14 grudnia 2020|

Zleceniobiorca a wpłaty do PPK

Artykuł pt. „Zleceniobiorca a wpłaty do PPK” powstał w ramach serii artykułów ,,Niefortunne przypadki w dziale kadrowo-płacowym” we współpracy z iPersonel. W związku z nowym obowiązkiem ciążącym na działach kadrowo-płacowych (od 01.01.2019) dotyczącym obliczania i pobierania wpłat PPK z wynagrodzenia uczestnika PPK, pojawiają się wątpliwości, w jaki sposób dokonać pierwszej wpłaty do PPK za zleceniobiorcę.

Z artykułu” Zleceniobiorca a wpłaty do PPK” dowiesz się:

  • kogo wliczamy do osób zatrudnionych zgodnie z ustawą o PPK,
  • zleceniobiorca a wpłaty do PPK, czyli kiedy zleceniobiorca może być uczestnikiem PPK,
  • czy konieczne jest przesyłanie informacji do instytucji finansowej o liczbie zatrudnionych,
  • zleceniobiorca a wpłaty do PPK, czyli jaki jest termin dokonywania pierwszych wpłat do PPK,
  • w jakich terminach dokonywać wpłat do PPK na przykładach.

OSOBA ZATRUDNIONA W ROZUMIENIU USTAWY O PPK.
ZLECENIOBIORCA A WPŁATY DO PPK, CZYLI KIEDY ZLECENIOBIORCA MOŻE BYĆ UCZESTNIKIEM PPK?

Podmiot zatrudniający zawiera umowę o zarządzanie PPK, jeżeli zatrudnia co najmniej jedną osobę zatrudnioną. Wówczas w jej imieniu, zgodnie z przepisami ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, jest obowiązany zawrzeć umowę o prowadzenie PPK.

Umowa o zarządzanie PPK jest zawierana z instytucją finansową w postaci elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku.

Zleceniobiorca może być uczestnikiem PPK. Jednak musi spełniać przesłanki zawarte w definicji osoby zatrudnionej. Jakie trzy warunki nakłada ustawa o PPK?

Do osób zatrudnionych należą m.in. osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia, wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z art. 750 Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, dalej zwane zleceniobiorcami, podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tego tytułu w Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu ustawy o sus (art. 2 ust. 1 pkt 18 ustawy o PPK).


ZAŁĄCZNIK DO UMOWY O PROWADZENIE PPK

W związku z obowiązkiem zaliczanie do osób zatrudnionych osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, podmiot zatrudniający zawiera w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych w zakładzie pracy umowę o prowadzenie PPK. Lista osób będących uczestnikami PPK stanowi załącznik do umowy o prowadzenie PPK, którego zmiana nie stanowi zmiany umowy o prowadzenie PPK.

WAŻNE:
Podmiot zatrudniający zawiera umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej po upływie trzeciego miesiąca zatrudnienia w podmiocie zatrudniającym, nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy zatrudnienia, chyba że osoba zatrudniona zadeklaruje przed upływem tego terminu niedokonywanie wpłat do PPK, na podstawie deklaracji, złożonej w formie pisemnej podmiotowi zatrudniającemu, albo przestanie być w stosunku do tego podmiotu zatrudniającego osobą zatrudnioną.


ZLECENIOBIORCA A WPŁATY DO PPK W ODPOWIEDNIM TERMINIE

Zgodnie z przepisami o PPK wpłat dokonuje się, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał stosunek prawny wynikający z umowy o prowadzenie PPK.

Przykład 1:

Umowa o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych została zawarta 8 listopada 2020. To od wypłat dokonanych tym osobom po zawarciu umowy o prowadzenie PPK należy ustalać wysokość składek oraz pobierać wpłaty do PPK. Pracodawca/zleceniodawca jest zobowiązany przekazać je na rachunek instytucji finansowej, przy czym pierwszej wpłaty powinno dokonać się w następnym miesiącu, nie później niż do 15. dnia tego miesiąca, a kolejne wpłaty mogą być już przekazywane na rachunek instytucji finansowej w miesiącu ich obliczenia/pobrania, z tym, że nie później niż do 15. dnia następnego miesiąca.


ZLECENIOBIORCA A WPŁATY DO PPK W ODPOWIEDNIM TERMINIE NA PRZYKŁADACH

Przykład 2

Zleceniobiorcy pierwsze wypłaty wynagrodzeń po zawarciu umowy o prowadzenie PPK otrzymali 6 grudnia 2020. Podmiot zatrudniający ma obowiązek obliczyć/pobrać wpłaty i przekazać je na rachunek instytucji finansowej nie później niż do 15 stycznia 2021.

Przykład 3

Podmiot zatrudniający od 1 stycznia 2020 jest objęty ustawą o PPK. Podmiot zatrudniający zawarł umowę o zarządzanie PPK w dniu 1 października 2020, a umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych 8 listopada 2020. W załączniku do umowy o prowadzenie PPK wskazał m.in. zleceniobiorcę w wieku 44 lat, który od 1 lutego do 31 grudnia 2020 jest zatrudniony na podstawie umowy zlecenia i z tego tytułu podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalno-rentowym.

Zleceniodawca dokonuje wypłat wynagrodzenia za dany miesiąc 3 dnia następnego miesiąca.

Zleceniobiorca pierwszą wypłatę po zawarciu umowy o prowadzenie PPK otrzymał 3 grudnia 2020. Podmiot zatrudniający ma obowiązek: obliczenia wpłaty do PPK finansowanej przez zleceniodawcę oraz pobrania wpłaty do PPK finansowanej przez zleceniobiorcę.

Wpłaty na PPK może przekazać do instytucji finansowej już po ich pobraniu. Jednak nie później niż do 15 stycznia 2021.

Przykład 4

Podmiot zatrudniający zawarł umowę o zarządzanie PPK w marcu 2020, a umowę o prowadzenie PPK w dniu 8 listopada 2020. Pracodawca/zleceniodawca wykazał w załączniku do umowy m.in. zleceniobiorców (w wieku 34 i 44 lat). Osoby te 3 listopada 2020 otrzymały wynagrodzenia za październik 2020, a za listopad 2020 wynagrodzenie zostało wypłacone 3 grudnia 2020. Podmiot zatrudniający nie pobiera wypłat na PPK od wynagrodzeń wypłaconych na początku listopada 2020. Pierwsze wpłaty na PPK muszą zostać potrącone od wypłat dokonanych w grudniu 2020.

Przykład 5

Pracodawca dokonuje wypłat wynagrodzeń w ostatnim dniu roboczym tego samego miesiąca wraz wpłatami do PPK pobranych z tych wynagrodzeń. W dniu 3 grudnia 2020 pracodawca zawarł w imieniu i na rzecz nowo zatrudnionego pracownika umowę o prowadzenie PPK.

Wpłat do PPK dokonuje się, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał stosunek prawny wynikający z umowy o prowadzenie PPK. Termin dotyczący dokonywania pierwszej wpłaty do PPK każdorazowo stosuje się przy zapisywaniu do programu nowego uczestnika PPK. Podmiot zatrudniający może dokonać pierwszej wpłaty do PPK najwcześniej 1 stycznia 2021, nie później jednak niż 11 stycznia 2021 (10 stycznia 2021 r. przypada w niedzielę).


WYNAGRODZENIE ZLECENIOBIORCY A PODSTAWA SKŁADEK PPK

Na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 4 ustawy PIT koszty uzyskania przychodów z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło wynoszą 20% uzyskanego przychodu, z tym, że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód. 20% koszty należy obliczyć od łącznego przychodu zleceniobiorcy, w skład którego wchodzą również wpłaty na PPK finansowane przez zleceniodawcę.


PPK A SYSTEM KADROWO-PŁACOWY

Czy przygotowałeś swój system HR obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych?
Poniżej wyjaśniamy, jakie funkcjonalności musi mieć system, by spełniał ustawowe wymogi.

Sprawdź: 9 funkcji oprogramowania, niezbędnych do obsługi PPK.

System kadrowo-płacowy iPersonel posiada moduł PPK zgodny ze standardem grupy projektowej PPK. Jeśli masz pytania odnośnie modułu PPK – napisz.

Możesz także umówić się na prezentację albo uzyskać dostęp do wersji demonstracyjnej.


BEZPŁATNY KALKULATOR WYNAGRODZEŃ

W swoich treściach zawsze staramy się połączyć teorię i praktykę. Rzecz jasna, słowa dotrzymamy również i w tym przypadku. Z praktycznego punktu widzenia wiemy, że warto mieć pod ręką narzędzie, które pozwoli szybko coś przeliczyć lub wskazać aktualne wskaźniki kadrowo-płacowe.

Wiemy, jakie to ważne i wygodne, dlatego mamy coś dla Ciebie!

Asystent kadrowego to rozbudowany kalkulator wynagrodzeń, który pozwoli Ci naliczyć płace z uwzględnieniem wszystkich składników płacowych, w tym składek PPK. Jednak to nie koniec jego funkcjonalności. Aplikacja stanowi też wsparcie w zakresie czasu pracy oraz zatrudnienia pracownika. Dlaczego warto mieć Asystenta kadrowego zawsze pod ręką? Przekonaj się na własnej skórze!

Odbierz kod i uzyskaj bezpłatny dostęp do wszystkich funkcji w wersji PREMIUM przez trzy miesiące! Asystent kadrowego to podręczny zestaw narzędzi HR, wypróbuj!

Więcej informacji: Asystent kadrowego

Kadry w pigułce & iPersonel

Jesteś zainteresowany tematyką PPK? Sprawdź pozostałe artykuły, które tworzymy dla Ciebie w ramach serii ,,Niefortunne przypadki w dziale kadrowo-płacowym”.

Korekta nadpłaconego wynagrodzenia a wpłata na PPK

Naliczanie składek PPK – wyjaśnienia i przydatne narzędzia

Artykuł powstał we współpracy z iPersonel.

iPersonel to oprogramowanie kadrowo-płacowe, które wspiera zarządzanie kadrami i naliczanie wynagrodzeń w firmach średniej wielkości oraz dużych.

Kategorie