29 czerwca 2021|

Urlop i choroba a stałe miesięczne wynagrodzenie

W jaki sposób ustalić wysokość wynagrodzenia, jeśli w danym miesiącu pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim oraz urlopie? 

Z treści artykułu dowiesz się:

 • w jaki sposób ustalić wysokość wynagrodzenia za pracę, zasiłku chorobowego oraz wynagrodzenia urlopowego,
 • czy należy wyodrębnić wynagrodzenie urlopowe ze stałego miesięcznego wynagrodzenia,
 • w jaki sposób ustalić wysokość wynagrodzenia w przypadku zmiennej stawki wynagrodzenia,
 • na czym polega uzupełnienie wynagrodzenia. 

Na wysokość wynagrodzenia pracownika wpływa wiele czynników. Korzystanie z urlopu wypoczynkowego czy wystąpienie niezdolności do pracy w trakcie miesiąca to najczęstsze przyczyny nieobecności pracownika w pracy, których wystąpienie wpływa na wysokość wypłaty. Pracownikowi, który korzystał z urlopu wypoczynkowego oraz przebywał na zwolnieniu lekarskim, a także wykonywał pracę w ciągu miesiąca, będzie przysługiwała wypłata nie tylko wynagrodzenia za pracę, ale również zasiłek chorobowy (wynagrodzenie chorobowe) i wynagrodzenie urlopowe.

Urlop i choroba a stałe miesięczne wynagrodzenie

Do obliczenia wysokości wynagrodzenia pracownika ustalonego w stałej, miesięcznej wysokości, za przepracowaną przez pracownika część miesiąca stosuje się przepisy określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29.05.1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy.

W celu obliczenia stałego miesięcznego wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca, jeżeli za pozostałą jego część pracownik otrzymał wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek należy:

ETAP I

miesięczną stawkę wynagrodzenia podzielić przez 30
ETAP II

otrzymaną kwotę pomnożyć przez liczbę dni wskazanych w zaświadczeniu lekarskim o czasowej niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby

ETAP III

obliczoną kwotę wynagrodzenia odjąć od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc.

Przykład 1

Pracownik jest wynagradzany stałą stawką wynagrodzenia w kwocie 3 500 zł. W okresie od 1 do 27 czerwca 2021 był niezdolny do pracy z powodu choroby. W dniach 28 i 29 czerwca 2021 pracownik nie wykonywał pracy z tego względu, że były to dni wolne od pracy w zakładzie pracy.  30 czerwca 2021 pracownik wykorzystał urlop wypoczynkowy. 

I. W tym przypadku nie wyodrębniono wynagrodzenia urlopowego.

Wysokość wynagrodzenia pracownika za czerwiec (za 1 dzień urlopu oraz 2 dni wolne od pracy) powinna zostać ustalona w następujący sposób:

(3500 zł : 30) = 116,67 zł,

116,67 zł × 27 dni = 3150,09 zł,

3500 zł – 3150,09 zł = 349,91 zł.

II. W tym samym przypadku wyodrębniono wynagrodzenie urlopowe.

 • Ustalenie wysokości wynagrodzenia 

(3500 zł : 30) = 116,67 zł

116, 67 zł x 27 dni (dni choroby) = 3150,09 zł

 • Kwota zmniejszenia płacy zasadniczej o czas urlopu wypoczynkowego:

3500 zł :  168 (liczba godzin do przepracowania w czerwcu) = 20,83 zł

20,83 zł x 8 (godzin urlopu) = 166,64 zł

 • Otrzymane kwoty odejmujemy od wynagrodzenia zasadniczego:

3500 zł – 3150,09 zł – 166,64 zł = 183,27 zł

 • Wysokość wynagrodzenia za pracę wynosi 183,27 zł + wynagrodzenie urlopowe w kwocie 166,64 zł = 349,91 zł (wynagrodzenie za pracę oraz wynagrodzenie urlopowe).

Pracownikowi przysługuje również wynagrodzenie chorobowe. 

Przykład 2

Pracownik jest wynagradzany stałą stawką wynagrodzenia w wysokości 3500 zł. Od dnia 5 do 9 czerwca 2021 pracownik był niezdolny do pracy z powodu choroby, a od dnia 19 do 23 czerwca 2021 pracownik przebywał na urlopie wypoczynkowym. Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie chorobowe, wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy oraz wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca za czerwiec 2021.

 • Ustalenie wysokości wynagrodzenia za pracę:

(3500 zł : 30) = 116,67 zł

116, 67 zł x 5 dni (dni choroby) = 583,35 zł

 • Kwota zmniejszenia płacy zasadniczej o czas urlopu wypoczynkowego:

3500 zł :  168 (liczba godzin do przepracowania w czerwcu) = 20,83 zł

20,83 zł x 40 (godzin urlopu) = 833,20 zł

 • Otrzymane kwoty odejmujemy od wynagrodzenia zasadniczego:

3500 zł – 583,35 zł – 833,20 zł = 2083,45 zł to wysokość wynagrodzenia za pracę

 • Wysokość wynagrodzenia chorobowego pracownika należy ustalić w następujący sposób:

3500 zł – (3500 zł x 13,71%) = 3500 zł – 479,85 zł = 3020,15 zł

(3020,15 zł : 30) = 100,67 zł

100,67 zł x 80% = 80,54 zł

80,54 zł x 5 (dni choroby) = 402,70 zł

Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie chorobowe w kwocie 402,70 zł.

 • wysokość wynagrodzenia brutto pracownika w czerwcu wyniesie:

2083,45 zł (wynagrodzenie za pracę) + 402,70 zł (wynagrodzenie za czas choroby) + 833,20 zł (wynagrodzenie urlopowe) = 3319,35 zł

Urlop i choroba a wynagrodzenie 

Zasiłek chorobowy i wynagrodzenie urlopowe – zmienna stawka wynagrodzenia

Podstawę wymiaru zasiłku dla pracownika stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone:

 • za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolności do pracy albo
 • za pełne kalendarzowe miesiące ubezpieczenia, jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem 12 miesięcy kalendarzowych ubezpieczenia.

Jeśli w którymś z 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolności do pracy pracownik nie przepracował całego miesiąca, należy dokonać tzw. uzupełnienia.

Wynagrodzenie miesięczne zmienne, które pracownik osiągnąłby, gdyby przepracował cały miesiąc, ustala się:

 • poprzez podzielenie wynagrodzenia osiągniętego za przepracowane dni robocze przez liczbę dni, w których zostało ono osiągnięte i pomnożenie przez liczbę dni, które pracownik był obowiązany przepracować w danym miesiącu – jeżeli przepracował choćby jeden dzień,
 • przyjmując kwotę zmiennych składników wynagrodzenia w przeciętnej miesięcznej wysokości wypłaconej za ten miesiąc pracownikom zatrudnionym na takim samym lub podobnym stanowisku w zakładzie pracy, w którym przysługuje zasiłek chorobowy – jeżeli pracownik nie osiągnął w danym miesiącu żadnego wynagrodzenia.

Jeśli w danym miesiącu pracownikowi zostało wypłacone wynagrodzenie za pracę oraz wynagrodzenie za czas urlopu, w celu ustalenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego należy zsumować te dwa składniki.

Przykład 3

Pracownikowi przysługuje stawka godzinowa wynagrodzenie w wysokości 25 zł za godzinę. Pracownik był niezdolny do pracy z powodu choroby od 15 do 22 czerwca 2021. Aby ustalić podstawę wymiaru zasiłku, konieczne jest obliczenie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolności do pracy, tj. czerwiec 2020 – maj 2021. W podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego należy uwzględnić m.in. wynagrodzenie za listopad 2019, w którym pracownik przebywał na urlopie wypoczynkowym przez 9 dni. W listopadzie 2019 pracownik był zobowiązany do przepracowania 19 dni. Do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego należy przyjąć wynagrodzenie za listopad 2019 w wysokości 3800 zł (tj. 25 zł x 8 godz. x 19 dni – liczba dni roboczych łącznie z dniami wykorzystanego urlopu wypoczynkowego), po pomniejszeniu o składki finansowane przez pracownika, tj. kwotę 3279,02 zł (3800 zł – (3800 zł x 13,71%).

Jeżeli pracownik ma prawo wyłącznie do wynagrodzenia zmiennego, które podlega uzupełnieniu, to:

I ETAP

wynagrodzenie za dni przepracowane należy zsumować z wynagrodzeniem za urlop wypoczynkowy

II ETAP

łączną kwotę wynagrodzenia należy podzielić przez dni pracy i dni urlopu wypoczynkowego 

III ETAP

uzyskany wynik należy pomnożyć przez dni, które pracownik był zobowiązany przepracować łącznie z dniami urlopu wypoczynkowego.

eBook „Urlopy”

Lubisz konkretne odpowiedzi na konkretne pytania? Ja lubię bardzo, dlatego stworzyłam eBook, w którym odpowiadam na najczęściej pojawiające się pytania z tematyki urlopów.

Chcesz uzyskać więcej informacji? Sprawdź to:

https://sklep.kadrywpigulce.pl/produkt/urlopy/
https://sklep.kadrywpigulce.pl/produkt/urlopy/
Kategorie