15 grudnia 2020|

Praca zmianowa a zegar pracowniczy

Na mocy art. 128 § 2 pkt 1 Kodeksu pracy, pracą zmianową jest wykonywanie pracy według ustalonego rozkładu czasu (więcej na temat ustalania harmonogramu czasu pracy przeczytasz tutaj: HARMONOGRAM CZASU PRACY) pracy przewidującego zmianę pory wykonywania pracy przez poszczególnych pracowników po upływie określonej liczby godzin, dni lub tygodni. Pracodawca może zastosować pracę zmianową w stosunku do wszystkich zatrudnionych w zakładzie pracowników bez względu na system czasu pracy jakim są objęci. Praca zmianowa, a a zegar pracowniczy to świetny duet. Więcej na ten temat dowiesz się w dalszej części artykułu.

Z treści artykułu dowiesz się:

  • czym jest praca zmianowa
  • w jaki sposób ustalać pracę w zmianach
  • praca zmianowa a zegar pracowniczy
  • w czym może pomóc zegar pracowniczy
  • w jaki sposób zmienić pracę zmianową
  • co wynika z rozkładu czasu pracy
  • w jaki sposób monitorować liczbę osób w zakładzie pracy

DEFINICJA PRACY ZMIANOWEJ

Zgodnie natomiast z art. 2 pkt 5 dyrektywy 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. dotycząca niektórych aspektów organizacji czasu pracy (Dz. Urz. UE L 299 z 18.11.2003, s. 9; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 4, s. 381) praca zmianowa oznacza każdą formę organizacji pracy w systemie zmianowym, zgodnie z którą pracownicy zmieniają się na tych samych stanowiskach pracy według określonego harmonogramu, łącznie z systemem następowania po sobie, który może mieć charakter nieprzerwany lub przerywany oraz pociąga za sobą konieczność wykonywania pracy przez pracownika o różnych porach w ciągu określonych dni lub tygodni.

PRZYKŁAD PRACY ZMIANOWEJ

Klasycznym przykładem pracy zmianowej jest zmiana, np. od 7:00 do 19:00 i od 19:00 do 7:00, która zakłada bezpośrednie następowanie po sobie kolejnych zmian i zatrudnionych na nich pracowników. W praktyce kadrowej za dopuszczalne uznaje się takie rozplanowanie zmian, aby dochodziło do ich zazębiania się, przy zachowaniu bezwzględnie obowiązujących przepisów o czasie pracy.

PRACA ZMIANOWA A ZEGAR PRACOWNICZY

Zegary pracownicze montowane w zakładach pracy są niezwykle przydatne, gdyż prezentują bieżący czas systemowy (wspólny dla wszystkich urządzeń w systemie), wg którego rozliczany jest czas pracy.

ZMIANA PRACY ZMIANOWEJ

Jeżeli rozkład czasu pracy został wyraźnie zastrzeżony w umowie o pracę, jego zmiana wymaga wypowiedzenia warunków pracy i płacy albo porozumienia zmieniającego.

W praktyce wprowadzenie przez ustawodawcę definicji doby pracowniczej powoduje, że w świetle prawa niemożliwe staje się przejście pracownika ze zmiany popołudniowej na zmianę przedpołudniową bez ponaddobowej przerwy. W przeciwnym razie pracodawca dopuszcza się wykroczenia przeciwko prawom pracownika z powodu planowania pracy w godzinach nadliczbowych bez zaistnienia szczególnych przesłanek dopuszczających do planowania pracy w godzinach nadliczbowych.

CO WYNIKA Z ROZKŁADU CZASU PRACY

Z rozkładu czasu pracy (również tego wynikającego z regulaminu pracy) powinna wynikać informacja dotycząca konkretnego wymiaru czasu pracy i godzin pracy w danym dniu okresu rozliczeniowego określonego pracownika. Jeśli pracodawca wprowadził zmianową organizację czasu pracy konieczne jest comiesięczne informowanie pracowników, na której zmianie zobowiązani są wykonywać pracę w poszczególnych dniach i tygodniach. Pracodawca nie może przerzucać na pracowników obowiązku „pilnowania” zmiany, na którą w danym tygodniu zobowiązani są przychodzić do pracy.  Pracodawca co do zasady ma obowiązek tworzenia rozkładów czasu pracy. Obowiązek ten może natomiast realizować poprzez wskazanie zmian, na których w danych dniach czy tygodniach pracownicy są zatrudnieni pod warunkiem, że konkretne godziny trwania poszczególnych zmian wynikają w sposób wyraźny z regulaminu pracy.

MONITOROWANIE LICZBY OSÓB W ZAKŁADZIE PRACY

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 1 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 2132) od 2 grudnia 2020 wprowadzono nowe zasady noszenia maseczek w zakładach pracy utrzymując nakaz noszenia maseczek w pomieszczeniach powyżej 1 osoby.

Nowe przepisy wskazują:

„§ 25. 1. Do dnia 27 grudnia 2020 r. nakazuje się zakrywanie, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu dro- gowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568, 695, 1087 i 1517), ust i nosa:

(…)

  1. c)  w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba, chyba że pracodawca postanowi inaczej

(…)”

W związku z nowymi przepisami, to pracodawca decyduje o obowiązku noszenia maseczek w zakładzie pracy. Dopuszczalne jest natomiast odsłonięcie ust i nosa na czas spożywania posiłków lub napojów w zakładach pracy.

Natomiast w związku z wprowadzonymi limitami osób przebywających na terenie zakładów pracy warto monitorować tę liczbę.

Zegary pracownicze z serii SZ są pomocniczymi urządzeniami systemu Rejestracji Czasu Pracy. Prezentują bieżący czas systemowy (wspólny dla wszystkich urządzeń w systemie), wg którego rozliczany jest czas pracy. Dodatkowo umożliwiają wyświetlanie liczby osób w zakładzie oraz liczbę gości przy pomocy wykorzystania modułu “GOŚĆ”. Mogą sterować sygnalizatorami akustycznymi informującymi o przerwach socjalnych, zakończeniu zmiany, dnia pracy itp. Zegar może być montowany w halach produkcyjnych, stołówkach, hallach wyjściowych.

W dobie panującej epidemii – zegar pracowniczy może stać się bardzo przydatnym narzędziem w rękach pracodawcy, który dzięki temu narzędziu ma kontrolę nie tylko nad liczbą pracowników przebywających na terenie zakładu pracy ale również osób zarejestrowanych jako „gość”.

Czego chcieć więcej?

Zapraszam do zapoznania się z funkcjonalnościami zegarów pracowniczych oraz rejestratorów czasu pracy firmy Skalmex zajmującego się tworzeniem i wdrażaniem Rejestracji Czasu Pracy i Kontroli Dostępu a także projektowaniem elektroniki, wdrażaniem i realizacją procesu produkcyjnego oraz montażem kompletnych urządzeń.

Artykuł powstał przy współpracy z https://skalmex.com.pl/pl

Kategorie