30 stycznia 2022|

Praca tymczasowa jako nietypowa forma zatrudnienia

Praca tymczasowa to praca, którą wykonuje – pracownik tymczasowy na rzecz pracodawcy użytkownika, zgodnie z przepisami ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Praca ta może być wykonywana zarówno w ramach umowy o pracę jak i w ramach umów cywilnoprawnych. Uznawana jest jako nietypowa forma zatrudnienia z tego względu, że w relacji pracowniczej biorą udział trzy podmioty: pracownik tymczasowy, agencja pracy tymczasowej oraz pracodawca użytkownik.

Z treści artykułu dowiesz się:

 • na czym polega praca tymczasowa,
 • kto zatrudnia pracownika tymczasowego,
 • co oznacza pojęcie pracodawcy użytkownika,
 • dlaczego praca tymczasowa jest elastyczną formą zatrudnienia,
 • dlaczego pracę tymczasowa jest uznawana za nietypową formę zatrudnienia,
 • w jaki sposób odróżnić pracę tymczasową od outsourcingu,
 • w jaki sposób zliczać limit zatrudnienia pracownika tymczasowego.

Definicje – pracodawca użytkownik i pracownik tymczasowy

Pracodawca użytkownik to pracodawca lub podmiot niebędący pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy wyznaczający pracownikowi skierowanemu przez agencję pracy tymczasowej zadania i kontrolujący ich wykonanie.

Pracownik tymczasowy to pracownik zatrudniony przez agencję pracy tymczasowej wyłącznie w celu wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika.

Praca tymczasowa jako elastyczna forma zatrudnienia

Zatrudnienie w ramach pracy tymczasowej uważane jest jako jedna z elastycznych form zatrudnienia pracowniczego. Pracą tymczasową określa się wykonywanie na rzecz danego pracodawcy użytkownika, przez okres nie dłuższy niż wskazany w ustawie, zadań:

 • o charakterze sezonowym, okresowym, doraźnym lub
 • których terminowe wykonanie przez pracowników zatrudnionych przez pracodawcę użytkownika nie byłoby możliwe, lub
 • których wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez pracodawcę użytkownika.

Pracodawcy cenią sobie ten rodzaj zatrudnienia, dzięki któremu są w stanie pokryć zapotrzebowanie na personel w okresach pick-ów (z ang. pick – zbiór) sezonowych.  

O tym jakie są zalety, a jakie wady pracy tymczasowej pisałam już w treści artykułu na blogu: https://kadrywpigulce.pl/praca-tymczasowa-zalety-i-wady/ 

Praca tymczasowa – nietypowa forma zatrudnienia

Pracodawcy korzystają z różnych metod zatrudnienia. Zatrudnienie w ramach pracy tymczasowej postrzegane jest jako nietypowa forma zatrudnienia. Przez zatrudnienie typowe uważa się zatrudnienie wykonywane przez pracownika na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze czasu pracy, na rzecz pracodawcy, zgodnie z przespiami Kodeksu pracy. Zatrudnienie nietypowe, to takie które odbiega od tego wzorca. Do nietypowych form zatrudnienia zalicza się, min.:

 1. zatrudnienie na podstawie okresowych umów o pracę (umowy o pracę na czas określony oraz na okres próbny),
 2. zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy,
 3. zatrudnienie w ramach telepracy,
 4. zatrudnienie pracowników tymczasowych,
 5. zatrudnienie menedżerów najwyższego szczebla (osób zarządzających zakładami
  pracy),
 6. zatrudnienie w ramach umowy o pracę nakładczą,
 7. umowy prawa cywilnego, których przedmiotem jest świadczenie usług lub wykonanie określonego rezultatu pracy, a w szczególności:
 • praca świadczona w ramach samozatrudnienia,
 • kontrakty menedżerskie.

Dla pracodawców, zatrudnienie tymczasowe niekiedy bywa etapem przejściowym przed nawiązaniem typowego stosunku pracy, w szczególności z pracodawcą użytkownikiem.

Praca tymczasowa, a outsourcing

Obok zatrudnienia pracowników tymczasowych, istnieje również zjawisko tzw. outsourcingu pracowniczego. W teorii, outsourcing to korzystanie z usług firm zewnętrznych do realizacji celów wyznaczonych przez firmę. W praktyce, korzystanie z usług outsourcingowych polega na tym, że pracodawca, który zawarł z pracownikiem umowę o pracę, deleguje go do wykonywania pracy u innego podmiotu, w celu wykonywania pracy na jego rzecz. W czasie tej pracy, pracownik świadczy pracę pod kierownictwem tego podmiotu, w czasie i miejscu przez niego wyznaczonym. Praktyka ta budzi wiele wątpliwości w przypadkach gdy okres delegowania tego pracownika do pracy nie ma charakteru incydentalnego. Pracodawca nie może skierować pracownika do pracy do innego podmiotu jeśli nie jest agencją pracy tymczasowej, z pewnym wyjątkiem. Na mocy art. 174(1) Kodeksu pracy, pracodawca może, za zgodą pracownika udzielić mu urlopu bezpłatnego na czas określony, w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy, na warunkach ustalonych w porozumieniu między pracodawcami.

Czy wiesz jakie są najważniejsze zasady zatrudnienia pracowniczego? Sprawdź to koniecznie: https://kadrywpigulce.pl/zatrudnienie-pracownika-tymczasowego-9-zasad-o-ktorych-musisz-pamietac/ 

Limit pracy tymczasowej

Pracodawca użytkownik może korzystać z pracy tego samego pracownika tymczasowego do 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy (za wyjątkiem zatrudnienia na zastępstwo nieobecnego pracownika). Ustawodawca nie wskazuje na sposób liczenia 18 miesięcy pracy.

Pełny miesiąc w prawie pracy przy zachowaniu ciągłości okresu odpowiada miesiącowi kalendarzowemu, a końcem terminu jest ostatni dzień miesiąca. Jeżeli pracownik podejmie pracę 1 stycznia, wówczas okres jednego miesiąca upływa 31 stycznia, dwóch miesięcy – 28 lub 29 lutego, trzech miesięcy – 31 marca itd., natomiast okres 12 miesięcy mija 31 grudnia tego samego roku

W razie konieczności obliczenia terminu składającego się z kilku przerywanych okresów pracy (staż pracy), należy zauważyć, że przepisy prawa pracy nie przewidują szczególnego sposobu ich sumowania. Wobec tego zastosowanie będzie miał art. 114 KC w związku z art. 300 KP „jeżeli termin jest oznaczony w miesiącach lub latach, a ciągłość terminu nie jest wymagana, miesiąc liczy się za dni trzydzieści, a rok za 365 dni”. Oznacza to, że przy sumowaniu poszczególnych okresów niepełne miesiące kalendarzowe oblicza się w dniach, a sumę dni zamienia się na miesiące, przyjmując za miesiąc 30 dni.

W artykule na blogu: „Kontrola limitów pracy tymczasowej” znajdziesz przykłady w jaki sposób zliczać okresy zatrudnienia pracowników tymczasowych.

Jobel.pro

Jobel.pro to system, który umożliwia nie tylko ewidencjonowanie czasu pracy, ale przede wszystkim ewidencje okresów trwania umowy, które są podstawą liczenia limitu zatrudnienia 18 miesięcy w okresie 36 miesięcy. Kardynalnym błędem jest zliczanie czasu zatrudnienia pracownika tymczasowego biorąc pod uwagę faktyczne dni wykonywania pracy, a nie okres zatrudnienia wskazany w umowie zawartej z pracownikiem tymczasowym. Jobel.pro umożliwia zliczanie stażu zatrudnienia pracowników tymczasowych, który jest liczony łącznie, bez względu na fakt, która agencja pracy skierowała danego pracownika tymczasowego do wykonywania pracy na rzecz danego pracodawcy użytkownika.

Zarejestruj się już dzisiaj:

Kategorie