6 października 2015|

Procedura rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron

Procedura rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron

Porozumienie stron jest najczęściej i najchętniej stosowaną metodą zakończenia stosunku pracy. Porozumienie stron jest jednym z kilku możliwości rozwiązania umowy o pracy przewidzianych przepisami ustawy – Kodeks pracy. Obie strony stosunku pracy, pracownik i pracodawca mogą skorzystać z tego trybu rozwiązania umowy o pracę. Poniżej opisano, jak wygląda procedura rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron.

Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron jest bezkonfliktową i najszybszą formą rozstania się z pracodawcą. Rozwiązanie na mocy porozumienia stron może być zainicjowane przez obie strony stosunku pracy. W praktyce, to pracownicy najczęściej wnioskują o rozwiązanie umowy o pracę w tym trybie.

Jeśli to po stronie pracodawcy leży inicjatywa zakończenia stosunku pracy na mocy porozumienia stron, to ten tryb rozwiązania umowy o pracę zaliczamy do tzw. zwolnień grupowych.

Kodeks pracy w art. 30 § 1, w pierwszej kolejności wymienia porozumienie stron jako jedną z możliwości rozwiązania stosunku pracy, co może być uznane za zwrócenie przez ustawodawcę uwagi na ten tryb rozwiązania umowy o pracę jako najkorzystniejszy i pożądany spośród wszystkich wymienionych w tym artykule.

Porozumienie stron jest zgodnym oświadczeniem woli obu stron stosunku pracy co do rozwiązania umowy o pracy. Natomiast wystąpienie jednej ze stron stosunku pracy, np. pracownika z propozycją rozwiązania umowy o pracę w trybie porozumienia stron jest złożeniem oferty w rozumieniu ustawy – Kodeks Cywilny, co oznacza, że pracodawca może ale nie musi przychylić się do złożonej propozycji.

Procedura rozwiązania umowy o pracę

Jedna ze stron postanowi o rozwiązaniu umowy o pracę na mocy porozumienia stron. Wtedy powinna złożyć drugiej stronie stosunku pracy stosowne oświadczenie.

Oświadczenia nie trzeba składać w formie pisemnej. Jednak dla celów dowodowych zawsze korzystniej jest dysponować dokumentem potwierdzającym złożone oświadczenie woli.

Druga strona stosunku pracy może przychylić się do prośby lub ją odrzucić.

Aby doszło do rozwiązania umowy na mocy porozumienia stron musi nastąpić zgodne oświadczenie woli obu stron stosunku pracy. Czyli zarówno pracownika, jak i pracodawcy.

Odmowa pracodawcy w kwestii złożonego przez pracownika wniosku o rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron nie stanowi ciężkiego naruszenia przez pracodawcę podstawowych obowiązków wobec pracownika.

Wzór wniosku o rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron

Adam Kowalski                                                                    Poznań, dnia 03.08.2015 r.

ul. Gałęzia 3/5

60-688 Poznań

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Miś”

Pan Arkadiusz Leń

ul. Włókiennicza 16

60-651 Poznań

Zwracam się z uprzejmą prośbą o rozwiązanie umowy o pracę z dniem 31.10.2015 r. na mocy porozumienia stron.

Podpis pracownika

wskazanego oświadczenia nie można traktować jako wypowiedzenia umowy o pracę.. Zwłaszcza w przypadku braku zgody na rozwiązanie umowy o pracę w trybie porozumienia stron.

Pracownik nie otrzymał zgody na rozwiązanie umowy o pracę w trybie porozumienia stron. W takiej sytuacji pracownik powinien złożyć do pracodawcy odrębne pismo, czyli wypowiedzenie umowy o pracę – jeśli chce zakończyć stosunek pracy. Jeśli chodzi o wypowiedzenie umowy o pracę, umowa o pracę rozwiąże się w ostatnim dniu upływu obowiązującego pracownika okresu wypowiedzenia.

W przypadku zamiaru rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę na mocy porozumienia stron, pracodawcy nie obowiązuje procedura, polegająca na uprzednim informowaniu związków zawodowych.

Procedura rozwiązania umowy o pracę – skutki

Na mocy porozumienia stron można rozwiązać każdą umowę o pracę, niezależnie od rodzaju zawartej umowy, czy długości jej trwania. Umowa o pracę może zostać rozwiązania na mocy porozumienia stron niezależnie od tego, czy pracownik znajduje się w okresie ochronnym. Na przykład: przedemerytalnym lub w związku z przebywaniem na urlopie macierzyńskim. Umowa o pracę można rozwiązać w tym trybie nawet podczas czasowej niezdolności do pracy pracownika.

Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron może nastąpić w każdej chwili, w dacie uzgodnionej przez strony stosunku pracy. Dniem rozwiązania umowy o pracy może być dzień złożenia wniosku o rozwiązanie umowy o pracę w tym trybie ale równie dobrze może być to termin późniejszy, wskazany w oświadczeniu.

Dzień rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron jest równocześnie ostatnim dniem pracy.

Powód rozwiązania umowy

W przypadku rozwiązania umowy o pracę w trybie porozumienia stron, nie ma konieczności podawania przyczyny złożonego oświadczenia woli. Zatem przyczyna rozwiązania umowy o pracy może być dowolna.

Przyczyna rozwiązania umowy o pracy na mocy porozumienia stron może mieć jednak znaczenie w sytuacji, gdy to pracodawca zaproponował pracownikowi rozwiązanie umowy. W tym trybie, może go zaliczać do tzw. zwolnień grupowych. W przypadku gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników i rozstaje się z pracownikami  z przyczyn niedotyczących pracowników, należy stosować przepisy ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Na mocy tej ustawy pracownik jest uprawniony do skorzystania z pewnych uprawnień pracowniczych. Pod warunkiem, że jedyną przyczyną uzasadniającą rozwiązanie umowy o pracę jest przyczyna nieleżąca po stronie pracownika.

Podstawa prawna:

– Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2014.1502 j.t.)

– Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U.2015.192 j.t.)

Kategorie