1 października 2021|

Urlop rodzicielski 2021 – wymiar, wnioski, rezygnacja

,,Urlop rodzicielski 2021″ to #22 niefortunny przypadek, który przygotowaliśmy dla Ciebie razem z iPersonel. Przeczytaj wyjaśnienia, sprawdź przykłady, pobierz wnioski i skorzystaj z kalkulatora urlopów rodziców.

Urlop rodzicielski 2021 – wymiar

W obowiązującym od 1 stycznia 2016 r. stanie prawnym, pracownica-matka dziecka może skorzystać z urlopu macierzyńskiego przysługującego w wymiarze:

 • 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy porodzie,
 • 31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,
 • 33 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,
 • 35 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie
 • 37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

Dłuższy wymiar urlopu rodzicielskiego

Od 2 stycznia 2016 r. przestało funkcjonować pojęcie dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Urlop ten został włączony do przysługującego rodzicom urlopu rodzicielskiego.

Po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego albo zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego pracownik ma prawo do urlopu rodzicielskiego w wymiarze do:

 • 32 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy porodzie,
 • 34 tygodni – w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy porodzie.

Urlop rodzicielski przysługuje obojgu rodzicom. Rodzice dziecka mogą korzystać z tego urlopu w tym samym czasie. W takim przypadku łączny wymiar urlopu rodzicielskiego nie może przekroczyć 32 lub 34 tygodni.

Rodzic dziecka może bezpośrednio po urlopie macierzyńskim (lub zasiłku macierzyńskim wypłacanym za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego) skorzystać z urlopu rodzicielskiego, nie dłużej niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończy 6 rok życia.

Złóż wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze bezpośrednio po urlopie macierzyńskim.

Urlop ten może być udzielony najwyżej w czterej częściach bezpośrednio następujących po sobie, w wymiarze wielokrotności tygodnia.

Ustawodawca przewidział od tej zasady pewien wyjątek.

Część urlopu rodzicielskiego trwająca maksymalnie do 16 tygodni może być wykorzystana w terminie późniejszym, czyli nie musi rozpoczynać się bezpośrednio po zakończonej części urlopu rodzicielskiego (zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający części tego urlopu). Rodzice dziecka mogą wykorzystać ten urlop w terminie nie późniejszym niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończy 6 rok życia.

Pobierz wzór wniosku o udzielenie urlopu rodzicielskiego niebezpośrednio po urlopie macierzyńskim.

Wykorzystanie części urlopu rodzicielskiego w terminie późniejszym, tzn. później niż bezpośrednio po zakończonej części urlopu rodzicielskiego (zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający części tego urlopu), zmniejsza liczbę części urlopu wychowawczego przysługującego rodzicom dziecka.

Przykład 1

Matka po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego w wymiarze 20 tygodni i części urlopu rodzicielskiego w wymiarze 16 tygodni zdecydowała się na skorzystanie z pozostałej części urlopu rodzicielskiego w wymiarze 16 tygodni w terminie późniejszym. Złożyła wniosek do pracodawcy w sprawie udzielenia pozostałej części urlopu rodzicielskiego po 3 latach od daty urodzenia dziecka. Pracodawca był zobowiązany uwzględnić wniosek pracownicy.

Pobierz wzór wniosku o udzielenie urlopu rodzicielskiego bezpośrednio po urlopu macierzyńskim.

Jeśli pracownica będzie chciała w przyszłości skorzystać z urlopu wychowawczego będzie mogła skorzystać już tylko z czterech, a nie z pięciu części urlopu wychowawczego.

Wymiar części urlopu rodzicielskiego

Jedna z części urlopu rodzicielskiego nie może być krótsza niż 8 tygodni, jednak od tej zasady ustawodawca również przewidział wyjątek:

 • pierwsza część urlopu rodzicielskiego może trwać do 6 tygodni,
 • pozostała do wykorzystania część urlopu rodzicielskiego może być krótsza niż 8 tygodni.

Przykład 2

Matka dziecka zdecydowała się na skorzystanie z 15 tygodni urlopu rodzicielskiego. Z drugiej części tego urlopu skorzystał ojciec dziecka w wymiarze kolejnych 15 tygodni. Rodzicom dziecka pozostała do wykorzystania 2-tygodniowa część urlopu rodzicielskiego. W związku ze zmianą przepisów w tym zakresie, jeden z rodziców może skorzystać z trzeciej części tego urlopu, w wymiarze 2 tygodni, czyli w wymiarze krótszym niż 8 tygodni.

W eBook-u „Urlopy” odpowiadam na 94 pytania z zakresu urlopów pracowniczych, w tym urlopów związanych z macierzyństwem. Jesteś pracownikiem, matką dziecka, specjalistką? Sprawdź odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące urlopów.

Urlop rodzicielski 2021 – wniosek

Pracownica nie później niż 21 dni po porodzie, może złożyć do pracodawcy pisemny wniosek o udzielenie jej bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze.

Pracownica, który złoży do pracodawcy wspomniany wniosek nadal może dzielić korzystanie z urlopu rodzicielskiego z pracownikiem lub ubezpieczonym ojcem dziecka. W takim przypadku matka dziecka musi złożyć wniosek do pracodawcy w sprawie rezygnacji z urlopu rodzicielskiego lub jego części na 21 dni przed planowanym powrotem do pracy. Natomiast ojciec dziecka musi pamiętać o złożeniu do swojego pracodawcy wniosku o udzielenie mu urlopu rodzicielskiego (lub wniosku o wypłatę zasiłku macierzyńsku za okres odpowiadający urlopowi rodzicielskiemu) lub jego części również w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem tego urlopu.

Przepis ten stosuje się odpowiednio do pracownika-ojca dziecka, w przypadku gdy ubezpieczona-matka dziecka złoży wniosek o wypłatę zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze.

Liczba części urlopu rodzicielskiego ustalana jest w oparciu o liczbę złożonych wniosków o udzielenie urlopu rodzicielskiego. W liczbie wykorzystanych części urlopu uwzględnia się również liczbę wniosków o wypłatę zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego albo jego części złożonych przez ubezpieczoną matkę lub ubezpieczonego ojca dziecka.

Jeśli wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego zostanie złożony w prawidłowej formie i z zachowaniem ustawowego terminu, to pracodawca jest zobowiązany uwzględnić wniosek pracownika.

Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą w niepełnym wymiarze

Pracownik może łączyć korzystanie z urlopu rodzicielskiego z pracą w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy, u pracodawcy udzielającego tego urlopu.

Pracownik jest zobowiązany do złożenia stosownego wniosku do pracodawcy w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy. Pracodawca może nie wyrazić zgody na łączenie przez pracownika urlopu rodzicielskiego z pracą w niepełnym wymiarze czasu pracy w przypadku gdy uzasadnia to organizacja pracy lub rodzaj wykonywanej przez pracownika pracy.

Wydłużenie urlopu rodzicielskiego

Jeśli pracownik zdecyduje się na łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą w niepełnym wymiarze, urlop rodzicielski zostaje wydłużony proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy wykonywanej przez pracownika w trakcie korzystania z urlopu rodzicielskiego.

Wydłużony urlop rodzicielski ustalany jest jako iloczyn liczby tygodni urlopu rodzicielskiego, w trakcie którego pracownik wykonuje pracę w niepełnym wymiarze, i wymiaru czasu pracy wykonywanej przez pracownika w czasie korzystania przez niego z tego urlopu.

W przypadku gdy powstała wydłużona część urlopu rodzicielskiego nie odpowiada wielokrotności tygodnia, część urlopu rodzicielskiego udziela się w dniach. Niepełny dzień należy pominąć.

Przykład 3

Pracownik zdecydował się na łączenie 10 tygodni urlopu rodzicielskiego z pracą w wymiarze połowy wymiaru etatu. Aby obliczyć długość wydłużonego urlopu rodzicielskiego należy dokonać następującego obliczenia: 10 tygodni x ½ etatu = 5 tygodni

W ten sposób wydłużony urlop rodzicielski nie może trwać dłużej niż:

 • 64 tygodnie w przypadku urodzenia jednego dziecka przy porodzie,
 • 68 tygodni przy urodzeniu większej liczby dzieci przy porodzie.

Przykład 4

Pracownik łączy 13 tygodni urlopu rodzicielskiego z pracą w wymiarze połowy pełnego wymiaru etatu. Część urlopu rodzicielskiego zostanie wydłużona o 6 tygodni i 3 dni, zgodnie z obliczeniem: 13 tygodni x ½ etatu = 6 tygodni 3,5 dnia; niepełny dzień pomija się, zatem pracownikowi przysługuje wydłużona część urlopu rodzicielskiego w wymiarze 6 tygodni i 3 dni.

Natomiast jeśli pracownik zadeklaruje chęć świadczenia pracy w trakcie wydłużonej już części urlopu rodzicielskiego, to należy dokonać innego przeliczenia polegającego na podzieleniu długości wydłużonej części urlopu rodzicielskiego przez różnicę liczby 1 i wymiaru czasu pracy, w jakim pracownik chce wykonywać pracę w trakcie korzystania z urlopu rodzicielskiego.

Przykład 5

Pracownik w trakcie wydłużonej o 4 tygodnie części urlopu rodzicielskiego chce świadczyć pracę w wymiarze połowy pełnego wymiaru czasu pracy. Aby obliczyć długość wydłużonej części urlopu rodzicielskiego należy dokonać następującego przeliczenia: 4 tygodnie / (1-1/2 wymiaru etatu) = 4 tygodnie / (1/2 etatu) = 4 x 2 = 8 tygodni wydłużonej części urlopu rodzicielskiego, w trakcie której pracownik łączy korzystanie z urlopu rodzicielskiego z pracą w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Rezygnacja z urlopu rodzicielskiego

Pracownik może zrezygnować z pełnego wymiaru urlopu rodzicielskiego lub jego części, składając do pracodawcy wniosek w tej sprawie, w terminie co najmniej 21 dni poprzedzających powrót do pracy.

Pracownik może zrezygnować z pełnego wymiaru urlopu rodzicielskiego lub jego części, w każdym czasie pod warunkiem, że pracodawca wyrazi na to zgodę.

W jaki sposób zrezygnować z urlopu rodzicielskiego?

Czy pracodawca ma obowiązek udzielenia urlopu wypoczynkowego po urlopach związanych z macierzyństwem?

Czy pracownica może pracować podczas urlopów związanych z macierzyństwem?

Urlop rodzicielski – zmiany od 2022 r.

Od 2022 r. urlop rodzicielski będzie udzielany na nowych zasadach. Zmiany są koniecznością, ponieważ Polska musi dostosować wewnętrzne przepisy do unijnych regulacji. Należy wdrożyć postanowienia unijnej dyrektywy work-life balance, która zakłada równowagę między życiem prywatnym rodziców a życiem zawodowym. Nowe przepisy mają skłonić ojców do korzystania z urlopów – i tym samym ułatwić kobietom powrót do pracy. Co się zmieni?

Więcej informacji znajdziesz w bazie wiedzy iPersonel:

Urlop rodzicielski – zmiany od 2022 r.

Materiały związane z urlopem rodzicielskim

Wnioski związane z urlopem rodzicielskim

Artykuły dotyczące urlopów związanych z rodzicielstwem:

Filmy dotyczące urlopów związanych z macierzyństwem:

eBook „Urlopy”

Lubisz konkretne odpowiedzi na konkretne pytania? Ja lubię bardzo, dlatego stworzyłam eBook, w którym odpowiadam na najczęściej pojawiające się pytania z tematyki urlopów.  W treści eBooka odnajdziesz praktyczne odpowiedzi na pytania z życia wzięte z zakresu:

 • urlopu wypoczynkowego
 • urlopu bezpłatnego
 • urlopu szkoleniowego
 • urlopu „okolicznościowego”
 • urlopu macierzyńskiego
 • urlopu rodzicielskiego
 • urlopu wychowawczego
 • urlopu ojcowskiego
 • innych zwolnień od pracy

Ten eBook to Twój mini podręcznik z zakresu prawa pracy, który pomoże w błyskawiczny sposób odnaleźć odpowiedzi na pytania z zakresu urlopów pracowniczych ?

Kalkulator urlopów rodziców

Chcesz wiedzieć, ile przysługuje Ci dni urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego oraz ojcowskiego? Asystent kadrowego błyskawicznie wskaże Ci wymiar przysługującego urlopu.

Możesz zrobić to na dwa sposoby. 

 1. Wejdź na stronę WWW i sprawdź wyniki z poziomu przeglądarki.  
 2. Pobierz aplikację z Google Play i miej łatwy i szybki dostęp do wszystkich kalkulatorów.*

Asystent kadrowego to podręczny zestaw narzędzi HR. Zapewni Ci wsparcie w obszarze płac, czasu pracy i zatrudnienia pracownika. Znajdziesz tam niezbędne kalkulatory dla kadr i płac:

 • kalkulator wynagrodzeń,
 • kalkulator urlopów,
 • kalkulator stażu pracy,
 • kalkulator godzin roboczych,
 • kalkulator długości urlopów rodziców.

A to tylko część jego możliwości.

Skorzystaj z Asystenta i przekonaj się, dlaczego jest uwielbiany przez specjalistów HR.

* Uzyskaj kod do darmowej wersji PREMIUM przez trzy miesiące. Testujesz za darmo, a jeśli aplikacja Ci się spodoba, po upływie okresu próbnego płacisz tylko 2,49 zł miesięcznie. Tak, 2,49 zł.

Więcej informacji znajdziesz na stronie iPersonel, który jest oficjalnym partnerem Asystenta kadrowego:

Chcę uzyskać kod!

Miłego korzystania!

Kategorie