4 stycznia 2021|

RUD wzór informacji

RUD – wzór informacji przekazywanej do ZUS o zawartych umowach o dzieło

Wzór informacji RUD wynika z rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2020 w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów.

Z artykułu dowiesz się:

 • z jakich części składa się RUD wzór informacji
 • jakie informacje należy wskazać w każdej części informacji RUD
 • kto może być zlecającym wykonanie dzieła
 • jakie dane wykonawcy należy wykazać w RUD
 • w jaki sposób ustalić datę rozpoczęcia i zakończenia umowy o dzieło
 • w jaki sposób przekazać informację RUD do ZUS
 • jaka kara grozi za niedopełnienie obowiązku
 • kto nie musi informować ZUS o zawarciu umowy o dzieło

CZĘŚCI RUD – WZÓR INFORMACJI

Zgłoszenie umowy o dzieło RUD ma zaledwie dwie strony i składa się z 4 części. 

Konieczne jest wskazanie czy składane zgłoszenie jest zgłoszeniem nowym czy jedynie korektą zgłoszenia, które zostało uprzednio przesłane.

Z krótkiej instrukcji wypełniania wynika, że zgłoszenie należy wypełnić „wielkimi literami”, nie można wypełniać zgłoszenia ołówkiem, a pola wyboru należy zaznaczyć znakiem „x”.

CZĘŚĆ I

W pierwszej części formularza należy wskazać dane zamawiającego wykonanie umowy o dzieło.

ZLECAJĄCY WYKONANIE DZIEŁA

Z art. 36 ust. 17 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wynika, że płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło ma obowiązek zgłosić fakt zawarcia każdej umowy o dzieło do ZUS.

Zatem jeśli zlecającym wykonywanie dzieła jest płatnik składek który jest jednostką organizacyjną (np. spółka jawna, spółka komandytowa, spółka z o.o.) konieczne jest wypełnienie poniższych pól:

Nip, REGON; nazwę skróconą; adres do korespondencji (ulicę, nr domu i lokalu, kod pocztowy, miejscowość); dane kontaktowe, numer telefonu i adres e-mail. 

 

Płatnik składek, który jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą musi wskazać takie dane jak:

nr PESEL; NIP, REGON; imię i nazwisko; nazwę skróconą; adres do korespondencji (ulicę, nr domu i lokalu, kod pocztowy, miejscowość); dane kontaktowe numer telefonu, adres e-mail. 

 

Jeśli zlecającym wykonanie dzieła jest osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej musi wskazać:

nr PESEL lub rodzaj serię i nr dokumentu potwierdzającego tożsamość, jeśli nie ma nadanego numeru PESEL; imię i nazwisko; adres do korespondencji (ulicę, nr domu i lokalu, kod pocztowy, miejscowość); dane kontaktowe numer telefonu, adres e-mail. 

Wpisany w formularzu adres powinien być adresem do korespondencji.

Ważne!

Jeśli osoba fizyczna zawarła umowę o dzieło, ma obowiązek zgłosić ją w ZUS bez względu na to, czy jest osobą zarejestrowaną w ZUS jako płatnik składek czy też nie.

CZĘŚĆ II

DANE WYKONAWCY DZIEŁA

W drugiej części wpisać należy dane wykonawcy dzieła. Nowy obowiązek dotyczy tych umów o dzieło, które zostały zawarte:

– z osobą, z którą płatnik lub osoba fizyczna niebędąca płatnikiem nie pozostają w stosunku pracy lub 

– osobą, która w ramach zawartej umowy o dzieło ta nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.

Do zgłoszenia umowy o dzieło należy wskazać poniższe dane wykonawcy dzieła:

– numer PESEL lub rodzaj, serię i nr dokumentu potwierdzającego tożsamość jeśli nie ma nadanego numeru PESEL;

– datę urodzenia (dzień, miesiąc, rok);

– imię i nazwisko;

– adres zamieszkania (ulicę, nr domu i lokalu, kod pocztowy, miejscowość, nazwę państwa jeśli adres jest inny niż polski);

– adres do korespondencji (ulicę, nr domu i lokalu, kod pocztowy, miejscowość, nazwę państwa jeśli adres jest inny niż polski) – jeśli jest inny niż adres zamieszkania. 

W tej części adres do korespondencji wypełniany jest tylko w przypadku, gdy jest inny niż adres zamieszkania. Dodatkowo obok adresu do korespondencji podać należy dane kontaktowe – numer telefonu, adres e-mail.

CZĘŚĆ III

W części trzeciej formularza będą podawane informacje o zawartej umowie o dzieło lub zawartych umowach o dzieło z wykonawcą dzieła wskazanym w drugiej części formularza. W tej części wpisać należy:

 • datę zawarcia umowy;
 • datę rozpoczęcia wykonywania dzieła;
 • datę zakończenia wykonywania dzieła;
 • przedmiot umowy.

CZAS TRWANIA UMOWY O DZIEŁO

Data zawarcia umowy, a także data rozpoczęcia wykonania dzieła, która może być jednocześnie datą zawarcia umowy powinna być dość łatwa do ustalenia. Natomiast data zakończenia wykonywania dzieła, może nie być znana na dzień złożenia do ZUS formularza RUD.

Nie można jednak zapominać, że umowa o dzieło jest umową rezultatu przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła. Stąd wykonanie dzieła, jako czynność wymagająca pewnego czasu potrzebnego do zrealizowania zamówienia, jest z natury związana z terminem początkowym i końcowym.

CZĘŚĆ IV

Część czwarta to oświadczenie osoby, która zamawia wykonanie umowy o dzieło, że podane w formularzu dane są zgodne ze stanem faktycznym. Konieczne jest złożenie podpisu i daty wypełnienia formularza. 

PRZEKAZANIE FORMULARZA RUD DO ZUS

Formularz RUD możesz złożyć elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS od 1 stycznia 2021. Konieczne jest zgłaszanie do ZUS umów zawieranych od 1 stycznia 2021. Należy to uczynić w ciągu. 7 dni od zawarcia umowy o dzieło.

BRAK ZGŁOSZENIA – KARA GRZYWNY

Płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło, w przypadku niezgłoszenia umowy o dzieło – w związku z którą powstał obowiązek zgłoszenia – naraża się na karę grzywny do 5000 złotych.

Art.  98. Ustawy ….  [Wykroczenia przeciwko przepisom ustawy]
1.  Kto, jako płatnik składek albo osoba obowiązana do działania w imieniu płatnika:
(…)
2) nie zgłasza wymaganych ustawą danych lub zgłasza nieprawdziwe dane albo udziela w tych sprawach nieprawdziwych wyjaśnień lub odmawia ich udzielenia,
(…)
podlega karze grzywny do 5000 złotych.

Ważne!
Dla każdego wykonawcy należy wypełnić oddzielny formularz RUD. W jednym formularzu RUD można wykazać informacje o maksymalnie 10 zawartych umowach o dzieło.

BRAK OBOWIĄZKU

Podmiot lub jednostka organizacyjna (np. stowarzyszenie, fundacja, spółka prawa handlowego, itp.), która nie jest płatnikiem składek (nie ma obowiązku rejestrowania się w ZUS jako płatnik składek, bo nie zgłasza do ubezpieczeń społecznych co najmniej jednego ubezpieczonego).

Kategorie