29 czerwca 2021|

Urlop i choroba a stałe miesięczne wynagrodzenie

Niefortunny przypadek kadrowo-płacowy #19: urlop i choroba a stałe miesięczne wynagrodzenie. Razem z iPersonel przygotowaliśmy dla Was artykuł, w którym wyjaśniamy, jak ustalić wysokość wynagrodzenia, jeśli w danym miesiącu pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim oraz urlopie. 

Z treści artykułu dowiesz się:

 • w jaki sposób ustalić wysokość wynagrodzenia za pracę, zasiłku chorobowego oraz wynagrodzenia urlopowego,
 • czy należy wyodrębnić wynagrodzenie urlopowe ze stałego miesięcznego wynagrodzenia,
 • w jaki sposób ustalić wysokość wynagrodzenia w przypadku zmiennej stawki wynagrodzenia,
 • na czym polega uzupełnienie wynagrodzenia. 

Na wysokość wynagrodzenia pracownika wpływa wiele czynników. Korzystanie z urlopu wypoczynkowego czy wystąpienie niezdolności do pracy w trakcie miesiąca to najczęstsze przyczyny nieobecności pracownika w pracy, których wystąpienie wpływa na wysokość wypłaty. Pracownikowi, który korzystał z urlopu wypoczynkowego oraz przebywał na zwolnieniu lekarskim, a także wykonywał pracę w ciągu miesiąca, będzie przysługiwała wypłata nie tylko wynagrodzenia za pracę, ale również zasiłek chorobowy (wynagrodzenie chorobowe) i wynagrodzenie urlopowe.

Urlop i choroba a stałe miesięczne wynagrodzenie

Do obliczenia wysokości wynagrodzenia pracownika ustalonego w stałej, miesięcznej wysokości, za przepracowaną przez pracownika część miesiąca stosuje się przepisy określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29.05.1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy.

W celu obliczenia stałego miesięcznego wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca, jeżeli za pozostałą jego część pracownik otrzymał wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek należy:

ETAP I

miesięczną stawkę wynagrodzenia podzielić przez 30
ETAP II

otrzymaną kwotę pomnożyć przez liczbę dni wskazanych w zaświadczeniu lekarskim o czasowej niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby

ETAP III

obliczoną kwotę wynagrodzenia odjąć od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc.

Przykład 1

Pracownik jest wynagradzany stałą stawką wynagrodzenia w kwocie 3 500 zł. W okresie od 1 do 27 czerwca 2021 był niezdolny do pracy z powodu choroby. W dniach 28 i 29 czerwca 2021 pracownik nie wykonywał pracy z tego względu, że były to dni wolne od pracy w zakładzie pracy.  30 czerwca 2021 pracownik wykorzystał urlop wypoczynkowy. 

I. W tym przypadku nie wyodrębniono wynagrodzenia urlopowego.

Wysokość wynagrodzenia pracownika za czerwiec (za 1 dzień urlopu oraz 2 dni wolne od pracy) powinna zostać ustalona w następujący sposób:

(3500 zł : 30) = 116,67 zł,

116,67 zł × 27 dni = 3150,09 zł,

3500 zł – 3150,09 zł = 349,91 zł.

II. W tym samym przypadku wyodrębniono wynagrodzenie urlopowe.

 • Ustalenie wysokości wynagrodzenia 

(3500 zł : 30) = 116,67 zł

116, 67 zł x 27 dni (dni choroby) = 3150,09 zł

 • Kwota zmniejszenia płacy zasadniczej o czas urlopu wypoczynkowego:

3500 zł :  168 (liczba godzin do przepracowania w czerwcu) = 20,83 zł

20,83 zł x 8 (godzin urlopu) = 166,64 zł

 • Otrzymane kwoty odejmujemy od wynagrodzenia zasadniczego:

3500 zł – 3150,09 zł – 166,64 zł = 183,27 zł

 • Wysokość wynagrodzenia za pracę wynosi 183,27 zł + wynagrodzenie urlopowe w kwocie 166,64 zł = 349,91 zł (wynagrodzenie za pracę oraz wynagrodzenie urlopowe).

Pracownikowi przysługuje również wynagrodzenie chorobowe. 

Przykład 2

Pracownik jest wynagradzany stałą stawką wynagrodzenia w wysokości 3500 zł. Od dnia 5 do 9 czerwca 2021 pracownik był niezdolny do pracy z powodu choroby, a od dnia 19 do 23 czerwca 2021 pracownik przebywał na urlopie wypoczynkowym. Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie chorobowe, wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy oraz wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca za czerwiec 2021.

 • Ustalenie wysokości wynagrodzenia za pracę:

(3500 zł : 30) = 116,67 zł

116, 67 zł x 5 dni (dni choroby) = 583,35 zł

 • Kwota zmniejszenia płacy zasadniczej o czas urlopu wypoczynkowego:

3500 zł :  168 (liczba godzin do przepracowania w czerwcu) = 20,83 zł

20,83 zł x 40 (godzin urlopu) = 833,20 zł

 • Otrzymane kwoty odejmujemy od wynagrodzenia zasadniczego:

3500 zł – 583,35 zł – 833,20 zł = 2083,45 zł to wysokość wynagrodzenia za pracę

 • Wysokość wynagrodzenia chorobowego pracownika należy ustalić w następujący sposób:

3500 zł – (3500 zł x 13,71%) = 3500 zł – 479,85 zł = 3020,15 zł

(3020,15 zł : 30) = 100,67 zł

100,67 zł x 80% = 80,54 zł

80,54 zł x 5 (dni choroby) = 402,70 zł

Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie chorobowe w kwocie 402,70 zł.

 • wysokość wynagrodzenia brutto pracownika w czerwcu wyniesie:

2083,45 zł (wynagrodzenie za pracę) + 402,70 zł (wynagrodzenie za czas choroby) + 833,20 zł (wynagrodzenie urlopowe) = 3319,35 zł

Urlop i choroba a wynagrodzenie 

Zasiłek chorobowy i wynagrodzenie urlopowe – zmienna stawka wynagrodzenia

Podstawę wymiaru zasiłku dla pracownika stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone:

 • za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolności do pracy albo
 • za pełne kalendarzowe miesiące ubezpieczenia, jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem 12 miesięcy kalendarzowych ubezpieczenia.

Jeśli w którymś z 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolności do pracy pracownik nie przepracował całego miesiąca, należy dokonać tzw. uzupełnienia.

Wynagrodzenie miesięczne zmienne, które pracownik osiągnąłby, gdyby przepracował cały miesiąc, ustala się:

 • poprzez podzielenie wynagrodzenia osiągniętego za przepracowane dni robocze przez liczbę dni, w których zostało ono osiągnięte i pomnożenie przez liczbę dni, które pracownik był obowiązany przepracować w danym miesiącu – jeżeli przepracował choćby jeden dzień,
 • przyjmując kwotę zmiennych składników wynagrodzenia w przeciętnej miesięcznej wysokości wypłaconej za ten miesiąc pracownikom zatrudnionym na takim samym lub podobnym stanowisku w zakładzie pracy, w którym przysługuje zasiłek chorobowy – jeżeli pracownik nie osiągnął w danym miesiącu żadnego wynagrodzenia.

Jeśli w danym miesiącu pracownikowi zostało wypłacone wynagrodzenie za pracę oraz wynagrodzenie za czas urlopu, w celu ustalenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego należy zsumować te dwa składniki.

Przykład 3

Pracownikowi przysługuje stawka godzinowa wynagrodzenie w wysokości 25 zł za godzinę. Pracownik był niezdolny do pracy z powodu choroby od 15 do 22 czerwca 2021. Aby ustalić podstawę wymiaru zasiłku, konieczne jest obliczenie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolności do pracy, tj. czerwiec 2020 – maj 2021. W podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego należy uwzględnić m.in. wynagrodzenie za listopad 2019, w którym pracownik przebywał na urlopie wypoczynkowym przez 9 dni. W listopadzie 2019 pracownik był zobowiązany do przepracowania 19 dni. Do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego należy przyjąć wynagrodzenie za listopad 2019 w wysokości 3800 zł (tj. 25 zł x 8 godz. x 19 dni – liczba dni roboczych łącznie z dniami wykorzystanego urlopu wypoczynkowego), po pomniejszeniu o składki finansowane przez pracownika, tj. kwotę 3279,02 zł (3800 zł – (3800 zł x 13,71%).

Jeżeli pracownik ma prawo wyłącznie do wynagrodzenia zmiennego, które podlega uzupełnieniu, to:

I ETAP

wynagrodzenie za dni przepracowane należy zsumować z wynagrodzeniem za urlop wypoczynkowy

II ETAP

łączną kwotę wynagrodzenia należy podzielić przez dni pracy i dni urlopu wypoczynkowego 

III ETAP

uzyskany wynik należy pomnożyć przez dni, które pracownik był zobowiązany przepracować łącznie z dniami urlopu wypoczynkowego.

Naliczanie wynagrodzenia w systemie kadrowo-płacowym iPersonel 

Perfekcyjna Pani Działu Kadrowo-płacowe musi mieć wiedzę i narzędzia HR. 

Część teoretyczną mamy już za sobą. Czas zatem na narzędzia.

Oprogramowanie kadrowo-płacowe iPersonel sprawia, że nie musisz za każdym razem dogłębnie analizować każdego przypadku swojego pracownika w czasie naliczania wynagrodzenia. System HR zrobi to za Ciebie. 

Naliczanie wynagrodzeń jest niczym gotowanie. Grunt to kwintesencja starannie dobranych składników. Rzecz jasna, tych płacowych. 😉 W systemie masz do dyspozycji składniki płacowe wymagane przez prawo, np. składki ZUS, stawki podatku dochodowego czy koszty uzyskania przychodu. Możesz zdefiniować nowe składniki płacowe lub edytować te już istniejące. Śmiało dobieraj i mieszaj składniki tak, by Twój pracownik otrzymał adekwatne wynagrodzenie do swojego czasu pracy. Wystarczy, że raz poprawnie je skonfigurujesz, by w kolejnych miesiącach listy płac naliczały się w pełni automatycznie.

Moduł Płac jest także zintegrowany z Modułem Czasu pracy. Oznacza to, że wszystkie dane na temat czasu pracy zostają uwzględnione w procesie naliczania płac. System uwzględnia wszelkie nieobecności i absencje, np. urlopy, a więc faktyczną dyspozycyjność Twoich pracowników w ciągu danego miesiąca. 

Nasze technologie pomagają firmom – i mogą również Tobie – zaoszczędzić cenny czas poprzez ułatwienie kwestii związanych z naliczaniem wynagrodzenia i jego raportowaniem. Skuteczne zarządzanie tym obszarem sprawia, że pensje wypłacasz na czas, co jest niezwykle istotne – zwłaszcza z punktu widzenia pracowników.  

Chcesz uzyskać więcej informacji? 

Umów się na konsultację. 

Kategorie