28 grudnia 2020|

Płatnicy będą zgłaszać umowy o dzieło!

Na mocy nowelizacji przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych od 01.01.2021

płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło informuje Zakład o zawarciu każdej umowy o dzieło, jeżeli:

  • umowa taka zawarta zostanie z osobą, z którą nie pozostaje w stosunku pracy lub 
  • jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy, 

w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

ROZPORZĄDZENIE

W rozporządzeniu MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 20 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów

w załączniku nr 24 do rozporządzeniazostał dodany nowy dokument ubezpieczeniowy RUD – zgłoszenie umowy o dzieło, który umożliwi Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych prowadzenie ewidencji zawieranych przez płatników składek lub osoby fizyczne,

  • umów o dzieło z osobami, z którymi nie pozostają w stosunku pracy lub jeżeli 
  • w ramach takiej umowy osoby te nie wykonują pracy na rzecz pracodawcy z którym pozostają w stosunku pracy. 
PODSTAWA PRAWNA 

Regulacje te wynikają ze zmian wprowadzonych ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568).

POWÓD ZMIAN

Zostały one wprowadzone w celu zwiększenia w przyszłości skuteczności pomocy osobom, które obecnie pozostają poza systemem ubezpieczeń społecznych. Na mocy tych przepisów, płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło informuje ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło, jeżeli umowa taka zawarta zostanie z osobą, z którą nie pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy osoba ta nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy. 

Celem wprowadzanych zmian jest umożliwienie ZUS weryfikowania istnienia obowiązku ubezpieczeń społecznych osób wykonujących umowy nazwane umowami o dzieło. 

Projekt rozporządzenia: https://legislacja.gov.pl/projekt/12340507/katalog/12740205#12740205
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

W rozporządzeniu zamieszczono przepisy przejściowe zgodnie z którymi, w przypadku przekazywania dokumentu dotyczącego okresu przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się kody tytułu ubezpieczenia określone w uchylanym rozporządzeniu, natomiast do dokumentów przekazywanych za okresy przypadające przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się nowe wzory dokumentów, które zostały wprowadzone przedmiotowym rozporządzeniem.

https://kadrywpigulce.pl/przepisy-tarczy-6-0/

https://kadrywpigulce.pl/zleceniobiorca-a-wplaty-do-ppk/

Kategorie