26 czerwca 2017|

Porozumienie o wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego w trakcie kolejnego zatrudnienia

Porozumienie o wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego w trakcie kolejnego zatrudnienia

Porozumienie o wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego w trakcie kolejnego zatrudnienia zwalnia pracodawcę z obowiązku wypłaty pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego. Standardowo ekwiwalent pieniężny wypłaca się w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę.

Porozumienie o wykorzystaniu urlopu

Zgodnie z art. 171 par. 3 Kodeksu pracy, pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego, w momencie rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę, w przypadku gdy strony postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę. Musi być ona zawarta z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.

Warto aby dla celów dowodowych, takie porozumienie między pracodawcą a pracownikiem były sporządzone na piśmie! Jeżeli urlopy to dla Ciebie czarna magia, koniecznie sprawdź eBook Urlopy – konkretna wiedza w pytaniach i odpowiedziach

Kliknij w link powyżej aby pobrać wzór porozumienia 🙂


TO CIĘ NA PEWNO ZAINTERESUJE:

Czy wiesz w jaki celu stosowane jest porozumienie trójstronne?
Porozumienie trójstronne w sprawie wykorzystania urlopu wypoczynkowego nie jest dokumentem powszechnie stosowanym. Ze względu na fakt, że możliwość zawarcia takiego porozumienia opiera się na poglądzie orzecznictwa a nie na powszechnie stosowanych przepisach prawa pracy; nie mniej jednak przygotowałam dla Ciebie wzór takiego porozumienia na wypadek gdyby pracodawca chciał zrezygnować z konieczności wypłacania pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę.

POROZUMIENIE TRÓJSTRONNE – WZÓR PISMA


Ekwiwalent pieniężny jest uprawnieniem przysługującym pracownikom, w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.

W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy, pracownikowi, który z różnych powodów nie wykorzystał całego przysługującego mu urlopu wypoczynkowego, przysługuje rekompensata w postaci wypłaty ekwiwalentu pieniężnego.

W treści filmu odnajdziesz informacje o:
– ogólnych zasadach udzielania pracownikowi urlopu wypoczynkowego, czyli metodzie, proporcjonalności, przyczynach, których wystąpienie umożliwia przesunięcie urlopu wypoczynkowego na inny termin,
– przyczynach rozwiązania umowy, które powodują po stronie pracodawcy konieczność wypłaty ekwiwalentu pieniężnego,
– przypadku, który umożliwia pracownikowi zachowanie prawa do urlopu wypoczynkowego mimo rozwiązania umowy o pracę,
– współczynniku urlopowym i o tym jak samemu obliczyć ten współczynnik.

LINK DO FILMU: EKWIWALENT PIENIĘŻNY


Porozumienie stron jest najczęściej i najchętniej stosowaną metodą zakończenia stosunku pracy. Jest jednym z kilku możliwości rozwiązania umowy o pracy przewidzianych przepisami ustawy – Kodeks pracy. Obie strony stosunku pracy, mogą skorzystać z tego trybu rozwiązania umowy o pracę. Zatem zarówno pracodawca jak i pracownik może złożyć taki wniosek.


Kategorie