3 grudnia 2023|

Świadczenia dla pracowników przed Wigilią 2023

Wybór formy prezentu dla pracowników czy kontrahentów może być uzależniony od kwestii podatkowej. U wielu pracodawców funkcjonuje też Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. 

Świadczenie z ZFŚSPodatekZUS
Świadczenia rzeczowe, np. paczki świąteczne Nie – do kwoty 2000 zł *Tak – powyżej kwoty 2000 zł w roku podatkowymNie
Bony, talonyTakNie
ZapomogiNieNie
Świadczenia dla emerytów, rencistów oraz byłych pracowników**Tak, powyżej kwoty 4500 złNie

*Kwota 2000 zł wynika z przepisów o odwołaniu stanu epidemii Covid-19. Paczki są zwolnione z opodatkowania pod warunkiem, że ich wartość (łącznie z innymi świadczeniami rzeczowymi i pieniężnymi) nie przekracza 2000 zł oraz zostanie całkowicie sfinansowana ze środków ZFŚS. W 2024 roku limit wróci do poziomu 1000 zł.

*** Świadczenie dla byłych pracowników są zwolnione z podatku nie zależnie od źródła finansowania tj. środki z ZFŚS czy też środki obrotowe.

Paczki

Paczki świąteczne mogą zostać w całości sfinansowane ze środków ZFŚS. Jeśli pracodawca przyznając je, uwzględnił sytuację materialną każdego pracownika, to od wartości paczek pracodawca nie opłaca składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Paczki – podatek

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia pracodawca zakupił paczki dla uprawnionych pracowników. Zakup paczek został sfinansowany ze środków ZFŚS. Wartość przekazanych paczek została uzależniona od sytuacji materialnej pracowników. Jeden z pracowników otrzymał w trakcie roku kalendarzowego świadczenia rzeczowe finansowane z ZFŚS w wysokości 200 zł. Wartość paczki, jaką pracownik otrzyma w grudniu wynosi 1000 zł. Opodatkowaniu będzie podlegała kwota 200 zł (1200 zł -1000 zł = 200 zł).

Bony i talony

Pracodawca może kupić bony, talony ze środków ZFŚS pod warunkiem, że taką możliwość dopuszcza regulamin korzystania ze środków z ZFŚS. Przykładowy zapis z regulaminu ZFŚS: „w okresie Świąt Wielkanocnych oraz Świąt Bożego Narodzenia komisja socjalna w porozumieniu z pracodawcą może zdecydować o przyznaniu pomocy materialnej uprawnionym pracownikom w postaci talonów/bonów towarowych. Za każdym razem wartość przyznawanych bonów/talonów będzie uzależniana od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej danej osoby”.

Bony i talony – zus

Zakup bonów, talonów został zrealizowany zgodnie z zapisami ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych to wówczas zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe taki przychód jest wyłączony z podstawy wymiaru składek.
Wartości bonów/ talonów sfinansowanych z ZFŚS nie uwzględnia się także w podstawie wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne (art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

Bony i talony – podatek

Wolna od podatku dochodowego jest wartość rzeczowych świadczeń otrzymywanych przez pracownika, sfinansowanych w całości ze środków ZFŚS – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1000 zł. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, iż rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi.

Zapomogi

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zapomoga pieniężna sfinansowana ze środków ZFŚS w całości jest wolna od składek na ZUS.

Zapomogi – podatek

Wolne od podatku dochodowego są zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci:

a) z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, z funduszy związków zawodowych lub zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra – niezależnie od ich wysokości,

b) z innych źródeł – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 6000 zł (limit zwolnienia w okresie od 2020 r. do końca roku podatkowego, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19 (tj. do 31.12.2023 r.), wynosi 10 000 zł).

Świadczenia dla emerytów i rencistów

Świadczenia wypłacane emerytom i rencistom są zwolnione ze składek ZUS

Wolne od podatku dochodowego są świadczenia otrzymywane przez emerytów lub rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od związków zawodowych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 4500 zł.

Przepis ten zwalnia od podatku wyłącznie świadczenia o charakterze rzeczowym oraz ekwiwalenty pieniężne w zamian tych świadczeń, a więc m.in. paczki oraz bony, talony (art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Pobierz darmowy e-Book

Przegląd zmian, czyli informator kadrowo-płacowy 2024 dla pracodawców

Dowiedz się jakie zmiany w przepisach prawa pracy zaczną obowiązywać w nadchodzącym roku.

Kategorie