5 sierpnia 2020|

Zwiększenie kwoty wolnej od potrąceń a niepełny etat

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, kwota wolna od potrąceń ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu, jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy. W nawiązaniu do art. 87(1) § 2 Kodeksu pracy, który odwołuje się do § 1 tegoż artykułu uznać należy, że zwiększenie kwoty wolnej od potrąceń o 25% na każdego członka rodziny nieosiągającego dochodu (którego pracownik ma na utrzymaniu), dotyczy także sytuacji, w której pracownik zatrudniony jest w niepełnym wymiarze etatu.


Zwiększenie kwoty wolnej od potrąceń a niepełny etat

Dokonując ustalenia kwoty wolnej pracownikowi zatrudnionemu na część etatu w pierwszej kolejności oblicza się wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę stosownie do wymiaru czasu pracy pracownika, a następnie dokonuje odliczeń składkowo-podatkowych (stanowisko MPiPS wyrażone w piśmie z dnia 7 stycznia 2014 r.),  Kwota wolna od potrąceń dobrowolnych, analogicznie jak przy potrąceniach niewymagających zgody pracownika, powinna być pomniejszana proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy pracownika (pismo Głównego Inspektora Pracy, znak: GPP-364-4560-8-1/11/PE/RP).


Obniżenie wymiaru etatu – zmiana przepisów

Na podstawie przepisu art. 52 ustawy z dnia 14.05.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Tarcza antykryzysowa 3.0): jeżeli z powodu podjętych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działań służących zapobieganiu zarażeniem wirusem SARS-CoV-2:

– pracownikowi zostało obniżone wynagrodzenie lub

– członek rodziny pracownika utracił źródło dochodu, ale również

– obniżono pracownikowi wymiaru etatu i w związku z tym obniżono jego wynagrodzenie; kwoty wynagrodzenia wolne od potrąceń ulegają zwiększeniu o 25% w związku z obniżeniem wynagrodzenia pracownika oraz na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ten ma na utrzymaniu.

Zmniejszenie wymiaru etatu ma również wpływa na podstawę wymiaru zasiłku chorobowego oraz urlopu wypoczynkowego: Zmniejszenie wymiaru urlopu; Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego w przypadku zmiany etatu

§

Art.  52. ustawy z 14.05.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 z [Zwiększenie wolnej od potrąceń kwoty wynagrodzenia za pracę]

1.Jeżeli z powodu podjętych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działań służących zapobieganiu zarażeniem wirusem SARS-CoV-2 pracownikowi zostało obniżone wynagrodzenie lub członek rodziny pracownika utracił źródło dochodu, kwoty określone w art. 87(1) par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495) ulegają zwiększeniu o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ten ma na utrzymaniu.

2.Przez członka rodziny, o którym mowa w ust. 1, rozumie się odpowiednio małżonka albo rodzica wspólnego dziecka oraz dziecko w wieku do 25. roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25. rok życia legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111), albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 oraz z 2019 r. poz. 1818).

3.Przez dziecko, o którym mowa w ust. 2, rozumie się dziecko własne pracownika, dziecko współmałżonka, a także dziecko rodzica wspólnego dziecka. Do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.

Kwota wolna od potrąceń

Art.  87(1). Kodeksu pracy [Kwoty wolne od potrąceń]

1.Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:

1)minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne;

2)75% wynagrodzenia określonego w pkt 1 – przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi;

3) 90% wynagrodzenia określonego w pkt 1 – przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108.

2. Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty określone w § 1 ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Art.  88.  [Potrącenia na świadczenia alimentacyjne]

1. Przy zachowaniu zasad określonych w art. 87 potrąceń na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych pracodawca dokonuje również bez postępowania egzekucyjnego, z wyjątkiem przypadków gdy:

1)świadczenia alimentacyjne mają być potrącane na rzecz kilku wierzycieli, a łączna suma, która może być potrącona, nie wystarcza na pełne pokrycie wszystkich należności alimentacyjnych;

2) wynagrodzenie za pracę zostało zajęte w trybie egzekucji sądowej lub administracyjnej.

2. Potrąceń, o których mowa w § 1, pracodawca dokonuje na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego.

Zwiększenie kwoty wolnej od potrąceń a niepełny etat

Przykład 1

Wynagrodzenie pracownika zostało zajęte przez komornika sądowego na poczet należności niealimentacyjnych. W związku z podjęciem działań służących zapobieganiu zarażeniem wirusem SARS-CoV-2, pracownikowi obniżono wymiar etatu i wysokość wynagrodzenia od kwietnia 2020 r. Pracownik oświadczył, że ma na utrzymaniu jedno dziecko w wieku 5 lat oraz żonę, która korzysta z urlopu wychowawczego. Urlop wychowawczy jest uprawnieniem za czas, którego pracownikowi nie przysługuje żadne wynagrodzenie dlatego można uznać, że zostały spełnione przesłanki, aby od maja 2020 r. kwota wolna od potrąceń została zwiększona o 50% – w związku z posiadaniem 5-letniego dziecka i żony, pozostających na utrzymaniu pracownika.

Należy pamiętać, że w wielu przypadkach kwota wolna od potrąceń ustalana jest indywidualnie dla pracownika, ponieważ wpływ na jej wysokość ma nie tylko rodzaj świadczenia, które podlega potrąceniu z wynagrodzenia pracownika, ale również:

– miesięczne koszty uzyskania przychodów jakie stosowane są przy obliczaniu podstawy opodatkowania; fakt czy zaliczka na podatek jest pomniejszana o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek; prawo do skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w przepisach art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

§

Art.  21. Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

[Zwolnienia przedmiotowe]

1.Wolne od podatku dochodowego są:

(…)

148) przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8, otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

(…)

§

– wysokość wymiaru etatu;

– wpłaty do PPK.

W przypadku gdy pracownikowi zmniejszono wynagrodzenie lub członek rodziny pracownika utracił źródło dochodu, kwota wolna od potrąceń ulega zwiększeniu o 25% na każdego członka rodziny (niepracujący małżonek, niepracujący rodzic wspólnego dziecka, dzieci), który nie uzyskuje dochodów i pozostaje na utrzymaniu pracownika.

Z uzasadnienia do wprowadzonych przepisów wynika, że utrata źródła dochodu to utrata zatrudnienia, co oznacza nie tylko ustanie stosunku pracy, ale również rozwiązanie umowy cywilnoprawnej czy też zamknięcie lub zawieszenie działalności gospodarczej. Wśród praktyków prawa pracy pojawiają się wątpliwości, gdy członek rodziny ma kilka źródeł przychodów a utrata dotyczy jednego z nich np. związana jest z zakończeniem prowadzenia działalności gospodarczej przy jednoczesnym pozostawaniu w stosunku pracy.

Przykład 2

Wynagrodzenie pracownika zostało zajęte na poczet należności niealimentacyjnych. W związku z podjęciem działań służących zapobieganiu zarażeniem wirusem SARS-CoV-2, pracownikowi obniżono wymiar etatu i wysokość wynagrodzenia. Pracownik oświadczył, że ma utrzymaniu swoją partnerkę. Nie zostały spełnione przesłanki do podwyższenia kwoty wolnej od potrąceń – pracownik nie posiada na utrzymaniu członków rodziny w rozumieniu przepisów art. 52 ust. 2-3 Tarczy antykryzysowej 3.0.

Pozyskanie od pracownika oświadczenia

Przepisy ustawy nie regulują kwestii związanej z pozyskiwaniem od pracownika informacji koniecznych do skorzystania z podwyższonej kwoty wolnej od potrąceń.  Warto, aby pracodawca (w sposób przyjęty u danego pracodawcy, np. mailowo, pisemnie, przez informację na tablicy ogłoszeń) poinformował pracowników o nowym uprawnieniu i konieczności złożenia oświadczenia, na podstawie którego pracodawca ustali czy członek rodziny pracownika utracił źródło dochodu, a także czy na utrzymaniu pracownika są członkowie rodziny, którzy nie osiągają przychodu.

Uprawnienie pracodawcy do żądania informacji

Przepisy ustawy nie regulują również kwestii związanej z uprawnieniem pracodawcy do żądania od pracowników informacji niezbędnych do ustalenia kwoty wolnej od potrąceń. W związku z czym, właściwym wydaje się działanie pracodawcy polegające na żądaniu stosowanych dokumentów (np. świadectwa pracy, zaświadczenia potwierdzającego zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej, zaświadczenia potwierdzającego zakończenie umowy cywilnoprawnej). Co istotne, oświadczenie pracownika, na podstawie którego pracodawca ustala kwotę wolną od potrąceń, zachowuje ważność do momentu, gdy nie zmienią się okoliczności, które potwierdza pracownik we wspomnianym oświadczeniu. Każda zmiana wskazanych okoliczności będzie nakładała na pracownika obowiązek złożenia kolejnego, aktualnego oświadczenia, o czym pracownik powinien zostać poinformowany.

Czas trwania przepisów „Tarczy”

Nie wskazano konkretnej daty, do której można stosować przepis art. 52 Tarczy antykryzysowej 3.0. Uwzględniając treść przepisów można przyjąć, że prawo do ustalenia kwoty wolnej od potrąceń z zastosowaniem wskazanego przepisu będzie trwało do momentu, do którego z powodu podjętych działań służących zapobieganiu zarażeniem wirusem SARS-CoV-2 pracownikowi obniżono wynagrodzenie lub do momentu, do którego trwa utrata źródła dochodu członka rodziny.

Warto wspomnieć, że w przypadku, gdy pracodawca w miesiącu dokonuje wypłaty kilku składników wynagrodzenia – do wszystkich powinien zastosować jedną kwotę wolną od potrąceń. Zasada ta dotyczy także przypadku, gdy w trakcie miesiąca w różnych terminach pracodawca dokonuje wypłaty różnych składników wynagrodzenia. W celu prawidłowego ustalenia kwoty potrącenia i kwoty wolnej od potrąceń należy zsumować wszystkie składniki wynagrodzenia i świadczenia przysługujące pracownikowi w trakcie miesiąca. Stanowisko takie przedstawił Główny Inspektorat Pracy w piśmie z dnia 19 listopada 2012 r. (GNP-364/306-072-43-1/12).


Przykład 3

Wynagrodzenie pracownika (59 lat) zostało zajęte na kwotę 20.000,00 zł, z tytułu należności niealimentacyjnych.

W związku z odnotowanym przez zakład pracy spadkiem obrotów od 1.04.2020 r. do 30.06.2020 r., na mocy zawartego porozumienia między pracodawcą a przedstawicielami pracowników, obniżono pracownikom wymiar pełnego etatu o 20% oraz wysokość wynagrodzeń.

Od 1.04.2020 r. wynagrodzenie miesięczne pracownika obniżono do wysokości 3600 zł. Na wynagrodzenie składa się: wynagrodzenie zasadnicze 3200 zł ORAZ dodatek funkcyjny 400 zł.

Wynagrodzenie wypłacane jest 28-dnia każdego miesiąca. Pracownikowi przysługują podwyższone koszty uzyskania przychodów (300 zł), pracownik złożył PIT-2, w którym zobowiązał pracodawcę do zmniejszenia zaliczki o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. Pracownik nie jest uczestnikiem PPK.

Pracownik ma na utrzymaniu niepracującą żonę.

Lista płac za maj 2020 r.

wynagrodzenie zasadnicze 3200 zł

-dodatek funkcyjny 400 zł

Kwota do wypłaty po odliczeniu składek i zaliczki na podatek

3600 zł – 493,56 zł (składki na ubezpieczenie społeczne finansowane ze środków pracownika) – 279,58 zł (składka na ubezpieczenie zdrowotne) – 193 zł (zaliczka na podatek) = 2633,86 zł

Kwota wolna od potrąceń (0,8 etatu plus podwyższenie kwoty wolnej od potrąceń o 25%) wynosi 1952,88 zł, zgodnie z obliczeniem:

Kwota minimalnego wynagrodzenia: 2600 zł x 0,8 etatu = 2080 zł

Krok 1 Ustalenie podstawy wymiaru składek

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne: 2080 zł

Składki na ubezpieczenie emerytalne: 2080 zł x 9,76% = 203,01 zł

Składki na ubezpieczenie rentowe: 2080 zł x 1,50% = 31,20 zł

Składki na ubezpieczenie chorobowe: 2080 zł x 2,45% = 50,96 zł

Razem składki na ubezpieczenie społeczne: 203,01 zł + 31,20 zł + 50,96 zł = 285,17 zł

Krok 2 Ustalenie podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne

2080 zł – 285,17 zł (składki na ubezpieczenie społeczne finansowane ze środków pracownika) = 1794,83 zł

Składka na ubezpieczenie zdrowotne: 1794,83 zł x 9% = 161,53 zł

Składka na ubezpieczenie zdrowotne odliczana od zaliczki na podatek: 1794,83 zł x 7,75% = 139,10 zł

Krok 3 Ustalenie podstawy opodatkowania

2080 zł – 285,17 zł (składki na ubezpieczenie społeczne finansowane ze środków pracownika) – 300 zł (koszty uzyskania przychodów) = 1494,83 zł po zaokrągleniu 1495 zł

Krok 4 Obliczenie zaliczki na podatek

1495 zł x 17% = 254,15 zł

Krok 5 Obniżenie zaliczki na podatek o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek

254,15 zł – 43,76 zł = 210,39 zł

Krok 6 Zmniejszenie zaliczki o kwotę stanowiącą 7,75 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne

210,39 zł – 139,10 zł = 71,29 zł po zaokrągleniu 71 zł

Krok 7 Kwota wolna od potrąceń

2080 zł – 285,17 zł (składki na ubezpieczenie społeczne finansowane ze środków pracownika) – 161,53 zł (składka na ubezpieczenie zdrowotne) – 71,00 zł (zaliczka na podatek) = 1562,30 zł

Krok 8 Zwiększenie kwoty wolnej od potrąceń

1562,30 zł + (1562,30 zł x 25%) = 1952,88 zł

Z wynagrodzenia pracownika została potrącona kwota w wysokości 680,98 zł:

2633,86 zł x 50% = 1316,93 zł – maksymalna kwota potrącenia

1562,30 zł < 1952,88 zł ( podwyższona kwota wolna od potrąceń)

2633,86 zł – 1952,88 zł (podwyższona kwota wolna od potrąceń) = 680,98 zł.


Przykład 4

Wynagrodzenie pracownika (50 lat) zostało zajęte:

– z tytułu niespłaconej pożyczki na kwotę 10.000,00 zł,

– z tytułu alimentów na kwotę 1500 zł.

Pracodawca zawarł porozumienie ze związkami zawodowymi o obniżeniu pracownikom wymiar etatu o 20% oraz ich wynagrodzeń od 1.04.2020 r. do 30.06.2020 r. Od 1.04.2020 r. wynagrodzenie pracownika obniżono do wysokości 4800 zł.

Wynagrodzenie wypłacane jest 28-dnia każdego miesiąca. Pracownikowi przysługują podwyższone koszty uzyskania przychodów (300 zł), pracownik złożył PIT-2, w którym zobowiązał pracodawcę do zmniejszenia zaliczki o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. Pracownik nie jest uczestnikiem PPK.

W maju pracownik złożył oświadczenie, z którego wynika, że na utrzymaniu ma niepracującą żonę oraz 10-letnią córkę.

Potrąceń z wynagrodzenia pracownika dokonuje się w kolejności podanej w przepisach art. 87 § 1 Kodeksu pracy. Jeśli zatem wynagrodzenie pracownika zostało zajęte na mocy kilku tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych i świadczeń innych niż alimentacyjne, w pierwszej kolejności dokonywane są potrącenia z tytułu alimentów. Przy dokonywaniu potrąceń z tytułu alimentów nie obowiązuje kwota wolna od potraceń, a potrącenie może być dokonywane maksymalnie do wysokości 3/5 wynagrodzenia po odliczeniu składek, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania (art. 87 § 1 pkt 1, art. 87 § 3 pkt 1 k.p.).

Lista płac za maj 2020 r.

Kwota do wypłaty po odliczeniu składek i zaliczki na podatek

4800 zł – 658,08 zł (składki na ubezpieczenie społeczne finansowane ze środków pracownika) – 372,77 zł (składka na ubezpieczenie zdrowotne) – 288,00 zł (zaliczka na podatek) = 3481,15 zł

Potrącenie z tytułu alimentów

Po dokonaniu potrącenia do wypłaty pozostała kwota 1981,15 zł, zgodnie z obliczeniem:

3481,15 zł – 1500 zł (zajęcie alimentacyjne) = 1981,15 zł

2088,69 zł – maksymalne potrącenie (do wysokości 3/5 wynagrodzenia po odliczeniu składek, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego)

Potrącenie z tytułu należności innych niż świadczenia alimentacyjne

Ustalenie kwoty wolnej od potrąceń

Kwota wolna od potrąceń przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne (0,8 wymiar etatu, podwyższone koszty uzyskania przychodów i kwota zmniejszająca podatek) wynosi 1562,30 zł.

Kwota ta ulega zwiększeniu o 50% z uwagi na fakt pozostawania na utrzymaniu pracownika nieosiągającej dochodów żony i 5-letniego syna:

1562,30 zł + (1562,30 zł x 25%) + (1562,30 zł x 25%) = 2343,46 zł (podwyższona kwota wolna od potrąceń)

Ustalenie kwoty potrącenia

1981,15 zł < 2343,46 zł (podwyższona kwota wolna od potrąceń)

Z uwagi na podwyższoną kwotę wolną od potrąceń potrącenia z tytułu należności niealimentacyjnych nie mogą być zrealizowane.


Przykład 5

Pracownik (24 lata) zatrudniony jest w pełnym wymiarze czasu pracy. Wynagrodzenie pracownika wynosi 4300 zł.

Wynagrodzenie pracownika zostało zajęte:

– z tytułu niespłaconej pożyczki na kwotę 6000 zł,

Od 1.05.2020 r. z powodu podjętych działań służących zapobieganiu zarażeniem wirusem SARS-CoV-2, w zakładzie pracy nastąpiła zmiana organizacji pracy i na podstawie porozumienia zmieniającego pracownikowi został obniżony wymiar etatu do ¾ etatu i wynagrodzenie do kwoty 3500 zł.

Wynagrodzenie pracownika korzysta ze zwolnienia z podatku, o którym mowa w przepisach art. 21 ust.1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Pracownik nie jest uczestnikiem PPK.

Pracownik ma utrzymaniu niepracującą partnerkę (rodzica wspólnego dziecka) i 3-letnie dziecko.

Lista płac za maj 2020 r.

– wynagrodzenie za maj 3500 zł

Krok 1 Ustalenie podstawy wymiaru składek

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne: 3500 zł

Składki na ubezpieczenie emerytalne: 3500 zł x 9,76% = 341,60 zł

Składki na ubezpieczenie rentowe: 3500 zł x 1,50% = 52,50 zł

Składki na ubezpieczenie chorobowe: 3500 zł x 2,45% = 85,75 zł

Razem składki na ubezpieczenie społeczne: 341,60 zł + 52,50 zł + 85,75 zł = 479,85 zł

Krok 2 Ustalenie podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne

3500 zł – 479,85 zł (składki na ubezpieczenie społeczne finansowane ze środków pracownika) = 3020,15 zł

Składka na ubezpieczenie zdrowotne: 3020,15 zł x 9% = 271,81 zł

Krok 3 Kwota do wypłaty

3500 zł – 479,85 zł (składki na ubezpieczenie społeczne finansowane ze środków pracownika) – 271,81 zł (składka na ubezpieczenie zdrowotne) – 0,00 zł (zaliczka na podatek) = 2748,34 zł

Kwota wolna od potrąceń (3/4 etatu plus podwyższenie) wynosi 2296,82 zł zgodnie z obliczeniem:

Kwota minimalnego wynagrodzenia: 2600 zł x 3/4 etatu = 1950 zł

Krok 1 Ustalenie podstawy wymiaru składek

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne: 1950 zł

Składki na ubezpieczenie emerytalne: 1950 zł x 9,76% = 190,32 zł

Składki na ubezpieczenie rentowe: 1950 zł x 1,50% = 29,25 zł

Składki na ubezpieczenie chorobowe: 1950 zł x 2,45% = 47,78 zł

Razem składki na ubezpieczenie społeczne: 190,32 zł + 29,25 zł + 47,78 zł = 267,35 zł

Krok 2 Ustalenie podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne

1950 zł – 267,35 zł (składki na ubezpieczenie społeczne finansowane ze środków pracownika) = 1682,65 zł

Składka na ubezpieczenie zdrowotne: 1682,65 zł x 9% = 151,44 zł

Krok 3 Kwota wolna od potrąceń

1950 zł – 267,35 zł (składki na ubezpieczenie społeczne finansowane ze środków pracownika) – 151,44 zł (składka na ubezpieczenie zdrowotne) – 0,00 zł (zaliczka na podatek) = 1531,21 zł

Krok 4 Zwiększenie kwoty wolnej od potrąceń

1531,21 zł + (1531,21 zł x 25%) + (1531,21 zł x 25%) = 2296,81 zł (podwyższona kwota wolna od potrąceń)

Z wynagrodzenia pracownika została potrącona kwota w wysokości 451,52 zł;

2748,34 zł x 50% = 1374,17 zł (maksymalna kwota potrąceń)

1374,17 zł < 2296,81 zł (podwyższona kwota wolna od potrąceń)

2748,34 zł – 2296,81 zł (podwyższona kwota wolna od potrąceń) = 451,52 zł


Artykuł powstał we współpracy z iPersonel

Martwisz się o poprawne naliczenie listy płac, wysyłkę PIT-ów i porządek w aktach?  Spokojnie, pomoc już nadciąga!

iPersonel to system kadrowo-płacowy, który wspomaga zarządzanie kadrami i naliczanie wynagrodzeń w firmach średniej wielkości oraz dużych.

Kategorie