13 sierpnia 2017|

Przeniesienie urlopu wypoczynkowego na kolejną umowę

Generalną i podstawową zasadą obowiązującą wszystkich pracodawców jest wypłata pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego w przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.
Istnieje jednak od tej zasady pewien wyjątek wskazany w art. 171 § 3 Kodeksu pracy.

Zgodnie z powołanym przepisem, pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego w przypadku gdy strony postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.


Uwaga!
Wystąpienie jakiejkolwiek przerwy w zatrudnieniu (trwającej choć jeden dzień) powoduje, że prawo do urlopu nie może zostać skutecznie przeniesione na kolejny stosunek pracy.
Przepisy prawa nie wskazują wzoru porozumienia o wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego w trakcie kontynuowanego zatrudnienia. Pracodawcy przysługuje dowolność w tym zakresie. Dla celów dowodowych warto jednak aby postanowienie o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej z tym samym pracodawcą było zawarte na piśmie i miało formę porozumienia między stronami zawartego stosunku pracy.


Uwaga!
Należy podkreślić, że zarówno pracodawca, jak i pracownik mogą nie wyrazić zgody na przeniesienie prawa do urlopu wypoczynkowego na kolejna umowę, a takie postępowanie nie będzie postrzegane jako jakiekolwiek naruszenie prawa.

Przykładowy wzór porozumienia:
Poznań, dnia 28.02.2017 r.
Pani
Edyta Walazy
Porozumienie o wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego w trakcie kolejnego zatrudnienia
W związku z rozwiązaniem umowy o pracę z dniem 28.02.2017 r.
Pracodawca, Firma Wielobranżowa „Eden:, reprezentowana przez pana Romana Błaź,
i Pracownik, Pani Edyta Walazy, zamieszkała 62-000 Poznań, Robocza 17
zawierają następujące porozumienie:
Pracownik oświadcza, że wyraża zgodę na niewypłacenie mu ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, do którego nabył prawo w związku z rozwiązaniem się w dniu 28.02.2017 r. umowy o pracę,
uprawnienie do urlopu nabyte przez Panią Edytę Walazy za przepracowany okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 28.02.2017 r. zostanie zrealizowane w naturze, w trakcie kontynuowanego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zawartej w dniu 01.03.2017 r.
Podstawa prawna: art. 171 § 3 Kodeksu pracy
…………………………………………                                       ……………………………………
(podpis pracownika)                                                 (podpis pracodawcy)

POROZUMIENIE A ŚWIADECTWO PRACY
Po nowelizacji ustawy Kodeks pracy, której nowe przepisy dotyczące wydawania świadectw pracy obowiązują od 01.01.2017, pracodawca jest zobowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy w momencie definitywnego rozstania z pracownikiem. W przypadku nawiązania z tym samym pracownikiem kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy wyłącznie na jego wniosek, złożony w postaci papierowej lub elektronicznej; wniosek może być złożony w każdym czasie i dotyczyć wydania świadectwa pracy dotyczącego poprzedniego okresu zatrudnienia albo wszystkich okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy.


Zgodnie z instrukcją wypełniania świadectwa pracy, w treści świadectwa pracy, w ust. 6 pkt 1 pracodawca wskazuje wyłącznie liczbę dni i godzin urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi w roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy, wykorzystanego w naturze lub za które przysługuje ekwiwalent pieniężny.


Przykład:
Pracownik był zatrudniony na podstawie umowy na czas określony od dnia 01.01.2017 do dnia 31.05.2017. W związku z tym, że nabył prawo do wyższego wymiaru urlopu wypoczynkowego w skali roku kalendarzowego, pracownikowi za czas zatrudnienia przysługiwało: 11 dni urlopu wypoczynkowego. W trakcie zatrudnienia pracownik zdążył wykorzystać 5 dni urlopu wypoczynkowego, a za pozostałe 6 dni niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego, pracodawca wypłacił pracownikowi ekwiwalent pieniężny. Pracodawca powinien w ust. 6 pkt 1 świadectwa pracy wykazać 11 dni urlopu wypoczynkowego, ponieważ tyle dni urlopu pracownikowi przysługiwało za okres zatrudnienia mimo, że pracownik faktycznie nie wykorzystał 11 dni tego urlopu w naturze, a za 6 dni wypłacono mu ekwiwalent pieniężny.
Jeżeli pracownik i pracodawca zawarli porozumienie o wykorzystaniu przysługującego pracownikowi urlopu w czasie trwania kolejnej umowy o pracę zawartej bezpośrednio po rozwiązaniu poprzedniej umowy, to pracodawca jest zwolniony z obowiązku wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za urlop. Natomiast w świadectwie pracy w punkcie dotyczącym wykorzystanego urlopu wypoczynkowego pracodawca wskazuje liczbę dni i godzin urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi w roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy, faktycznie wykorzystanego w naturze lub, za które przysługuje ekwiwalent pieniężny. Zatem nie wskazuje tej części urlopu, która została przeniesiona do wykorzystania w trakcie trwania kolejnej umowy o pracę.

Przykład:
Z pracownikiem zawarto umowę na okres próbny od 01.01.2017 do 31.03.2017, następnie zawarto z pracownikiem umowę na czas określony od 01.04.2017 do 31.12.2017. Pracownik nabył prawo do urlopu wypoczynkowego w wyższym wymiarze, tj. 26 dni w skali roku kalendarzowego. W okresie zatrudnienia na podstawie zawartej umowy na okres próbny, pracownik wykorzystał 2 dni urlopu wypoczynkowego. Następnie pracodawca i pracownik zawarli porozumienie o wykorzystaniu przysługującego pracownikowi urlopu w czasie trwania kolejnej umowy o pracę, pracodawca w związku z kontynuowanym zatrudnieniem nie wypłacił ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Pracownik zwrócił się do pracodawcy z wnioskiem o wystawienie świadectwa pracy za zakończony stosunek pracy zawarty na podstawie umowy na okres próbny. W związku z zawartym porozumieniem wskazującym na przeniesienie urlopu wypoczynkowego na czas trwania kontynuowanego zatrudnienia w treści świadectwa pracy należy wykazać liczbę dni i godzin urlopu wypoczynkowego faktycznie wykorzystanego, czyli 2 dni. Porozumienie między pracownikiem a pracodawcą może stanowić załącznik do świadectwa pracy.


Podstawa prawna:
– ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2016.1666 t.j. z dnia 2016.10.12)
– Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy (Dz.U.2016.2292 z dnia 2016.12.30 )


TO CIĘ NA PEWNO ZAINTERESUJE:

Porozumienie o wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego w trakcie kolejnego zatrudnienia zwalnia pracodawcę z obowiązku wypłaty pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę.

Zgodnie z art. 171 par. 3 Kodeksu pracy, pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego, w momencie rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę, w przypadku gdy strony postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.

Warto aby dla celów dowodowych, takie porozumienie między pracodawcą a pracownikiem były sporządzone na piśmie!

POROZUMIENIE O WYKORZYSTANIU URLOPU WYPOCZYNKOWEGO W TRAKCIE KONTYNUOWANEGO ZATRUDNIENIA


Czy wiesz w jaki celu stosowane jest porozumienie trójstronne?

Porozumienie trójstronne w sprawie wykorzystania urlopu wypoczynkowego nie jest dokumentem powszechnie stosowanym ze względu na fakt, że możliwość zawarcia takiego porozumienia opiera się na poglądzie orzecznictwa a nie na powszechnie stosowanych przepisach prawa pracy; nie mniej jednak przygotowałam dla Ciebie wzór takiego porozumienia na wypadek gdyby pracodawca chciał zrezygnować z konieczności wypłacania pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę.

POROZUMIENIE TRÓJSTRONNE – WZÓR PISMA


Zmiana pracodawcy wiąże się z pewnymi obowiązkami leżącymi po stronie pracownika.
Pracownik, który chce korzystać z uprawnień jakie przysługują mu z tytułu zatrudnienia na podstawie Kodeksu pracy- powinien przedłożyć nowemu pracodawcy stosowne dokumenty.
Traktowanie dokumentacji pracowniczej po macoszemu powoduje działanie na szkodę samego pracownika.

Zapraszam na film, w którym przypominam o czym warto pamiętać zmieniając pracodawcę 🙂 ZMIANA PRACODAWCY – O CZYM PRACOWNIK MUSI PAMIĘTAĆ

Kategorie