wyprzedzeniem uwzględniającym obowiązujący strony umowy o pracę okres wypowiedzenia tej umowy.

W przypadku zawarcia umowy cywilnoprawnej, umowa z pracownikiem tymczasowym rozwiązuje się z upływem ustalonego między stronami okresu wykonywania pracy tymczasowej na rzecz danego pracodawcy użytkownika.

Sankcje

Zarówno agencja pracy tymczasowej jak i pracodawca użytkownik jest zobowiązany na podstawie przepisów ustawy o pracownikach tymczasowych do przestrzegania przepisów wspomnianego aktu prawnego pod karą grzywny w wysokości od 1000 do 30000 złotych.

Agencja pracy tymczasowej ponosi odpowiedzialność za kierowanie pracownika tymczasowego do wykonywania pracy wbrew przepisom ustawy. Natomiast  pracodawca użytkownik podlega odpowiedzialności wykroczeniowej, na którym ciąży zapewnienie pracownikowi tymczasowemu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy tymczasowej lub wyposażenie stanowiska pracy pracownika tymczasowego w maszyny i inne urządzenia techniczne, które spełniają wymagania dotyczące oceny zgodności.

Ponadto na pracodawcę użytkownika może zostać nałożona kara grzywny w przypadku gdy ten nie wypełnia uzgodnionych na piśmie z agencją pracy tymczasowej obowiązków pracodawcy.

JobelPro

Wprowadzenie limitu ograniczającego czas trwania zatrudnienia na zasadach pracy tymczasowej przysporzyło wiele trudności i dodatkowej pracy osobom odpowiedzialnym za ich nadzorowanie. Mam dla Ciebie świetne rozwiązanie, dzięki któremu w sposób zupełnie darmowy, będziesz mieć możliwość wprowadzania czasu zatrudnienia pracowników tymczasowych i tym samym monitorowania limitów, których przekroczenie może grozić karą grzywny nawet do 30 000 zł. Przestań używać excela, przestać wierzyć na słowo, nie polegaj na oświadczeniach pracowników, najważniejsze jest to aby solidnie prowadzić ewidencję zatrudnienia i my Ci w tym pomożemy.

Kategorie