15 stycznia 2021|

Rozliczenia składkowo-podatkowe wynagrodzenia pracownika w 2021

W polskim systemie ubezpieczeń społecznych rozliczenia składkowo-podatkowe obejmują ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe. Mogą być one obowiązkowe albo dobrowolne.

W Polsce za ubezpieczenie zdrowotne odpowiada Narodowy Funduszu Zdrowia (NFZ), do którego przekazywana jest składka zdrowotna.

Z kolei na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli osoby fizyczne mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Sprawdź jak zmiany w kadrach i płacach w 2021 wpłynęły na różnorodne wskaźniki, stawki i świadczenia.

W 2021 nie ulegają zmianie stopy procentowe składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych wciąż wynosi 17%.Od 1.01.2021 obowiązują nowe wzory deklaracji PIT. Szczegółowe omówienie zmian znajdziesz w tym artykule „Nowe wzory deklaracji PIT – co się zmieniło”

Razem z iPersonel przygotowaliśmy dla Ciebie artykuł „Rozliczenia składkowo-podatkowe wynagrodzenia pracownika w 2021”. W związku z nowym rokiem podatkowym warto upewnić się, czy ustawodawca nie wprowadził zmian, jeśli chodzi o rozliczenia składkowo-podatkowe.

Z treści artykułu dowiesz się:

 • w jaki sposób kształtują się rozliczenia składkowo-podatkowe w 2021,
 • czy zmianie uległy stopy procentowe składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
 • ile wynosi roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, 
 • w jaki sposób ustala się składki na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i FGŚP,
 • kto jest zobowiązany do obliczania i pobierania w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy,
 • czy płatnik składek automatycznie nie pobiera zaliczki na podatek w przypadku pracownika poniżej 26 roku życia,
 • ile wynoszą koszty uzyskania przychodu w 2021,
 • – w jaki sposób bezproblemowo naliczyć wynagrodzenia w odpowiednim programie kadrowo-płacowym.

Składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne

Stopy procentowe składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, chorobowe oraz ubezpieczenie wypadkowe, a także na ubezpieczenie zdrowotne w 2021 nie uległy zmianie i nadal utrzymują się na poziomie wskazanym w tabeli:

Zachęcam do zapoznania się z: Ile wyniosą składki ZUS w 2021r.?” do przeczytania w bazie wiedzy iPersonel.

SPRAWDŹ TO:

Jeśli chcesz sprawdzić, ile wyniesie Twoje wynagrodzenie po sfinansowaniu składek – skorzystaj z naszego kalkulatora wynagrodzeń – Asystenta kadrowego. Aplikacja obsługuje takie składniki wynagrodzenia, jak: składki ZUS, składki zdrowotne, koszty uzyskania przychodu czy ulgi podatkowe. Rzecz jasna, wszystkie wskaźniki i stawki, w tym składki ZUS w 2021 r., są na bieżąco aktualizowane. Wystarczy, że wpiszesz podstawowe dane, a Asystent kadrowego dokona wszelkich obliczeń za Ciebie.

 ASYSTENT KADROWEGO

Wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe w roku składkowym, który trwa od 1 kwietnia 2020 do 31 marca 2021 wynosi 1,67% (50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na w/w rok składkowy dla grup działalności).

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych „rok składkowy” to okres obowiązywania stopy procentowej składek na ubezpieczenie wypadkowe należnych za okres od dnia 1 kwietnia danego roku do dnia 31 marca następnego roku.

UWAGA

W 2021 zmianie ulegnie załącznik określający grupy działalności, kategorie ryzyka i stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe dla grup działalności. Kategorię ryzyka dla grup działalności ustala się na okres nie dłuższy niż 3 lata składkowe. W 2021 mijają 3 lata składkowe, na które po raz ostatni ustalono kategorię ryzyka (2018/2019, 2019/2020, 2020/2021). 

Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób ubezpieczonych w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy (art. 19 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych). 

Kwota tego ograniczenia wynosi 157.770 zł (Mon. Pol. z 2020 r. poz. 1061).

Wysokość podstawy wymiaru składek, a także podstawę najniższej dobrowolnej składki na ubezpieczenie chorobowe i inne wskaźniki znajdziesz w eBook-u, który powstał dzięki współpracy z iPersonel.

Składki na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i FGŚP

Składki na Fundusz Pracy (FP) i Fundusz Solidarnościowy (FS) przedsiębiorcy ustalają za siebie i za osoby współpracujące od podstawy wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Zakładając, że podstawę wymiaru składek na przedmiotowe ubezpieczenia stanowi kwota najniższej podstawy to składki na FP i FS wynoszą:

Okres1.01.2021 r. – 31.12.2021 r.
Stawka 2,45%77,31 zł

Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy płatnik składek oblicza łącznie w wysokości sumy stóp procentowych tych składek i wykazuje w deklaracji rozliczeniowej w łącznej kwocie. 

Na mocy art 104 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409 ze zm.) składki na Fundusz Pracy ustala się od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (bez stosowania rocznego ograniczenia), wynoszących w przeliczeniu na okres miesiąca, co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę.

Od 1 stycznia 2021 minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2.800 zł (sprawdź: płaca minimalna od brutto do netto w 2021 r.).

Jeśli jednak ubezpieczony uzyskuje przychody stanowiące podstawę wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalno-rentowe z różnych źródeł, to składka na Fundusz Pracy jest obowiązkowa od kwot niższych niż minimalne wynagrodzenie, jeśli łączna ich kwota wynosi co najmniej tyle, ile minimalna płaca. Osoba, do której ma zastosowanie powołany przepis, składa oświadczenie w tej sprawie każdemu pracodawcy lub w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS, jeżeli sama opłaca składki na ubezpieczenia społeczne.

Powyższe regulacje stosuje się odpowiednio do obowiązkowych składek na Fundusz Solidarnościowy.

1. Do obowiązkowych składek na Fundusz stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące obowiązkowych składek na Fundusz Pracy.
2. Wysokość składki na Fundusz określa ustawa budżetowa.
art. 4 ust. 1 ustawy o Funduszu Solidarnościowym

Płatnik składek (pracodawca) oblicza składkę na FGŚP od tej samej kwoty od jakiej oblicza składki na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe. 
Stopa procentowa składki na FGŚP wynosi 0,10% kwoty, od której obliczane są składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Finansowana i opłacana jest przez płatnika składek.

Ważne!
Przy ustalaniu podstawy nie stosuje się ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek do 30-krotności prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Składki na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i FGŚP opłaca się za pracowników, którzy nie ukończyli co najmniej 55 lat – kobiety i co najmniej 60 lat – mężczyźni. 

Składka na Fundusz Emerytur Pomostowych

Składkę na FEP należy opłacać za pracowników, którzy urodzili się po 1948 r. i wykonują prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, o których mowa w ustawie o emeryturach pomostowych.

Składki na FEP opłaca się za pracownika od dnia, w którym rozpoczyna on pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, do dnia zakończenia pracy na tym stanowisku.

Składka na FEP wynosi 1,5% podstawy jej wymiaru. Składka ta finansowana jest w całości przez pracodawcę.

Zaliczki na podatek dochodowy

Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej „zakładami pracy”, są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy – wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.

W 2021 zaliczki za miesiące od stycznia do grudnia wynoszą:

 • za miesiące, w których dochód podatnika uzyskany od początku roku w tym zakładzie pracy nie przekroczył kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali – 17% dochodu uzyskanego w danym miesiącu;
 • za miesiąc, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku w tym zakładzie pracy przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali – 17% od tej części dochodu uzyskanego w tym miesiącu, która nie przekroczyła tej kwoty, i 32% od nadwyżki ponad kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali;
 • za miesiące następujące po miesiącu, o którym mowa wyżej – 32% dochodu uzyskanego w danym miesiącu.

Jeżeli podatnik złoży płatnikowi oświadczenie, że za dany rok zamierza opodatkować dochody m.in. łącznie z małżonkiem, a za rok podatkowy przewidywane, określone w oświadczeniu:

 • dochody podatnika nie przekroczą górnej granicy pierwszego przedziału skali, a odpowiednio małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów z wyjątkiem renty rodzinnej – zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 17% dochodu uzyskanego w danym miesiącu i są dodatkowo pomniejszane za każdy miesiąc o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek,
 • dochody podatnika przekroczą górną granicę pierwszego przedziału skali, a odpowiednio małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów z wyjątkiem renty rodzinnej lub dochody małżonka mieszczą się w niższym przedziale skali, zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 17% dochodu uzyskanego w danym miesiącu.

Płatnicy, którym podatnik złożył wspomniane oświadczenie, pobierają zaliczki począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone oświadczenie.

Zaliczka na podatek do 26 roku życia

Uwaga! Zakład pracy nie pobiera zaliczki na podatek dochodowy od niektórych przychodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne, które nie ukończyły 26 lat. Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który od 1 stycznia 2021 został znowelizowany, wolne od podatku dochodowego są przychody:

 • ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy,
 • z umów zlecenia, 
 • z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. z 2018 r. poz. 1244),
 • z tytułu odbywania stażu uczniowskiego, o którym mowa w art. 121a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

– otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85.528 zł.

Koszty uzyskania przychodu

W bieżącym roku nadal podstawowe koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy wynoszą 250 zł miesięcznie. 

Jeżeli miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika znajduje się poza miejscowością, która została wskazana jako miejsce wykonywania pracy w treści umowy o pracę i nie uzyskuje on dodatku za rozłąkę, wynoszą one 300 zł miesięcznie, pod warunkiem, że pracownik złoży stosowne oświadczenie.

Jeśli pracownicy uzyskują przychody z tytułu korzystania z praw autorskich, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.), lub rozporządzania tymi prawami, w rozumieniu tej ustawy, zastosowanie mogą mieć 50% koszty uzyskania przychodów. 

Koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód. Przy czym 50% koszty uzyskania przychodów nie mogą przekroczyć kwoty 85.528 zł oraz można je zastosować do przychodów uzyskiwanych z tytułu działalności twórczej w dziedzinach wymienionych w art. 22 ust. 9b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

Bezproblemowe naliczanie wynagrodzenia w iPersonel 

Czy czujesz, że mógłbyś sprawnie zarządzać płacami w swoim dziale kadrowo-płacowym?

Przekonaj się, jak możesz to zrobić z iPersonel!

iPersonel to program kadrowo-płacowy, który sprawi, że naliczanie wynagrodzenia przestanie być comiesięczną skomplikowaną czynnością, która przyprawia Cię o bóle głowy. To możliwe nawet wtedy, gdy na Twojej liście płac masz tysiące pracowników. 

iPersonel przeprowadzi Cię przez najbardziej skomplikowany system naliczania wynagrodzeń. Do dyspozycji masz wszystkie niezbędne składniki płacowe, które są wymagane na podstawie prawa. Znajdziesz tam składki ZUS, stawki podatku dochodowego czy wspomniane koszty uzyskania przychodu. Możesz także tworzyć własne formuły obliczeniowe. 

Zarządzaj skutecznie płacami i spraw, że każdy pracownik otrzyma takie wynagrodzenia, jakie powinien otrzymać. Naliczone na czas i bez błędów. 

Jesteś zainteresowany prezentacją wszystkich możliwości oprogramowania HR iPersonel? 

Skontaktuj się z nami

Kategorie