8 grudnia 2017|

Odwołanie z urlopu wypoczynkowego – sposób odwołania, wzór pisma

Odwołanie z urlopu wypoczynkowego – sposób odwołania, wzór pisma

Czy pracodawca może odwołać pracownika z urlopu wypoczynkowego, na który wyraził uprzednią zgodę? Może, ale tylko w wyjątkowych sytuacjach. Możliwość odwołania pracownika z urlopu wypoczynkowego została uregulowana w art. 167 Kodeksu pracy. Zobacz jak wygląda odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego.

Przepisy Kodeksu pracy dopuszczają możliwość wezwania pracownika do wcześniejszego stawienia się do pracy tylko i wyłącznie wtedy, gdy obecność pracownika w firmie jest niezbędna w związku z zaistnieniem okoliczności nieprzewidzianych w chwili rozpoczynania przez pracownika urlopu wypoczynkowego.

odwołanie z urlopu wypoczynkowego

Pracownik ma obowiązek podporządkować się wezwaniu pracodawcy. Nie wykonanie polecenia służbowego i niestawienie się do pracy może stanowić podstawę do ukarania pracownika jedną z kar dyscyplinarnych przewidzianych w art. 108 Kodeksu pracy. Nawet może zostać uznane za naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych. Zatem może skutkować rozwiązaniem umowy o pracę w trybie natychmiastowym.

Okolicznościami nieprzewidzianymi w chwili rozpoczynania urlopu mogą być:

  • awaria urządzeń,
  • kontrola zewnętrzna,
  • wymóg klienta,
  • konieczność skorygowania dokumentacji księgowej,
  • konieczność odbycia nieplanowanej podróży służbowej.

Odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego

Pracownik, który stawił się do pracy po odwołaniu go z urlopu, nie podlega ochronie przed wypowiedzeniem, która przysługuje mu w czasie urlopu (art. 41 Kodeksu pracy). Zostaje przerwany urlop, a więc ewentualne wypowiedzenie nie zostaje dokonane w czasie jego trwania. Natomiast okolicznością uzasadniającą odwołanie z urlopu nie może być zamiar wręczenia pracownikowi oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę!

Odwołanie pracownika z urlopy wypoczynkowego zobowiązuje pracodawcę do oddania pracownikowi dnia urlopu. Nawet jeżeli na skutek odwołania pracownik świadczył pracę tylko przez część dnia.

Pracodawca powinien udzielić pracownikowi pozostałej, niewykorzystanej w związku z odwołaniem -części urlopu na jego wniosek, po ustaniu okoliczności, które spowodowały konieczność przerwania urlopu wypoczynkowego pracownika. Więcej informacji na temat najpopularniejszych uprawnień pracowniczych, czyli urlopów, znajdziesz w e-booku Urlopy.

Sposób odwołania z urlopu

Odwołanie pracownika z urlop wypoczynkowego następuje w formie polecenia. Przepisy prawa pracy nie precyzują, w jakiej formie ma się to odwołanie odbyć. Zatem należy w tej kwestii odnieść się do przepisów wewnątrzzakładowych. Jeśli przepisy wewnątrzzakładowe nie precyzują, w jaki sposób dokonać odwołania z urlopu wypoczynkowego, przyjmuje się, że pracodawca może odwołać pracownika z urlopu w dowolny sposób, nawet telefonicznie.

Ważne jest, aby pracownik mógł odpowiednio wcześniej zapoznać się z decyzją pracodawcy. Musi to nastąpić w taki sposób, aby miał czas na powrót z urlopu w wyznaczonym terminie.

Odwołanie z urlopu wypoczynkowego – wzór

Anna Wróbel                                                                                                               Poznań, 2.12.2017

ul. Zamenhofa 6
60-561 Poznań
Przedsiębiorstwo Budowlane Fikus
Ul. Stefana 3
61-345 Poznań

Niniejszym pismem odwołuję Panią z urlopu wypoczynkowego z dniem 4 grudnia 2017, w związku z zaistnieniem okoliczności, które nie były znane w momencie rozpoczynania przez Panią urlopu wypoczynkowego w dniu 27 listopada 2017.

Przyczyną odwołania Pani z urlopu wypoczynkowego jest awaria systemu.

Jednocześnie zobowiązuję Panią do stawienia się do pracy w dniu 4 grudnia 2017.

Na mocy art. 167 Kodeksu pracy, zobowiązuję się do zwrotu kosztów poniesionych przez Panią w związku z odwołaniem z urlopu, które rozstaną zwrócone po ich przedstawieniu i udokumentowaniu.

Z poważaniem,
Donald Fuks

Świadczenie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, tzw. „wczasy pod gruszą” otrzymuje pracownik, który pozostaje w stosunku pracy i korzysta z urlopu wypoczynkowego przez co najmniej 14 dni kalendarzowych. W związku z faktem nieodbycia 14-dniowego urlopu wypoczynkowego z winy pracodawcy, w związku z odwołaniem z urlopu, pracodawca nie ma prawa żądania zwrotu przyznanego świadczenia.

Rekompensata poniesionych kosztów

Jak stanowi art. 167 par. 2 Kodeksu pracy, pracodawca jest obowiązany pokryć koszty poniesione przez pracownika w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu.

Kosztami poniesionymi przez pracownika mogą być kwoty kupionych biletów w związku z wyjazdem, dokonane rezerwacje, opłaty za hotel.

Jeśli pracownik rozpoczął już urlop wypoczynkowy, pracodawca jest zobowiązany zwrócić poniesione przez pracownika koszty w części. Robi to proporcjonalnie do okresu pobytu niewykorzystanego z powodu odwołania z urlopu.

Aby pracodawca mógł zwrócić pracownikowi poniesione przez niego koszty, pracownik powinien przedłożyć dowody potwierdzające ich poniesienie. Z powodu odwołania pracownika z urlopu wraz z nim wróciła jego rodzina. Wtedy pracodawca ma obowiązek pokryć również bezpośrednie koszty związane z ich powrotem.


Podstawa prawna:

– Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2016.1666 t.j. z dnia 2016.10.12)


TO CIĘ NA PEWNO ZAINTERESUJE:

W jakim wymiarze przysługuje urlop wypoczynkowy pracownikowi, który podejmuje pracę pierwszy raz w życiu?

Dowiedz się z tego filmu: URLOP WYPOCZYNKOWY PRACOWNIKA, KTÓRY PODEJMUJE PRACĘ PIERWSZY RAZ W ŻYCIU


Porozumienie o wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego w trakcie kolejnego zatrudnienia zwalnia pracodawcę z obowiązku wypłaty pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę.

WZÓR DOKUMENTU: POROZUMIENIE

Kategorie