17 października 2022|

Czy zleceniobiorca może być zatrudniony w dniu świątecznym?

W umowie ze zleceniobiorcą wskazano, że ma wykonywać pracę w liczbie 40h tygodniowo. Zleceniodawca wypłaca zleceniobiorcy wynagrodzenie zgodnie z liczbą wypracowanych godzin. W związku z takim, a nie innym układem kalendarza, zleceniobiorca wykonuje pracę zazwyczaj w takim samym wymiarze co pracownicy. W listopadzie 2022, wymiar czasu pracy pracownika w pełnym wymiarze wynosi: 160 godzin. Zleceniodawca prawdopodobnie wypracuje w listopadzie 176 godzin (4×40 + 16). Czy zleceniobiorca może wykonywać pracę w dniach świątecznych, 1 i 11 listopada? Czy należałoby jednak zlecić wykonanie pracy w liczbie 160 godzin, tak jak w przypadku pracowników pełnoetatowych?

Odpowiedź:

Dopuszczalne jest zawarcie w umowie zlecenia postanowienia określającego ilości godzin pracy w tygodniu. Strony umowy mogą uzgodnić, że realizacja umowy następować będzie w wymiarze 40 godzin tygodniowo. W takim przypadku zleceniobiorca może być zatrudniony w dniu świątecznym, a tym samym w listopadzie będzie mógł świadczyć pracę przez 176 godzin. Przepisy prawa nie regulują w żaden sposób kwestii związanych z czasem pracy zleceniobiorcy. To od zleceniobiorcy zależy, w jakim przedziale czasowym, w jakim dniu (roboczym czy świątecznym) wykonuje zlecone zadania.

Czas pracy zleceniobiorcy

Określenie czasu pracy w treści umowy zlecenie, nie jest wystarczające dla zakwalifikowania zlecenia jako umowy o pracę. Jeśli zleceniobiorca samodzielnie wykonuje zlecone mu zadania, a jego obecność w określonych godzinach jest konieczna dla zapewnienia właściwego funkcjonowania zleceniodawcy, to nie ma jednoznacznych podstaw do uznania, że zleceniobiorca wykonuje pracę w ramach stosunku pracy. Zleceniodawca może wyznaczyć zleceniobiorcy czas, w którym będzie on zobowiązany do wykonywania zlecenia. W takim przypadku rozliczanie czasu pracy zleceniobiorcy przypominać będzie rozliczanie czasu pracy pracowników. Zleceniodawca założy, że zleceniobiorca wykonuje pracę w określonym w umowie przedziale czasu.

Potwierdzanie liczby godzin pracy zleceniobiorcy

Przepisy umowy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę wprowadzają obowiązek potwierdzania liczby godzin faktycznie przepracowanych przez zleceniobiorcę.

Strony określają w umowie sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług. W przypadku gdy strony w umowie nie określą sposobu potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi przedkłada w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej informację o liczbie godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia.

Rejestracja godzin wykonania zlecenia, do prowadzenia której zobligowani są zleceniodawca lub zleceniobiorca dotyczyć powinna jedynie godzin faktycznie przepracowanych. Nie ma konieczności prowadzenia tzw. „zerowej” ewidencji, czyli ewidencji, w której nie odnotowuje się żadnych godzin wykonania zlecenia.

Umowa zlecenie a umowa o pracę

W razie konieczności zlecenia określonych czynności na rzecz dającego zlecenie (zleceniodawcy), zatrudnienie w ramach umowy cywilnoprawnej jest jak najbardziej uzasadnione. Umowa o świadczenie usług zawierana na podstawie art. 750 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeksu cywilnego, w związku z przepisami o zleceniu wiąże się przede wszystkim ze zobowiązaniem się przez przyjmującego zlecenie (zleceniobiorcy) do dokonania określonych czynności na rzecz dającego zlecenie (zleceniodawcy). Jest to więc umowa starannego działania.

W orzecznictwie przeważa pogląd, że to strony umowy podejmują decyzję o rodzaju łączącej je umowy, a także o jej treści, jednak należy pamiętać aby warunki wykonywania pracy w ramach umowy zlecenie nie pokrywały się z  warunkami zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy. Sposób wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia nie może być podobny do świadczenia pracy na podstawie umowy o pracę. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. 

Książka „Prawo pracy. First minute” 2022

Jeśli uważasz, że prawo pracy dotyczy również Ciebie i/lub zarządzasz zespołami to koniecznie zapoznaj się z moją publikację w formie książki oraz eBooka. Książka stanowi gotową odpowiedź dla pracodawców, osób zarządzających personelem oraz pracowników działów HR na konkretne, praktyczne pytania i wątpliwości związane z prawem pracy. 
To jedyna taka pozycja na rynku. Miła dla oka i pełna fachowej wiedzy popartej wieloletnim doświadczeniem. Idealna pozycja na prezent, nie tylko dla Ciebie ale również dla współpracowników lub podwładnych.
Sprawdź to:

https://sklep.kadrywpigulce.pl/produkt/ksiazka-prawo-pracy-first-minute-ebook-w-prezencie/
Kategorie