14 października 2022|

Jakie są prawa i obowiązki pracodawcy w związku ze zmianą płci pracownika?

Przepisy prawa pracy nie regulują w żaden sposób obowiązków wynikających ze zmiany płci pracownika. Jeśli w związku ze zmianą płci, zmieniają się dane osobowe pracownika,  powinien je zaktualizować. Pracownik ma bowiem obowiązek informować pracodawcę o zmianie jego danych osobowych. 

Zgodnie z art. 22(1)  ustawy Kodeks pracy zatrudniając pracownika pracodawca ma prawo zażądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących:

 • imię (imiona) i nazwisko;
 • datę urodzenia;
 • dane kontaktowe wskazane przez taką osobę;
 • wykształcenie;
 • kwalifikacje zawodowe;
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Pracownik jest zobowiązany aktualizować dane przekazane pracodawcy tak aby były zgodne ze stanem faktycznym. Udostępnienie powyższych danych osobowych pracodawcy następuje w formie oświadczenia osoby, której dane dotyczą. 

Po uzyskaniu prawomocnego wyroku sąd przesyła orzeczenie do właściwego urzędu stanu cywilnego, który dokonuje wpisu wzmianki dodatkowej w akcie urodzenia na podstawie art. 24 ust.2 pkt 1 ustawy prawo o aktach stanu cywilnego. Kierownik urzędu stanu cywilnego występuje o nadanie nowego numeru PESEL. Pracownik samodzielnie wnioskuje o zmianę imienia. W związku z czym, dokumentem potwierdzającym zmianę płci oraz np. imienia będzie odpis skrócony aktu urodzenia.

Po nawiązaniu stosunku pracy pracodawca może dodatkowo wymagać od pracownika podania również takich danych jak:

 • adres zamieszkania;
 • numer PESEL, a w przypadku jego braku – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 • inne dane osobowe pracownika, a także dane osobowe dzieci pracownika i innych członków jego najbliższej rodziny, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy;
 • wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, jeżeli nie istniała podstawa do ich żądania od osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • numer rachunku płatniczego, jeżeli pracownik nie złożył wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.

eBook Urlopy

Czy wiesz ile dni urlopu okolicznościowego przysługuje osobie biorącej ślub jednopłciowy?
Czy pracownikowi przysługuje dodatkowe dni wolne z tytułu dwóch ceremonii ślubu?
Czy pracownik może skorzystać z urlopu szkoleniowego w sytuacji, gdy rozpoczął kurs/szkolenie z własnej inicjatywy?
Pracownik wykorzystał cały urlop wypoczynkowy. Czy jeżeli w danym dniu chce skorzystać z wolnego
i pracodawca się zgodzi, to czy będzie to nieobecność usprawiedliwiona płatna czy niepłatna?

Praktyczne pytania, konkretne odpowiedzi! W taki właśnie sposób został stworzony eBook Urlopy, w którym odpowiadam na wszystkie pytania z tematyki urlopów.

Sprawdź to:

https://sklep.kadrywpigulce.pl/
Kategorie