8 sierpnia 2016|

Adres w treści umowy o pracę

Adres w treści umowy o pracę

Jednym z elementów treści umowy o pracę jest adres pracownika. Pracownik może posiadać kilka adresów: adres zameldowania, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji. Adresy te mogą być tożsame ale równie dobrze mogą różnić się od siebie.

Pracownik podejmujący pracę wypełnia dokumenty związane z zatrudnieniem, między innymi kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika wskazuje wzór kwestionariusza dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, w którym to dokumencie przyszły pracownik jest zobowiązany wskazać swój adres zamieszkania.

Adres zameldowania w treści umowy

W chwili obecnej każdy polski obywatel mieszkający w Polsce jest zobowiązany do zameldowania (do 31.12.2017 r.). Obowiązek meldunkowy polega na zameldowaniu w miejscu stałego lub czasowego pobytu. Także obowiązkowe jest wymeldowanie się z miejsca, które przestało być adresem stałego lub czasowego pobytu.

Pracownik mieszka pod konkretnym, stałym adresem i wie, że pozostanie w tym miejscu na stałe. Zatem powinien się zameldować na pobyt stały. Natomiast jeśli pracownik mieszka pod innym adresem niż jego adres zameldowania i pozostanie pod tym adresem dłużej niż 3 miesiące ale nie chce zmieniać swojego adresu zameldowania, powinien zameldować się tam na pobyt czasowy.

Miejscem zamieszkania osoby fizycznej, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Adres zamieszkania jest naszym faktycznym adresem zamieszkania. Czyli miejsca, w którym aktualnie przebywamy na co dzień.

Adres korespondencyjny może się różnić od adresu zameldowania oraz adresu zamieszkania. Adres ten może być dowolny. Wskazanie przez pracownika adresu do korespondencji oznacza, że pracodawca będzie przesyłał korespondencję na podany adres. Podając adres korespondencji pracownik oświadcza, że ma realną szansę jej odebrania i zapoznania się z treścią przesłanej dokumentacji.

Z punktu widzenia pracodawcy najważniejszym adresem pracownika jest jego adres zamieszkania. Pracownik ma obowiązek wskazać adres zamieszkania oraz adres do korespondencji w kwestionariuszu dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Należy podkreślić, że adres zamieszkania jest adresem, który widnieje w treści umowy o pracę. Zgodnie bowiem z Rozporządzeniem w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika i wzorem umowy o pracę, adres zamieszkania jest tym adresem, który pracodawca powinien wskazać w treści umowy o pracę.

Adres zamieszkania w umowie o pracę

Pracownik może bardzo często zmieniać adres zamieszkania w trakcie zatrudnienia u danego pracodawcy. To mogłoby powodować po stronie pracodawcy konieczność każdorazowego przygotowywania aneksu do umowy, aktualizującej ten element treści umowy o pracę. W praktyce, pracodawcy nie dokonują takich aktualizacji. W przypadku dużych zakładów pracy mogłoby powodować generowanie ogromnej ilości dodatkowej pracy. Wystarczającym wydaje się przechowywanie w aktach osobowych pracownika kwestionariusza lub formularza zmiany danych, w których pracownik zaktualizował tę informację. Najczęściej adres wskazany przez pracownika w kwestionariuszu dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie jest adresem, który widnieje w treści umowy o pracę do momentu zakończenia trwania danej umowy o pracę.

Pracownik powinien pamiętać, aby informować pracodawcę o każdej zmianie jego danych osobowych. W tym o zmianie adresu zameldowania, zamieszkania oraz adresu do korespondencji.

Uwaga!

Pracownik, który nie poinformuje pracodawcy o zmianie adresu musi się przede wszystkim liczyć z tym, że wszelka dokumentacja zawierająca w treści adres pracownika będzie zawierała niezaktualizowaną daną. Ponadto w przypadku niezaktualizowanego adresu do korespondencji – pracownik nie będzie miał szansy zapoznania się z treścią ewentualnej korespondencji. Pracodawca będzie postępował zgodnie z prawem przesyłając ją na ostatni wskazany przez pracownika adres. Zmiana adresu często wiąże się ze zmianą Urzędu Skarbowego. Dlatego to w interesie pracownika jest aby powiadomić pracodawcę o zmianie adresu. Oczywiście żaden przepis nie nakazuje pracownikowi zgłoszenia zmiany adresu. Jednak to w interesie pracownika jest, aby powiadomić pracodawcę o tym fakcie 🙂

Podstawa prawna:

– Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380)

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U.2016.722)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U.1996.62.286)

Kategorie