5 kwietnia 2023|

Czym różni się pożyczka pracownicza od „wypłatyTeraz”?

Czym różni się pożyczka pracownicza od „wypłatyTeraz”? Warto odpowiedzieć na to pytanie ponieważ są to dwa zupełnie inne narzędzia wspierające zatrudnionych w dostępie do gotówki. Pożyczka pracownicza to jeden ze sposobów pozyskania gotówki. Pożyczka, w praktyce polega na tym, że pracownik zaciąga zobowiązanie finansowe u osoby lub firmy, w której jest zatrudniony. Pożyczka jest utożsamiana z kredytem bankowym jednak często charakteryzuje się warunkami korzystniejszymi od tych oferowanych w bankach czy instytucjach pożyczkowych.

Z treści artykułu dowiesz się:

  • jaka jest różnica między pożyczką pracowniczą, a wypłatą wynagrodzenia w czasie rzeczywistym,
  • na jakiej podstawie przyznawana jest pożyczka pracownicza,
  • z jakiś środków wypłacana jest pożyczka pracownicza,
  • jakie są zalety „wypłatyTeraz”

Zgodnie z art. 720 Kodeksu cywilnego, przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

Umowa pożyczki, której wartość przekracza tysiąc złotych, wymaga zachowania formy dokumentowej. Zazwyczaj jest nieoprocentowana, a termin jej spłaty – dogodny dla pracownika.

Wypłata wynagrodzenia w czasie rzeczywistym różni się znacząco od pożyczki pracowniczej. Pożyczka przede wszystkim stanowi źródło dodatkowego finansowania. Może przybierać dwie formy:

  • wystąpienia do pracodawcy z wnioskiem o zaliczkową wypłatę przyszłego wynagrodzenia,
  • pożyczki, której źródło stanowi majątek firmy albo składek pracowników.

Środki na pożyczkę wypłacane są najczęściej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych lub Kas Zapomogowo-Pożyczkowych.

Znamy różne elastyczne formy zatrudnienia do których zalicza się np. umowy cywilnoprawne, umowy okresowe, praca w niepełnym wymiarze godzin, praca zdalna. Czym jest w takim razie model zatrudnienia?

Wypłata wynagrodzenia w czasie rzeczywistym, nazywana potocznie “wypłatą teraz” jest narzędziem umożliwiającym samodzielną wypłatę wypracowanego wynagrodzenia. Nie ma w tym modelu możliwości wypłaty wynagrodzenia, które ma zostać wypracowane w przyszłości. Zleceniobiorca za pomocą aplikacji wypłaca na swoje konto wynagrodzenie, które zdążył wypracować w trakcie zmiany lub określonego okresu.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Możliwość udzielania pożyczki z ZFŚS wynika wprost z przepisów ustawy o  Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zgodnie z definicją działalności socjalnej, wyrażonej w art. 2 pkt 1 ustawy, działalność socjalna prowadzona przez pracodawców obejmuje m.in. udzielanie pomocy materialnej (rzeczowej lub finansowej), a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową.

Zasady udzielania środków finansowych regulowane są w wewnętrznym regulaminie ZFŚS – to w nim pracownik powinien szukać informacji na temat procesu udzielania pożyczki.

Kasy Zapomogowo-Pożyczkowe

Utworzenie kasy na terenie zakładu pracy wymaga zebrania co najmniej 10 osób, które deklarują gotowość przynależności do do kasy zapomogowo-pożyczkowej. Członek kasy zapomogowo-pożyczkowej zobowiązany jest do wpłaty wpisowego, jak również do wpłacania miesięcznego wkładu członkowskiego (za jego zgodą wkład ten może być potrącany z wynagrodzenia).

Nadzór nad kasami zapomogowo-pożyczkowymi sprawują związki zawodowe.

Celem kasy jest udzielanie jej członkom pomocy materialnej w formie pożyczek długoterminowych lub krótkoterminowych oraz zapomóg. Szczegółowe zasady funkcjonowania kasy (oraz udzielania wsparcia z jej środków) stanowią przedmiot jej statutu – to w nim powinny zostać określone warunki dotyczące udzielania pożyczek. Są one realizowane z funduszu oszczędnościowo-pożyczkowego kasy.

Dowiedz się jak dotrzeć do kandydatów do pracy i sprawić by zostali na dłużej?

WypłataTeraz

“WypłataTeraz” to rozwiązanie umożliwiające dostęp do części wynagrodzenia zleceniobiorcy przed standardowym dniem wypłaty. Wypłata jest realizowana niezwłocznie w ciągu kilku minut w tym samym dniu roboczym, najpóźniej następnego dnia roboczego. W trakcie miesiąca osoby wykonujące pracę w dowolnym momencie mogą wypłacić pieniądze do wysokości wypracowanego wynagrodzenia lub podanego przez pracodawcę limitu.

Dzięki myJobel.pro pracodawca umożliwia pracownikowi dostęp do grafiku i wynagrodzenia, a także umożliwia mu samodzielną rejestrację czasu pracy oraz wypłatę części wynagrodzenia w dowolnym momencie, co czyni to narzędzie wielofunkcyjnym i usprawniającym pracę zleceniodawcy oraz samemu zleceniobiorcy. Narzędzie to może być wykorzystane nie tylko w stosunku do pracowników tymczasowych, choć akurat ta grupa pracujących w dużej mierze oczekuje elastyczności w zatrudnieniu. 

Przed złożeniem wniosku o udzielenie pożyczki warto najpierw zasięgnąć szczegółowych informacji w dziale kadr i zapoznać się ze wszystkimi warunkami jej otrzymania. Nieterminowość w zakresie spłaty rat może wpłynąć negatywnie na relacje pracownika z pracodawcą.

W przypadku WypłatyTeraz relacja na linii zleceniobiorca-zleceniodawca jedynie zyskuje. Zatrudnieni czują się znacznie bardziej zmotywowani, a zarówno ich zaangażowanie, jak i produktywność rosną. Aby to osiągnąć, można zaoferować pracownikom elastyczne wynagrodzenie, czyli formułę wynagrodzenia, która jest coraz częściej pożądana, biorąc pod uwagę, że kryzys gospodarczy zamyka drzwi do podwyżek płac, a wysokość oprocentowania pożyczek odstrasza.

Jak wynika z treści artykułu, wypłataTeraz jest zupełnie innym narzędziem w rękach osoby zatrudnionej aniżeli pożyczka pracownicza.

Niewątpliwie dużą rolę w pozyskiwaniu kandydatów odgrywa rozpoznawalność marki, więc już dziś firmy powinny pracować nad budowaniem wizerunku rozwijającego się, odpowiedzialnego pracodawcy.  Dowiedz się z mojego artykułu jakie to innowacyjne pomysły oparte na technologi mają sprawiać, że proces zatrudnienia staje się  niezwykle szybki i w maksymalnie możliwy sposób odciąża kandydatów do pracy w kwestiach formalnych, niejednokrotnie umożliwiając zdobycie nowej pracy bez wychodzenia z domu. 

Zalety „wypłatyTeraz”

Główną przewagą WypłatyTeraz nad pożyczką pracowniczą jest brak zadłużenia osoby pobierającej wynagrodzenie oraz znaczne usprawnienie procesu wypłaty. Proces naliczania i wypłacania wynagrodzenia odbywa się automatycznie, nie są konieczne angażujące procedury. Pracownik nie musi składać wniosków do pracodawcy/księgowości i czekać na ich rozpatrzenie – korzysta z intuicyjnej, łatwej w obsłudze aplikacji. Nie ma potrzeby rozliczania wypłaty wynagrodzenia przez pracodawcę w jego własnym systemie, wypłaca je partner, a pracodawca otrzymuje na koniec miesiąca zbiorczą fakturę za obsługę, a wszystkie wypłaty są od razu rozliczane w systemie księgowym. Do tego platformę bez problemu można zintegrować z wykorzystywanymi już w organizacji systemami kadrowo-płacowymi.

Rynek pracy zmienia się i chce być coraz bardziej elastyczny oraz zautomatyzowany. Dzisiejsi pracownicy chcą szybko otrzymywać zapłatę, a elastyczna płaca jest najbardziej wydajnym i skutecznym sposobem zaspokojenia ich potrzeb.

Kiedy firma dba o swoich pracowników, dba o to, aby ich miejsce pracy było pełne udogodnień. Dzięki czemu zyskuje kandydatów do pracy i w większym stopniu ma wpływ na zatrzymanie pracownika/zleceniobiorcy w firmie.

Podcast Kadry w pigułce

Wszystko się zmienia, nadchodzi rewolucja w przepisach Kodeksu pracy. Dowiedz się wszystkiego co warto wiedzieć na temat nowelizacji ustawy na blogu oraz w podcaście:

Kategorie