13 sierpnia 2017|

Przeniesienie urlopu wypoczynkowego na kolejną umowę

Przeniesienie urlopu wypoczynkowego na kolejną umowę

Generalną i podstawową zasadą obowiązującą wszystkich pracodawców jest wypłata pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego w przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu. Dotyczy to niewykorzystania urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Istnieje jednak od tej zasady pewien wyjątek wskazany w art. 171 § 3 Kodeksu pracy. Dzięki niemu przeniesienie urlopu wypoczynkowego na kolejną umowę staje się możliwe.

Zgodnie z powołanym przepisem, pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego w pewnym przypadku. Mianowicie, gdy strony postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę. Umowy zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej z tym pracodawcą.

Wystąpienie jakiejkolwiek przerwy w zatrudnieniu powoduje, że prawo do urlopu nie może zostać skutecznie przeniesione na kolejny stosunek pracy. Nawet gdy przerwa wynosi zaledwie 1 dzień.

Przeniesienie urlopu wypoczynkowego – wzór


Przepisy prawa nie wskazują wzoru porozumienia o wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego w trakcie kontynuowanego zatrudnienia. Pracodawcy przysługuje dowolność w tym zakresie. Dla celów dowodowych warto zawrzeć postanowienie o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w kolejnym stosunku pracy na piśmie. Najlepiej, żeby miało formę porozumienia między stronami zawartego stosunku pracy.

Uwaga!
Podkreślam, że zarówno pracodawca, jak i pracownik mogą nie wyrazić zgody na przeniesienie prawa do urlopu wypoczynkowego na kolejna umowę. Nie postrzega się takiego postępowania za jakiekolwiek naruszenie prawa. Więcej informacji na temat praktycznego podejścia do urlopów znajdziesz w e-booku oraz książce: Urlopy.

Przykładowy wzór porozumienia:
Poznań, dnia 28.02.2017 r.
Pani
Edyta Walazy
Porozumienie o wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego w trakcie kolejnego zatrudnienia
W związku z rozwiązaniem umowy o pracę z dniem 28.02.2017 r.
Pracodawca, Firma Wielobranżowa „Eden:, reprezentowana przez pana Romana Błaź,
i Pracownik, Pani Edyta Walazy, zamieszkała 62-000 Poznań, Robocza 17
zawierają następujące porozumienie:
Pracownik oświadcza, że wyraża zgodę na niewypłacenie mu ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, do którego nabył prawo w związku z rozwiązaniem się w dniu 28.02.2017 r. umowy o pracę,
uprawnienie do urlopu nabyte przez Panią Edytę Walazy za przepracowany okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 28.02.2017 r. zostanie zrealizowane w naturze, w trakcie kontynuowanego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zawartej w dniu 01.03.2017 r.
Podstawa prawna: art. 171 § 3 Kodeksu pracy
…………………………………………                                       ……………………………………
(podpis pracownika)                                                 (podpis pracodawcy)

Przeniesienie urlopu wypoczynkowego a świadectwo pracy


Od 01.01.2017 obowiązują znowelizowane przepisy ustawy Kodeks pracy. Pracodawca ma obowiązek wydać pracownikowi świadectwo pracy w momencie definitywnego rozstania z pracownikiem. Pracodawca wydaje pracownikowi świadectwo pracy wyłącznie na jego wniosek. W przypadku nawiązania z tym samym pracownikiem kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy. Pracownik składa go w postaci papierowej lub elektronicznej. Taki wniosek można złożyć w każdym czasie. Może dotyczyć wydania świadectwa pracy dotyczącego poprzedniego okresu zatrudnienia albo wszystkich okresów zatrudnienia. Tych, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy.

Zgodnie z instrukcją wypełniania świadectwa pracy, w treści świadectwa pracy, w ust. 6 pkt 1 pracodawca wskazuje wyłącznie liczbę dni i godzin urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi w roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy. Wykorzystanego w naturze lub za które przysługuje ekwiwalent pieniężny.

Przykład prawidłowego uzupełnienia świadectwa pracy

Pracownik był zatrudniony na podstawie umowy na czas określony od dnia 01.01.2017 do dnia 31.05.2017. Nabył prawo do wyższego wymiaru urlopu wypoczynkowego w skali roku kalendarzowego. Zatem pracownikowi za czas zatrudnienia przysługiwało 11 dni urlopu wypoczynkowego. W trakcie zatrudnienia pracownik zdążył wykorzystać 5 dni urlopu wypoczynkowego. Za pozostałe 6 dni niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego, pracodawca wypłacił pracownikowi ekwiwalent pieniężny. Pracodawca powinien w ust. 6 pkt 1 świadectwa pracy wykazać 11 dni urlopu wypoczynkowego, ponieważ tyle dni urlopu pracownikowi przysługiwało za okres zatrudnienia. Pomimo, że pracownik faktycznie nie wykorzystał 11 dni tego urlopu w naturze. Za 6 dni wypłacono mu ekwiwalent pieniężny.


Jeżeli pracownik i pracodawca zawarli porozumienie o wykorzystaniu przysługującego pracownikowi urlopu w czasie trwania kolejnej umowy o pracę zawartej bezpośrednio po rozwiązaniu poprzedniej umowy, to pracodawca jest zwolniony z obowiązku wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za urlop. Natomiast w świadectwie pracy w punkcie dotyczącym wykorzystanego urlopu wypoczynkowego pracodawca wskazuje liczbę dni i godzin urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi w roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy. Zarówno faktycznie wykorzystanego w naturze jak i za które przysługuje ekwiwalent pieniężny. Zatem nie wskazuje tej części urlopu, która została przeniesiona do wykorzystania w trakcie trwania kolejnej umowy o pracę.

Przykład porozumienia o przeniesieniu urlopu


Z pracownikiem zawarto umowę na okres próbny od 01.01.2017 do 31.03.2017. Następnie zawarto z pracownikiem umowę na czas określony od 01.04.2017 do 31.12.2017. Pracownik nabył prawo do urlopu wypoczynkowego w wyższym wymiarze, tj. 26 dni w skali roku kalendarzowego. W okresie zatrudnienia na podstawie zawartej umowy na okres próbny, pracownik wykorzystał 2 dni urlopu wypoczynkowego. Następnie pracodawca i pracownik zawarli porozumienie o wykorzystaniu przysługującego pracownikowi urlopu w czasie trwania kolejnej umowy o pracę. Pracodawca, w związku z kontynuowanym zatrudnieniem, nie wypłacił ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Pracownik zwrócił się do pracodawcy z wnioskiem o wystawienie świadectwa pracy za zakończony stosunek pracy zawarty na podstawie umowy na okres próbny. W treści świadectwa pracy należy wykazać liczbę dni i godzin urlopu wypoczynkowego faktycznie wykorzystanego, czyli 2 dni. W związku z zawartym porozumieniem wskazującym na przeniesienie urlopu wypoczynkowego na czas trwania kontynuowanego zatrudnienia. Porozumienie między pracownikiem a pracodawcą może stanowić załącznik do świadectwa pracy.

 


Podstawa prawna:
– ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2016.1666 t.j. z dnia 2016.10.12)
– Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy (Dz.U.2016.2292 z dnia 2016.12.30 )


TO CIĘ NA PEWNO ZAINTERESUJE:

 

Czy wiesz w jaki celu stosowane jest porozumienie trójstronne?

Porozumienie trójstronne w sprawie wykorzystania urlopu wypoczynkowego nie jest dokumentem powszechnie stosowanym ze względu na fakt, że możliwość zawarcia takiego porozumienia opiera się na poglądzie orzecznictwa a nie na powszechnie stosowanych przepisach prawa pracy; nie mniej jednak przygotowałam dla Ciebie wzór takiego porozumienia na wypadek gdyby pracodawca chciał zrezygnować z konieczności wypłacania pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę.

POROZUMIENIE TRÓJSTRONNE – WZÓR PISMA


Zmiana pracodawcy wiąże się z pewnymi obowiązkami leżącymi po stronie pracownika.
Pracownik, który chce korzystać z uprawnień jakie przysługują mu z tytułu zatrudnienia na podstawie Kodeksu pracy- powinien przedłożyć nowemu pracodawcy stosowne dokumenty.
Traktowanie dokumentacji pracowniczej po macoszemu powoduje działanie na szkodę samego pracownika.

Zapraszam na film, w którym przypominam o czym warto pamiętać zmieniając pracodawcę 🙂 ZMIANA PRACODAWCY – O CZYM PRACOWNIK MUSI PAMIĘTAĆ

Kategorie