2 lutego 2022|

Kadry i płace: o czym musisz pamiętać w lutym?

Liczba dni kalendarzowych w lutym to 28 dni. Luty to 4 pełne tygodnie.

Wymiar czasu pracy w lutym wynosi 160 godzin zgodnie z wyliczeniem:

(4 tyg. x 40 godz.) = 160 godzin

160 godzin + 0 godzin (dni wystające) = 160 godzin

160 godzin – 0 godzin (święto) = 160 godzin

Szukasz odpowiedzi na pytania dotyczące czasu pracy? Przygotowałam dla Ciebie coś specjalnego – odpowiedzi na 94 pytania z tego trudnego zagadnienia jakim jest czas pracy. Przekonaj się sam/a!

W związku z powyższym dodatek do wynagrodzenia za pracę w nocy wynosi:

3,76 zł zgodnie z wyliczeniem: 3010 zł brutto/160 godzin= 18,81 zł

18,81 zł x 20% = 3,76 zł

7 lutego 

Wpłata należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz przesłanie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, imiennych raportów miesięcznych ZUS RCA, ZUS RZA przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe

Płatnik składek przesyła w tym samym terminie deklarację rozliczeniową (ZUS DRA), imienne raporty miesięczne (ZUS RCA, ZUS RZA) oraz opłaca składki za dany miesiąc, nie później niż:

– do 5 dnia następnego miesiąca – dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

Sprawdź koniecznie w jaki sposób zmieniły się rozliczenia składkowo-podatkowe w 2021 r!

Do 15 lutego

Płatnik składek przesyła w tym samym terminie deklarację rozliczeniową (ZUS DRA), imienny raport miesięczny (ZUS RCA) oraz opłaca składki za dany miesiąc, nie później niż do 15 dnia następnego miesiąca – dla płatników składek posiadających osobowość prawną (spółek kapitałowych (spółek akcyjnych i spółek z o.o.), spółdzielni, stowarzyszeń, fundacji).

Do 15 lutego – przelew do instytucji finansowej wpłat na PPK obliczonych i pobranych w styczniu

Wpłaty na PPK dokonuje się, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał stosunek prawny wynikający z umowy o prowadzenie PPK.

Podmiot zatrudniający jest obowiązany do obliczenia i dokonania wpłat do wybranej instytucji finansowej finansowanych przez ten podmiot oraz do obliczenia, pobrania od uczestnika PPK i dokonania wpłat do wybranej instytucji finansowej wpłat finansowanych przez uczestnika PPK.

Wpłaty finansowane przez podmiot zatrudniający są obliczane, a wpłaty finansowane przez uczestnika PPK są obliczane i pobierane od uczestnika PPK w terminie wypłaty wynagrodzenia przez podmiot zatrudniający.

Wpłaty dokonywane są w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane.

Do 21 lutego

Pracodawcy dokonują wpłat na PFRON w terminie do dnia 20 następnego miesiąca po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności powodujące powstanie obowiązku wpłat, składając równocześnie Zarządowi Funduszu deklaracje miesięczne i roczne poprzez teletransmisje danych w formie dokumentu elektronicznego według wzoru ustalonego, w drodze rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 22.06.2016 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz (Dz.U. z 2016 r. poz. 956).

21 lutego

to termin na złożenie miesięcznej informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, o symbolu INF-1

Pracodawcy osiągający wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6%, oraz domy pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, hospicja w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne, których wyłącznym przedmiotem prowadzonej działalności jest rehabilitacja społeczna i lecznicza osób niepełnosprawnych, edukacja osób niepełnosprawnych lub opieka nad osobami niepełnosprawnymi, składają Zarządowi Funduszu informacje miesięczne (INF-1) odpowiednio o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, o zatrudnieniu i kształceniu osób niepełnosprawnych lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Informacja miesięczna składana jest w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy informacja.

W przypadku składania informacji INF-1 po raz pierwszy lub w przypadku zmiany danych ewidencyjnych należy dołączyć do niej informację INF-Z.

Do 21 lutego

– złożenie miesięcznej deklaracji wpłat DEK-I-0, DEK-I-A, DEK-I-B, DEK-II-a, DEK-II-b oraz rozliczenie wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Pracodawca zobowiązany do wpłat na PFRON przekazuje poprzez teletransmisję danych w formie dokumentu elektronicznego (system e-pfron):

 • deklaracje miesięczne o symbolu DEK-I-0, dotyczące wpłat;
 • deklaracje miesięczne o symbolu DEK-I-a, dotyczące wpłat należnych;
 • deklaracje miesięczne o symbolu DEK-I-b, dotyczące wpłat należnych;
 • deklaracje wpłaty o symbolu DEK-II-a, dotyczące wpłat należnych;
 • deklaracje wpłaty o symbolu DEK-II-b, dotyczące wpłat należnych;

Wszystkie świadczenia i wskaźniki w jednym miejscu! Specjalnie dla Ciebie ?

21 lutego

Płatnik składek przesyła w tym samym terminie deklarację rozliczeniową (ZUS DRA), imienny raport miesięczny (ZUS RCA) oraz opłaca składki za dany miesiąc, nie później niż do 20 dnia następnego miesiąca – dla pozostałych płatników składek, np. opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, spółek osobowych (jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo-akcyjnych).

25 lutego

to termin na złożenie wniosku Wn-D, informacji INF-D-P oraz formularza INF-O-PP za styczeń

Pracodawcy przysługuje ze środków PFRON miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, o ile pracownik ten został ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych.

Pracodawca ubiegający się o dofinansowanie składa do PFRON wnioskek o wypłatę miesięcznego dofinansowania za listopad (Wn-D) wraz z miesięczną informacją o wynagrodzeniach, zatrudnieniu, stopniach i rodzaju niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych (INF-D-P) oraz formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de mnimis w rolnictwie lub rybołówstwie (INF-O-PP), w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą.

28 lutego

Przedsiębiorcy mogą złożyć wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek za grudzień 2021 r. (RDZ-B7). Wniosek o zwolnienie mogli składać od 17 stycznia 2022, jednak najpóźniej wniosek powinien trafić do ZUS do 28 lutego 2022.

Aby skorzystać z tego wsparcia przedsiębiorca musi przekazać dokumenty rozliczeniowe za grudzień 2021 do 28 lutego 2022, chyba że jest zwolniony z obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej i imiennych raportów.

28 lutego – złożenie wniosku Wn-U-G przez rencistów prowadzących działalność gospodarczą

Osoba niepełnosprawna wykonująca działalność gospodarczą, niepełnosprawny rolnik lub rolnik zobowiązany do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika, któremu przysługuje refundacja składek na ubezpieczenia społeczne ze środków PFRON składa wniosek o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne za dany miesiąc.

Wniosek składa w terminie do ostatniego dnia miesiąca, w którym upłynął termin do opłacenia składek na ubezpieczenia za dany miesiąc.

28 lutego

Na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, emeryt lub rencista jest zobowiązany zawiadomić organ rentowy o podjęciu działalności, z której uzyskuje przychód, o wysokości osiąganego przychodu, a po upływie roku kalendarzowego o wysokości przychodu uzyskanego w poprzednim roku kalendarzowym. Emeryt i rencista zawiadamia organ rentowy do końca lutego każdego roku o łącznej kwocie dochodu osiągniętego w ubiegłym roku kalendarzowym. W przypadku emeryta pozostającego w stosunku pracy zaświadczenie do organów rentowych ma obowiązek sporządzić i przesłać również pracodawca. Zakład pracy zawiadamia organ rentowy do końca lutego każdego roku o łącznej kwocie dochodu osiągniętego przez emeryta lub rencistę w ubiegłym roku kalendarzowym.

28 lutego – przekazanie przez płatnika informacji rocznej dla osoby ubezpieczonej z wyszczególnieniem składek za poszczególne miesiące za rok ubiegły

Informacje zawarte w imiennych raportach miesięcznych płatnik składek przekazuje ubezpieczonemu w podziale na poszczególne miesiące, za rok ubiegły w terminie do dnia 28 lutego roku następnego, na piśmie lub za zgodą ubezpieczonego w formie dokumentu elektronicznego, w celu ich wery?kacji. Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej powinna zawierać także datę jej sporządzenia oraz podpis płatnika składek lub osoby przez niego upoważnionej. Informację dla osoby ubezpieczonej płatnik składek jest obowiązany przekazać na żądanie ubezpieczonego – nie częściej niż raz na miesiąc – za miesiąc poprzedni.

eBook „Urlopy”

Lubisz konkretne odpowiedzi na konkretne pytania?Ja lubię bardzo, dlatego stworzyłam eBook, w którym odpowiadam na najczęściej pojawiające się pytania z tematyki urlopów.  W treści eBooka odnajdziesz praktyczne odpowiedzi na pytania z życia wzięte z zakresu:

 • urlopu wypoczynkowego
 • urlopu bezpłatnego
 • urlopu szkoleniowego
 • urlopu „okolicznościowego”
 • urlopu macierzyńskiego
 • urlopu rodzicielskiego
 • urlopu wychowawczego
 • urlopu ojcowskiego
 • innych zwolnień od pracy

Ten eBook to Twój mini podręcznik z zakresu prawa pracy, który pomoże w błyskawiczny sposób odnaleźć odpowiedzi na pytania z zakresu urlopów pracowniczych ?

Kategorie