16 kwietnia 2023|

Czy zaliczkę na poczet wynagrodzenia można rozłożyć na raty?

Przepisy prawa pracy nie regulują wprost kwestii dotyczącej formalno prawnej dopuszczalności wypłaty wynagrodzenia za pracę w formie zaliczkowej. W związku z tym, że praktyka ta nie jest  jest sprzeczna z prawem ani z zasadami prawa pracy, w doktrynie i orzecznictwie dopuszcza się taką możliwość.

Z treści artykułu dowiesz się:

  • czy wypłacenie zaliczki jest potrąceniem należności w rozumieniu art. 87 § 1 pkt 3 Kodeksu pracy.
  • czy zaliczka wynagrodzenia jest pożyczką pracowniczą,
  • czy zaliczka wynagrodzenia może być rozłożona na raty,
  • czy można zaproponować pracownikowi inną formę wsparcia aniżeli zaliczkę wynagrodzenia,
  • jakie narzędzie pozwala na wypłatę wynagrodzenia w czasie rzeczywistym?

Wypłacenie zaliczki na poczet wynagrodzenia nie jest potrąceniem zaliczki w rozumieniu art. 87 § 1 pkt 3 ustawy Kodeks pracy. Na mocy tego przepisu, z wynagrodzenia za pracę – po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego, w rozumieniu ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania – podlegają potrąceniu tylko konkretne należności, w tym zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi.

W wyroku z dnia 24 lipca 2001 r., I PKN 552/00, OSNP 2003, nr 12, poz. 291, Sąd Najwyższy stwierdził, że zaliczką nie jest część wynagrodzenia wypłaconego na poczet przyszłej pensji przed terminem jego płatności. Ponadto przez zaliczki, o jakich mowa w art. 87 § 1 pkt 3 Kodeksu pracy, rozumieć należy kwoty pieniężne wypłacone pracownikowi i pobrane przez niego do rozliczenia przeznaczone przede wszystkim na pokrycie obciążających pracodawcę wydatków związanych z wykonywaniem pracy. Pobrana przez pracownika zaliczka pieniężna jest mieniem powierzonym mu do wyliczenia.

Zaliczka a pożyczka pracownicza

W związku z powyższym, wypłacanie pracownikom zaliczek na poczet należnego wynagrodzenia za pracę uznać należy za dopuszczalne. W większości przypadków, zaliczka taka jest traktowana jako pożyczka pracownicza, o którą należy każdorazowo składać wniosek do pracodawcy. Wynagrodzenie, a raczej jego część wypłacona przed zakończeniem okresu, za które jest należne wynagrodzenie podlegają zarachowaniu na poczet wynagrodzenia należnego za ten okres.

O tym jaka jest różnica między pożyczką pracowniczą, a wypłatąTeraz pisałam w odrębnym wpisie: https://kadrywpigulce.pl/pozyczka-pracownicza/ 

Rozłożenie zaliczki na raty

Z kolei konstrukcja rozłożenia zaliczki na poczet należnego pracownikowi wynagrodzenia za pracę na raty jest dość intrygująca. Jeśli pracodawca wypłaca pracownikowi “zaliczkowo” część wynagrodzenia przed terminem jego wymagalności, to w konsekwencji w terminie wypłaty powinien wypłacić pozostałą część tego wynagrodzenia. 

Na podstawie jakich przepisów, na jakich zasadach i w jakim trybie pracodawca mógłby rozłożyć zaliczkę wynagrodzenia na raty? Zdaniem Autorki najbardziej prawidłowym działaniem byłoby założenie, że pracodawca udziela pracownikowi przez wskazany okres zaliczek na poczet wynagrodzenia za pracę – każdej w tej samej części kwoty wyjściowej, np. 1500 zł traktowanej jaka rata wypłacana w stałej wysokości. Każda z tych zaliczek miałaby być udzielana przed terminem wypłaty wynagrodzenia za pracę i rozliczana wraz z nadejściem tego terminu.

Zaliczkę taką traktować należy jako przychód pracownika ze stosunku pracy.

Znamy różne elastyczne formy zatrudnienia do których zalicza się np. umowy cywilnoprawne, umowy okresowe, praca w niepełnym wymiarze godzin, praca zdalna. Czym jest w takim razie model zatrudnienia?

Dla zleceniobiorcy wypłataTeraz

Innym rozwiązaniem na otrzymanie na konto bankowe wynagrodzenia w terminie wcześniejszym aniżeli właściwy termin wynagrodzenie to dostęp do narzędzia, do aplikacji która umożliwia samodzielną wypłatę wynagrodzenia już po minucie wykonywania pracy! Zleceniobiorcy coraz częściej korzystają z narzędzi umożliwiających im wcześniejszą wypłatę wynagrodzenia.  Zleceniodawca, który umożliwia wypłatę wypracowanego wynagrodzenia w dowolnym dla nich momencie, zwalnia się tym samym z zobowiązania do zapłaty całości lub części wynagrodzenia w konkretnym terminie wypłaty. Aby zleceniobiorca mógł skorzystać z takiego narzędzia to pracodawca musi zapewnić do niego dostęp. W modelu wypłatyTeraz mamy do czynienia ze standardową listą płac, która dzięki zaprojektowaniu zgodnego z przepisami systemowi w aplikacji – automatycznie ją generuje każdorazowo gdy pracownik zdecyduje się na wcześniejszą wypłatę. Pracodawca płaci tylko jedną, zbiorczą fakturę na koniec miesiąca. 

Niewątpliwie dużą rolę w pozyskiwaniu kandydatów odgrywa rozpoznawalność marki, więc już dziś firmy powinny pracować nad budowaniem wizerunku rozwijającego się, odpowiedzialnego pracodawcy.  Dowiedz się z mojego artykułu jakie to innowacyjne pomysły oparte na technologi mają sprawiać, że proces zatrudnienia staje się  niezwykle szybki i w maksymalnie możliwy sposób odciąża kandydatów do pracy w kwestiach formalnych, niejednokrotnie umożliwiając zdobycie nowej pracy bez wychodzenia z domu. 

Powstaje pytanie, czy pracownicy chcący korzystać z dostępu do wypracowanego wynagrodzenia w terminie wyprzedzającym termin wypłaty mogą korzystać z takiego narzędzia?

Jeśli chcesz poznać odpowiedź na to pytanie, skontaktuj się z nami: kadrywpigulce@gmail.com

Zabrzmiało ciekawie, prawda? Jeśli korzystasz ze współpracy z agencjami pracy tymczasowej oraz interesuje Cię wdrożenie takiego rozwiązania, koniecznie daj mi o tym znać: kadrywpigulce@gmail.com Jeśli szukasz szybkiego dostępu do personelu, bez konieczności tracenia czasu na wydłużoną komunikację, to to rozwiązanie jest dla Ciebie!

Podcast Kadry w pigułce

Podcast dla każdego. Nie musisz znać się na prawie pracy. Nie musisz być specjalistą w tym obszarze. Ważne jest to, że jesteś aktywnym uczestnikiem rynku pracy. Zatrudniając albo będąc zatrudnionym wpływasz na jego zmiany.

Posłuchaj i dołącz do podcastu!

Nowelizacja ustawy Kodeks pracy koncentruje się wokół dwóch zagadnień: – przejrzystości warunków pracy oraz – określenia nowych praw podmiotowych, szczególnie związanych z równowagą między życiem zawodowym a prywatnym, dla wszystkich zatrudnionych objętych nowelizacją.

Z treści tego odcinka dowiesz się o zmianach w:

  • umowach na okres próbny – 4:26:20
  • umowach na czas określony – 11:16:02
  • treści umów o pracę – 14:33:00
  • informacji o warunkach zatrudnienia – 20:30:08
Kategorie