7 kwietnia 2017|

Porozumienie trójstronne – wzór pisma

Porozumienie trójstronne – wzór pisma

Porozumienie trójstronne w sprawie wykorzystania urlopu wypoczynkowego nie jest dokumentem powszechnie stosowanym. Ze względu na fakt, że możliwość zawarcia takiego porozumienia opiera się na poglądzie orzecznictwa. Zatem nie na powszechnie stosowanych przepisach prawa pracy.

Porozumienie trójstronne wyłącznie w orzecznictwie

Pracodawcy powinni mieć świadomość, że przepisy prawa pracy nie przewidują możliwości przekazania uprawnień urlopowych pomiędzy pracodawcami. Koncepcja trójstronnego porozumienia w tym przedmiocie bazuje na poglądzie orzecznictwa. To oznacza, że w praktyce inspektorzy PIP mogą nie podzielać tych poglądów.

Sąd Najwyższy w wyroku z 27 listopada 1980 r. stwierdził, że nowy zakład pracy nie przejmuje obowiązku udzielenia urlopu wypoczynkowego, do którego pracownik nabył prawo w poprzednim zakładzie pracy, chociażby stosunek pracy w dotychczasowym zakładzie został rozwiązany na mocy porozumienia stron w wyniku porozumienia zakładów pracy, chyba że porozumieniem między zakładami – za zgodą zainteresowanego pracownika – objęto obowiązek nowego zakładu udzielenia pracownikowi niewykorzystanego urlopu, do którego nabył prawo w dotychczasowym zakładzie.

Mamy w takim przypadku do czynienia z tzw. porozumieniem trójstronnym, między dotychczasowym pracodawcą, kolejnym pracodawcą oraz samym pracownikiem.

Sąd Najwyższy dopuszcza zawarcie porozumienia między pracodawcami pod warunkiem wyrażenia zgody przez pracownika na przeniesienie niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego na nowego pracodawcę. Jeśli pomysły na spędzenie urlopu to temat, o którym możesz rozmawiać godzinami to sprawdź eBooka wyjaśniającego wszystkie kwestie związane z otrzymywaniem i udzielaniem urlopów.


TO CIĘ NA PEWNO ZAINTERESUJE:

Podstawową zasadą obowiązującą w przepisach Kodeksu pracy, jest konieczność wypłacenia pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcie umowy o pracę pod warunkiem, że nie wykorzystał przysługującego mu urlopu wypoczynkowego.

Na jakiej zatem podstawie funkcjonuje instytucja porozumienia trójstronnego? Czy może być powszechnie stosowana?

Wszystkie najważniejsze informacje na ten temat znajdziesz na blogu!


Ekwiwalent pieniężny jest uprawnieniem przysługującym pracownikom, w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.
W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy, pracownikowi, który z różnych powodów nie wykorzystał całego przysługującego mu urlopu wypoczynkowego, przysługuje rekompensata w postaci wypłaty ekwiwalentu pieniężnego.

W treści filmu odnajdziesz informacje o:
– ogólnych zasadach udzielania pracownikowi urlopu wypoczynkowego, czyli metodzie, proporcjonalności, przyczynach, których wystąpienie umożliwia przesunięcie urlopu wypoczynkowego na inny termin,
– przyczynach rozwiązania umowy, które powodują po stronie pracodawcy konieczność wypłaty ekwiwalentu pieniężnego,
– przypadku, który umożliwia pracownikowi zachowanie prawa do urlopu wypoczynkowego mimo rozwiązania umowy o pracę,
– współczynniku urlopowym i o tym jak samemu obliczyć ten współczynnik.

FILM: EKWIWALENT PIENIĘŻNY


Porozumienie stron jest najczęściej i najchętniej stosowaną metodą zakończenia stosunku pracy. Porozumienie stron jest jednym z kilku możliwości rozwiązania umowy o pracy przewidzianych przepisami ustawy – Kodeks pracy. Obie strony stosunku pracy, pracownik i pracodawca mogą skorzystać z tego trybu rozwiązania umowy o pracę.

Jak wygląda procedura rozwiązania umowy na mocy porozumienia stron? DO POCZYTANIA: PROCEDURA ROZWIĄZANIA UMOWY NA MOCY POROZUMIENIA STRON

Kategorie