25 czerwca 2024|

Komisja antymobbingowa – jak powołać?

Komisja antymobbingowa jest organem kolegialnym powołanym w celu realizacji prawnego obowiązku przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w miejscu pracy. Przepisy Kodeksu pracy dotyczące instytucji mobbingu nie zawierają szczegółowych zasad i sposobów przeciwdziałania czynom noszącym znamiona mobbingu, kwestie te pozostawiono do wewnętrznego uregulowania pracodawcy. Wewnętrzny regulamin postępowań antymobbingowych powinien regulować kwestie związane z powołaniem i działaniem komisji. 

Pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi.  Procedura antymobbingowa to podstawowy środek profilaktyki i skuteczna metoda walki z wszelkimi przejawami mobbingu czy też dyskryminacji w miejscu pracy. Warto przygotować wstępne założenia procedury antymobbingowej w firmie, zastanowić się nad specyfiką organizacji i specyfiką kadry kierowniczej. Procedura ta jest ważnym dokumentem, która stanowi wewnętrzne źródło prawa pracy. 

Regulacja antymobbingowa określa prawa i obowiązki osób wchodzących w skład danej organizacji. Na ich podstawie zarówno pracodawca, jak i pracownicy mogą dochodzić swoich praw i egzekwować obowiązki, nawet przed sądem pracy. 

Definicja mobbingu

Sam mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Pracodawcy również padają ofiarą mobbingu. Wszystkie konsekwencje względem pracownika winnego mobbingu mogą zostać wyciągnięte jednak dopiero po gruntownym sprawdzeniu zgłoszenia i ustaleniu winy pracownika.

Zapisy procedury antymobbingowej

Zapisy procedury powinny w jasny sposób zdefiniować politykę firmy w tym zakresie oraz ustanawiać określony sposób postępowania w przypadku stwierdzenia zachowań, które nie mogą być akceptowane i są niezgodne z obowiązującym prawem oraz normami społecznymi. 

Warto skonsultować projekt procedury z kadrą kierowniczą i doprowadzić do podpisania dokumentu przez upoważnioną osobę.

W ramach wdrożenia ważno zwrócić uwagę na:

 • przekazanie informacji o wdrożeniu procedury antymobbingowej – czyli zapoznanie z procedurą wszystkich pracowników
 • zapisy zapewniające możliwość podjęcia przez pracodawcę konkretnych działań w przypadku zgłoszenia mobbingu 
 • zapewnienie poufności postępowania

Polityka antymobbingowa – katalog następstw

Polityka antymobbingowa powinna zawierać katalog następstw w przypadku stwierdzenia mobbingu. Pracodawca może stosować kary regulaminowe, a w skrajnych wypadkach nawet wypowiedzenie, a także zwolnienie dyscyplinarne. Pracodawca może również rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem naruszającym wewnętrzne regulacje antymobbingowe (w tym, oczywiście, postanowienia regulaminu pracy). Rozwiązanie umowy może przy tym nastąpić zarówno za wypowiedzeniem, jak i – w szczególnych przypadkach – bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Szkodliwe skutki mobbingu

Szkodliwe skutki mobbingu to straty związane z pogorszeniem wizerunku firmy (zarówno przez gorzej pracujących poszczególnych zatrudnionych jak i przez gorszą reputację przedsiębiorstwa). Po stronie pracodawcy występują potencjalnie duże koszty związane z odszkodowaniami dla ofiar mobbingu. Innymi konsekwencjami mobbingu są:

 • zwiększona fluktuacja kadr, 
 • rosnące koszty doboru i rekrutacji nowych pracowników, 
 • konieczność doszkalania nowych pracowników, 
 • zmniejszenie zaufania do organizacji wśród pracowników,
 • obawy pracowników przed przejawami mobbingu.

Powołanie komisji 

Komisja antymobbingowa może liczyć nawet do kilku członków powoływanych bezterminowo spośród pracowników. Członków Komisji powołuje i odwołuje pracodawca. Pracodawca powołuje komisję w składzie konkretnych pracowników (z imienia i nazwiska).

Członkowie Komisji powinni posiadać kompetencje – w zakresie elementów prawa pracy, zarządzania, oraz relacji w miejscu pracy – w odniesieniu do problematyki mobbingu oraz dyskryminacji i przeciwdziałania tym patologiom (potwierdzoną zaświadczeniem z odpowiedniego szkolenia).

Wybór składu komisji

Na pierwszym posiedzeniu Komisji, jej członkowie wybierają przewodniczącego i sekretarza komisji. 

Do składu Komisji może być powołany okresowo ekspert zewnętrzny, posiadający wysokie kompetencje w zakresie problematyki mobbingu oraz dyskryminacji i przeciwdziałania tym patologiom. Ekspert jest powoływany przez pracodawcę na wniosek przewodniczącego komisji i w ramach swoich prac w Komisji posiada wyłącznie uprawnienia doradcze. 

Zasady działania

Komisja, na swoim pierwszym posiedzeniu, powinna określić i przyjąć szczegółowe zasady swojego działania (w formie wewnętrznego regulaminu). W przypadku jeżeli skarga dotycząca mobbingu lub dyskryminacji dotyczy pracownika kierowanej przez członka komisji komórki organizacyjnej, przewodniczący komisji może zawiesić udział w pracach danego członka Komisji do czasu zakończenia postępowania. 

Każdy pracownik obowiązany jest na wezwanie komisji do przedstawienia posiadanych dokumentów oraz udzielenia informacji w sprawach związanych z prowadzonym przez komisję postępowaniem. 

Osoby wykonujące czynności w sprawach dotyczących zgłoszonego mobbingu lub dyskryminacji zobowiązane są do zachowania poufności co do wszystkich faktów poznanych w ich toku, a także nie mogą kopiować ani rozpowszechniać dokumentów dotyczących tych spraw.

Odpowiedzialność kadry kierowniczej 

Kadra kierownicza, czyli osoby „upoważnione” do podjęcia interwencji w razie wykrycia niewłaściwych zachowań w zespole, powinna również przeciwdziałać mobbingowi poprzez, np:

 • stałą analizę relacji pomiędzy pracownikami,
 • wyjaśnianie wszelkich sporów w zespole, w którym dochodzi do częstych konfliktów albo w którym pojawiają się informacje o przejawach mobbingu,
 • nie „pozostawianie” konfliktów nierozwiązanych, unikanie obojętności i odkładania spraw „na później”,
 • uświadamianie decydentów wyższego szczebla, że konieczne może być dokonanie przesunięć lub zmian w organizacji pracy,
 • stosowanie się do zapisów procedury antymobbingowej.

Dlaczego przedsiębiorcy boją się organów KAS?

Posłuchaj podcastu na Spotify! Oceń, obserwuj i udostępniaj!

Kategorie