17 stycznia 2021|

Praca zdalna

Miejsce świadczenia pracy

Mimo iż, polecając pracę zdalną, pracodawca, na czas określony zmienia pracownikowi miejsce świadczenia pracy, to nie ma obowiązku dokonywania zmiany warunków umowy o pracę poprzez zawarcie w jej treści innego miejsca świadczenia pracy zdalnej. Pracownicy, którzy mają wykonywać pracę zdalną powinni mieć odpowiednie możliwości lokalowe. Ustawodawca nie narzuca wskazania konkretnego adresu.

Praca zdalna nie jest jednoznaczna z pracą świadczoną z domu pracownika (miejsca zamieszkania). Tym samym może to być inne miejsce. W każdym przypadku, mimo iż nie wynika to bezpośrednio z przepisów, pracodawca powinien uzyskać informacje o miejscu świadczenia pracy zdalnej.

Czy wiesz, że pracodawca może zlecić pracownikowi prowadzenie ewidencji czynności pracy zdalnej?

Okres na jaki można polecić pracę zdalną

Praca zdalna nie została uregulowana przepisami prawa pracy. Zgodnie z przepisami Tarczy antykryzysowej w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu, w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).

Odmowa pracy zdalnej

Pracownik nie może odmówić polecenia dotyczącego wykonywania pracy zdalnej. Obowiązkiem pracownika jest stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę. Powyższe odnosi się również do pracy zdalnej. Odmowa wykonania polecenia pracodawcy może skutkować nałożeniem na pracownika kary porządkowej. Zgodnie z 108 § 1 Kodeksu pracy pracodawca może stosować karę upomnienia lub nagany za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy.

Warto przygotować pisemne polecenie wykonywania pracy zdalnej.

Różne formy świadczenia pracy

Wprawdzie przepisy rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej wskazują, że konieczne jest ewidencjonowanie liczby godzin dyżuru oraz godzin rozpoczęcia i zakończenia dyżuru, ze wskazaniem miejsca jego pełnienia, jednak dyżur nie jest tożsamy z pracą wykonywaną zdalnie.

Telepraca z kolei to praca wykonywana regularnie poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną (telepraca). Telepracownikiem jest pracownik, który przekazuje pracodawcy wyniki pracy, w szczególności za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Wniosek o pracę zdalną

Nałożenie na pracownika obowiązku świadczenia pracy zdalnej dokonywane jest w drodze wydania pracownikowi przez pracodawcę stosownego polecenia. Pracownik może wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o rozpoczęcie pracy w formie zdalnej. Wnioski te nie są jednak dla pracodawcy wiążące.

Sprawdź w jaki sposób może wyglądać rejestr wykonywanych czynności pracy zdalnej.

Zapisy do regulaminu

Warto rozważyć wprowadzenie następujących postanowień do regulaminu:

  1. Pracownik musi zapewnić właściwe warunki umożliwiające mu skuteczną pracę zdalną z zachowaniem właściwego poziomu bezpieczeństwa informacji.
  2. Niedozwolone jest podejmowanie pracy zdalnej w miejscach publicznych, jak kawiarnie, restauracje, galerie handlowe, gdzie osoby postronne mogłyby usłyszeć fragmenty służbowych rozmów lub zapoznać się z fragmentami wykonywanej pracy.”
Kategorie