28 października 2020|

Kwarantanna lub izolacja u pracownika

ZMIANA OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW – Kwarantanna lub izolacja u pracownika

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii zostały wprowadzone nowe zasady dotyczące kwarantanny i izolacji.

KILKA FAKTÓW

Do dnia 27 grudnia 2020 r. nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego., m.in. w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba

UWAGA!

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 1 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 2132) od 2 grudnia 2020 wprowadzono nowe zasady noszenia maseczek w zakładach pracy utrzymując nakaz noszenia maseczek w pomieszczeniach powyżej 1 osoby.

Nowe przepisy wskazują:

„§ 25. 1. Do dnia 27 grudnia 2020 r. nakazuje się zakrywanie, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu dro- gowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568, 695, 1087 i 1517), ust i nosa:

(…)

  1. c)  w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba, chyba że pracodawca postanowi inaczej

(…)”

W związku z nowymi przepisami, to pracodawca decyduje o obowiązku noszenia maseczek w zakładzie pracy. Dopuszczalne jest natomiast odsłonięcie ust i nosa na czas spożywania posiłków lub napojów w zakładach pracy.


Zakłady pracy są obowiązane zapewnić:

a)osobom zatrudnionym niezależnie od podstawy zatrudnienia rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk,

b)odległość między stanowiskami pracy wynoszącą co najmniej 1,5 m, chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności wykonywanej w danym zakładzie pracy, a zakład ten zapewnia środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii.

DLA PRACOWNIKÓW

Jeśli przebywasz na kwarantannie lub jesteś chorym w izolacji, przede wszystkim poinformuj o tym jak najszybciej swojego pracodawcę. Możesz to zrobić np. telefonicznie lub mailowo. Nie będzie Ci potrzebne zwolnienie lekarskie. Nie musisz również dostarczać papierowej decyzji inspekcji sanitarnej do pracodawcy lub do ZUS.


Kwarantanna a praca zdalna – stanowisko ZUS
Według oficjalnego stanowiska ZUS okres, w którym pracownik podlega kwarantannie, nie jest równoznaczny z niezdolnością do pracy z powodu choroby. Kwarantanna to odosobnienie osoby zdrowej, u której nie potwierdzono zakażenia, ale była na nie narażona. Jeśli w porozumieniu z pracodawcą taki pracownik będzie wykonywał pracę zdalną to przysługuje mu prawo do 100 % wynagrodzenia za wykonaną pracę. Wówczas traci prawo do zasiłku chorobowego.

STANOWISKO ZUS NA STRONIE MINISTERSTWA

Masz prawo do świadczenia chorobowego także w przypadku, gdy zostałeś objęty kwarantanną z uwagi na chorobę Twojego domownika. To kolejny przypadek, w którym powinieneś złożyć oświadczenie, żeby otrzymać wypłatę zasiłku. Pamiętaj, że w tej sytuacji oświadczenie powinno zawierać:

  • imię i nazwisko ubezpieczonego,
  • numer PESEL (jeśli go posiadasz),
  • informację o dniu rozpoczęcia obowiązkowej kwarantanny i dniu jej zakończenia,
  • dane dotyczące osoby współzamieszkującej lub prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, tj. imię i nazwisko, numer PESEL, jeśli go posiada, dzień rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych i dzień jej zakończenia,
  • podpis ubezpieczonego.

W przypadku kwarantanny nałożonej z związku z chorobą domownika, lub opieki nad chorym dzieckiem, nie ma konkretnego terminu na złożenie oświadczenia. Pamiętaj, że świadczenia chorobowe przysługują tylko osobom, które są objęte ubezpieczeniem chorobowym (m.in. w związku z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia czy prowadzeniem działalności gospodarczej).


Jakie dokumenty pracownik powinien przekazać pracodawcy w czasie przebywania na kwarantannie?

Podstawą wypłaty osobie poddanej kwarantannie albo izolacji w warunkach domowych za okres nieobecności w pracy z powodu obowiązku odbycia kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych, wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku, jest informacja w systemie Internetowym Koncie Pacjenta o objęciu tej osoby kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnia bezpłatnie tę informację – płatnikowi składek na profilu informacyjnym płatnika składek.

W przypadku nieprzekazania płatnikowi składek ww informacji w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych, pracownik składa pracodawcy albo podmiotowi obowiązanemu do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby, określonego w odrębnych przepisach, pisemne oświadczenie potwierdzające odbycie obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych. Oświadczenie to można złożyć również za pośrednictwem systemów teleinformatycznych.

Oświadczenie zawiera:

1) dane osoby, która odbyła obowiązkową kwarantannę albo izolację w warunkach domowych:

a) imię i nazwisko,

b) numer PESEL, jeżeli go posiada,

c) serię i numer paszportu, jeżeli był okazywany funkcjonariuszowi Straży Granicznej w ramach kontroli, w przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2;

2) dzień rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych i dzień jej zakończenia;

3) podpis osoby, która odbyła obowiązkową kwarantannę albo izolację w warunkach domowych.

Pracodawca albo podmiot obowiązany może wystąpić do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu.

Miałem kontakt z osobą zarażoną, pracodawca zgłosił mnie do sanepidu. Co zrobić, jeśli od 10 dni nikt się ze mną nie skontaktował?

Kwarantanna nakładana jest na okres 10 dni (licząc od następnego dnia po dniu styczności ze źródłem zakażenia). Po upływie tego okresu kwarantanna nie jest już nakładana, jeśli osoba mająca kontakt z chorym nie ma objawów koronawirusa. W przypadku gorączki, kaszlu, utraty węchu lub smaku należy pozostać w domu i niezwłocznie umówić się na teleporadę u lekarza POZ. Informację o kwarantannie lub izolacji można znaleźć na Indywidualnym Koncie Pacjenta.

W przypadku kwarantanny jednego z domowników, w jaki sposób pozostali domownicy powinni poinformować o tym swojego pracodawcę?

Jeśli pracownik nie miał bezpośredniego kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem nie zostanie skierowany na kwarantannę.

Zgodnie z obowiązującym prawem osoby współzamieszkujące z osobą na kwarantannie nie podlegają już kwarantannie, np.:
– członkowie rodziny zamieszkujące z osobą, która została kwarantannowana ze względu na styczność w pracy z osobą zakażoną/chorą;
– rodzice zamieszkujący z dzieckiem poddanym kwarantannie, ze względu na wystąpienie wirusa w szkole.

Mam dziecko poniżej 10 roku życia, które zostało skierowane na kwarantannę. Jak mam mu zapewnić opiekę?

Gdy dziecko jest poddane kwarantannie wskutek decyzji inspekcji sanitarnej lub uprawnionego lekarza, w myśl przepisów ustawy zasiłkowej jest chore. W związku z czym taki przypadek – uprawnia ubezpieczonych rodziców do ubiegania się o zasiłek opiekuńczy.
Należy zwrócić uwagę, że w przypadku, gdy ubezpieczony dobrowolnie powstrzyma się od pracy i nie otrzyma zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego niezdolność do pracy z tytułu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem ani decyzji inspektora sanitarnego o poddaniu członków rodziny kwarantannie, nie przysługuje mu prawo do świadczeń pieniężnych w razie choroby.

Miałam kontakt z osobą zarażoną. Co powinienem zrobić, jeśli potrzebuję decyzji o nałożeniu kwarantanny?

Informację o kwarantannie i czasie jej trwania można sprawdzić na Internetowym Koncie Pacjenta. Pracownik ma możliwość poinformowania swojego pracodawcę o kwarantannie telefonicznie lub mailowo. Nie jest potrzebna decyzja sanepidu. Do 3 dni roboczych od zakończenia kwarantanny lub izolacji należy przekazać pracodawcy oświadczenie, które usprawiedliwia nieobecność w pracy i jest podstawą do wypłacenia świadczenia chorobowego,

W przypadku, gdy niezbędne jest uzyskanie decyzji w formie pisemnej, decyzję może przesłać właściwa terytorialnie stacja sanitarno-epidemiologiczna.

Kiedy pracodawca może zlecić tzw. pracę zdalną?

Przepisy zakładają, że w celu przeciwdziałania koronawirusowi pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie obowiązków, w określonym czasie poza miejscem jej stałego wykonywania. Wtedy mamy do czynienia z tzw. pracą zdalna.
W rozumieniu ustawy za „przeciwdziałanie COVID-19” rozumie się wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby. Zatem przesłanki polecenia pracownikowi pracy zdalnej są szerokie i w praktyce każdy pracodawca, u którego jest to możliwe może zlecić pracownikowi wykonywanie pracy w trybie zdalnym.

Decyzja o poleceniu pracy zdalnej leży wyłącznie w gestii pracodawcy. Pracownik może oczywiście wnioskować o taką możliwość, ale jego wniosek nie jest wiążący dla pracodawcy.

W jaki sposób dokumentuje się pracę zdalną?

Jest to kwestia uzgodnień między pracodawcą a pracownikiem. Polecenie pracy zdalnej nie musi być wydane na piśmie, ale jak każde inne polecenie służbowe może być wydane ustanie bądź mailem albo esemesem. Pracodawca może potwierdzić to polecenie na piśmie.

Czy pracodawcy mogą narzucić pracownikom pomiar temperatury ciała i odsyłać ich do domu w przypadku podwyższonej temperatury?

Jeśli chodzi o pomiar temperatury przez pracodawcę, należy skontaktować się z PIP. W przypadku określonych rodzajów pracy mogą istnieć dodatkowe zalecenia branżowe, np. dla personelu medycznego. Przede wszystkim należy zachować zdrowy rozsądek i podstawowe zasady higieny.

Kto może skierować osobę na test w kierunku COVID-19?

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej po przeprowadzonym wywiadzie w czasie teleporady może wystawić zlecenie testu na obecność koronawirusa.

Jeżeli stwierdzono u pracownika zakażenie koronawirusem, to chory może wciąż zarażać nawet jeśli nie ma żadnych objawów choroby, dlatego konieczne jest pozostanie w domu. Kwarantanna jest nałożona przez lekarza POZ. Rozpoczyna się dzień po zleceniu wykonania testu na obecność COVID-19. Kwarantanna trwa 10 dni. W przypadku wyniku dodatniego kwarantanna zmienia się na izolację domową.

W przypadku, gdy w czasie izolacji domowej wystąpią objawy koronawirusa, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej postanawia o przedłużeniu izolacji, a jej zakończenie może nastąpić nie wcześniej niż po 13 dniach od dnia wystąpienia objawów (przy czym ostatnie 3 dni muszą być bez objawów infekcji).

Różnica między kwarantanną a izolacją

Kwarantanna to odosobnienie osoby zdrowej, z powodu narażenia na zagrożenie. Izolacja natomiast to odosobnienie osoby, której pierwszy wynik testu w kierunku koronawirusa jest dodatni.

Zostałem poddany kwarantannie, nie mam decyzji właściwego inspektora sanitarnego, dlaczego?

Pracownik nie otrzymuje żdnego zaświadczenia z sanepidu o skierowaniu na kwarantannę. Nie ma takiej potrzeby, informacje są przetwarzane elektronicznie. Informację o kwarantannie lub izolacji można znaleźć na Indywidualnym Koncie Pacjenta.

Co zrobić, kiedy pracownik otrzyma pozytywny wynik testu na koronawirusa wykonany prywatnie?

Jeśli badanie zostanie wykonane komercyjnie bez skierowania od lekarza POZ, a wynik jest dodatni nie należy wychodzić z domu, a następnie konieczne jest umówienie terminu  teleporady u lekarza POZ.

Kategorie