Polecenie prowadzenia ewidencji czynności pracy zdalnej

Od ewidencji czasu pracy należy odróżnić ewidencję czynności pracy zdalnej, prowadzenie której może być pracownikowi zlecone. Jest to instrument pozwalający na kontrolowanie pracy zdalnej. Pracodawca nie ma jednak obowiązku stosowania tego rozwiązania. 

Przepisy prawa pracy nie wskazują na konieczność odnotowywania pracy świadczonej zdalnie w ewidencji czasu pracy indywidualnego pracownika.

Prowadzenie ewidencji czynności

Na polecenie pracodawcy, pracownik wykonujący pracę zdalną ma obowiązek prowadzić ewidencję wykonanych czynności, uwzględniającą w szczególności opis tych czynności, a także datę oraz czas ich wykonania.  Pracownik sporządza ewidencję wykonywanych czynności w formie i z częstotliwością określoną w poleceniu pracodawcy.

Pracodawca może w każdym czasie cofnąć polecenie wykonywania pracy zdalnej.