2 stycznia 2024|

Kadry i płace – o czym musisz pamiętać w styczniu 2024?

Kadry i płace: o czym musisz pamiętać w grudniu 2024? – to cykl artykułów dzięki którym o niczym nie zapomnisz. Liczba dni kalendarzowych w styczniu 2024 to 31 dni. Styczeń to 4 pełne tygodnie i 3 dni wystające (29 – 31 stycznia). Liczba dni pracujących w styczniu wynosi 21 (przy pełnym etacie i podstawowym systemie czasu pracy).

Sposób obliczania wymiaru czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym został wskazany w art. 130 § 1 Kodeksu pracy i wygląda on następująco:

  • należy pomnożyć 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a następnie
  • dodać do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku,
  • każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

Wymiar czasu pracy w styczniu 2024 wynosi 168 godzin, zgodnie z wyliczeniem:

  • (4 tyg. x 40 godz.) = 160 godzin
  • 160 godzin + (3 dni wystające x 8 godzin) – (2 święta x 8 godzin) = 160 godzin + 24 godziny – 16 godzin = 168 godzin

W związku z powyższym dodatek do wynagrodzenia za pracę w nocy wynosi:

  • 25,25 zł zgodnie z wyliczeniem: 4242 zł brutto/168 godzin = 23,68 zł
  • 25,25 zł x 20% = 5,05 zł

Sprawdź wymiar czasu pracy w 2024

Wymiar czasu pracy 2024

1 stycznia – dzień wolny od pracy

Nowy Rok jest dniem wolnym od pracy.

Podstawa prawna: Art. 1 ustawy z 18.01.1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 90).

5 stycznia – wpłata należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, FP oraz FGŚP oraz przesłanie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, imiennych raportów miesięcznych ZUS RCA przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe

Wpłata należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz przesłanie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, imiennych raportów miesięcznych ZUS RCA przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe

Płatnik składek przesyła w tym samym terminie deklarację rozliczeniową (ZUS DRA), imienne raporty miesięczne (ZUS RCA) oraz opłaca składki za dany miesiąc, nie później niż:

–do 5 dnia następnego miesiąca – dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

6 stycznia – dzień wolny od pracy

Święto Trzech Króli jest dniem wolnym od pracy.

Dzień wolny za święto

Dzień wolny za święto (za 6 stycznia należy oddać dzień wolny)

Darmowy e-Book:

Pobierz darmowy eBook: Czas pracy dla pracodawców

8 stycznia – złożenie DG-1 Meldunek o działalności gospodarczej.

Meldunek należy składać do GUS raz w miesiącu do 5. dnia roboczego po każdym miesiącu z danymi za miesiąc poprzedni.

9 stycznia – Z-05 Badanie popytu na pracę

Sprawozdanie za IV kwartał 2023 r.

15 stycznia – wpłata należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, FP, FGŚP oraz przesłanie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA oraz imiennego raportu miesięcznego ZUS RCA przez płatników składek posiadających osobowość prawną

Płatnik składek przesyła w tym samym terminie deklarację rozliczeniową (ZUS DRA), imienny raport miesięczny (ZUS RCA) oraz opłaca składki za dany miesiąc, nie później niż do 15 dnia następnego miesiąca – dla płatników składek posiadających osobowość prawną (spółek kapitałowych (spółek akcyjnych i spółek z o.o.), spółdzielni, stowarzyszeń, fundacji).

15 stycznia – przelew do instytucji finansowej wpłat na PPK obliczonych i pobranych w grudniu

Pierwsze wpłaty oblicza się i pobiera się od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po powstaniu stosunku prawnego wynikającego z umowy o prowadzenie PPK. Pierwsze wpłaty są dokonywane w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane.

Podmiot zatrudniający jest obowiązany do obliczenia i dokonania wpłat do wybranej instytucji finansowej finansowanych przez ten podmiot oraz do obliczenia, pobrania od uczestnika PPK i dokonania wpłat do wybranej instytucji finansowej wpłat finansowanych przez uczestnika PPK.

Wpłaty finansowane przez podmiot zatrudniający są obliczane, a wpłaty finansowane przez uczestnika PPK są obliczane i pobierane od uczestnika PPK w terminie wypłaty wynagrodzenia przez podmiot zatrudniający.

Wpłaty dokonywane są w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane.

18 stycznia – Z-06 Sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy

Raz w roku do 18 stycznia 2024 r. z danymi za rok 2023.

22 stycznia – wpłata należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, FP, FGŚP oraz przesłanie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA oraz imiennego raportu miesięcznego ZUS RCA przez pozostałych płatników składek (np. opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, spółki osobowe (jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne)).

Płatnik składek przesyła w tym samym terminie deklarację rozliczeniową (ZUS DRA), imienny raport miesięczny (ZUS RCA) oraz opłaca składki za dany miesiąc, nie później niż do 20 dnia następnego miesiąca, dla pozostałych płatników składek, np. opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, spółek osobowych (jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo-akcyjnych).

Darmowy eBook

Pobierz darmowy eBook: Kadry i HR – przegląd zmian w 2023

22 stycznia – złożenie miesięcznej informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, o symbolu INF-1

Pracodawcy osiągający wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6% składają Zarządowi Funduszu informacje miesięczne (INF-1) odpowiednio o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, o zatrudnieniu i kształceniu osób niepełnosprawnych lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Obowiązek ten dotyczy również domów pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, hospicjów w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, publicznych i niepublicznych jednostek organizacyjnych, których wyłącznym przedmiotem prowadzonej działalności jest rehabilitacja społeczna i lecznicza osób niepełnosprawnych, edukacja osób niepełnosprawnych lub opieka nad osobami niepełnosprawnymi.

Informacja miesięczna składana jest w terminie do dnia 20. miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy informacja.

W przypadku składania informacji INF-1 po raz pierwszy lub w przypadku zmiany danych ewidencyjnych należy dołączyć do niej informację INF-Z.

22 stycznia – przekazanie informacji INF-W za rok sprawozdawczy

Informację półroczną INF-W sporządzaną przez pracodawców prowadzących zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej, dotyczącej spełniania warunków określonych odpowiednio w art. 28 lub art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, przesyła się do wojewody właściwego dla siedziby zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej w terminach:

1)do dnia 20 lipca – za I półrocze;

2)do dnia 20 stycznia – za II półrocze roku sprawozdawczego.

22 stycznia – zapłata składki na PFRON

Pracodawcy dokonują wpłat na PFRON w terminie do dnia 20 następnego miesiąca po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności powodujące powstanie obowiązku wpłat, składając równocześnie Zarządowi Funduszu deklaracje miesięczne i roczne poprzez teletransmisje danych w formie dokumentu elektronicznego według wzoru ustalonego, w drodze rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 29.09.2021 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz Dz.U. z 2021 r. poz. 1939).

22 stycznia – zaliczka na podatek dochodowy od pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz z tytułu umów zlecenia i o dzieło za grudzień

Zakłady pracy są obowiązane obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy:

  • od pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz
  • z tytułu umów zlecenia i o dzieło.

Kwoty pobranych zaliczek na podatek przekazują w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki. Kwoty pobranych zaliczek wpłacane są na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania. Jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

22 stycznia – złożenie miesięcznej deklaracji wpłat DEK-I-0, DEK-I-A, DEK-I-B, DEK-II-a, DEK-II-b oraz rozliczenie wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

złożenie miesięcznej deklaracji wpłat DEK-I-0, DEK-I-A, DEK-I-B, DEK-II-a, DEK-II-b oraz rozliczenie wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

22 stycznia – złożenie rocznej deklaracji DEK-R

Pracodawca zobowiązany do wpłat na PFRON przekazuje poprzez teletransmisję danych w formie dokumentu elektronicznego (system e-pfron) deklarację rozliczenia rocznego wpłat o symbolu DEK-R, dotyczącej rozliczenia wpłat należnych.

25 stycznia – złożenie Wn-D oraz INF-D-P dotyczących dofinansowania wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych za grudzień

Pracodawca, w celu uzyskania ze środków PFRON miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, składa Funduszowi:

1)miesięczne informacje o wynagrodzeniach, zatrudnieniu, stopniach i rodzaju niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych;

2)wniosek o wypłatę miesięcznego dofinansowania za dany miesiąc.

Informacje i wniosek pracodawca przekazuje w formie dokumentu elektronicznego przez teletransmisję danych oraz pobiera drogą elektroniczną potwierdzenie wysłanej informacji lub wniosku. Pracodawca może przekazać informacje i wniosek również w formie dokumentu pisemnego.

31 stycznia – informacje PIT-11, PIT- 40A/11A

Do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym należy sporządzić i przekazać do urzędu skarbowego:

– PIT-11 – informacja przygotowywana przez płatników dokonujących wypłat, w przypadku których ustawodawca przewidział zaliczkowy pobór podatku

– PIT-40A/11A – roczne obliczenie podatku przez organ rentowy lub informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego

Podstawa prawna:

– art. 42g ust. 1 pkt 1 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

31 stycznia – przekazanie Polskiemu Funduszowi Rozwoju oświadczenia o liczbie pracowników i uczestników PPE

Oświadczenie zawiera informację o liczbę pracowników i uczestników PPE zatrudnionych u pracodawcy według stanu na dzień 1 lipca w danym roku kalendarzowym.

Oświadczenie jest przekazywane w postaci elektronicznej albo postaci papierowej do dnia 31 stycznia i do dnia 31 lipca w danym roku kalendarzowym.

31 stycznia – deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-4R)

Płatnicy, o których mowa w 33-35, 41 i 42e u.p.d.o.f., są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczną deklarację PIT-4R.

31 stycznia – złożenie wniosku Wn-U-G przez rencistów prowadzących działalność gospodarczą

Osoba niepełnosprawna wykonująca działalność gospodarczą, niepełnosprawny rolnik lub rolnik zobowiązany do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika, któremu przysługuje refundacja składek na ubezpieczenia społeczne ze środków PFRON składa wniosek o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne.

Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1218), osoba niepełnosprawna wykonująca działalność gospodarczą składa wniosek Wn-U-G w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin do opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne, zgodnie z przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych.

31 stycznia – złożenie formularzy ZUS IWA – informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe

Informację o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA, za dany rok kalendarzowy zobowiązani są przekazywać płatnicy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

–byli zgłoszeni nieprzerwanie w ZUS jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe od dnia 1 stycznia do 31 grudnia roku, za który składana jest informacja i co najmniej jeden dzień w styczniu następnego roku,

–w roku, za który składana jest informacja, zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych,

–byli wpisani do rejestru REGON w dniu 31 grudnia roku, za który jest składana informacja ZUS IWA.

31 stycznia – poinformowanie pracowników o nietworzeniu ZFŚS i niewypłacaniu świadczenia urlopowego

Pracodawcy zatrudniający mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, nieobjęci układem zbiorowym pracy oraz niezobowiązani do wydania regulaminu wynagradzania, informacje w sprawie nietworzenia Funduszu i niewypłacania świadczenia urlopowego przekazują pracownikom w pierwszym miesiącu danego roku kalendarzowego, w sposób przyjęty u danego pracodawcy.

U pracodawców zatrudniających co najmniej 50 pracowników, objętych układem zbiorowym pracy, postanowienia w sprawie nietworzenia Funduszu i niewypłacania świadczenia urlopowego zawiera się w układzie zbiorowym pracy. Jeżeli u takich pracodawców pracownicy nie są objęci układem zbiorowym pracy, postanowienia w sprawie nietworzenia Funduszu i niewypłacania świadczenia urlopowego zawiera się w regulaminie wynagradzania.

Pobierz darmowy e-Book

Przegląd zmian, czyli informator kadrowo-płacowy 2024 dla pracodawców

Dowiedz się jakie zmiany w przepisach prawa pracy zaczną obowiązywać w nadchodzącym roku.

Przedstawiamy katalog wybranych, najważniejszych nowelizacji w prawie pracy, które zaczną obowiązywać od przyszłego roku. E-book stanowi merytoryczny materiał elektroniczny, dzięki czemu w łatwy sposób możesz poruszać się po interesujących Cię zagadnieniach. Możesz go pobrać dzięki wsparciu Partnera – Jobel.pro.

Kategorie