24 czerwca 2024|

Zasady wynagradzania zleceniobiorców

Jak wynika z przepisów ustawy Kodeks cywilny, jeżeli ani z umowy, ani z okoliczności nie wynika, że zleceniobiorca zobowiązał się wykonać zlecenie bez wynagrodzenia, za wykonanie zlecenia należy się wynagrodzenie. Co do zasady wynagrodzenie należy się zleceniobiorcy dopiero po wykonaniu zlecenia, chyba że co innego wynika z umowy lub z przepisów szczególnych.

Z treści artykułu dowiesz się:

 • jakie zasady obowiązują przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia zleceniobiorcy,
 • czy wynagrodzenie zleceniobiorcy musi być określone stawką godzinową,
 • jaka jest minimalna stawka godzinowa zleceniobiorcy,
 • jaka stawka wynagrodzenia za godzinę pracy obowiązuje od 1 lipca 2024,
 • w jaki sposób sprawdzić czy wynagrodzenie zleceniobiorcy zostało ustalone w prawidłowy sposób,
 • w jaki sposób zleceniobiorca może dokonać samodzielnej wypłaty wynagrodzenia,
 • czy wynagrodzenie zawsze przysługuje z tytułu wykonywanej pracy,
 • w jaki sposób przejawia się ochrona wynagrodzenia zleceniobiorcy,
 • czy wypłata wynagrodzenia może nastąpić częściej niż raz w miesiącu,
 • jakie są zadania PIP?

Zasady ustalania wysokości wynagrodzenia

Jedyną zasadą dotyczącą ustalania wynagrodzenia zleceniobiorcy wykonującego pracę w ramach umowy zlecenia czy o świadczenie usług, jest to aby wynagrodzenie za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług nie było niższe od minimalnej stawki godzinowej. 

W praktyce oznacza to, że zleceniobiorca może być wynagradzany zarówno:

 • stawką godzinową,
 • po dniu pracy,
 • za tydzień pracy,
 • za cały miesiąc wykonywania zadań.

Zleceniodawca musi zadbać o to, aby kwota wynagrodzenia uzyskanego w danym miesiącu podzielona przez liczbę przepracowanych godzin była równa bądź wyższa od określonej przepisami minimalnej stawki godzinowej.

Minimalna stawka godzinowa 2024

Rozporządzenie w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. wskazuje, że jeśli zleceniobiorca wynagradzany jest w stałej kwocie miesięcznej, należy pamiętać, aby w 2024 gwarantowano zleceniobiorcy co najmniej 27,70 zł brutto za godzinę wykonywania zlecenia, a od 1 lipca 2024 – 28,10 zł.

Na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 o minimalnym wynagrodzeniu za pracę: 

 • od dnia 1 stycznia 2024 minimalna stawka godzinowa wynosiła 27,70 zł brutto,
 • od dnia 1 lipca 2024  minimalna stawka godzinowa wynosi 28,10 zł.

Ustalenie prawidłowej wysokości wynagrodzenia

W celu sprawdzenia czy wynagrodzenie zleceniobiorcy zostało ustalone w prawidłowej wysokości, konieczne jest podzielenie kwoty wynagrodzenia przez ilość godzin zlecenia wykonanego w danym miesiącu. Jeżeli uzyskany wynik jest równy lub większy niż 28,10 zł brutto (od 1 lipca 2024), to oznacza, że wynagrodzenie jest określone prawidłowo.

W przypadku gdy zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie niezapewniające minimalnej stawki godzinowej, to zgodnie z art. 8a ust. 2 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, powinno zostać podwyższone do kwoty obliczonej poprzez pomnożenie liczby godzin wykonania zlecenia w danym miesiącu i kwoty 28,10 zł brutto.

Wymóg comiesięcznej wypłaty dla zleceniobiorcy dotyczy tylko wynagrodzenia w wysokości wynikającej z minimalnej stawki godzinowej, a nie pełnego wynagrodzenia przysługującego za wykonanie usługi. Zleceniodawca ma możliwość takiego skonstruowania umowy zlecenia czy umowy o świadczenie usług, które będzie przewidywało rozliczenie godzin świadczenia usług w zakresie minimalnej stawki godzinowej na bieżąco, a następnie, po zakończeniu usługi, wypłatę pozostałej części wynagrodzenia.

Samodzielna wypłata wynagrodzenia – wypłata na życzenie

Wynagrodzenie przysługuje zleceniobiorcy zawsze z tytułu wykonanej pracy. Aby prawidłowo ustalić jego wysokość konieczne jest odpowiednie rejestrowanie czasu, który jest potrzebny na wykonanie zlecenia. Strony zawartej umowy cywilnoprawnej, mogą w dowolny sposób ustalić metodę rejestrowania czasu zleceniobiorcy.

Na przestrzeni ostatnich lat na rynku pojawiło się dużo rozwiązań technologicznych wspierających pracodawców w optymalizacji i automatyzacji procesów związanych z ewidencjonowaniem i rozliczaniem czasu pracy. Mało tego, powstały już narzędzia umożliwiające samodzielną wypłatę wynagrodzenia przez pracownika przy użyciu telefonu komórkowego. Wypłata wynagrodzenia w takim przypadku jest obsługiwana przez samego pracownika, który może w dowolnej chwili, po przepracowaniu minimalnie 60 sekund dokonać wypłaty wynagrodzenia na swoje konto bankowe.

To niezwykle ciekawe rozwiązanie, które najczęściej umożliwia jednoczesne ewidencjonowanie wykonywanych zleceń. Pracodawcy coraz częściej wykorzystują innowacyjne narzędzia, takie jak platforma do zarządzania personelem czy aplikacja dla pracownika, dzięki którym większość procesów związanych z zatrudnieniem jest zautomatyzowana.
Takie aplikacje to elastyczny dostęp do wynagrodzenia dla pracowników „WYPŁATA TERAZ„, „WYNAGRODZENIE NA ŻYCZENIE”. Co ciekawe, wspomniane rozwiązanie wpływa na dostęp do większej ilości zaangażowanych pracowników.

Ustalenie liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług

W przypadku umów cywilnoprawnych, strony określają w umowie sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług.

Jeśli tego nie zrobią, przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi ma obowiązek przedłożenia w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej informację o liczbie godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia.

Może zdarzyć się tak, że umowa nie zostanie zawarta w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej. W takim przypadku przedsiębiorca albo inna jednostka organizacyjna, przed rozpoczęciem wykonania zlecenia lub świadczenia usług, potwierdza przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej ustalenia co do sposobu potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług.

Wynagrodzenie z tytułu wykonanej pracy 

Zleceniobiorca wykonuje prace na zlecenia, projekty, konkretnie zlecone czynności. Zleceniobiorca może być zobligowany do przedłożenia raportu, w którym wykaże przepracowany i zmierzony czas zleconych czynności.

Ponieważ czasem pracy zleceniobiorców jest tylko czas faktycznego wykonywania zlecenia ich ewidencja czasu pracy może być utrudniona.

Zleceniodawca może jednak wyznaczyć zleceniobiorcy czas, w którym będzie on zobowiązany do wykonywania zlecenia. W takim przypadku rozliczanie czasu pracy zleceniobiorcy przypominać będzie rozliczanie czasu pracy pracowników. Zleceniodawca założy bowiem, że zleceniobiorca wykonuje pracę w określonym w umowie przedziale czasu.

Przepisów nakazujących rejestrowanie czasu pracy nie stosuje się do wykonującego zlecenie lub świadczącego usługi w przypadku skierowania takich osób do wykonania zlecenia lub świadczenia usług na podstawie przepisów ustawy z 9.07.2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. W takim przypadku pracodawca użytkownik, na rzecz którego jest wykonywane zlecenie lub są świadczone usługi, prowadzi ewidencję liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług.

Ochrona wynagrodzenia zleceniobiorcy

Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu wskazująca na wysokość minimalnej stawki godzinowej, ma służyć zagwarantowaniu zleceniobiorcy wynagrodzenia o charakterze gwarancyjnym. Zleceniobiorca ma mieć zagwarantowaną minimalną stawkę godzinową nawet, jeśli w umowie została ona ustalona w niższej wysokości. 

Ochrona wynagrodzenia będzie przejawia się w:

 • braku możliwości zrzeczenia się prawa do wynagrodzenia w wysokości wynikającej z minimalnej stawki godzinowej albo przeniesienia prawa do tego wynagrodzenia na inną osobę, zagwarantowaniu wypłaty wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej w formie pieniężnej (gotówką lub przelewem),
 • zagwarantowaniu wypłaty wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej, co najmniej raz w miesiącu w przypadku umów zawartych na okres dłuższy niż 1 miesiąc.

Wypłata wynagrodzenia częściej niż raz w miesiącu

Pamiętajmy, że wypłata wynagrodzenia może następować częściej niż raz w miesiącu. 

Nowoczesne rozwiązania technologiczne pozwalają na dostęp do wypłaty w czasie rzeczywistym, już od pierwszego dnia pracy. Pracownicy dokonują wypłaty wynagrodzenia z własnego telefonu.

Aplikacje dla pracowników umożliwiają nie tylko wypłatę wynagrodzenia, ale również wybranie dogodnej zmiany, dostęp do grafiku czy rejestrację czasu pracy.

To zleceniodawca może udostępnić pracownikowi dostęp do grafiku i wynagrodzenia, a także umożliwić samodzielną rejestrację czasu pracy, czy wypłatę części wynagrodzenia w dowolnym momencie.

Zadania PIP

Zadania PIP zostały rozszerzone o możliwość przeprowadzenia kontroli wypłacania wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej.

Właściwe organy Państwowej Inspekcji Pracy są uprawnione do skierowania wystąpienia lub wydania polecenia w tej sprawie. W zakresie wypłacania wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej kontroli podlegają przedsiębiorcy albo inne jednostki organizacyjne, na rzecz których w ramach prowadzonej przez te podmioty działalności jest wykonywane zlecenie lub są świadczone usługi przez przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi.

Kategorie