28 września 2023|

Kadry i płace – o czym musisz pamiętać w październiku 2023?

Kadry i płace: o czym musisz pamiętać w październiku 2023? – to cykl artykułów dzięki którym o niczym nie zapomnisz. Liczba dni kalendarzowych w październiku 2023 to 31 dni. Październik to 4 pełne tygodnie i 2 dni (30-31 października). Liczba dni pracujących w październiku wynosi 22.

Sposób obliczania wymiaru czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym został wskazany w art. 130 § 1 Kodeksu pracy i wygląda on następująco:

 1. należy pomnożyć 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a następnie
 2. dodać do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku,
 3. każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

Wymiar czasu pracy w październiku 2023 wynosi 176 godzin, zgodnie z wyliczeniem:

 • (4 tyg. x 40 godz.) = 160 godzin
 • 160 godzin + (2 dni wystające x 8 godzin) = 160 godzin + 16 godzin = 176 godzin

W związku z powyższym dodatek do wynagrodzenia za pracę w nocy wynosi:

 • 4,o9 zł zgodnie z wyliczeniem: 3600 zł brutto/176 godziny = 20,45 zł
 • 20,45 zł x 20% = 4,09 zł

Pamiętaj! Urlop zaległy – pracodawca może być ukarany jeśli go nie udzieli!

5 października – wpłata należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, FP oraz FGŚP oraz przesłanie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, imiennych raportów miesięcznych ZUS RCA przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe

Wpłata należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz przesłanie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, imiennych raportów miesięcznych ZUS RCA przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe

Płatnik składek przesyła w tym samym terminie deklarację rozliczeniową (ZUS DRA), imienne raporty miesięczne (ZUS RCA) oraz opłaca składki za dany miesiąc, nie później niż:

–do 5 dnia następnego miesiąca – dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

6 października – złożenie DG-1 Meldunek o działalności gospodarczej

Meldunek należy składać do GUS raz w miesiącu do 5. dnia roboczego po każdym miesiącu z danymi za miesiąc poprzedni.

7 października – zamiana telepracy na pracę zdalną

9 października – Z-05 Badanie popytu na pracę

Raz w kwartale do 9 października 2023 r. za III kwartał 2023 r.

12 października – Z-03 Sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach

Raz w kwartale do 12 października 2023 r. za trzy kwartały 2023 r.

16 października – wpłata należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, FP, FGŚP oraz przesłanie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA oraz imiennego raportu miesięcznego ZUS RCA przez płatników składek posiadających osobowość prawną

Płatnik składek przesyła w tym samym terminie deklarację rozliczeniową (ZUS DRA), imienny raport miesięczny (ZUS RCA) oraz opłaca składki za dany miesiąc, nie później niż do 15 dnia następnego miesiąca – dla płatników składek posiadających osobowość prawną (spółek kapitałowych (spółek akcyjnych i spółek z o.o.), spółdzielni, stowarzyszeń, fundacji).

16 października – przelew do instytucji finansowej wpłat na PPK obliczonych i pobranych we wrześniu

Pierwsze wpłaty oblicza się i pobiera się od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po powstaniu stosunku prawnego wynikającego z umowy o prowadzenie PPK. Pierwsze wpłaty są dokonywane w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane.

Podmiot zatrudniający jest obowiązany do obliczenia i dokonania wpłat do wybranej instytucji finansowej finansowanych przez ten podmiot oraz do obliczenia, pobrania od uczestnika PPK i dokonania wpłat do wybranej instytucji finansowej wpłat finansowanych przez uczestnika PPK.

Wpłaty finansowane przez podmiot zatrudniający są obliczane, a wpłaty finansowane przez uczestnika PPK są obliczane i pobierane od uczestnika PPK w terminie wypłaty wynagrodzenia przez podmiot zatrudniający.

Wpłaty dokonywane są w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane.

20 października – wpłata należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, FP, FGŚP oraz przesłanie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA oraz imiennego raportu miesięcznego ZUS RCA przez pozostałych płatników składek (np. opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, spółki osobowe (jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne)).

Płatnik składek przesyła w tym samym terminie deklarację rozliczeniową (ZUS DRA), imienny raport miesięczny (ZUS RCA) oraz opłaca składki za dany miesiąc, nie później niż do 20 dnia następnego miesiąca, dla pozostałych płatników składek, np. opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, spółek osobowych (jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo-akcyjnych).

20 października – złożenie miesięcznej informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, o symbolu INF-1

Pracodawcy osiągający wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6% składają Zarządowi Funduszu informacje miesięczne (INF-1) odpowiednio o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, o zatrudnieniu i kształceniu osób niepełnosprawnych lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Obowiązek ten dotyczy również domów pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, hospicjów w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, publicznych i niepublicznych jednostek organizacyjnych, których wyłącznym przedmiotem prowadzonej działalności jest rehabilitacja społeczna i lecznicza osób niepełnosprawnych, edukacja osób niepełnosprawnych lub opieka nad osobami niepełnosprawnymi.

Informacja miesięczna składana jest w terminie do dnia 20. miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy informacja.

W przypadku składania informacji INF-1 po raz pierwszy lub w przypadku zmiany danych ewidencyjnych należy dołączyć do niej informację INF-Z.

20 października – zapłata składki na PFRON

Pracodawcy dokonują wpłat na PFRON w terminie do dnia 20 następnego miesiąca po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności powodujące powstanie obowiązku wpłat, składając równocześnie Zarządowi Funduszu deklaracje miesięczne i roczne poprzez teletransmisje danych w formie dokumentu elektronicznego według wzoru ustalonego, w drodze rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 29.09.2021 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz Dz.U. z 2021 r. poz. 1939).

20 października – zaliczka na podatek dochodowy od pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz z tytułu umów zlecenia i o dzieło za wrzesień

Zakłady pracy są obowiązane obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy:

 • od pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz
 • z tytułu umów zlecenia i o dzieło.

Kwoty pobranych zaliczek na podatek przekazują w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki. Kwoty pobranych zaliczek wpłacane są na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania. Jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

20 października – złożenie miesięcznej deklaracji wpłat DEK-I-0, DEK-I-A, DEK-I-B, DEK-II-a, DEK-II-b oraz rozliczenie wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

złożenie miesięcznej deklaracji wpłat DEK-I-0, DEK-I-A, DEK-I-B, DEK-II-a, DEK-II-b oraz rozliczenie wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

25 października – złożenie Wn-D oraz INF-D-P dotyczących dofinansowania wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych za sierpień

Pracodawca, w celu uzyskania ze środków PFRON miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, składa Funduszowi:

 • miesięczne informacje o wynagrodzeniach, zatrudnieniu, stopniach i rodzaju niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych;
 • wniosek o wypłatę miesięcznego dofinansowania za dany miesiąc.

Informacje i wniosek pracodawca przekazuje w formie dokumentu elektronicznego. Odbywa się to przez teletransmisję danych oraz pobiera drogą elektroniczną potwierdzenie wysłanej informacji lub wniosku. Pracodawca może przekazać informacje i wniosek również w formie dokumentu pisemnego.

Pracodawca składa wniosek Wn-D wraz z informacją INF-D-P w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą.

29 października – zmiana czasu z letniego na zimowy

31 października – złożenie wniosku Wn-U-G przez rencistów prowadzących działalność gospodarczą

wniosek o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne za dany miesiąc składa:

 • osoba niepełnosprawna, która wykonuje działalność gospodarczą,
 • niepełnosprawny rolnik lub
 • rolnik zobowiązany do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika, któremu przysługuje refundacja składek na ubezpieczenia społeczne ze środków PFRON.

Kategorie