8 lutego 2022|

Różnice między umową o pracę a pracą tymczasową

Różnice między umową o pracę, a pracą tymczasową wynikają z uregulowań dwóch odmiennych ustaw.

Umowa o pracę tymczasową to umowa funkcjonująca na podstawie przepisów ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, a umowa o pracę na podstawie ustawy – Kodeks pracy.

Z treści artykułu dowiesz się:

 • w jaki sposób odróżnić umowę o pracę od umowy tymczasowej, 
 • jakie podmioty są stronami poszczególnych umów,
 • w jakim przypadku mają zastosowanie poszczególne umowy,
 • na jakie okresy można zawrzeć umowę o pracę, a na jakie umowę o pracę tymczasową,
 • jakie są limity zatrudnienia na podstawie umowy o pracę i umowy o pracę tymczasową,
 • czy liczba dni urlopu wypoczynkowego jest ustala w tożsamy sposób,
 • jaki jest okres wypowiedzenia umowy o pracę i umowy o pracę tymczasową,
 • w jaki sposób ustalić wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w ramach umowy o pracę, a w jaki sposób na podstawie umowy o pracę tymczasową.

Umowa o pracę, a umowa o pracę tymczasową

Zgodnie z art. 22 Kodeksu pracy, przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

Stronami zawartej umowy na podstawie stosunku pracy są pracownik i pracodawca.

Natomiast przy zawieraniu umowy o pracę tymczasową biorą udział trzy podmioty: agencja pracy tymczasowej, która zatrudnia pracownika tymczasowego i kieruje go na podstawie skierowania wydanego na określony czas do danego pracodawcy użytkownika. Pracodawca użytkownik to pracodawca, który korzysta z usług agencji pracy tymczasowej i zatrudnia na określony czas pracownika tymczasowego kierowanego do  z tejże agencji.

Zastosowanie umów

Praca tymczasowa polega na wykonywaniu na rzecz danego pracodawcy użytkownika, przez okres nie dłuższy niż wskazany w ustawie, zadań:

a) o charakterze sezonowym, okresowym, doraźnym lub

b) których terminowe wykonanie przez pracowników zatrudnionych przez pracodawcę użytkownika nie byłoby możliwe, lub

c) których wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez pracodawcę użytkownika.

Umowa o pracę może być zawierana w każdym przypadku, niezależnie od rodzaju wykonywanej pracy przez pracownika, niezależnie od stanowiska, na którym ma być zatrudniony czy zatrudnienia w ramach pełnionej funkcji. 

Umowę o pracę zawiera się na okres próbny, na czas nieokreślony albo na czas określony.

Umowę o pracę na okres próbny, nieprzekraczający 3 miesięcy, zawiera się w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia w celu wykonywania określonego rodzaju pracy.

Ponowne zawarcie umowy o pracę na okres próbny z tym samym pracownikiem jest możliwe:

1) jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy;

2) po upływie co najmniej 3 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę, jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania tego samego rodzaju pracy; w tym przypadku dopuszczalne jest jednokrotne ponowne zawarcie umowy na okres próbny.

Czas trwania umów

Czas trwania umowy o pracę tymczasowej został uregulowany przepisami ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

Agencja pracy tymczasowej może skierować danego pracownika tymczasowego do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy użytkownika przez okres nieprzekraczający łącznie 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy.

Analogicznie, pracodawca użytkownik może korzystać z pracy tego samego pracownika tymczasowego przez okres nieprzekraczający łącznie 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy.

W jaki sposób zliczać limity zatrudnienia pracownika tymczasowego? Sprawdź na przykładach: https://kadrywpigulce.pl/kontrola-limitow-pracy-tymczasowej/ 

Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech.

Liczba umów i czas trwania umowy lub umów zawieranych na czas określony jest ograniczona przepisami. Umowa o pracę zawierana na czas określony może być zawierana ponad wskazane limity w:

 1. celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
 2. celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,
 3.  celu wykonywania pracy przez okres kadencji,
 4. przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie

– jeżeli ich zawarcie w danym przypadku służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy.

Każdy pracodawca użytkownik musi dbać o to, by w jego firmie pracownicy tymczasowi pracowali zgodnie z przepisami. Jeśli tego nie zrobi, poniesie konsekwencje prawne i finansowe. Za niewiedzę można sporo zapłacić, dlatego warto być na bieżąco. Jobel.pro został opracowany ze świadomością wyzwań, które towarzyszą pracodawcom użytkownikom. 

Urlop wypoczynkowy

Wymiar urlopu pracownika wynosi:

 • 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat;
 • 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Natomiast pracownikowi tymczasowemu przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze dwóch dni za każdy miesiąc pozostawania w dyspozycji jednego pracodawcy użytkownika lub więcej niż jednego pracodawcy użytkownika; urlop nie przysługuje za okres, za który pracownik wykorzystał u poprzedniego pracodawcy urlop wypoczynkowy przysługujący na podstawie odrębnych przepisów.

Agencja pracy tymczasowej i pracodawca użytkownik mogą uzgodnić wykorzystanie przez pracownika tymczasowego urlopu wypoczynkowego, w całości lub w części, w okresie wykonywania pracy tymczasowej na rzecz tego pracodawcy użytkownika, ustalając zarazem tryb udzielenia tego urlopu.

Jeżeli okres wykonywania pracy na rzecz danego pracodawcy użytkownika obejmuje 6 miesięcy lub okres dłuższy, pracodawca użytkownik jest obowiązany umożliwić pracownikowi tymczasowemu wykorzystanie w tym okresie urlopu wypoczynkowego, udzielając, w terminie uzgodnionym z tym pracownikiem, czasu wolnego od pracy w wymiarze odpowiadającym przysługującemu temu pracownikowi urlopowi wypoczynkowemu.

Okres wypowiedzenia

Okresy wypowiedzenia kodeksowej umowy o pracę zostały ściśle określone w treści ustawy.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi:

1) 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni;

2) 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie;

3) 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

1) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;

2) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;

3) 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

W umowie o pracę tymczasową strony mogą przewidzieć możliwość wcześniejszego rozwiązania tej umowy przez każdą ze stron:

 1. za trzydniowym wypowiedzeniem, gdy umowa o pracę została zawarta na okres nieprzekraczający 2 tygodni;

2) za jednotygodniowym wypowiedzeniem, gdy umowa o pracę została zawarta na okres dłuższy niż 2 tygodnie.

Umowa o pracę zawarta z pracownikiem tymczasowym rozwiązuje się z upływem ustalonego między stronami okresu wykonywania pracy tymczasowej na rzecz danego pracodawcy użytkownika.

Pracodawca użytkownik, który zamierza zrezygnować z wykonywania pracy przez pracownika tymczasowego przed upływem okresu wykonywania pracy tymczasowej uzgodnionego z agencją pracy tymczasowej, zawiadamia agencję pracy tymczasowej na piśmie o przewidywanym terminie zakończenia wykonywania pracy tymczasowej przez pracownika tymczasowego, w miarę możliwości z wyprzedzeniem uwzględniającym obowiązujący strony umowy o pracę okres wypowiedzenia tej umowy.

BHP i badania lekarskie

Pracodawca zarówno w przypadku pracowników jak i pracowników tymczasowych, ma obowiązek umożliwiać wykonywanie pracy w warunkach realizowanych z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracodawca użytkownik, podobnie jak pracodawca w stosunku do pracowników dostarcza pracownikowi tymczasowemu odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej, zapewnia napoje i posiłki profilaktyczne, przeprowadza szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ustala okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy, przeprowadza ocenę ryzyka zawodowego oraz informuje o tym ryzyku.

Do sposobu i terminów przeprowadzania szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pracownika tymczasowego oraz badań profilaktycznych, stosuje się przepisy Kodeksu pracy

Wynagrodzenie

Wysokość wynagrodzenia pracownika uzależniona jest od decyzji pracodawcy. Pracodawca użytkownik również decyduje o wysokości wynagrodzenia pracownika tymczasowego.

Zarobki pracownika tymczasowego powinny być analogiczne do wynagrodzeń osób, które są zatrudnione na tym samym stanowisku bezpośrednio przez pracodawcę użytkownika.

Pracodawca użytkownik informuje agencję pracy tymczasowej na piśmie o wynagrodzeniu za pracę, której wykonywanie ma być powierzone pracownikowi tymczasowemu, oraz o wewnętrznych regulacjach dotyczących wynagradzania obowiązujących u danego pracodawcy użytkownika, a na wniosek agencji pracy tymczasowej przedstawia do wglądu treść tych regulacji. 

Umowa o pracę oraz umowa o pracę tymczasową zdecydowanie różnią od siebie. Pracodawcy korzystają z różnego rodzaju umów w zatrudnieniu. Zatrudnienie pracowników tymczasowych jest szybkim i skutecznym sposobem na pozyskanie pracowników.

Pracodawca użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania limitu zatrudnienia. Każdy pracodawca użytkownik musi dbać o to, by w jego firmie pracownicy tymczasowi pracowali zgodnie z przepisami. Jeśli tego nie zrobi, poniesie konsekwencje prawne i finansowe. Za niewiedzę można sporo zapłacić, dlatego warto być na bieżąco. Jobel.pro został opracowany ze świadomością wyzwań, które towarzyszą pracodawcom użytkownikom. 

Jobel.pro

Czujesz, że tracisz kontrolę nad rejestrem pracowników tymczasowych? Być może zastanawiasz się w jaki sposób liczyć limit ich zatrudnienia u pracodawcy użytkownika? Rozumiemy Twoje zagubienie. Wiemy jak stresujące może być stosowanie przepisów w praktyce. Pozwól, że pomożemy! Udostępniamy (zupełnie za darmo) przestrzeń, dzięki której już się nie pogubisz.

Kategorie