Polecenie wykonywania pracy zdalnej wraz z procedurami

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych) w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna). Przyjmuje się, że zlecenie wykonywania pracy zdalnej wymaga formy pisemnej, ponieważ warunki świadczenia pracy w domu powinny zostać uzgodnione w porozumieniu stron stosunku pracy.