1 lutego 2022|

Ustalanie wynagrodzenia brutto na netto od 1 stycznia 2022 r.

Znajomość praktycznego zastosowania przepisów prawa pracy pozwala na prawidłowe ustalenie wynagrodzenia netto, czyli tzw. wynagrodzenia “do ręki”. Ustalanie wynagrodzenia brutto na netto od 1 stycznia 2022 r.to nie łatwa sztuka, zwłaszcza dla osoby, która zawodowo nie zajmuje się wyliczaniem wynagrodzeń pracowniczych.

Wysokość wynagrodzenia brutto to najczęściej wysokość wynagrodzenia ustalona w treści umowy o pracę zawartej między pracodawcą a pracownikiem. Pracownik może mieć jednak wiele składników wynagrodzenia, które mu przysługują i które włączane są do wynagrodzenia brutto.

Przepisy wewnątrzzakładowe mogą również zapewniać pracownikowi dodatkowe wynagrodzenie, np. w postaci premii, lub różnych dodatków.

Z treści artykułu dowiesz się:

 • jaki sposób ustalić wysokość wynagrodzenia netto w 2022?
 • jak przeliczyć wynagrodzenie brutto na netto od 1 stycznia 2022?
 • co zrobić, żeby obliczyć wynagrodzenie netto?
 • jakie są poszczególne etapy przeliczania wynagrodzenia brutto na netto w 2022?
 • w jakiej wysokości odliczyć składki na ubezpieczenia społeczne?
 • w jaki sposób ustalić podstawę składki zdrowotnej?
 • w jaki sposób ustalić wysokość podstawy obliczenia zaliczki na podatek?
 • jak obliczyć podatek?

Aby ustalić wysokość wynagrodzenia netto konieczne jest odjęcie pewnych danin od wynagrodzenia brutto.

Przyjmijmy, że pracownik jest wynagradzany kwotą 6200 zł brutto; jest w wieku powyżej 26 lat, przysługuje kwota zmniejszająca podatek i pracownik nie przystąpił do PPK.

Odliczenie składek społecznych

[I etap]

Od ustalonego wynagrodzenia brutto przysługującemu pracownikowi w pierwszej kolejności odliczamy składki na ubezpieczenia społeczne, które w przypadku zatrudnienia pracowniczego, tj. na podstawie umowy o pracę są odprowadzane obowiązkowo od kilku ubezpieczeń:

 1. składki emerytalnej (9,76% kwoty brutto),
 2. składki rentowej (1,5% kwoty brutto),
 3. składki chorobowej (2,45% kwoty brutto)

łącznie wysokość tych składek wynosi 13,71% wynagrodzenia brutto, w przypadku wynagrodzenia w kwocie 6200 zł , to kwota = 850, 02 zł

Wysokość podstawy wymiaru składki zdrowotnej

[II etap]

W drugim etapie ustalamy wysokość podstawy wymiaru składki zdrowotnej

Od wynagrodzenia brutto odejmujemy składki społeczne finansowane w części leżącej po stronie pracownika, tj. 6200 brutto – 850,02 zł  = 5349,98 zł 

9% składka zdrowotna

[III etap]

Kolej na ustalenie wysokości składki zdrowotnej w wysokości 9%, tj. podstawę składki zdrowotnej x 9% = 481, 50 zł

Podstawa obliczenia zaliczki

[IV etap]

W następnym kroku ustalamy podstawę obliczenia zaliczki, przyjmując, że koszty uzyskania przychodu pracownika ustalone zostały na poziomie 250 zł (a nie 300 zł) oraz, że przysługuje kwota zmniejszająca podatek oraz pracownikowi ze względu na wysokość wynagrodzenia przysługuje ulga dla klasy średniej:

Od podstawy wymiaru składki zdrowotnej odejmujemy koszty uzyskania przychodu oraz ulgę dla klasy średniej, tj.

5349,98 zł – ^250 zł – *198 zł = 4 901,98 po zaokrągleniu 4 902 zł 

^Domyślnie, pracodawca stosuje w obliczeniach koszty uzyskania przychodu w wysokości 250 zł. Jeżeli pracownik złoży oświadczenie o spełnianiu warunków uprawniających go do stosowania względem niego podwyższonych kosztów uzyskania przychodu, pracodawca nalicza koszty w wysokości 300 zł.

*Ulga dla pracowników przysługuje, gdy przychód pracownika wynosi co najmniej 5.701 zł i nie przekracza 11.141 zł

Wysokość ulgi obliczana jest na podstawie tego wzoru:

(A x 6,68% – 380,50 zł) ÷ 0,17, dla A wynoszącego co najmniej 5 701 zł i nieprzekraczającego kwoty 8 549 zł, tj. [(6200 x 6,68% – 380,50) / 0,17 = 198 zł 

Wysokość podatku

[V etap]

Po ustaleniu podstawy zaliczki konieczne jest pomnożenie przez 17% podatek i odjęcie *kwoty zmniejszającej podatek, tj. 4 902 x 17% = 833,34 zł – 425 zł = 408,34 po zaokrągleniu 408 zł 

* Kwota zmniejszająca podatek wynagrodzenie pracownika rozliczana jest miesięcznie, w wysokości 425 zł (5100 zł / 12 miesięcy). W praktyce oznacza to, że osoby z niższym wynagrodzeniem w ogóle nie zapłacą podatku dochodowego.

Obliczenie wynagrodzenia netto

[VI etap]

Ostatni etap działań to odjęcie wszystkich danin od wynagrodzenia brutto, tj. 

6 200 zł – 850, 02 zł – 408 zł – 481, 50 zł = 4460,48 zł

Kwota wynagrodzenia, która zostanie przelana na konto bankowe pracownika to kwota = 4460,48 zł

eBook Czas pracy

Chcesz wiedzieć w jaki sposób:

 • obliczyć dodatek do wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach?
 • wybrać najlepszy system czasu pracy?
 • ustalić czy przejazd pracownika jest zaliczony do czasu podróży służbowej?
 • odróżnić normę czasu pracy od wymiaru czasu pracy?
 • postąpić gdy pracodawca wzywa pracownika do pracy w nocy?
 • ustalić czy sprzątanie stanowiska pracy jest wliczane do czasu pracy?

eBook Czas pracy został stworzony z myślą o Tobie jest dostępny w tym: SKLEPIE

Ebook-u znajdziesz konkretne pytania i szczegółowe odpowiedzi z życia wzięte.

Kategorie