18 maja 2021|

Lista płac 2021 – jak ją rozliczyć?

Lista płac 2021 r. – jak w prawidłowy sposób naliczyć wynagrodzenie? Nie jesteś pewny, czy dokonałeś poprawnych obliczeń? Rozwiejemy Twoje wątpliwości.

Poprawne ustalenie wysokości wynagrodzenia pracownika uzależnione jest od wielu czynników. Poniżej opisaliśmy elementy, które mają wpływ na sposób rozliczania listy płac. Wskażemy także narzędzia HR, które ułatwią ten proces. iPersonel udowodni, że naliczanie wynagrodzeń wcale nie musi być comiesięczną skomplikowaną czynnością. 

Wiedza i narzędzia są niezbędne w codziennej pracy Perfekcyjnej Pani Działu Kadrowego. Z nami zdobędziesz jedno i drugie!

Jak rozliczyć listę płac?

Zacznijmy od merytoryki. Do czynników mających wpływ na poprawne naliczenie wynagrodzenia należą, m.in.:

 • wysokość ustalonego wynagrodzenia brutto,
 • podstawa prawna zatrudnienia,
 • miejsce zamieszkania co jest bezpośrednio związane z ustaleniem wysokości kosztów uzyskania przychodu,
 • kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki na podatek (uzależniona od złożenia przez pracownik formularza PIT-2),
 • wiek pracownika czy zatrudniony objęty jest „zerowym PIT”,
 • przystąpienie pracownika do PPK.

W czasie naliczania płac pracownicy działów kadrowo-płacowych muszą wykazać się biegłą znajomością przepisów, jednocześnie nadążając za wszystkimi zmianami. Z pomocą przychodzi jednak oprogramowanie kadrowo-płacowe, które dzięki bieżącym aktualizacjom, uwzględnia wszystkie zmiany w przepisach prawnych. Program kadrowo-płacowy powinien być skonstruowany w taki sposób, aby nie stanowić kolejnego wyzwania. 

Lista płac 2021 – kwota zmniejszająca podatek

Zaliczkę pomniejsza się o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, jeżeli pracownik przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym złoży zakładowi pracy oświadczenie według ustalonego wzoru, w którym stwierdzi, że:

 • nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika;
 • nie osiąga dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną;
 • nie osiąga dochodów, od których jest obowiązany opłacać zaliczki na podstawie art. 44 ust.;
 • nie otrzymuje świadczeń pieniężnych wypłacanych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • ten zakład pracy jest właściwy do stosowania tego zmniejszenia.

Oświadczenia nie składa się, jeżeli stan faktyczny wynikający z oświadczenia złożonego w latach poprzednich nie uległ zmianie.

Przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od przychodów pracowniczych:

 • w przypadku podatników, których dochody nie przekroczą kwoty 85.528 zł – kwota zmniejszająca podatek wynosi 525,12 zł rocznie;
 • w przypadku podatników, których dochody przekroczą kwotę 85.528 zł – zaliczki nie pomniejsza się o kwotę zmniejszającą podatek.

Kwotę zmniejszającą (43,76 zł) płatnik stosuje do miesiąca włącznie, w którym dochody pracownika przekroczyły próg 85.528 zł. Od miesiąca następnego kwoty tej już nie uwzględnia się.

Przykład:

Wynagrodzenie brutto9000Obliczenia
Kwota zmniejszająca podatekNie przysługuje  
Składki społeczne (13,71%)1233,909000 x 13,71% 
podstawa wymiaru składki zdrowotnej:7766,109000 – 1233,90
składka na ubezpieczenie zdrowotne (9%):698,957766,10 x 9%
składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu (7.75%):601,877766,10 x 7,75%
koszty uzyskania przychodu:250 
podstawa obliczenia zaliczki:7516,007766,10 – 250(zaokrąglenie do pełnych złotych)
zaliczka na podatek (17%):1277,727516 x 17%
zaliczka do urzędu skarbowego:6761277,72 – 601,87 (zaokrąglenie do pełnych złotych) 
Do wypłaty:6391,15 
opracowanie własne

Sprawdź, w jaki sposób kształtują się rozliczenia podatkowo-składkowe pracownika w 2021

Lista płac 2021 – „Zerowy” PIT dla młodych

Lista płac, a właściwie jej poprawne rozliczenie uzależnione jest od wieku pracownika. Od 1 stycznia 2021 r. wolne od podatku są przychody uzyskane przez podatnika do ukończenia 26 roku życia:

 • ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, 
 • z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o PIT,
 • z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich,
 • z tytułu odbywania stażu uczniowskiego, o którym mowa w art. 121a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85.528 zł.

Przychody, które w trakcie roku korzystały ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku od osób fizycznych, płatnik wykazuje w informacji PIT-11.

Lista płac 2021 – przykład

Wynagrodzenie brutto2800Obliczenia
Kwota zmniejszająca podatekprzysługuje  
Składki społeczne (13,71%)383,882800 x 13,71% 
Podstawa wymiaru składki zdrowotnej:2416,122800 – 383,88
Składka na ubezpieczenie zdrowotne (9%):217,452416,12 x 9%
Zaliczka na podatek:0,00 
Do wypłaty:2198,672800 – 383,88 – 217,45
opracowanie własne

Lista płac 2021 – składki ZUS

Wysokości składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe wyrażone są w formie stopy procentowej i wynoszą:

 • na ubezpieczenie emerytalne – 19,52% podstawy wymiaru,
 • na ubezpieczenia rentowe – 8,00% podstawy wymiaru,
 • na ubezpieczenie chorobowe – 2,45% podstawy wymiaru,
 • na ubezpieczenie wypadkowe – stopa procentowa składki jest zróżnicowana, zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz odpowiednimi aktami wykonawczymi do tej ustawy.

Część składek pobierana jest z wynagrodzenia brutto pracownika, część finansowana jest dodatkowo przez pracodawcę. 

Należy pamiętać o obowiązującym rocznym limicie dotyczącym składki emerytalnej i rentowej. Jeżeli wysokość podstawy ustalenia składki przekroczy 30krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy – płatnik składek ma obowiązek zaprzestać pobierania składek emerytalno-rentowych składek ponad tę kwotę. 

Więcej informacji:

Ile wynoszą składki ZUS w 2021 r.?

Lista płac 2021 – ograniczenie wysokości składki zdrowotnej

W przypadku gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczona przez płatnika jest wyższa od zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych obliczonej przez tego płatnika, składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości tej zaliczki.

W przypadku nieobliczania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych przez płatnika, od przychodów stanowiących podstawę wymiaru składki, składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości 0 zł.

Sprawdź, jak zmiany w kadrach i płacach w 2021 wpłynęły na różnorodne wskaźniki, stawki i świadczenia.

Lista płac 2021 – przykład (pracownik zatrudniony podczas miesiąca, złożył PIT-2, podstawowe KUP):

Wynagrodzenie brutto713,92Obliczenia
Kwota zmniejszająca podatekprzysługuje  
Składki społeczne (13,71%)97,88713,92 x 13,71% = 97,88
713,92 – 97,88=  
podstawa wymiaru składki zdrowotnej:616,04713,92 – 97,88
składka na ubezpieczenie zdrowotne (9%):55,44*616,04 x 9%
składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu (7.75%):47,74616,04 x 7,75%
koszty uzyskania przychodu:250 
podstawa obliczenia zaliczki:366713,92 zł – 250 zł – 97,88 zł = 366 zł (po zaokrągleniu),
zaliczka na podatek (17%):18,46366 zł x 17% – 43,76 zł 
zaliczka do urzędu skarbowego:018,46 zł – 18,46 zł  
Do wypłaty:597,58713,92 zł – 97,88 zł – 18,46  
opracowanie własne

* Składka na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9% podstawy wymiaru, tj. w kwocie 55,44 zł, została obniżona do wysokości zaliczki na podatek dochodowy i wynosi 18,46 zł. 

Lista płac w 2021 r. – płaca minimalna 

Sprawdź przykłady listy płac – z uwzględnieniem zerowego podatku na młodych, PPK i kosztów uzyskania przychodów. Przejdź do bazy wiedzy iPersonel. Link znajdziesz poniżej.

Płaca minimalna od brutto do netto w 2021 r. 

Naliczanie wynagrodzenia w systemie kadrowo-płacowym iPersonel 

Z jakiego systemu kadrowo-płacowego korzysta Perfekcyjna Pani Działu Kadrowego? Skutecznego. Z iPersonel dopilnujesz, by wszystkie płace były naliczone na czas, a zadania wykonane na błysk. 

W oprogramowaniu iPersonel w pełni automatycznie naliczysz wynagrodzenie dla wielu tysięcy pracowników. Co więcej, zrobisz to w bezproblemowy sposób. Jakie masz możliwości?

 • Korzystaj z wbudowanych składników płacowych. 

Do dyspozycji masz wszystkie niezbędne składniki płacowe, które są wymagane na podstawie prawa. Znajdziesz tam składki ZUS, stawki podatku dochodowego czy koszty uzyskania przychodu. 

 • Dowolnie modyfikuj składniki płacowe i ich wartości. 

Na swojej liście płac możesz umieścić dowolny składnik płacowy – w zależności od potrzeb. Wprowadź cykliczne dodatki do wynagrodzenia lub jednorazowy składnik, np. premie świąteczne. W iPersonel dokonasz dowolnej parametryzacji – dodaj nowe składniki albo edytuj te już istniejące. 

 • Wprowadź własne formuły naliczania. 

Dostosuj program do systemu wynagradzania przyjętego w Twojej firmie. A jeśli pojawią się skomplikowane przypadki – bez obawy, oprogramowanie przeprowadzi Cię przez najbardziej skomplikowany proces naliczania płac. 

 • Generuj listy płac dla dowolnych działów i stanowisk. 
 • Twórz raporty kadrowo-płacowe. 

Wystarczy, że raz poprawnie skonfigurujesz składniki płacowe, by w kolejnych miesiącach listy płac naliczały się w pełni automatycznie. To rozwiązanie, które odciąży Twój dział kadrowo-płacowy i sprawi, że koniec miesiąca nie będzie tak nerwowy. 

Oprogramowanie kadrowo-płacowe iPersonel pomaga firmom – i może również Tobie – zaoszczędzić cenny czas poprzez ułatwienie kwestii związanych z naliczaniem wynagrodzenia i jego raportowaniem. Skuteczne zarządzanie tym obszarem sprawi, że pensje wypłacisz na czas, co jest niezwykle istotne – zwłaszcza z punktu widzenia pracowników.  

Chcesz uzyskać więcej informacji? Masz pytania? 

Napisz lub umów się na prezentację systemu kadrowo-płacowego iPersonel

Kategorie