24 września 2023|

Wynagrodzenie w 2024 brutto ile to netto

Od 1 stycznia zacznie obowiązywać nowa, podwyższona stawka wynagrodzenia minimalnego. Niewątpliwie, określenie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ma zapewnić gwarancje godziwego wynagrodzenia za pracę (art. 13 Kodeksu pracy).

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalna wysokość stawki godzinowej określona jest przepisami rozporządzenia i jest to kwota brutto. Wynagrodzenie brutto to wynagrodzenie przed potrąceniami składkowo-podatkowymi. 

Wynagrodzenie w 2024 brutto

Na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r.

 • od dnia 1 stycznia 2024 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 4242 zł
 • od dnia 1 stycznia 2024 r. ustala się minimalną stawkę godzinową w wysokości 27,70 zł
 • od dnia 1 lipca 2024 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 4300 zł
 • od dnia 1 lipca 2024 r. ustala się minimalną stawkę godzinową w wysokości 28,10 zł.

Godnym uwagi jest fakt, że pracownicy co do zasady, otrzymują wynagrodzenie na wskazane przez nich konto bankowe. To wynagrodzenie wypłacane jest w kwocie netto, która potocznie nazywana jest wynagrodzeniem “na rękę”.

Maraton zmian w Kodeksie pracy. Pracodawcy wskazują największe problemy.

Z treści artykułu dowiesz się:

 • jaki sposób ustalić wysokość wynagrodzenia netto w 2024?
 • jak przeliczyć wynagrodzenie brutto na netto od 1 stycznia 2024?
 • co zrobić, żeby obliczyć wynagrodzenie netto?
 • jakie są poszczególne etapy przeliczania wynagrodzenia brutto na netto w 2024?
 • w jakiej wysokości odliczyć składki na ubezpieczenia społeczne?
 • jak ustalić podstawę składki zdrowotnej?
 • co zrobić, by ustalić wysokość podstawy obliczenia zaliczki na podatek?
 • jak obliczyć podatek?

Jak obliczyć wynagrodzenie?

Ustalenie wysokości wynagrodzenia netto nie jest takie oczywiste. Wymaga wiedzy i umiejętności praktycznych przeliczania wynagrodzenia zgodnie z przepisami. Przy ustalaniu kwoty wynagrodzenia do wypłaty (netto) należy uwzględnić kilka zmiennych, które wynikają z indywidualnej sytuacji pracownika.  Aby ustalić wysokość wynagrodzenia netto konieczne jest odliczenie pewnych danin od wynagrodzenia brutto. 

Co do zasady, od wynagrodzenia brutto pracownika należy dokonać odliczenia zarówno składek ZUSowskich jak i podatku. Istnieją wyjątki od tej zasady. W związku z powyższym, aby ustalić wysokość wynagrodzenia netto konieczne jest przyjęcie pewnych założeń.

Przyjmijmy, że pracownik jest wynagradzany kwotą minimalnego wynagrodzenia za pracę, która od 1 stycznia 2024 wynosi:  4242  zł brutto; jest w wieku powyżej 26 lat, przysługuje kwota zmniejszająca podatek, podstawowe koszty uzyskania przychodu i pracownik nie przystąpił do PPK.

Odliczenie składek społecznych

[I etap]

Kolejność dokonywanych działań przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia netto jest kluczowa i wynika z przepisów. W pierwszej kolejności należy od ustalonego wynagrodzenia brutto przysługującemu pracownikowi odliczyć składki na ubezpieczenia społeczne. W przypadku zatrudnienia pracowniczego, tj. na podstawie umowy o pracę składki zusowskie są odprowadzane obowiązkowo od kilku ubezpieczeń, tj. składki:

 • emerytalnych (9,76% kwoty brutto),
 • rentowej (1,5% kwoty brutto),
 • chorobowej (2,45% kwoty brutto)

łącznie wysokość procentowa składek koniecznych do potrącenia wynosi 13,71% wynagrodzenia brutto. W przypadku wynagrodzenia w kwocie 4242  zł, to kwota = 581,58 zł

Wysokość podstawy wymiaru składki zdrowotnej

[II etap]

Składki społeczne to nie jedyne składki, które należy potrącić z wynagrodzenia pracownika. Po odjęciu wysokości składek społecznych (13,71%) od kwoty brutto wynagrodzenia ustalamy wysokość podstawy wymiaru składki zdrowotnej.

Działanie wygląda dokładnie tak: 4242 brutto – 581,58 zł  = 3 660,42 zł 

9% składka zdrowotna

[III etap]

Ustalenie 9% składki zdrowotnej koniecznej do odliczenia od wynagrodzenia bazuje na zastosowaniu uprzednio ustalonej podstawy wymiaru składki zdrowotnej. Podstawa składki zdrowotnej x 9%, tj. 3 660,42 x 9% = 329,44 zł

Od 2022 r. płatnik nie zmniejsza obliczonej zaliczki na podatek o kwotę stanowiącą 7,75% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. Przepis art. 27b u.p.d.o.f. a także ust. 3b w art. 32 u.p.d.o.f. zostały uchylone.

Podstawa obliczenia zaliczki

[IV etap]

Po ustaleniu wysokości składek zusowskich, należy ustalić podstawę obliczenia zaliczki. Na tym etapie przyjmujemy dwa założenia:

 • koszty uzyskania przychodu pracownika ustalone zostały na poziomie 250 zł (a nie 300 zł) oraz, 
 • przysługuje kwota zmniejszająca podatek

Od podstawy wymiaru składki zdrowotnej odejmujemy koszty uzyskania przychodu, tj.

 3 660,42 zł – ^250 zł = 3410,42 po zaokrągleniu 3410 zł 

W tym miejscu nie możemy zapomnieć o dokonaniu zaokrąglenia wyniku do pełnych złotówek. Na podstawie przepisów art. 63 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa z 29.08.1997 r.:
– podstawę opodatkowania,
– kwotę podatku,

zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

^Domyślnie, pracodawca stosuje w obliczeniach koszty uzyskania przychodu w wysokości 250 zł. Jeżeli pracownik złoży oświadczenie o spełnianiu warunków uprawniających go do stosowania względem niego podwyższonych kosztów uzyskania przychodu, pracodawca nalicza koszty w wysokości 300 zł.

Od 1.01.2023 r. podatnik może złożyć wniosek o obliczanie zaliczek bez stosowania miesięcznych kosztów uzyskania przychodów:

 • podstawowych (250 zł) lub
 • podwyższonych (300 zł) 

Wysokość podatku

[V etap]

Po ustaleniu podstawy zaliczki przychodzi czas na ustalenie wysokości podatku. Podstawę obliczenia podatku mnożymy razy ^12% podatek, a następnie od tej kwoty odejmujemy *kwotę zmniejszającą podatek, tj. 3410 x 12% = 409,20 zł – 300 zł = 109,20 zł po zaokrągleniu 109 zł (w tym miejscu dokonujemy kolejnego zaokrąglenia do pełnych złotówek).

* Od 1 stycznia 2023 Podatnik, może dzielić 1/12 kwoty zmniejszającej podatek maksymalnie na trzy kwoty i upoważnić w związku z tym do jej stosowania maksymalnie trzech płatników. W zależności od tego ilu płatnikom podatnik złoży oświadczenie, w oświadczeniu o stosowaniu pomniejszenia podatnik wskazuje, że płatnik jest uprawniony do pomniejszenia zaliczki o kwotę stanowiącą

 • 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (300 zł) albo
 • 1/24 kwoty zmniejszającej podatek (150 zł), albo
 • 1/36 kwoty zmniejszającej podatek (100 zł)

– art. 31b ust. 3 u.p.d.o.f. – obowiązuje od 1.01.2023 r.

Obliczenie wynagrodzenia netto

[VI etap]

Ostatni etap w ustalaniu wynagrodzenia netto to odjęcie wszystkich danin, które należy odprowadzić do zakładu ubezpieczeń społecznych oraz urzędu skarbowego od wynagrodzenia brutto, tj. 

4242 zł – 581,58 zł – 329,44 zł – 109 zł = 3221,98 zł

Kwota wynagrodzenia, która zostanie przelana na konto bankowe pracownika to kwota = 3221,98 zł

Wynagrodzenie może być przekazane do rąk pracownika jedynie na jego pisemny wniosek.

Pracownik wychowujący dziecko, do ukończenia przez nie 8 roku życia, może złożyć wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej o zastosowanie do niego elastycznej organizacji pracy. Pobierz wzór dokumentu.

Nowa stawka wynagrodzenia

Od 1 lipca 2023 wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ponownie zostanie zwiększona:

 • 4300 zł x 13,71% = 589,53 zł
 • 4300 zł – 589,53 zł = 3710,47 zł
 • 3710,47 zł x 9% = 333,94 zł
 • 3710,47 zł – ^250 zł = 3460,47 po zaokrągleniu 3460 zł 
 • 3460 zł x 12% = 415,20 zł  – 300  = 115,20 zł po zaokrągleniu 115 zł 

Kwota netto:
4300 zł – 589,53 zł – 333,94 zł – 115 zł = 3261,53 zł

Pobierz darmowy e-book

Dowiedz się jakie zmiany w przepisach prawa pracy zaczną obowiązywać w 2024 roku.

W kadrach i płacach istnieje wiele obszarów, na które trzeba zwracać szczególną uwagę. Już teraz warto przygotować się na nadchodzący rok i poznać najważniejsze modyfikacje z zakresu regulacji szeroko rozumianego prawa pracy.

Kategorie