21 stycznia 2021|

Ewidencja czasu pracy zdalnej

Na podstawie ustawy z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842) uregulowane zostały przepisy dotyczące polecenia wykonywania pracy zdalnej oraz ewidencja czasu pracy zdalnej.

Z artykułu dowiesz się:

  • czy konieczne jest ewidencja czasu pracy zdalnej
  • w jaki sposób pracownik ma ewidencjonować wykonane czynności
  • jaki jest wzór rejestru pracy zdalnej
  • od którego momentu ewidencjonować godziny pracy
  • w jaki sposób zlecić wykonywanie pracy zdalnej

Ewidencja czasu pracy zdalnej

Na mocy przepisów Kodeksu pracy, a dokładnie art. 149 tej ustawy, 
pracodawca ma obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy pracownika do celów prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą. Pracodawca ma również obowiązek udostępnić ewidencję pracownikowi, na jego żądanie. 

Jedynym wyjątkiem od powyższej reguły, który przewiduje ustawodawca jest zwolnienie 

z obowiązku ewidencjonowania godzin pracy w stosunku do pracowników objętych systemem zadaniowego czasu pracy, pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz pracowników otrzymujących ryczałt za godziny nadliczbowe lub za pracę w porze nocnej.

Przepisy prawa pracy nie wskazują na konieczność odnotowywania pracy świadczonej zdalnie w ewidencji czasu pracy indywidualnego pracownika. Natomiast ewidencja czasu pracy zdalnej to odmienna ewidencja od ewidencji czasu pracy.

Prowadzenie ewidencji czynności

Na polecenie pracodawcy, pracownik wykonujący pracę zdalną ma obowiązek prowadzić ewidencję wykonanych czynności, uwzględniającą w szczególności opis tych czynności, a także datę oraz czas ich wykonania.  Pracownik sporządza ewidencję wykonywanych czynności w formie i z częstotliwością określoną w poleceniu pracodawcy.

Pracodawca może w każdym czasie cofnąć polecenie wykonywania pracy zdalnej.

Od ewidencji czasu pracy należy odróżnić ewidencję czynności pracy zdalnej, prowadzenie której może być pracownikowi zlecone. Jest to instrument pozwalający na kontrolowanie pracy zdalnej. Pracodawca nie ma jednak obowiązku stosowania tego rozwiązania. Jeśli pracodawca wyznaczył godziny pracy w sposób jednoznaczny lub wynika to z podjętych czynności przez pracownika, to w ewidencji można oznaczyć godzinę rozpoczęcia oraz zakończenia pracy.

Rejestr czynności pracy zdalnej

Ewidencjonowanie godzin pracy

Do uprawnień kierowniczych pracodawcy należy ustalenie momentu, od którego liczy się początek naliczania czasu pracy tzw. „dniówki roboczej”. Może to być więc np. dotarcie do wyznaczonego stanowiska, czy też nadejście umówionej godziny, odbicie na elektronicznym rejestratorze czasu pracy czy też podpisanie listy obecności.

 W przypadku pracy zdalnej momentem rozpoczęcia wykonywania pracy może być zalogowanie do systemu lub przesłanie maila z odpowiednią wiadomością. 

Zlecenie wykonywania pracy zdalnej

Wykonywanie pracy zdalnej może zostać polecone, jeżeli pracownik ma umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do wykonywania takiej pracy i pozwala na to rodzaj pracy. Przepisy nie określają formy takiego polecenia. Przyjmuje się, aby takie polecenie zachowało formę pisemną. Praca zdalna może być wykonywana przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub dotyczyć wykonywania części wytwórczych lub usług materialnych.

Narzędzia i materiały potrzebne do wykonywania pracy zdalnej oraz obsługę logistyczną pracy zdalnej zapewnia pracodawca.

Pracodawca, polecając pracownikowi wykonywanie pracy, przez czas oznaczony w formie zdalnej, jednocześnie zleca jej wykonywanie poza miejscem jej stałego wykonywania wskazanego w treści umowy o pracę. Decyzja o wprowadzeniu pracy zdalnej należy do pracodawcy, a sam pracownik nie może się domagać wykonywania pracy w tej formie.

Bezproblemowe naliczanie wynagrodzenia w iPersonel 

iPersonel to system kadrowo-płacowy, który zautomatyzuje obsługę wynagrodzeń w Twoim dziale HR. Oprogramowanie ułatwi Twoją pracę i sprawi, że koniec miesiąca wcale nie musi być tak nerwowy – nawet wtedy, gdy na liście płac znajdują się tysiące pracowników.  

W iPersonel Moduł Płacowy jest kompatybilny z Modułem Rejestracji Czasu Pracy. Oznacza to, że dane na temat czasu pracy zostają uwzględnione w trakcie procesu naliczania płac. System zabierze pod uwagę także urlopy (macierzyńskie czy okolicznościowe), absencje lub nadgodziny. 

Oprogramowanie HR iPersonel sprawi, że bez problemów naliczysz płace swoim zatrudnionym i uwzględnisz wszystkie jego składniki. Dzięki temu, pracownicy otrzymają takie wynagrodzenie, jakie powinni otrzymać. Naliczone na czas i bez błędów. 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat iPersonel: napisz

Z chęcią zaprezentujemy Ci zdalnie wszystkie możliwości naszego systemu.

https://ipersonel.pl
Kategorie