22 lipca 2020|

Zmniejszenie wymiaru urlopu

Zmniejszenie wymiaru etatu

Zmniejszenie wymiaru urlopu jest wynikiem zmniejszenia wymiaru etatu pracownika. Część pracodawców korzystających z dofinansowania do wynagrodzeń pracowników, zdecydowało o zmniejszeniu ich wymiaru etatu do 20% (jednak do wymiaru etatu nie niższego niż ½ etatu).

Zmiana wymiaru etatu wpływa na zmniejszenie wymiaru urlopu wypoczynkowego oraz zmniejszenie liczby godzin zwolnienia od pracy przewidzianego w art. 188 Kodeksu pracy.

Z treści artykułu dowiesz się w jaki sposób:

  • ustalić przysługujący urlop po obniżeniu wymiaru etatu na podstawie tarczy antykryzysowej;
  • wyliczyć wymiar urlopu i podstawę zasiłku chorobowego przy przestoju ekonomicznym;
  • prawidłowo ustalić urlop dla pracownika zatrudnionego na część etatu;
  • prawidłowo udzielić urlopu zaległego za 2019 r. po zmianie etatu w 2020 r.;
  • ustalić wymiar urlopu przysługującego pracownikowi niepełnosprawnemu, jeśli wystąpił on o zmianę wymiaru czasu pracy na 3/4 etatu;
  • ustalić wymiar urlopu pracownika, którego etat w ciągu roku zmniejszył się z 3/4 do ½;
  • ustalić liczbę godzin „urlopu opiekuńczego” po zmniejszeniu wymiaru etatu.

Zmniejszenie wymiaru urlopu wypoczynkowego

Zgodnie z art. 154 § 2 Kodeksu pracy, wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, biorąc za podstawę obliczeń 20 labo 26 dni urlopu wypoczynkowego. Jeśli w wyniku dokonanych obliczeń w celu ustalenia przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego dla niepełnego wymiaru czasu pracy nie uzyskamy liczby całkowitej, niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

Niewątpliwie zmiana wymiar etatu musi być odnotowana w systemie kadrowo-płacowym, który automatycznie przelicza wymiar przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego. Zobacz tutaj: iPersonel

Art.  154. Kodeksu pracy [Wymiar urlopu]

1.  Wymiar urlopu wynosi:

1) 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat;

2) 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

2.  Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, biorąc za podstawę wymiar urlopu określony w § 1; niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

3.  Wymiar urlopu w danym roku kalendarzowym, ustalony na podstawie § 1 i 2, nie może przekroczyć wymiaru określonego w § 1.

Zmniejszenie wymiaru urlopu wypoczynkowego – przykłady

Przykład 1

Załóżmy, że pracodawca zawarł porozumienie z pracownikiem o zmniejszeniu jego wymiaru etatu o 0,1 etatu, jednak tylko na jeden miesiąc. Niezależnie od podstawowego wymiaru urlopu wypoczynkowego, tj. 20 lub 26 dni, wymiar tego urlopu nie ulega zmianie mimo zmniejszenia wymiaru etatu:

Podstawa wymiaru etatu 26 dni:

26 x 0,9 = 23,4 po zaokrągleniu 24 dni urlopu

(24/12) x 1 miesiąc = 2 dni

(26/12) x 11 miesięcy = 23,83 po zaokrągleniu 24 dni urlopu

Łącznie pracownikowi przysługuje 26 dni (26 x 8 godzin = 208 godzin) urlopu wypoczynkowego za cały rok.

W miesiącu, w którym wymiar etatu został obniżony, z puli urlopowej należy odjąć 7,2 godzin urlopu (czyli 0,9 dnia) za każdy dzień udzielonego urlopu wypoczynkowego (no chyba, że z harmonogramu wynika inny rozkład czasu pracy pracownika).

Z powyższego wynika, że po wykorzystaniu przez pracownika jednego dnia urlopu wypoczynkowego w miesiącu obniżonego wymiaru etatu, pracownikowi pozostaje 25,1 dni urlopu wypoczynkowego do wykorzystania.

Podstawa wymiaru etatu 20 dni:

20 x 0,9 = 18 dni

(18/12) x 1 miesiąc = 1,5 po zaokrągleniu 2 dni

(20/12) x 11 miesięcy = 18,33 po zaokrągleniu 19 dni urlopu

Jednak w związku z tym, że wymiar urlopu wypoczynkowego nie może przekroczyć w tym przypadku 20 dni urlopu w skali roku kalendarzowego, pracownikowi przysługuje 20 dni urlopu wypoczynkowego.

Art.  154(2). Kodeksu pracy [Godzinowy wymiar urlopu]

(…)

4.  Udzielenie pracownikowi urlopu w dniu pracy w wymiarze godzinowym odpowiadającym części dobowego wymiaru czasu pracy jest dopuszczalne jedynie w przypadku, gdy część urlopu pozostała do wykorzystania jest niższa niż pełny dobowy wymiar czasu pracy pracownika w dniu, na który ma być udzielony urlop.
§
Niewątpliwie, cząstka urlopu wypoczynkowego będąca wynikiem powyższych wyliczeń budzi wiele wątpliwości nie tylko wśród pracowników, ale i wśród praktyków prawa pracy.

Zgodnie jednak z przepisami Kodeksu pracy, udzielenie pracownikowi urlopu w dniu pracy w wymiarze godzinowym jest dopuszczalne jedynie w przypadku, gdy część urlopu pozostała do wykorzystania  jest niższa niż pełny dobowy wymiar czasu pracy pracownika w dniu, na który ma być udzielony urlop.

Załóżmy, że w przypadku opisanym powyżej, z końcem roku kalendarzowego, pracownik wykorzystuje pozostały mu urlop wypoczynkowy, który udzielany zostaje w pełnych dniach. W związku z wykorzystaniem pełnych dni urlopu wypoczynkowego, pozostała do wykorzystania część urlopu wypoczynkowego w wymiarze 0,1 etatu może w końcu zostać udzielona na część dnia, tj. na 0,8 godziny, czyli 48 minut. Od woli pracodawcy zależy czy wynik ten zostanie zaokrąglony do 50 minut lub nawet godziny.


Przykład 2

Pracodawca obniżył pracownikom wymiaru czasu pracy w związku z epidemią COVID-19. Wymiar urlopu wypoczynkowego został zmniejszony z pełnego do 0,8 etatu od dnia 01 kwietnia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. Pracownikowi nabył prawo do urlopu wypoczynkowego w wyższym wymiarze.

Przede wszystkim wymiar przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego należy ustalić odrębnie dla okresu zatrudnienia przed i po zmianie etatu, stosując zasady obowiązujące przy obliczaniu urlopu w wymiarze proporcjonalnym.

Otrzymane wyniki po zaokrągleniu należy zsumować. Tak ustalony wymiar urlopu nie może przekroczyć w roku kalendarzowym 20 lub 26 dni urlopu.

Pracownik chciałby skorzystać z jednego dnia urlopu wypoczynkowego w dniu 16 czerwca 2020 r.

Należy dokonać następujących obliczeń:

26 x 0,8 etatu = 20,8, czyli 21 dni urlopu

(21/12) x 3 miesiące (od kwietnia do czerwca 2020)] = 5,25, czyli po zaokrągleniu 6 dni urlopu wypoczynkowego

(26/12 miesięcy) x 3 miesiące (od stycznia do marca 2020) = 6,5 po zaokrągleniu 7 dni urlopu wypoczynkowego

Pracownikowi przysługuje 13 (7 + 6) dni urlopu wypoczynkowego za okres od stycznia do czerwca 2020 r.

W związku z obniżeniem wymiaru etatu, czas pracy pracownika uległ zmianie i wynosi

6 godzin i 24 minuty w dobie pracowniczej, zgodnie z wyliczeniem: 8 godzin x 0,8 etatu = 6,4 godzin

0,4 należy przeliczyć na minuty zatem 0,4 x 60 minut = 24 minuty

Z puli urlopu wypoczynkowego w czerwcu odejmujemy 6,4 godziny urlopu wypoczynkowego.


Przykład 3:

Jak wyliczyć wymiar urlopu i podstawę zasiłku chorobowego przy przestoju ekonomicznym?

Zdarza się, że, zmiana wymiaru etatu ma miejsce w trakcie miesiąca kalendarzowego. Brak regulacji w tym zakresie powoduje, że w doktrynie ukształtował się pogląd, że pracodawca może w takim przypadku do obliczenia wymiaru urlopu przyjąć jedną z metod, a mianowicie:

1) miesiąc, w którym nastąpiła zmiana wymiaru etatu przyjąć do obliczenia urlopu w wymiarze, który obowiązywał przed zmianą etatu;

2) miesiąc, w którym nastąpiła zmiana wymiaru etatu przyjąć do obliczenia urlopu w wymiarze, który obowiązywał w pierwszym dniu miesiąca;

3) miesiąc, w którym nastąpiła zmiana wymiaru etatu przyjąć do obliczenia urlopu w wymiarze, w którym pracownik przepracował większość dni miesiąca.

Pracownik nabył prawo do urlop wypoczynkowego w wyższym wymiarze. W związku z zawarciem z przedstawicielami pracowników porozumienia o objęciu wszystkich pracowników obniżonym wymiarem czasu pracy o 20% w okresie od 06.04.2020 r. do 31.08.2020 r., pracodawca ustalił, że pracownik od 6.04.2020 r. do 31.08.2020 r. będzie zatrudniony w wymiarze 0,8 etatu, a od 1.09.2020 r. ponownie w pełnym wymiarze etatu. Pracownik był zatrudniony w pełnym wymiarze etatu od 1 stycznia do 05 kwietnia 2020 r. Z tytułu pracy w pełnym wymiarze etatu pracownikowi będzie przysługiwało 18 dni urlopu, zgodnie z obliczeniem:

(26/12) x 8 miesięcy (od stycznia do kwietnia i od września do grudnia) = 17,33 po zaokrągleniu 18 dni

Z tytułu pracy w wymiarze 0,8 etatu pracownikowi będą przysługiwały 7 dni urlopu zgodnie z obliczeniem:

26 dni x 0,8 etatu = 20,8 po zaokrągleniu 21 dni

(21 dni/12) x 4 miesiące (od maja do sierpnia) = 7 dni

W roku kalendarzowym wymiar urlopu tego pracownika będzie wynosił 25 dni (18 dni + 7 dni).

Uwaga!

Sam fakt wystąpienia przestoju w zakładzie pracy nie wypływa na wymiar urlopu wypoczynkowego. Przestój jest traktowany jako okres przepracowany.

Zmiana wymiaru etatu nie pozostaje bez wpływu na podstawę wymiaru zasiłku chorobowego. Odrębny artykuł na ten temat znajduje się już na blogu:

PODSTAWA WYMIARU ZASIŁKU W PRZYPADKU ZMIANY WYMIARU ETATU


Przykład 4

Pracownik jest zatrudniony od 16.02.2019 r. w wymiarze 0,5 etatu i jest to jego pierwsza praca w życiu zawodowym. Wykonuje pracę od poniedziałku do piątku w wymiarze 4 godzin dziennie. Umowa z pracownikiem została rozwiązana z dniem 31.03.2020 r. jednak od 1 stycznia 2020 r. wymiar etatu został zwiększony do pełnego. Pracownik wykorzystał urlop w okresie zatrudnienia w 2019 r. w ilości 5 dni, a w 2020 r. 9 dni. Za ile godzin urlopu wypoczynkowego należy wypłacić pracownikowi ekwiwalent pieniężny?

W przeciwieństwie do „następnego” urlopu wypoczynkowego, urlop wypoczynkowy ustalany po raz pierwszy w życiu zawodowym pracownika ustalany jest jako 1/12 wymiaru urlopu po przepracowaniu każdego, pełnego miesiąca kalendarzowego w danym roku kalendarzowym.

Za czas zatrudnienia od 16 lutego 2019 r. do 15 grudnia 2019 r. pracownikowi przysługiwało 16,67 dni urlopu wypoczynkowego, czyli 133,36 godzin urlopu, ponieważ:

(20/12) x 10 miesięcy (od 16 lutego do 15 grudnia 2019) = 16,67 x 8 godzin = 133,36 godzin urlopu. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, pierwszego w życiu urlopu wypoczynkowego nie zaokrągla się do pełnych dni, chyba, że pracodawca postanowi inaczej.

Art.  153. Kodeksu pracy [Zasady nabycia prawa do urlopu]

1. Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku.

2. Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym.

Wracając do przykładu: w 2019 roku pracownik wykorzystał 5 dni urlopu po 4 godziny, w rezultacie wykorzystał 20 godzin urlopu wypoczynkowego. Pozostało mu 113,36 godzin urlopu wypoczynkowego za 2019 r. (133,36 godzin – 20 godzin) = 113,36 godzin

W 2020 r. pracownik nabył prawo do urlop wypoczynkowego w wymiarze 5 dni, czyli 40 godzin, zgodnie z wyliczeniem:

(20/12) x 3 miesiące = 5 dni x 8 godzin = 40 godzin

113,36 godzin za 2019 + 40 godzin za 2020 = 153, 36 godzin

153,36 godzin – 72 godziny (9 dni urlopu w 2020 x 8 godzin) = 81,36 godziny

Pracownikowi należy wypłacić ekwiwalent pieniężny za niewykorzystane 81,36 godziny urlopu wypoczynkowego.


Przykład 5

Pracownik z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności był zatrudniony w okresie od 01.01.2019 r. do 31.08.2019 r. w pełnym wymiarze czasu pracy – dobowa norma czasu pracy pracownika wynosiła 7 godzin. Pracownik wystąpił z wnioskiem o zmianę wymiaru czasu pracy z pełnego etatu na 3/4 etatu w okresie od 1.09.2019 r. do 31.12.2019 r.

W okresie od stycznia do sierpnia 2019 r. pracownik pracował w pełnym wymiarze czasu pracy. W okresie obniżonego wymiar etatu jego dobowa norma czasu pracy wynosiła 5 godzin 15 minut.

Dla wyjaśnienia, przepisy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie zawierają szczególnych uregulowań dotyczących zasad obliczania wymiaru urlopu wypoczynkowego pracowników niepełnosprawnych. W tym przypadku należy odwoływać się do ogólnych przepisów Kodeksu pracy dotyczących zasad ustalania wymiaru urlopu wypoczynkowego.

Podobnie do obliczeń z przykładu 4, dla pracownika pracującego w niepełnym wymiarze czasu pracy (3/4 etatu) najpierw należy obliczyć wymiar urlopu podstawowego:

26 x 0,75 etatu = 19,5 czyli po zaokrągleniu 20 dni urlopu wypoczynkowego

(20/12) x 4 miesiące (od września do grudnia) = 6,67 czyli 7 dni urlopu, tj. 49 godzin (7 dni x 7 godzin) podstawowego urlopu wypoczynkowego

Uwaga!

Jeden dzień urlopu odpowiada skróconej normie 7-godzinnej w przypadku pracownika z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Art. 15.  ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych [Czas pracy osoby niepełnosprawnej]

1.Czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo.

2.Czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

2a.  (uchylony).

3.Osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych.

4.(uchylony).

Oczywiście, pracownikowi legitymującemu się umiarkowanym stopniem niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy:

10 x 0,75 = 7,5 po zaokrągleniu 8 dni dodatkowego urlopu wypoczynkowego

Pracownikowi przysługuje 15 dni (7 + 8) urlopu.

Załóżmy, że pracownik chciałby skorzystać z jednego dnia urlopu wypoczynkowego po zmniejszeniu jego wymiaru etatu. W tym przypadku, z puli urlopowej odejmujemy 5 godzin i 15 minut, (5,25) zgodnie z wyliczeniem:

7 godzin normy dobowej x 0,75 etatu = 5,25 godziny, czyli 5 godzin i 15 minut


Przykład 6

Pracownik jest zatrudniony od 1.01.2020 r. do 30.04.2020 r. w wymiarze 0,75 etatu, a od 1.05.2020 r. do 31.12.2020 jest zatrudniony na 1/2 etatu. Pracownik nabył prawo do urlopu wypoczynkowego w wyższym wymiarze.

Ustalając urlop wypoczynkowy pracownikowi, którego wymiar czasu pracy ulega w trakcie roku kalendarzowego zmianie, należy oddzielnie obliczyć wymiar przysługującego urlopu za okres, w którym pracownik zatrudniony był na ¾ etatu i oddzielnie za okres zatrudnienia na 1/2 etatu.

Pracownikowi przysługuje 13 dni urlopu wypoczynkowego zgodnie z wyliczeniem:

26 x 0,75 = 19,5 po zaokrągleniu 20 dni

(20/12) x 4 miesiące (od stycznia do kwietnia) = 6,67 po zaokrągleniu 7 dni urlopu

26 x 0,5 etatu = 13 dni

(13/12) x 8 miesięcy (od maja do grudnia) = 8,66 dni po zaokrągleniu 9 dni urlopu

Łącznie pracownikowi przysługuje 16 dni (7 + 9) urlopu wypoczynkowego, tj. 128 godziny (16 x 8 godzin).


Przykład 7

Pracownik jest zatrudniony w wymiarze 3/5 etatu i wykonuje pracę po 8 godzin w określonych dniach tj. poniedziałek, wtorek, środa.

W przypadku pracownika zatrudnionego w niepełnym etacie ma zastosowanie ogólna zasada wynikająca z przepisów Kodeksu pracy polegająca na udzielaniu urlopu w dni, które są dla pracownika dniami pracy zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. Urlopu należy udzielać w dniach, ale rozlicza się go w godzinach. Przy udzielaniu urlopu jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy. W tym przypadku będą to: poniedziałek, wtorek, środa (40 godzin tygodniowo x 0,6 etatu = 24 godziny tygodniowo). Z puli godzin urlopu wypoczynkowego należy odjąć każdorazowo po 8 godzin, a urlop wypoczynkowy jest udzielany temu pracownikowi jedynie w dni, które są dla niego dniami pracy, tj, w poniedziałek, wtorek i środę. Jeśli pracownik złoży wniosek o urlop wypoczynkowy na cały tydzień (od poniedziałku do piątku) konieczne będzie odjęcie 24 godzin z puli urlopowej (8 godzin x 3 dni od poniedziałku do środy).

Art.  154(2).  Kodeksu pracy [Godzinowy wymiar urlopu]

1.  Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu, z zastrzeżeniem § 4.

2.  Przy udzielaniu urlopu zgodnie z § 1, jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy.

3.  Przepis § 1 i 2 stosuje się odpowiednio do pracownika, dla którego dobowa norma czasu pracy, wynikająca z odrębnych przepisów, jest niższa niż 8 godzin.

4.  Udzielenie pracownikowi urlopu w dniu pracy w wymiarze godzinowym odpowiadającym części dobowego wymiaru czasu pracy jest dopuszczalne jedynie w przypadku, gdy część urlopu pozostała do wykorzystania jest niższa niż pełny dobowy wymiar czasu pracy pracownika w dniu, na który ma być udzielony urlop.

Rozkład czasu pracy pracownika zatrudnionego na 3/5 etatu można ustalić w sposób stały czyli wykonuje on wtedy pracę w stałe dni i stałe godziny (np. poniedziałek, wtorek, środa). Trzeba jednak zaznaczyć, że harmonogram pracy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy powinien zostać sporządzony na taką liczbę godzin pracy, jaka stanowi odpowiednią dla niego część wymiaru czasu pracy, czyli odpowiednią liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym okresie rozliczeniowym.

Art.  188. Kodeksu pracy [Dni wolne na opiekę nad dzieckiem]

1. Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

2. O sposobie wykorzystania w danym roku kalendarzowym zwolnienia, o którym mowa w § 1, decyduje pracownik w pierwszym wniosku o udzielenie takiego zwolnienia złożonym w danym roku kalendarzowym.

3. Zwolnienie od pracy, o którym mowa w § 1, udzielane w wymiarze godzinowym, dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. Niepełną godzinę zwolnienia od pracy zaokrągla się w górę do pełnej godziny.

Dni wolne na opiekę nad dzieckiem

Dni wolne na opiekę nad dzieckiem, wynikające z art. 188 Kodeksu pracy, nazywane potocznie urlopem opiekuńczym mogą być wykorzystane w dniach lub godzinach. Pracownik wychowujący dziecko w wieku do 14 lat podejmuje decyzję w jaki sposób będzie korzystał z tej opieki w danym roku kalendarzowym. Zmiana wymiar etatu nie wpływa na liczbę dni tego uprawnienia. Pracownikowi nadal przysługują 2 dni płatnego zwolnienia od pracy niezależnie od tego czy wymiar etatu został zmniejszony czy zwiększony. Pytania i wątpliwości pojawiają się w przypadku korzystania z tego uprawnienia w godzinach.

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, zwolnienie od pracy udzielane w wymiarze godzinowym, dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. Niepełną godzinę zwolnienia od pracy zaokrągla się w górę do pełnej godziny. Jednakże nie ma możliwości udzielania zwolnienia od pracy w minutach, ale wyłącznie w dniach lub w wymiarze godzinowym.


Przykład 8

Pracownik złożył wniosek do pracodawcy o zmniejszenie wymiaru etatu do 0,75 etatu. Pracownik chciałby skorzystać z „urlopu opiekuńczego” w godzinach. Pracownikowi przysługuje 12 godzin tego urlopu do wykorzystania, zgodnie z wyliczeniem: 16 x 0,75 = 12 godzin.


Przykład 9

Pracownik wykonuje pracę w godzinach od 6:00 do 14:00. Pracownik zdecydował, że chce wykorzystać „urlop opiekuńczy” w godzinach. Pracownik złożył wniosek o udzielenie zwolnienia od pracy od godziny 11:40 do 14:00, czyli w wymiarze 2 godzin i 20 minut. Pracodawca może udzielić pracownikowi tego zwolnienia w pełnych godzinach, zatem pracownik powinien zmodyfikować swój wniosek i wykorzystać 2 lub 3 godziny urlopu opiekuńczego.


Przykład 10

Jeżeli pracownik jest zatrudniony na 1/3 etatu to w ciągu roku kalendarzowego może wykorzystać maksymalnie 6 godzin na opiekę nad dzieckiem w wieku do 14 lat, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, zgodnie z wyliczeniem: 16 godzin x 0,33 etatu = 5,28 po zaokrągleniu 6 godzin.

Prawo do zwolnienia pracownik nabywa z dniem podjęcia pracy. Jeżeli pracownik, któremu przysługuje prawo do 6 godzin opieki nad dzieckiem wykorzystał 5 godzin opieki, to do końca roku pozostanie mu już tylko jedna godzina. W przypadku zwiększenia wymiaru pracy, wzrośnie jednocześnie liczba godzin do opieki nad dzieckiem. Zatrudnienie pracownika na 1/8 etatu oznacza, że pracownikowi przysługują dwie godziny opieki nad dzieckiem, zgodnie z wyliczeniem: 16 godzin x 0,125 etatu = 2 godziny. Jeżeli do tego czasu wykorzystał już przysługujący mu wymiar 6 godzin, wówczas gdy był zatrudniony na 1/3 etatu, pracownikowi nie przysługuje już zwolnienie na opiekę na dzieckiem.

Artykuł powstał we współpracy z iPersonel

Martwisz się o poprawne naliczenie listy płac, wysyłkę PIT-ów i porządek w aktach?  Spokojnie, pomoc już nadciąga! iPersonel to system HR, który wspomaga zarządzanie kadrami i naliczanie wynagrodzeń.

Umów się na prezentację i przekonaj o wszystkich możliwościach oprogramowania.

Kategorie