13 kwietnia 2017|

Świadectwo pracy – zmiany od 1 czerwca 2017 r.

Świadectwo pracy – zmiany od 1 czerwca 2017 r.

W dniu 1 stycznia 2017 zaczęło obowiązywać rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy, które wprowadziło szereg zmian w zakresie treści świadectwa pracy oraz terminów wydawania świadectwa pracy.

Prawdopodobnie od 1 czerwca 2017 zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy, w projekcie rozporządzenia wskazano bowiem, że nowe rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 01 czerwca 2017.

1

W chwili obecnej (stan na dzień 11.04.2017) projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy jest już po konsultacjach publicznych i znajduje się na etapie opiniowania.


Czym jest spowodowana konieczność wydania rozporządzenia zmieniającego dopiero co wprowadzonego na początku roku rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy?

W chwili obecnej trwają prace w Parlamencie nad projektem ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw, której ustanowienie spowoduje konieczność dodania do rozporządzenia nowego paragrafu „2a” w brzmieniu:

2

Ustawa ta wprowadza zmiany m.in. w zakresie maksymalnego dopuszczalnego okresu skierowania i wykonywania pracy tymczasowej.

W świadectwie pracy (wystawianym pracownikowi tymczasowemu) agencja pracy tymczasowej będzie podawała informacje dotyczące każdego pracodawcy użytkownika, na rzecz którego była wykonywana praca tymczasowa na podstawie umowy o pracę oraz okresy wykonywania takiej pracy. Skutkiem tego będzie także konieczność uzupełnienia brzmienia pomocniczego wzoru świadectwa pracy, zawartego  w załączniku do rozporządzenia.


Ponadto proponowane zmiany mają dotyczyć terminu wydawania pracownikowi świadectwa pracy w określonych przypadkach, i tak:

  1. termin na wydanie nowego świadectwa pracy w razie uznania powództwa o sprostowanie świadectwa pracy ma wynosić ponownie 7 dni, a nie jak to wprowadzono nowym brzmieniem rozporządzenia z dnia 30.12.2016 –  3 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu w tej sprawie:

3

  1. pracodawca będzie zobowiązany uzupełnić treść świadectwa pracy o informację na temat przywrócenia do pracy lub przyznaniu odszkodowania w terminie 7 dni od dnia przedłożenia przez pracownika świadectwa pracy, a nie jak w obowiązującym stanie prawnym –  w terminie 3 dni:

3


W projekcie rozporządzenia dodano również dodatkowe przepisy. Jednym z nich jest uzupełnienie regulacji dotyczącej sprostowania świadectwa pracy w razie zawarcia przez pracownika i pracodawcę ugody skutkującej koniecznością dokonania takiego sprostowania. Nowy zapis zobowiązuje pracodawcę aby w razie zawarcia ugody skutkującej koniecznością wydania pracownikowi nowego świadectwa pracy pracodawca wydawał to świadectwo w ciągu 7 dni od dnia zawarcia lub zatwierdzenia ugody przez sąd.

5

Ponadto projekt rozporządzenia doprecyzowuje kwestie związane z brakiem możliwości wydania pracownikowi świadectwa pracy w terminie 7 dni od dnia wydania nowego lub uzupełnionego świadectwa pracy i treść przepisu kształtuje się następująco:

6

Ponadto pracownik będzie miał 7 dni, a nie jak obecnie – 3 dni na przedłożenie pracodawcy wydanego świadectwa pracy w celu uzupełnienia go o informację o wydanym oświadczeniu sądu pracy w sprawie odszkodowania na rzecz pracodawcy w przypadku nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia.

7

Ponadto w razie niewywiązania się pracownika z obowiązku przedłożenia przez pracownika świadectwa pracy w terminie wskazanym w § 9.1, pracodawca wezwie pracownika do przedłożenia tego dokumentu w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania w celu zamieszczenia takiej informacji w treści świadectwa pracy.

9

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy nie przewiduje innych zmian w treści świadectwa pracy niż wskazane w niniejszym opracowaniu.

Trudno jednak przewidzieć w jaki sposób będzie kształtowała się ostateczna treść wspomnianego rozporządzenia.


TO CIĘ NA PEWNO ZAINTERESUJE:

Przygotowałam dla Ciebie wzór aktualnie obowiązującego wzoru świadectwa pracy wraz z praktycznym komentarzem. Śmiało korzystaj!

WZÓR ŚWIADECTWA PRACY


Jeśli masz ochotę posłuchać jakie to zmiany nastąpiły w związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy zapraszam na film:

ŚWIADECTWO PRACY 2017

chyba, że wolisz poczytać, to również mam coś dla Ciebie:

ŚWIADECTWO PRACY NA NOWYCH ZASADACH 2017


Zastanawiasz się pewnie czy pracodawca może przerzucić obowiązek udzielenia pracownikowi urlopu wypoczynkowego na nowego pracodawcę, do którego „odchodzi” nasz podopieczny.

Odpowiedź nie jest jednoznaczna więc zachęcam do zapoznania się z artykułem na ten temat:

POROZUMIENIE TRÓJSTRONNE

Wzór porozumienia trójstronnego w sprawie wykorzystania urlopu wypoczynkowego znajdziesz tutaj:

POROZUMIENIE TRÓJSTRONNE W SPRAWIE WYKORZYSTANIA URLOPU WYPOCZYNKOWEGO


ps. jeśli mój artykuł okazał się dla Ciebie przydatny, będę wdzięczna za pozostawienie komentarza oraz udostępnienie tego materiału 🙂 Dziękuję!

Kategorie